Статут Університету | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Статут

Статут
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства освіти і науки України

від 18 листопада 2022 року №1042

Ідентифікаційний код 02066769 

Погоджено конференцією трудового колективу
26 серпня 2022 року. Протокол № 1

І. Загальні положення

1.1. Цей Статут закладу вищої освіти розроблений відповідно до законодавства та є документом, що регламентує діяльність Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет).

Харківський авіаційний інститут засновано згідно з наказом Вищої ради народного господарства СРСР від 17 квітня 1930 року № 1240 «У розвиток постанови Президії ВРНГ СРСР про створення галузевих ВТНЗів».

Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 31 січня 1978 року № 76 «Про присвоєння імені М. Є. Жуковського Харківському авіаційному інституту» йому було присвоєно ім’я М. Є. Жуковського. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 серпня 1998 року № 1246 «Про створення Державного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на базі Харківського авіаційного інституту було створено Державний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Згідно з Указом Президента України від 11 вересня 2000 року № 1059 «Про надання деяким вищим навчальним закладам статусу національних» Університету надано статус національного.

Університет є правонаступником Харківського авіаційного інституту, Державного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2021 року № 811 «Про реорганізацію відокремленого структурного підрозділу Державного університету телекомунікацій» Університет є правонаступником усього майна, прав та обов’язків Відокремленого структурного підрозділу «Харківський фаховий коледж інформаційних технологій Державного університету телекомунікацій».

Університет - багатогалузевий (технічний) заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно- просвітницьку діяльність.

Університет належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

1.2. Найменування Університету:

Повне офіційне найменування Університету українською мовою:

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Повне офіційне найменування Університету іноземними мовами:

англійською - National AerospaœUniversity «Kharkiv Aviation Institua»;

російською –Национальныйаэрокосмическийуниверситетим. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт».

Скорочене найменування Університету:

українською мовою - ХАІ;

англійською - KhAI;

російською - ХАИ.

1.3. Місцезнаходження Університету:

вулиця Чкалова, будинок 17, Київський район, місто Харків, Харківська область, 61070, Україна; телефон: (057) 788-40-00; факс: (057) 315-11-31; електронна пошта: [email protected]; офіційний сайт: khai.edu/ua/.

1.4. Основними завданнями Університету є:

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями;

2) провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;

3) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;

4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;

6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

8) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;

9) налагодження міжнародних зв'язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва та культури;

10) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників.

1.5. Правовий статус Університету.

Університет - державна установа, яка є юридичною особою публічного права, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Університет є закладом вищої освіти державної форми власності.

Університет є бюджетною установою, що діє на засадах неприбутковості. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників, працівників Університету (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Університету та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Університету витрачаються виключно для фінансування видатків на утримання Університету, виконання статутних завдань і досягнення мети Університету та на оплату праці працівників Університету.

Університет здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту.

Університет веде самостійний баланс, має спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та у банківських установах, у тому числі розрахункові, поточні, вкладні (депозитні), валютні й інші рахунки, кошторис, гербову та інші печатки зі своєю назвою, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), бланки і штампи з реквізитами й іншу атрибутику юридичної особи.

1.6. Структура Університету.

Структура Університету, статус і функції його структурних підрозділів визначаються цим Статутом і положеннями про відповідні структурні підрозділи Університету. Структурні підрозділи утворюються рішенням вченої ради Університету.

Основними структурними підрозділами Університету є факультети, кафедри та науково-технічна бібліотека.

Відокремленими структурними підрозділами Університету є:

Міжгалузевий науково-дослідний інститут проблем фізичного моделювання режимів польоту літаків Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», місцезнаходження: вулиця Чкалова, будинок 17, корпус 48, місто Харків, Харківська область, 61070, Україна;

Студентське містечко Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», місцезнаходження: вулиця Чкалова, будинок 1, місто Харків, Харківська область, 61070, Україна;

Оздоровчо-спортивний табір «Ікар» Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», місцезнаходження: вулиця Новоселів, будинок-ЗА, село Рибаче, місто Алушта, Автономна республіка Крим, 98522, Україна;

Відокремлений структурний підрозділ «Харківський фаховий коледж інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Фаховий коледж), місцезнаходження: вулиця Кооперативна, будинок 7, місто Харків, Харківська область, 61003, Україна.

Фаховий коледж має право відповідно до ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття профільної середньої освіти професійного та академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) та/або початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти відповідно до законодавства.

Фаховий коледж має повноваження, права, обов’язки, цілі, завдання, принципи діяльності, передбачені Законом України «Про фахову передвищу освіту» та іншими актами законодавства, для закладу фахової передвищої освіти, якщо його право на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти зазначено в ліцензії Університету та якщо основним видом діяльності Фахового коледжу є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти.

Фаховому коледжу надаються окремі права юридичної особи, зокрема право вести окремий баланс і кошторис, рахунки і код мережі в територіальному органі Державної казначейської служби України, поточні рахунки в банку, печатку і штамп з власним найменуванням, запроваджувати власну символіку і атрибутику.

Фаховий коледж здійснює свою діяльність на підставі положення, що затверджується вченою радою Університету, директор Фахового коледжу підпорядковується ректору Університету і діє на підставі відповідного доручення.

Відомості про Фаховий коледж вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Фаховий коледж здійснює освітню діяльність за власними освітніми (освітньо-професійними програмами) та видає документи про освіту з власним найменуванням.

Структурними підрозділами Університету можуть бути:

1) наукові, навчально-наукові, науково-дослідні, науково-виробничі та проектні інститути, навчально-науково-виробничі центри (сектори, частини, комплекси тощо), дослідні станції, конструкторські бюро, відділи аспірантури і докторантури, навчально-виробничі комбінати, експериментальні підприємства, юридичні клініки, науковий парк, технопарки, інші підрозділи, що забезпечують практичну підготовку фахівців певних спеціальностей та/або проводять наукові дослідження;

2) підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, інститути післядипломної освіти, лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та інформаційні центри, навчально - виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового призначення, центри студентського спорту;

3) спеціальний навчально-реабілітаційний підрозділ, який утворюється з метою організації інклюзивного освітнього процесу та спеціального навчально - реабілітаційного супроводу здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами, забезпечення їм доступу до якісної вищої освіти з урахуванням обмежень життєдіяльності;

4) інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.

Університет може бути засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, які провадять свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої, інноваційної або іншої діяльності Університету та/або забезпечують виконання його статутних завдань.

ІІ. Концепція освітньої діяльності Університету

2.1. Освітня діяльність в Університеті спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу та провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення іншихосвітніх потреб учасників освітнього процесу. Освітня діяльність Університету ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, що затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову інауково-технічну діяльність», Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1993 року № 896 «Про Державну національну програму «Освіта (Україна XXI століття)», на нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України у галузі освіти, на нормативних документах Міністерства освіти і науки України.

З метою досягнення відповідності умов провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості, в Університеті передбачено здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу і періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету і регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті Університету, на інформаційних стендах і в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково- педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів освіти, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти і кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання і виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників Університету і здобувачів вищої освіти в Університеті, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації, списування, обману, неправомірної вигоди, необ’єктивного оцінювання в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти, яка базується на принципах науковості, взаємної довіри, поваги і відповідальності.

Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності в Університеті регламентується окремим положенням, яке затверджується вченою радою Університету.

2.2. Забезпечення академічної доброчесності в Університеті.

2.2.1. Академічна доброчесність в Університеті - сукупність етичних принципів та визначених законодавством правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу Університету під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

2.2.2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково- педагогічними та науковими працівниками Університету передбачає:

1) посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

2) дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

3) надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну науково-педагогічну (педагогічну, творчу) діяльність;

4) контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої освіти в Університеті;

5) об’єктивне оцінювання результатів навчання.

2.2.3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти в Університеті передбачає:

1) самостійне виконання освітніх завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

2) посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

3) дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

4) надання достовірної інформації про результати власної освітньої (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

2.2.4. За порушення академічної доброчесності науково-педагогічні, педагогічні, наукові працівники Університету та здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до академічної відповідальності. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями Університету, що затверджуються вченою радою Університету та погоджені з органом студентського самоврядування здобувачів вищої освіти в частині їхньої відповідальності.

2.3. Концепцію освітньої діяльності Університету розробляє та затверджує вчена рада Університету. Концепція освітньої діяльності Університету базується на особистісній орієнтації освіти, формуванні національних і загальнолюдських цінностей, створенні рівних можливостей для молоді у здобутті якісної освіти, розробленні та запровадженні освітніх інновацій та інформаційних технологій, розвитку безперервної освіти і освіти впродовж життя, інтеграції української освіти в європейський і світовий простір, створенні та розвитку цінностей громадянського суспільства.

Концепція освітньої діяльності в Університеті полягає в підготовці фахівців зі створення об’єктів наукоємної техніки світового рівня, які здатні працювати в умовах відкритих інформаційних технологій, вміють творчо вирішувати нові технічні задачі й мають громадянську відповідальність, професіональну гідність і потребу в самовдосконаленні.

Концепція освітньої діяльності Університету доповнюється і деталізується концепціями освітньої діяльності факультетів, кафедр, інших структурних підрозділів.

2.4. Основними завданнями у сфері освітньої діяльності Університету є:

1) забезпечення здобуття особами, що навчаються в Університеті, знань у відповідній галузі на рівні стандартів вищої освіти і підготовка їх до професійної діяльності;

2) забезпечення професійної мобільності випускників Університету на ринку праці;

3) виховання соціально зрілої творчої особистості, морально, психічно і фізично здорового покоління громадян;

4) формування в молоді громадянської позиції, патріотизму, почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;

5) підготовка фахівців для наукової, викладацької та культурно- просвітницької діяльності;

6) проведення наукових досліджень і здійснення просвітницької діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців і соціально-економічного, науково- технічного і культурного розвитку держави;

7) підготовка громадян України та іноземців до вступу у заклади освіти.

2.5. Освітня діяльність Університету здійснюється за такими напрямами:

1) підготовка фахівців за акредитованими освітніми програмами;

2) підготовка, перепідготовка і атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для Університету й інших закладів освіти;

3) перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців, зайнятих у різних сферах суспільного життя, галузях економіки, освіти, науки і культури;

4) організація та здійснення науково-дослідної, науково-технічної, науково-виробничої, проектно-пошукової, дослідно-конструкторської, конструкторсько-технологічної, інноваційної та природоохоронної діяльності.

2.6. Принципи і організація освітнього процесу в Університеті.

Освітній процес в Університеті будується на принципах науковості,гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, громадських і релігійних організацій та регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в Університеті.

Підхід до організації освітнього процесу в Університету спрямований на студентоцентроване навчання, що передбачає заохочення здобувачів вищої освіти до ролі автономних і відповідальних суб'єктів освітнього процесу, створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії, побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства між учасниками освітнього процесу.

Організація освітнього процесу в Університеті здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», стандартів освітньої діяльності, стандартів вищої освіти, Концепції освітньої діяльності Університету, Положення про організацію освітнього процесу в Університеті.

Вимоги до розроблення і затвердження нормативних документів Університету з організації освітнього процесу визначають відповідні положення Університету.

Порядок атестації здобувачів вищої освіти визначено Законом України «Про вищу освіту».

2.7. Мова освітнього процесу.

Мовою освітнього процесу в Університеті є державна мова. Застосування інших мов в Університеті визначається законами України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Про освіту».

Вчена рада Університету має право прийняти рішення про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою, за умови, що усі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою. У разі якщо є письмове звернення від одного чи більше здобувачів вищої освіти, Університет забезпечує переклад державною мовою.

Педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники Університету, крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до Університету та працюють на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або викладачі іноземної мови, зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Рівень володіння державною мовою педагогічними, науково- педагогічними і науковими працівниками Університету засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

III. Повноваження Міністерства освіти і науки України

3.1. Міністерство освіти і науки України (далі - МОН) реалізує права та обов’язки уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу стосовно Університету, як центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, у підпорядкуванні та сфері управління якого перебуває Університет.

3.2. МОН:

1) затверджує Статут Університету та, за поданням конференції трудового колективу Університету вносить до нього зміни шляхом викладення його в новій редакції;

2) укладає в місячний строк контракт з ректором Університету, обраним за конкурсом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та цим Статутом;

3) за поданням конференції трудового колективу Університету достроково розриває контракт із ректором Університету з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення Статуту Університету та умов контракту;

4) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету;

5) здійснює контроль за дотриманням Статуту Університету;

6) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

МОН може делегувати окремі свої повноваження ректорові Університету.

IV. Обсяг цивільної правоздатності Університету

4.1. Цивільна правоздатність Університету.

Цивільна правоздатність Університету виникає з моменту створення і складається із його прав і обов'язків. Цивільна правоздатність Університету припиняється з дня внесення запису про його припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4.2. Права Університету:

4.2.1. У сфері освітньої, наукової, інноваційної, організаційної діяльності Університет має право:

1) розробляти та реалізовувати освітні програми в межах ліцензованої спеціальності;

2) самостійно визначати форми і види навчання та організації освітнього процесу;

3) обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;

4) приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;

5) формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до законодавства. При зменшенні чисельності осіб, які навчаються за кожною освітньою програмою, у межах 20 відсотків чисельності, визначеної на початок навчання за цією програмою, штатна чисельність науково-педагогічних працівників не скорочується;

6) приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково- педагогічного працівника;

7) запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково - дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;

8) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;

9) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової і науково-технічної та інноваційної діяльності;

10) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;

11) самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін;

12) присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;

13) приймати рішення відповідно до законодавства про присудження і позбавлення ступенів доктора філософії, самостійно утворювати разові спеціалізовані вчені ради;

14) утворювати заклади загальної середньої освіти за погодженням з органами місцевого самоврядування;

15) виступати засновником чи співзасновником закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, коледжів;

16) провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу;

17) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із закладами освіти, науковими установами та іншими юридичними особами відповідно до законодавства;

18) розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково- виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;

19) брати участь у роботі міжнародних організацій;

20) запроваджувати власну символіку та атрибутику;

21) встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

22) звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проєктами;

23) провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту;

24) розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;

25) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;

26) формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та держави з метою виконання і впровадження інноваційних проєктів;

27) встановлювати нормативи чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного та наукового працівника;

28) самостійно визначати статті та обсяги витрат власних надходжень;

29) готувати фахівців за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти, першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) і науковим рівнями за державним замовленням, за угодами і договорами з органами влади, громадянами і підприємствами України та з юридичними і фізичними особами інших країн в межах ліцензованого обсягу відповідно до законодавства;

30) утворювати навчальні, навчально-наукові та навчально-науково- виробничі комплекси, наукові парки та входити до складу консорціуму відповідно до законодавства;

31) проводити понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту, тренінги, курси, заняття у гуртках, факультативи, семінари, діяльність з підготовки, перепідготовки водіїв транспортних засобів за категоріями А, А1, В, В1, С, С1, Д, Д1, Е, Е1 в порядку встановленому законодавством;

32) проводити науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно- конструкторські, технологічні, пошукові й проектно-пошукові роботи, у тому числі дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук згідно із законодавством;

33) засновувати засоби масової інформації;

34) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

4.2.2. Університет у сфері фінансової, господарської діяльності у порядку, встановленому законодавством, та відповідно до цього Статуту Університет має право:

1) власності на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законом або договором);

2) засновувати сталий фонд (ендавмент) Університету та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;

3) провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном;

4) використовувати майно, закріплене за ним на праві господарського відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та в користування відповідно до законодавства;

5) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально- технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності;

6) створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно- мистецьких структурних підрозділів;

7) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонт основних фондів відповідно до законодавства;

8) спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників Університету;

9) відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах відповідно до законодавства;

10) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і утворених за участю закладів вищої освіти малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності);

11) засновувати заклади освіти і наукові установи;

12) засновувати підприємства для провадження інноваційної та/або виробничої діяльності;

13) здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство у міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж та баз даних;

14) шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо).

15) засновувати юридичні особи або виступати співзасновником юридичних осіб, у тому числі юридичних осіб за межами України, які провадять свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої, інноваційної діяльності Університету та/або забезпечують виконання його статутних завдань в установленому порядку;

16) здійснювати виробничу, маркетингову, консультаційну, агентську діяльність;

17) здійснювати виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії для населення і на комунально-побутові потреби підприємств, організацій, установ - централізоване опалення і централізоване гаряче водопостачання відповідно до законодавства;

18) забезпечення Університетом, як власником системи електричних мереж, технічної можливості отримання електричної енергії в точці приєднання електроустановок споживача (субспоживача) в певних обсягах у межах дозволеної потужності споживача (субспоживача) в порядку встановленому законодавством;

19) надавати у встановленому порядку відео- та аудіопослуги, послуги інформаційного характеру та перекладу, послуги, пов’язані з процедурою легалізації, апостилю та визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти та визнання документів про загальну середню, професійну (професійно-технічну) освіту, виданих закладами освіти іноземних держав, здійснювати сервісне обслуговування апаратури і обладнання, надавати готельні, комунальні, транспортні послуги, здійснювати організацію громадського харчування, екскурсійне обслуговування, організацію роботи студентського клубу, організацію і проведення культурно-масових заходів у встановленому законодавством порядку;

20) здійснювати розроблення, випробування, виробництво, експлуатацію авіаційної техніки, ракетоносіїв, складових частин космічних апаратів, наземноїкосмічної інфраструктури, обладнання, що входять до складу сегмента супутникових систем, інших високотехнологічних виробів машинобудування;

21) надавати телекомунікаційні послуги, у тому числі послуги телефонного зв’язку (крім відомчих об’єктів) - місцевого у мережах подвійного призначення - з правом створення власної мережі ємністю до двох тисяч абонентських номерів, здійснювати діяльність у сфері електрозв’язку відповідно до законодавства;

22) здійснювати операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням в освітньому процесі та для виконання науково-дослідних робіт, а також при утилізації приладів та обладнання відповідно до законодавства;

23) надавати місця на базах відпочинку і в таборах відповідно до законодавства;

24) здійснювати ремонт і технічне обслуговування автомобілів та інших транспортних засобів, виготовлення столярних, металевих виробів, конструкцій і обладнання у встановленому законодавством порядку;

25) здійснювати іншу діяльність, що не суперечить законодавству України.

4.2.3. У разі наявності визначеного в законодавстві обов’язку мати відповідний дозвіл (ліцензію) на здійснення певного виду діяльності Університет має право здійснювати таку діяльність після отримання відповідного дозволу (ліцензії).

4.3. Статус Університету як національного закладу вищої освіти визначено Законом України «Про вищу освіту».

4.4. Права інтелектуальної власності Університету набуваються, оформлюються, охороняються і захищаються відповідно до законодавства України. Університет має право розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності, у тому числі здійснювати заходи з впровадження, включаючи трансфер технологій, об'єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які Університетом набуто. Університет здійснює заходи із запобігання академічному плагіату.

Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права, які створені його співробітниками або особами, що виконували роботи за цивільно- правовими договорами на користь Університету, у порядку виконання навчально-методичної роботи, науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших робіт, належать Університету, якщо інше прямо не встановлено угодою між Університетом і його співробітником (особою, що виконувала роботи за цивільно-правовими договорами на користь Університету).

4.5. Університет зобов'язаний:

1) вживати заходів щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

2) мати внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти, у тому числі затверджену політику забезпечення дотримання учасниками освітнього процесу академічної доброчесності (кодекс академічної доброчесності);

3) створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами;

4) оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов'язань;

5) здійснювати освітню діяльність на засадах студентоцентрованого навчання;

6) забезпечувати всім учасникам освітнього процесу належні умови праці та навчання відповідно до вимог законодавства про охорону праці;

7) забезпечувати дотримання вимог законодавства України про працю, охорону навколишнього природного середовища, виконувати інші обов'язки, покладені на нього відповідно до законодавства України;

8) забезпечувати пропускний режим на територію Університету, обмеження фото-, відеозйомки та допуску іноземних громадян до режимних об’єктів, приміщень відповідно до правил пропускного режиму Університету.

V. Органи управління Університетом

5.1. Управління Університетом здійснюється на основі принципів автономії і самоврядування; розмежування прав, повноважень і відповідальності МОН, органів управління Університету і його структурних підрозділів; поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій. Автономія і самоврядування Університету реалізуються відповідно до законодавства України.

5.2. Органи управління Університетом.

Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює його керівник - ректор.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування є конференція трудового колективу Університету.

Вчена рада є колегіальним органом управління Університету.

Наглядова рада є органом, який створено для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення.

Для вирішення поточних питань діяльності Університету утворено робочі органи: ректорат, деканати, приймальна комісія тощо.

5.3. Правовий статус, права і обов’язки ректора Університету, порядок обрання, призначення і звільнення його з посади.

5.3.1. Права, обов'язки та відповідальність ректора Університету визначаються законодавством України, цим Статутом та контрактом. Ректор є представником Університету у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених Законом України «Про вищу освіту» і цим Статутом.

5.3.2. Ректор в межах наданих йому повноважень:

1) організовує діяльність Університету;

2)вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний розпис;

3) видає накази і розпорядження, дає обов'язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Університету доручення;

4) відповідає за результати діяльності Університету перед МОН, у тому числі за своєчасне подання встановленої статистичної, бухгалтерської звітності, а також інших необхідних відомостей про роботу і стан Університету;

5) є розпорядником майна і коштів;

6) забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори;

7) призначає на посадуі звільняє з посади працівників;

8) призначає на посаду своїх заступників (проректорів), визначає їхні службові обов'язки, делегує їм (за необхідності) частину своїх повноважень;

9) забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

10) визначає функціональні обов'язки працівників;

11) відраховує з Університету і поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування і первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів Університету (якщо дана особа є членом профспілки), з підстав, установлених Законом України «Про вищу освіту;

12) забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

13) контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

14) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково - педагогічних, наукових та інших працівників;

15) забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Університету;

16) сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, первинної профспілкової організації працівників Університету, первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Університету, громадських організацій, які діють в Університеті;

17) сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Університету, створює належні умови для занять масовим спортом;

18) спільно з виборними органами первинної профспілкової організації працівників Університету, первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Університету подає для затвердження конференції трудового колективу Університету, включаючи виборних представників з числа студентів, правила внутрішнього розпорядку і колективний договір і після затвердження підписує їх;

19) здійснює інші передбачені цим Статутом повноваження.

Ректор може делегувати частину своїх повноважень проректорам, керівникам структурних підрозділів Університету.

5.3.3. Ректор Університету відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної й інноваційної діяльності в Університеті, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого й іншого майна Університету. Ректор Університету щороку звітує перед МОН і конференцією трудового колективу Університету. Ректор Університету зобов'язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Університету.

5.3.4. Після виходу на пенсію з посади ректора особа, яка працювала на цій посаді не менш як 10 років підряд, може бути призначена радником ректора Університету на громадських засадах або за рахунок власних надходжень Університету.

5.3.5. Обрання на посаду ректора Університету.

Ректор Університету обирається шляхом таємного голосування строком на п’ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту» та цим Статутом. Вибори ректора Університету проводяться з дотриманням таких принципів:                  відкритості, гласності, таємного та вільного волевиявлення,добровільної участі у виборах, демократичності, забезпечення рівності прав учасників виборів.

Кандидат на посаду ректора має бути громадянином України, повинен вільно володіти державною мовою відповідно до рівня визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, мати вчене звання і науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років. Одна і та сама особа не може бути ректором Університету більше ніж два строки.

Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконуючим обов’язки) на посаду ректора Університету особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади».

МОН оголошує конкурс на заміщення посади ректора не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень ректора конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії. МОН протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду ректора приймає пропозиції щодо претендентів на посаду ректора і протягом 10 днів з дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту», до Університету для голосування.

Брати участь у виборах ректора Університету мають право:

1) кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник Університету;

2) представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів;

3) виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково- педагогічних і педагогічних працівників Університету повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників Університету - до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа студентів - не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.

Якщо у виборах взяли участь дві або більше особи (кандидатури), і жодна з них не набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, на сьомий календарний день після проведення першого туру проводиться другий тур виборів.

До бюлетенів для голосування у другому турі виборів включаються дві особи (кандидатури), які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Обраною ректором Університету вважається особа (кандидатура), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру - більше 50 відсотків голосів осіб, які взяли участь у голосуванні.

З особою (кандидатурою), обраною ректором Університету, МОН укладає контракт строком на п'ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання, визначаючи у контракті цільові показники діяльності Університету, досягнення яких повинна забезпечити особа (кандидатура) на посаді ректора Університету в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни для досягнення таких цільових показників.

У разі якщо особа (кандидатура), обрана ректором Університету, не пройшла спеціальної перевірки, МОН протягом семи календарних днів після закінчення спеціальної перевірки оголошує новий конкурс на заміщення посади ректора Університету.

Особливості виборчої системи ректора Університету регулюються Законом України «Про вищу освіту» з урахуванням Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 року № 726 (зі змінами), а також цим Статутом.

5.3.6. Ректор може бути звільнений з посади МОН, а також у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання конференцією трудового колективу Університету з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту Університету і умов контракту. Подання про відкликання ректора може бути внесено до конференції трудового колективу Університету не менш як половиною складу наглядової або вченої ради Університету. Рішення про відкликання ректора приймається більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин складу конференції трудового колективу Університету.

5.4. Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

5.4.1. До компетенції вченої ради Університету належить такі питання:

1) визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

2) розроблення і подання до конференції трудового колективу Університету проекту Статуту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту Університету;

4) визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;

6) ухвалення за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Університету;

7) затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

8) ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях;

9) затвердження зразків та порядку виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів;

10) ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

11) оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів, розгляду пропозицій і затвердження рішень з питань організації освітнього, наукового процесів в Університеті;

12) присвоєння вченого звання професора, доцента та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії МОН;

13) прийняття остаточних рішень про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

14) прийняття остаточних рішень про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

15) затвердження Правил прийому на навчання до Університету, положень про робочі та дорадчі органи Університету, про організаційний комітет і виборчу комісію з проведення виборів ректора Університету, інших внутрішніхнормативних документів, що регламентують діяльність Університету;

16) інші питання, пов'язані з діяльністю Університету відповідно до вимог законодавства України і цього Статуту, які визначені у Положенні про вчену раду Університету.

5.4.2. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

5.4.3. До складу вченої ради Університету входять:

1) за посадами - ректор, проректори, декани факультетів (керівники інститутів), учений секретар, директор науково-технічної бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів студентського самоврядування і виборних органів первинної профспілкової організації працівників Університету, первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Університету;

2) виборні представники від наукових, науково-педагогічних працівників, які обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук;

3) виборні представники від інших працівників Університету, які працюють у ньому на постійній основі, а також виборні представники від аспірантів, докторантів Університету, представники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот:

- від факультетів - 40 представників;

- від інститутів - 1 представник;

- від наукових працівників - 2 представника;

- від адміністративно-управлінських підрозділів, ректорату - не більш 15 представників;

- від органів студентського самоврядування Університету - не менш 8 представників;

- від аспірантів, докторантів Університету - 1 представник.

За рішенням вченої ради Університету до її складу можуть входити представники організацій роботодавців.

При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

Виборні представники з числа працівників Університету обираються конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

5.4.4. Повноваження осіб:

1) які входили до складу вченої ради у зв’язку з роботою в Університеті (за посадою) або як представник від наукових, науково-педагогічних працівників чи інших працівників Університету, і припинили трудові відносини з Університетом за цією посадою або перебувають у довготривалому (більше 4 місяців) відрядженні;

2) які входили до складу вченої ради Університету за фактом обрання у якості представника від студентів та припинили навчання;

3) які входили до складу вченої ради Університету за фактом обрання як представника органу самоврядування, виборного органу первинних профспілкових організацій, організації роботодавців тощо і припинили роботу у вказаному органі (організації) за поданням цього органу (організації);

4) які входили до складу вченої ради Університету, але припинили особисту участь в роботі вченої ради (відсутність на засіданнях вченої ради протягом 4 місяців без поважних причин);

можуть бути достроково припинені за поданням голови вченої ради ректором Університету. На звільнене місце до складу вченої ради Університету можуть вводитися в установленому порядку нові члени за наказом ректора Університету до моменту проведення конференції трудового колективу Університету.

5.4.5. Голова вченої ради скликає вчену раду Університету, як правило, щомісячно. Вчена рада Університету правомочна розглядати питання і приймати рішення, якщо в засіданні ради беруть участь не менше 2/3 її членів. Рішення вченої ради Університету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу. Рішення вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора. Вчена рада Університету затверджує положення про вчену раду та регламент вченої ради Університету.

5.4.6. В Університеті можуть створюватися спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями.

5.5. Наглядова рада Університету.

Наглядова рада Університету створюється за рішенням МОН для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення. Персональний склад наглядової ради Університету та зміни до нього затверджуються МОН.

5.5.1. Основними завданнями наглядової ради Університету є:

1) розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку Університету у сферах освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

2) сприяння розв’язанню перспективних завдань розвитку Університету;

3) надання допомоги керівництву Університету в реалізації державної політики у галузях вищої освіти і науки;

4) залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;

5) сприяння ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно- політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету;

6) сприяння та надання допомоги Університету в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової та науково-технічної діяльності, соціальної інфраструктури Університету;

7) здійснення громадського контролю за діяльністю Університету;

8) сприяння інтеграції Університету в міжнародну освітню систему, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва Університету;

9) сприяння створенню іміджу Університету як лідера у галузі вищої освіти, науки і культури на регіональному та на загальнодержавному рівнях.

5.5.2. Строк повноважень наглядової ради Університету становить сім років. До складу наглядової ради Університету не можуть входити працівники і здобувачі вищої освіти Університету.

5.5.3. Наглядова рада Університету відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує і надає вченій раді та ректору Університету пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової, науково- технічної та інноваційної діяльності Університету;

2) бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази Університету та його соціальної інфраструктури;

3) надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури Університету за напрямами його статутної діяльності;

4) здійснює моніторинг стану та якості освітньої, наукової, науково- технічної та міжнародної діяльності Університету, сприяє впровадженню в Університеті інноваційних технології;

5) здійснює аналіз можливостей, сприяє залученню інвестицій та надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної та просвітницько-культурної діяльності Університету;

6) здійснює моніторинг ефективності та експертизу економічної, фінансової й господарської діяльності Університету, надає рекомендації керівництву Університету щодо удосконалення механізмів планування витрат, використання майна, земельних ділянок і коштів відповідно до плану розвитку Університету;

7) має право проводити конкурсний відбір на посаду директора Фахового коледжу Університету відповідно до законодавства.

5.5.4. Наглядова рада Університету має права, що визначені Законом України «Про вищу освіту» і цим Статутом.

5.5.5. Члени наглядової ради Університету мають право:

1) брати участь у роботі конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу;

2) брати участь у визначенні стратегії розвитку Університету та контролювати її виконання;

3) сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

4) аналізувати та оцінювати діяльність Університету та його ректора;

5) контролювати виконання кошторису Університету і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду ректором Університету;

6) вносити до МОН подання про заохочення або відкликання ректора з підстав, визначених Законом України «Про вищу освіту»;

7) здійснювати інші права, визначені законодавством України і цим Статутом, у тому числі, бути присутніми на засіданнях вченої ради Університету, вчених рад факультетів, ректорату та інших робочих і дорадчих органів, ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях наглядової ради Університету шляхом внесення їх до порядку денного.

5.5.6. Організаційною формою роботи наглядової ради Університету є засідання, які скликаються, як правило, не менше одного разу на рік. Дата та місце засідання визначаються головою наглядової ради Університету. У разі відсутності з поважних причин голови наглядової ради Університету засідання ради проводить його заступник.

5.5.7. Голова наглядової ради Університету:

1) організовує роботу наглядової ради Університету;

2) скликає її засідання;

3) головує на засіданнях наглядової ради Університету;

4) координує діяльність членів наглядової ради Університету щодо виконання покладених на них завдань;

5) визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені до порядку денного, та осіб, які не є членами наглядової ради Університету, але мають бути присутніми на її засіданні;

6) підписує рішення, у тому числі витяги з протокольних рішень наглядової ради Університету, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що обговорюються та вирішуються наглядовою радою Університету;

7) представляє наглядову раду Університету в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, засобах масової інформації;

8) здійснює інші повноваження з метою виконання наглядовою радою Університету своїх повноважень.

5.5.8. Наглядова рада Університету в межах своїх повноважень приймає рішення, організовує й контролює їх виконання. Засідання наглядової ради Університету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення наглядової ради Університету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу. Розгляд питань наглядовою радою Університету та прийняті ухвали фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар наглядової ради Університету. Ухвалені наглядовою радою Університету рішення в 5-денний строк доводяться до відома ректора й є обов’язковими для розгляду та вжиття відповідних заходів, а також доводяться до відома на найближчому засіданні вченої ради Університету для розгляду та вжиття відповідних заходів.

5.5.9. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності наглядової ради здійснює Університет в особі ректора, який забезпечує її залою для засідань, комп’ютерною та організаційною технікою.

5.6. Робочі та дорадчі органи Університету.

З метою оперативного вирішення поточних питань діяльності Університету в його структурі створено робочі органи, управлінські підрозділи: ректорат, деканати, приймальна комісія, адміністративна рада тощо.

З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та/або наукової діяльності Університету ректор Університету має право утворювати на громадських засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (раду роботодавців, раду інвесторів, раду бізнесу, студентську, наукову раду тощо.

5.7. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються вченою радою Університету.

VІ. Органи управління структурними підрозділами Університету

6.1. Права і обов’язки, порядок обрання, призначення і звільнення з посади керівника факультету (науково-дослідного інституту), кафедри Університету.

6.1.1. Керівництво факультетом здійснює декан, який не може перебувати на цій посаді більш як 10 років. Декан факультету повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, як правило, відповідно до профілю факультету.

Функціональні обов'язки декана факультету визначаються ректором Університету відповідно до цього Статуту і положення про факультет, яке затверджується вченою радою Університету. Декан факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. Заступники декана факультету призначаються наказом ректора Університету за поданням декана. Декан факультету видає розпорядження щодо діяльності відповідного факультету, які є обов'язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу факультету і можуть бути скасовані ректором Університету, якщо вони суперечать законодавству, цьому Статуту або завдають шкоди інтересам Університету.

Ректор Університету за згодою більшості від повного складу зборів трудового колективу факультету призначає декана факультету на строк до п'яти років та укладає з ним контракт. Декан факультету може бути звільнений з посади ректором Університету за поданням вченої ради Університету або зборів трудового колективу факультету з підстав, визначених законодавством про працю, Статутом Університету, умовами контракту. Пропозиція про звільнення декана факультету вноситься до зборів трудового колективу факультету не менш як половиною голосів складу вченої ради факультету. Пропозиція про звільнення декана факультету приймається не менш як двома третинами голосів складу зборів трудового колективу факультету.

Призначення та звільнення з посади керівника територіально відокремленого структурного підрозділу Університету, що є структурними підрозділами Університету, здійснюються в порядку, встановленому цим Статутом для декана факультету.

Одна і та сама особа не може бути деканом факультету, керівником коледжу, територіально відокремленого структурного підрозділу Університету більш як 10 років.

Керівництво Фаховим коледжем, який є відокремленим структурним підрозділом Університету, що провадить освітню діяльність, здійснює директор (начальник), який призначається на посаду на умовах контракту за результатами проведеного конкурсного відбору, який проводить наглядова рада Університету відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту». Одна й та сама особа не може бути директором (начальником) Фахового коледжу більше ніж два строки.

6.1.2. Керівник кафедри.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на цій посаді більш як два строки. Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри. Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою Університету строком на п'ять років з урахуванням пропозицій вченої ради факультету і трудового колективу факультету та кафедри. Ректор Університету укладає із завідувачем кафедри контракт. Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.

6.2. Вчені ради факультетів (інститутів), науково-технічні ради.

6.2.1. В Університеті можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, повноваження яких визначаються вченою радою Університету відповідно до цього Статуту. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених частинами третьою і четвертою статті 36 Закону України «Про вищу освіту».

6.2.2. У науково-дослідних підрозділах Університету утворено науково- технічні ради, які є колегіальними органами управління цих структурних підрозділів і утворюються строком на п'ять років. Науково-технічну раду науково-дослідної частини Університету (науково-дослідного інституту) очолює голова - проректор з наукової роботи (керівник науково-дослідного інституту). Порядок формування складу науково-технічної ради науково-дослідної частини (науково-дослідного інституту) і напрями її діяльності визначаються положенням про науково-технічну раду, яке розробляється відповідно до законодавства України, цього Статуту та затверджується ректором за поданням вченої ради Університету.

VII. Органи самоврядування Університету (факультету)

7.1. В Університеті діють такі органи громадського і студентського самоврядування:

1) конференція трудового колективу Університету;

2) органи студентського самоврядування;

3) наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

7.2. Конференція трудового колективу Університету.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є конференція трудового колективу Університету, включаючи виборних представників з числа студентів. Порядок скликання і прийняття рішень конференцією трудового колективу Університету визначається цим Статутом та Положенням про конференцію трудового колективу Університету.

Повноваження конференції трудового колективу Університету встановлюються в 1 рік. Чергова конференція трудового колективу Університету скликається ректором. Позачергова конференція трудового колективу Університету скликається на вимогу не менш як 20 відсотків складу трудового колективу, з ініціативи ректора або вченої чи наглядової ради Університету.

На конференції трудового колективу Університету мають бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу. Делегатами конференції за посадами мають бути: ректор, проректори, декани, учений секретар, головний бухгалтер, начальники планово-фінансового, юридичного відділів, начальник відділу кадрів, директор науково-технічної бібліотеки, помічники ректора, голова первинної профспілкової організації працівників Університету, голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Університету, голова студентської ради Університету, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету. У разі припинення повноважень особою за вказаною посадою її повноваження делегата конференції припиняються, а новопризначена особа на вказану посаду набуває повноважень делегата конференції трудового колективу Університету з моменту прийняття рішення про її призначення на посаду. Решта делегатів на конференцію з числа працівників обирається на зборах трудових колективів структурних підрозділів Університету на підставі встановленої вченою радою Університету квоти, пропорційної загальній кількості працівників відповідних категорій. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) конференції трудового колективу повинні становити наукові, науково- педагогічні та педагогічні працівники Університету, які працюють в Університеті на постійній основі, не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів, до 10 відсотків - виборні представники з числа інших працівників Університету, що працюють у ньому на постійній основі. Загальна кількість делегатів конференції трудового колективу Університету становить 180 осіб.

Конференція трудового колективу Університету правомочна розглядати питання і приймати рішення, якщо в роботі конференції беруть участь не менше 2/3 загальної кількості членів цього виборного органу. Рішення конференції трудового колективу Університету вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш 2/3 членів, присутніх на її засіданні. Конференція трудового колективу Університету скликається не рідше одного разу на рік.

Конференція трудового колективу Університету:

1) погоджує за поданням вченої ради Університету Статут чи зміни (доповнення) до нього;

2) заслуховує щорічно звіт ректора Університету та оцінює його діяльність;

3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

4) розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора Університету;

5) затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету чи зміни (доповнення) до них;

6) розглядає і ухвалює проект Колективного договору чи зміни (доповнення) до нього і заслуховує інформацію про його виконання, надає профспілковому комітету чи іншому уповноваженому трудовим колективом органу Університету право підписувати Колективний договір з ректором від імені колективу Університету;

7) затверджує ухвалене вищим органом студентського самоврядування Університету, положення про студентське самоврядування в Університеті;

8) затверджує положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених в Університеті;

9) обирає виборних представників до вченої ради Університету;

10) розглядає інші найбільш актуальні питання діяльності Університету.

7.3. Збори трудового колективу факультету (науково-дослідногоінституту).

Органом громадського самоврядування факультету (науково-дослідного інституту) є збори трудового колективу факультету (науково-дослідного інституту), включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються в Університеті. Порядок скликання зборів факультету (науково-дослідного інституту) і його діяльності визначається цим Статутом та деталізується у відповідних положеннях Університету.

Повноваження зборів трудового колективу факультету (науково- дослідного інституту) встановлюються в 1 рік.

На зборах трудового колективу факультету (науково-дослідного інституту) мають бути представлені всі категорії працівників факультету (науково- дослідного інституту) і виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті (науково-дослідного інституту).

Учасником зборів трудового колективу факультету має право бути кожен науково-педагогічний, науковий, педагогічний працівник, що працює на факультеті на постійній основі за основним місцем роботи, у тому числі декан, заступники декана, завідувачі кафедр, керівник органу профспілкової організації працівників факультету (науково-дослідного інституту).

Не менш як 75 відсотків складу учасників зборів трудового колективу факультету повинні становити всі наукові, педагогічні та науково-педагогічні працівники факультету (науково-дослідного інституту) і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів, що навчаються на факультеті (в науково-дослідному інституті), які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

Решта учасників зборів трудового колективу факультету (до 10 відсотків складу учасників зборів трудового колективу факультету) з числа інших працівників обирається на зборах трудових колективів структурних підрозділів, які входять до складу факультету, на підставі встановленої вченою радою факультету квоти, пропорційної загальній кількості працівників відповідних категорій.

Збори трудового колективу факультету (науково-дослідного інституту) правомочні розглядати питання і приймати рішення, якщо в роботі зборів беруть участь більше половини загальної кількості учасників цього виборного органу.

Рішення зборів трудового колективу факультету (науково-дослідного інституту) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини учасників, присутніх на її засіданні.

Рішення зборів трудового колективу факультету про надання ректору згоди щодо призначення на посаду декана факультету (керівника науково- дослідного інституту) приймається більшістю голосів від повного складу зборів трудового колективу факультету.

Пропозиція зборів трудового колективу факультету (науково-дослідного інституту) стосовно звільнення з посади декана факультету (керівника науково- дослідного інституту) вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менш як дві третини голосів статутного складу зборів трудового колективу факультету (науково-дослідного інституту).

Збори трудового колективу факультету (науково-дослідного інституту) скликаються не рідше одного разу на рік.

Збори трудового колективу факультету (науково-дослідного інституту):

1) оцінюють діяльність декана факультету (керівника науково-дослідного інституту);

2) затверджують річний звіт про діяльність факультету (науково- дослідного інституту);

3) надають згоду на призначення ректором Університету декана факультету (керівника науково-дослідного інституту), вносять пропозицію ректорові Університету на звільнення з посади декана факультету (керівника науково-дослідного інституту) з підстав, передбачених законодавством України, цим Статутом, укладеним з ним контрактом;

4) обирають виборних представників до вченої ради факультету (науково- дослідного інституту);

5) обирають делегатів до конференції трудового колективу Університету.

7.4. Органи студентського самоврядування.

В Університеті і його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування Університету. Студентське самоврядування - це право студентів Університету вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також можливість брати участь в управлінні Університетом.

Студентське самоврядування об'єднує всіх студентів Університету. Усі студенти, які навчаються в Університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їхню участь в управлінні Університетом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, цим Статутом і положенням про студентське самоврядуванняУніверситету.

Органистудентського самоврядуваннядіють на принципахдобровільності, колегіальності, відкритості; виборності та звітності органів студентського самоврядування; рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; незалежності від впливу політичних партій і релігійних організацій.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської (академічної) групи, курсу, спеціальності, факультету (науково-дослідного інституту), гуртожитку, студентського містечка, Університету.

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування Університету обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

З припиненням особою навчання в Університеті припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування Університету.

Органи студентського самоврядування Університету мають всі права, що визначені у законі України «Про вищу освіту» і положенні про студентське самоврядування Університету.

За погодженням з органом студентського самоврядування Університету приймаються рішення про таке:

1) відрахування студентів з Університету і їх поновлення на навчання;

2) переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

3) переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

4) призначення заступника декана факультету, заступника керівника науково-дослідного інституту, заступника ректора (проректора);

5) поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

6) затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються;

7) діяльність студентського містечка і гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті.

Рішення органів студентського самоврядування Університету мають дорадчий характер за винятком повноважень погоджувати певні управлінські рішення Університету, які вказані вище у цьому Статуті.

Вищим органом студентського самоврядування Університету є загальні збори студентів, які:

1) ухвалюють положення про студентське самоврядування Університету, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких і виконавчих органів студентського самоврядування в навчальних структурних підрозділах університету, у гуртожитках тощо, обирають раду студентів Університету та її керівника, заслуховують його звіти;

2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно- ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування. Ректор Університету забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв'язком, постійним доступом до Інтернету, технікою, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені вченою радою Університету в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності, а також членські внески студентів, розмір яких установлюється загальними зборами студентів Університету. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати одного відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів і виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

7.5. Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету.

В Університеті та його структурних підрозділах діють наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, які є частиною системи громадського самоврядування Університету.

У роботі наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів - 40 років), які навчаються або працюють в Університеті.

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій і обміну знаннями. У своїй діяльності наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених керуються законодавством, цим Статутом і положенням про наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених діють на принципах свободи наукової творчості; добровільності, колегіальності, відкритості; рівності прав осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених мають права, які визначені у законі України «Про вищу освіту» і положенні про наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету.

За погодженням з науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених керівництво Університету приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, із Університету і їх поновлення на навчання.

Органи управління наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених формуються на демократичних засадах шляхом виборів. Структура наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених і організаційний механізм його діяльності визначаються положенням, яке затверджується конференцією трудового колективу Університету.

Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, цьому Статуту чи завдає шкоди інтересам Університету. Ректор Університету всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв'язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

VIII. Права і обов’язки учасників освітнього процесу в Університеті

8.1. Права і обов’язки наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету.

8.1.1. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Університету мають право:

1) на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом;

2) на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;

3) на захист професійної честі та гідності;

4) брати участь в управлінні Університетом, у тому числі обирати і бути обраним до конференції трудового колективу, вченої ради Університету чи факультету (науково-дослідного інституту);

5) обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу;

6) на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами Університету, умовами індивідуального трудового договору та колективного договору;

7) безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів Університету в установленому порядку;

8) на захист права інтелектуальної власності;

9) на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п'ятьроків;

10) одержувати житло, у тому числі службове, в установленому законодавством порядку;

11) отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла в установленому законодавством порядку;

12) брати участь в об'єднаннях громадян;

13) на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку, у тому числі на пенсійне забезпечення відповідно до закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

14) мати інші права, передбачені законодавством і цим Статутом, у тому числі всі права, передбачені законодавством для наукових працівників наукових установ.

Відволікання педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра.

Додаткові вимоги до осіб, які можуть займати посади науково- педагогічних працівників, встановлюються відповідно до законодавства посадовими інструкціями науково-педагогічних працівників, затвердженими ректором Університету (проректором за напрямом).

Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників - завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір.

8.1.2. Науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам Університету ґарантується:

1) створення належних умов для праці, підвищення кваліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного обслуговування, у тому числі викладачам з інвалідністю;

2) виплата у разі втрати роботи компенсації відповідно до законодавства;

3) виплата за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у розмірах відповідно до законодавства України. Університет може встановити більший розмір доплат за рахунок власних надходжень.

8.1.3. Науково-педагогічні,науковіта педагогічні працівникиУніверситету зобов’язані:

1) забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників);

2) підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників), проходити в установленому порядку атестацію (для наукових і педагогічних працівників);

3) дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Університеті, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;

4) дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти;

5) розвивати в осіб, які навчаються в Університеті, самостійність, ініціативу, творчі здібності;

6) дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку Університету, вимог посадової інструкції, законів й інших нормативно-правових актів України.

8.2. Права і обов’язки осіб, які навчаються в Університеті.

Особами, які навчаються в Університеті, є здобувачі вищої освіти та слухачі, тобто особи, яка навчаються на підготовчому відділенні Університету, або особи, які отримують додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами післядипломної освіти.

Прийом на навчання до Університету здійснюється на конкурсній основі відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

8.2.1. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на таке:

1) вибір форми навчання під час вступу до Університету;

2) безпечні й нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

3) трудову діяльність у позанавчальний час;

4) додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

5) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою базами Університету в межах освітнього процесу;

6) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров'я (для осіб з особливими освітніми потребами);

7) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, спортивною, оздоровчою базами Університетом у порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом;

8) забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк навчання у порядку, встановленому законодавством;

9) участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, подання своїх робіт для публікації;

10) участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за рубежем, у встановленому законодавством порядку;

11) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

12) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;

13) участь у громадських об'єднаннях;

14) участь у діяльності органів громадського самоврядування Університету, факультетів (інститутів), вченої ради Університету (факультету), органів студентського самоврядування;

15) вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти (здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу);

16) навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;

17) академічну мобільність, у тому числі міжнародну;

18) отримання соціальної допомоги у випадках, установлених законодавством;

19) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання на денній формі навчання в Університеті, аспірантурі, докторантурі, за умови добровільної сплати страхових внесків;

20) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому МОН;

21) участь у формуванні індивідуального навчального плану;

22) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково- дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;

23) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

24) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій відповідно до законодавства;

25) канікулярну відпустку тривалістю не менше восьми календарних тижнів на навчальний рік;

26) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

27) оскарження дій органів управління Університету та його посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

28) спеціальний навчально-реабілітаційний супровід і вільний доступ до інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров'я;

29) на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку.

8.2.2. Особи, які навчаються в Університеті, зобов’язані:

1) дотримуватися вимог законодавства, цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку Університету;

2) виконувати вимоги з безпеки життєдіяльності, охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, передбачені відповідними правилами, нормами й інструкціями;

3) виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання;

4) додержуватися моральних норм поведінки;

5) поважати символіку Університету;

6) систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками і сучасними методами досліджень за вибраним фахом;

7) виконувати графік освітнього процесу, відвідувати встановлені розкладом заняття;

8) вчасно (протягом трьох днів) інформувати керівництво навчального підрозділу про неможливість з поважних причин виконувати заходи, передбачені графіком навчального процесу;

9) дбайливо ставитися до власності Університету (устаткування, обладнання, інвентар, книжковий фонд тощо), відшкодовувати збитки, завдані Університету;

10) всебічно сприяти розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі шляхом участі в роботах з ремонту обладнання, устаткування, інвентарю тощо і благоустрою території Університету;

11) дбати про підвищення авторитету Університету;

12) підвищувати свій загальний культурний рівень, рівень фізичної досконалості, нетерпимо ставитися до аморальних проявів.

Забороняється відволікання осіб, що навчаються в Університеті, від участі в навчальних заняттях і контрольних заходах, установлених розкладом, крім випадків, передбачених законодавством.

8.2.3. Підстави для відрахування осіб, які навчаються в Університеті:

1) завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;

2) власне бажання;

3) переведення до іншого закладу вищої освіти;

4) невиконання індивідуального навчального плану;

5) порушення умов договору (контракту), укладеного між Університетом і особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

6) інші випадки, передбачені законодавством.

Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між закладами вищої освіти. Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, ґарантується збереження місця навчання та стипендії. Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами ґарантується збереження місця навчання і виплата стипендії відповідно до законодавства України про порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти Університету.

Особа, відрахована із Університету до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу Університету. Поновлення на навчання осіб, відрахованих із Університету або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів вищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул.

IХ. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність Університету

9.1. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в Університеті є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти відповідно до законодавства України про освітню, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність та здійснюється безпосередньо на засадах автономії.

9.2. Університет в частині провадження наукової та науково-технічної діяльності підлягає державній атестації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. За умови проходження Університетом державної атестації в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності на Університет поширюються ґарантії забезпечення наукової (науково-технічної) діяльності, визначені Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» для наукових установ.

9.3. Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

9.4. Основні завдання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті визначені законами України «Про вищу освіту» і «Про наукову і науково-технічну діяльність».

9.5. Суб'єктами наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності в Університеті є наукові, науково-педагогічні працівники, особи, які навчаються в Університеті, інші працівники Університету, а також працівники підприємств, установ, організацій, які спільно з Університетом проводять наукову, науково- технічну та інноваційну діяльність.

9.6. Організацію наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та підготовки наукових, науково-педагогічних кадрів в Університеті здійснює ректор і за його дорученням - проректор з наукової роботи.

9.7. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність може проводитися Університетом через створені ним юридичні особи, предметом діяльності яких є доведення результатів наукової і науково-технічної діяльності Університету до стану інноваційного продукту та його подальша комерціалізація.

9.8. Наукові дослідження в Університеті проводяться за тематичними планами, затвердженими вченою радою Університету; за планами робіт, замовлення на які здобуті на конкурсній основі науковими колективами або окремими науковцями відповідно до національних, державних, регіональних, міжнародних, міжгалузевих та інших програм, проектів, розробок тощо та на підставі господарських договорів. Університет реєструє науково-дослідні роботи, проводить експертне оцінювання їхніх результатів і подає інформаційні та статистичні дані до органу управління за підпорядкуванням.

Наукові дослідження, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету, фінансуються МОН незалежно від фінансування освітньої діяльності. Наукова і науково-технічна діяльність в Університеті може також здійснюватися на підставі господарських договорів та може бути розширена шляхом використання інших джерел фінансування (грантів, власних коштів тощо).

Х. Джерела надходження та порядок використання коштів та майна Університету

10.1. Матеріально-технічна база Університету включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності.

Відповідно до законодавства, та з урахуванням організаційно-правової форми Університету, з метою забезпечення його статутної діяльності МОН закріплюються на основі права господарського відання будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, службове житло.

Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюються Університетом відповідно до Земельного кодексу України.

Майно, закріплене за Університетом на праві господарського відання, не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню, відчуженню, приватизації або використанню не за призначенням, передачі у власність юридичним, фізичним особам без згоди МОН та конференції трудового колективу Університету, крім випадків, передбачених законодавством.

Власні надходження Університету, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого Вченою радою Університету, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Університету на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) Університету і можуть використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності Університету.

Передача в оренду Університетом закріплених за ним на праві господарського відання об’єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства.

Будівлі, споруди і приміщення Університету повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами. Якщо відповідні об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми потребами, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.

Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд і приміщень Університету здійснюються з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами.

Земельні ділянки передаються Університету незалежно від форми власності у постійне користування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.

Збитки, завдані Університету внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Університету за рішенням суду.

Університет самостійно розпоряджається доходами й іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Таке розпорядження включає в установленому порядку право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, збереження коштів на депозитних рахунках банків, право придбання майна та його використання на підставі договорів тощо.

10.2. Джерела фінансування Університету.

Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів державного бюджету і додаткових джерел, не заборонених законодавством (коштів загального та спеціального фондів). Фінансування Університету здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів і за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового і ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.

Кошти, отримані Університетом як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.

Додатковими джерелами фінансування є:

1) кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;

2) оплата за надання додаткових освітніх послуг;

3) кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані Університетом на замовлення підприємств, установ, організацій і громадян;

4) доходи від реалізації продукції та продуктів її переробки навчально- виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду або користування приміщень, споруд, обладнання;

5) надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

6) дотації органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, приватних осіб;

7) кредити і позики банків, дивіденди від цінних паперів і доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів;

8) валютні надходження;

9) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян та інші кошти.

Університет самостійно розпоряджається власними надходженнями, отриманими від надання дозволених законодавством України платних послуг, робіт та інших видів господарської діяльності.

10.3. Державне замовлення як джерело фінансування Університету.

Розміщення державного замовлення здійснюється на конкурсних засадахна принципах добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, рівноправності, об'єктивного та неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу. Державне замовлення на підготовку фахівців ступеня бакалавра розміщується шляхом укладення відповідних договорів між державними замовниками, до сфери управління яких належить Університет, і Університетом за умови, що він в установленому порядку надав інформацію про вступ до нього осіб, які на конкурсних засадах отримали право на здобуття вищої освіти за кошти Державного бюджету України.

10.4. Платні послуги як джерело фінансування Університету.

Університет відповідно до законодавства і цього Статуту може надаватифізичним і юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності. Перелік платних освітніх та інших послуг, що може надаватися Університетом, затверджується Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних освітніх та інших послуг, включаючи порядок визначення їхньої вартості для здобувачів вищої освіти, встановлюється МОН, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері економічного розвитку і торгівлі, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової, бюджетної, податкової політики.

Університет має право надавати додатково платні освітні та інші послуги виключно понад обсяги, встановлені державним стандартом, і поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів відповідних бюджетів. Платні освітні послуги можуть надаватися тими самими структурними підрозділами, що здійснюють освітній процес за державним замовленням, або утвореними для надання платних послуг окремими структурними підрозділами Університету, що діють на підставі положення, затвердженого відповідно до законодавства і цього Статуту. Платні освітні та інші послуги надаються Університетом за умови відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, а у разі встановлення законодавством вимог щодо необхідності ліцензування або отримання дозволів для надання платної послуги - після отримання таких дозвільних документів.

10.5. Управління фінансами Університету.

В Університеті створюються:

1) загальний фонд на підготовку фахівців з вищою освітою, науково- педагогічних і наукових кадрів в межах державного (регіонального) замовлення, а також на проведення науково-дослідних робіт;

2) спеціальний фонд, який формується за рахунок коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг відповідно до укладених договорів з юридичними і фізичними особами, доходів від здачі в оренду майна, приміщень і обладнання, надходжень за виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, пошукових та інших робіт (послуг), виконаних Університетом на замовлення та за договорами з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами, а також інших доходів відповідно до законодавства.

Залучені кошти спрямовуються на здійснення статутної діяльності Університету в порядку і на умовах, визначених законодавством і цим Статутом. Оплата праці в Університеті здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, наказів МОН, міжгалузевих, галузевих угод та Колективного договору Університету за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, і договорами. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Університету, порядок установлення надбавок і доплат, а також порядок установлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій здійснюється відповідно до законодавства.

ХІ. Порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарськоїдіяльності Університету

11.1. Університет як бюджетна установа, що утримується за рахунок коштів державного бюджету, складає та подає звітність відповідно до вимог бюджетного законодавства.

11.2. Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський і фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

11.3. Ректор і головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської, фінансової та статистичної звітності Університету.

11.4. Головний бухгалтер здійснює постійний контроль за додержанням порядку ведення бухгалтерського обліку.

11.5. Аудит діяльності Університету здійснюють згідно з чинним законодавством.

11.6. Університет публікує на своєму офіційному веб-сайті:

1) кошторис на поточний рік та всі зміни до нього;

2) звіт про використання та надходження коштів;

3) інформацію щодо проведення тендерних процедур;

4) штатний розпис на поточний рік.

XII. Міжнародне співробітництво Університету

12.1. Університет здійснює міжнародне співробітництво, укладає договори та меморандуми про співробітництво, встановлює прямі зв'язки із закладами вищої освіти, науковими установами і підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства. Основні напрями міжнародного співробітництва Університету визначено у Законі України «Про вищу освіту».

12.2. Зовнішньоекономічна діяльність Університету здійснюється відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами. Основні напрями зовнішньоекономічної діяльності Університету визначено у Законі України «Про вищу освіту».

12.3. Валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності Університету використовуються для забезпечення виконання його статутних завдань.

12.4. Представництво Університету в міжнародних зв'язках і зовнішньоекономічній діяльності здійснює ректор або уповноважена ним особа.

XIII. Порядок внесення змін до Статуту Університету

13.1. Статут Університету погоджується конференцією трудового колективу за поданням вченої ради Університету та подається до МОН на затвердження.

13.2. Зміни до цього Статуту оформляються шляхом викладення його у новій редакції та затверджуються у тому ж порядку, що й сам Статут.

XIV. Порядок реорганізації та ліквідації Університету

14.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Університету здійснюються згідно із законодавством.

14.2. Ліквідація Університету здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється МОН. До складу ліквідаційної комісії входять представники МОН та Університету. Порядок, а також строк заявления кредиторами своїх вимог до Університету, що припиняється, визначаються МОН.

14.3. Із моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Університету. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Університету й подає його для затвердження МОН.

Кредиторам та іншим юридичним особам, які перебувають у договірних відносинах з Університетом, повідомляється про його ліквідацію у письмовій формі.

У разі припинення діяльності Університету (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до державного бюджету.

14.4 Під час ліквідації та реорганізації Університету вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Реорганізація чи ліквідація Університету не повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються в Університеті.

14.5. Університет вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ