Положення про самостійну роботу студентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про самостійну роботу студентів

Положення про самостійну роботу студентів
 в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 1 від 26 вересня 2012 року 

1. Загальні положення

1.1. Дане положення укладено на підставі законів України «Про осві­ту», «Про вищу освіту», Положення про кредитно-модульну систему орга­нізації навчального процесу та Статуту університету.

Упровадження новітніх технологій навчання, розвиток науково- методичного та матеріального забезпечення навчально-виховного проце­су, поступова інтеграція вітчизняної системи освіти до європейської та сві­тової зумовили необхідність і можливість поетапного скорочення аудитор- них занять та збільшення годин на самостійну роботу студента.

1.2. Підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоспромож­них на ринку праці, а також здатних до компетентної, відповідальної й ефективної діяльності за своєю спеціальністю неможливе без підвищення ролі самостійної роботи студентів, спрямованої на стимулювання їх про­фесійного зростання та виховання їхньої творчої активності.

1.3. Самостійна робота студента (СРС) - невід’ємний складник підго­товки фахівців в університеті. СРС є однією з форм оволодіння навчаль­ним матеріалом поза межами обов’язкових навчальних занять. Її спрямо­вано на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час на­вчання, їх поглиблення, набуття і удосконалення практичних навичок та умінь щодо відповідних спеціальності та напряму.

1.4. Це Положення визначає вимоги та умови, що необхідні для орга­нізації самостійної навчальної й наукової праці студентів, та спрямоване на вирішення таких завдань: створення умов для реалізації єдиного підхо­ду викладачів до організації самостійної роботи студентів; сприяння фор­муванню у студентів навичок самостійної навчальної, науково-дослідної та практичної роботи, а також розвитку й поглибленню професійних наукових і практичних інтересів студентів; формування професійних якостей, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців, а також створення умов для гармоній­ного розвитку особистості студента.

2. Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів 

2.1. Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента, рег­ламентується робочим навчальним планом і повинен складати не менше, ніж 1/3 і не більше, ніж 2/3 загального обсягу навчального часу, відведено­го на вивчення окремої навчальної дисципліни.

2.2. Головною метою самостійної роботи студента є формування йо­го пізнавальної активності, засвоєння ним основних умінь та навичок робо­ти з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.

2.3.Основними завданнями самостійної роботи студентів є засвоєння в повному обсязі основної освітньої програми та послідовне вироблення навичок ефективної самостійної професійної (практичної й науково- теоретичної) діяльності на рівні світових стандартів.

2.4. Зміст самостійної роботи студента визначається навчальною програмою вивчення конкретної дисципліни, завданнями та рекомендаці­ями викладача.

2.5. Самостійна робота студентів охоплює: підготовку до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних тощо); виконання завдань з навчальної дисципліни протягом семестру; роботу над окремими темами навчальних дисциплін відповідно до навчально-тематичних пла­нів; підготовку до практики та виконання завдань, передбачених практи­кою; підготовку до всіх видів контрольних випробувань, у тому числі до ку­рсових, модульних і комплексних контрольних робіт; підготовку до підсум­кової державної атестації, у тому числі й виконання випускної кваліфіка­ційної роботи бакалавра, спеціаліста та магістра; роботу в студентських наукових гуртках, семінарах тощо; участь у роботі факультативів, спецсе- мінарів тощо; участь у науковій і науково-методичній роботі кафедр, факу­льтетів; участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах тощо.

3. Організація самостійної роботи студентів 

3.1. Організацію самостійної роботи студентів здійснюють кафедри, які розробляють необхідну документацію, що регламентує самостійну дія­льність студентів.

3.2. Збільшення частки самостійної роботи студентів і зниження ау­диторного навантаження викладачів передбачає відповідне збільшення кі­лькості академічних годин, що відводяться на контроль знань студентів (контроль самостійної роботи), поточні групові й індивідуальні консульта­ції, індивідуальну роботу, розроблення науково-методичних і навчальних матеріалів.

3.3. У межах підготовки студентів до самостійної навчальної й науко­во-дослідної роботи та з метою формування первинних навичок самостій­ної роботи на першому курсі доцільно започаткувати проведення факуль­тативних занять з теми «Організація та супроводження самостійної роботи студента».

3.4. Організація й контроль ходу і змісту навчальної самостійної ро­боти і її результатів здійснюються відповідно до графіків контролю самос­тійної роботи студентів, що розробляються і затверджуються кафедрами.

3.5. З власної ініціативи кафедри можуть проводити студентські на­вчальні, наукові й науково-практичні заходи (олімпіади, конференції, кон­курси, симпозіуми тощо).

3.6. Організація самостійної роботи студента спрямовується на ово­лодіння вміннями та навичками:

- організації самостійної навчальної діяльності;

- самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

- роботи з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

- конспектування літературних джерел;

- роботи з довідковою літературою;

- опрацьовування статистичної інформації;

- роботи на ПЕОМ, користування Інтернет;

- написання повідомлень, рефератів, доповідей з проблем курсу, під­готовка фіксованих виступів;

- виконання курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт;

- проведення експериментальних досліджень, передбачених певними темами і розділами курів дисциплін;

- застосування набутих знань для розв’язання практичних завдань.

4. Зміст і види самостійної роботи студентів 

4.1. Самостійна навчальна й науково-дослідна робота, як складник навчально-виховного процесу, виконується студентами під керівництвом викладача, що здійснює аудиторну роботу в цій навчальній групі. Виклада­чі кафедр для виконання студентами завдань із самостійної роботи розробляють методичні рекомендації з чітко складеними планами, списком літе­ратури, коротким (тезисним) викладом теоретичного матеріалу.

4.2 В університеті передбачено виконання таких видів самостійної роботи:

- робота з підручниками, навчальними посібниками, дидактичними матеріалами;

- розв’язування задач;

- виконання вправ;

- написання рефератів;

- самостійні спостереження;

- лабораторні роботи;

- дослідницько-експериментальна діяльність;

- конструювання;

- моделювання;

- виконання описових робіт, домашніх завдань, практичних, контро­льних робіт, творчих проектів тощо.

4.3. Індивідуальні завдання сприяють поглибленому вивченню студе­нтом теоретичного матеріалу, закріпленню і узагальненню отриманих знань, формуванню вмінь використання знань для комплексного вирішен­ня відповідних професійних завдань. Види, термін виконання і захисту ін­дивідуальних завдань з певних навчальних дисциплін визначаються їх ро­бочими програмами та розкладом занять. Індивідуальні завдання викону­ються студентами самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з боку викладача. Наявність позитивних оцінок, отриманих студентом за ви­конання самостійних індивідуальних завдань, є необхідною умовою допу­щення до семестрового контролю з даної дисципліни.

4.4. Реферати - це види індивідуальних завдань, які передбачають вирішення конкретних практичних навчальних задач з використанням ві­домого, а також самостійно вивченого теоретичного матеріалу. Складни­ком такої роботи можуть бути програмні продукти та графічний матеріал, який виконується відповідно до чинних нормативних вимог та із застосу­ванням комп’ютерної графіки. Ці види індивідуальних завдань повинні сприяти поглибленню і розширенню теоретичних знань студентів з окре­мих тем дисципліни, розвивати навички самостійної роботи з навчальною та науковою літературою. Реферати як форма індивідуального завдання рекомендуються для навчальних дисциплін гуманітарного та соціально- економічного циклів.

4.5. Курсова робота з навчальної дисципліни передбачає розроблен­ня сукупності документів: розрахунково-пояснювальної або пояснювальної записки, графічного, ілюстративного матеріалу. Вона вирішує конкретні за­вдання щодо об’єктів діяльності фахівця.

4.6. Кваліфікаційна робота - це самостійна творча робота студента, яка призначена для оцінки рівня науково-теоретичної та практичної підго­товки фахівця.

4.7. Час, що відводиться на самостійну роботу студента з кожної спе­ціальності, визначається робочим навчальним планом.

4.8. Види і зміст самостійної роботи студента з кожної спеціальності визначаються навчальною програмою з дисципліни.

4.9. Кафедри можуть розробляти, окрім навчальних програм з дисци­пліни, інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якос­ті виконання самостійної роботи студентів.

5. Методичне забезпечення самостійної роботи 

5.1. Самостійна робота студента забезпечується системою навчаль­но-методичних матеріалів, передбачених для вивчення конкретної навча­льної дисципліни: підручниками, навчальними та методичними посібника­ми, конспектами лекцій та практикумів (у т. ч. на електронних носіях) тощо.

5.2. З метою методичного забезпечення самостійної роботи студентів вчені та викладачі кафедр розробляють наукові та методичні посібники і видають їх у друкованому вигляді та в електронному варіанті як підручни­ки, збірники тестів та ситуаційних завдань, посібники до самостійного ви­вчення всіх розділів курсів та окремих складних тем. Методичні посібники мають бути розроблені з урахуванням специфіки різних видів самостійної роботи, а також визначена система оцінювання результатів проведеної самостійної роботи.

5.3. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення навчально­го матеріалу повинні містити в собі вказівки щодо терміну, обсягу засвоєн­ня матеріалу з зазначенням навчальних і наукових видань, питання для самоконтролю, тести, контрольні завдання, приклади оформлення самос­тійної письмової роботи.

5.4. Методичні вказівки до виконання курсових та випускних робіт ви­значають тему, мету, хід дослідження, містять список рекомендованої нау­кової та методичної літератури.

5.5. Тематика курсових, випускних робіт повинна відповідати завдан­ням навчальної дисципліни, бути актуальною і тісно пов’язаною з вирішен­ням практичних фахових завдань.

5.6. Вимоги до оформлення результатів дослідження, порядок до­тримання термінів виконання і захисту цих видів самостійної роботи рег­ламентовані відповідними положеннями.

5.7. Методичні рекомендації до проведення навчальних і виробничих практик розробляються згідно робочих програм з кожного виду практики. Організація та проведення навчальних і виробничих практик здійснюється під керівництвом і контролем керівника практики.

5.8. З метою виконання встановлених вимог до якості навчальної лі­тератури рукописи мають пройти процедуру попереднього розгляду щодо рекомендації до їх видання: обговорені і затверджені на засіданні кафедри та факультету (інституту), схвалені навчально-методичною комісією уні­верситету та рекомендовані Вченою радою університету до видання.

6. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення умов для самостійної роботи 

Для повноцінної і творчої самостійної роботи у вивченні навчальних дисциплін та здійснення науково-дослідної роботи різних рівнів складності необхідна матеріальна база з науково-лабораторним устаткуванням, з ви­користанням сучасних інформаційних технологій.

6.1. Умови для виконання самостійної роботи студента створюються всіма підрозділами університету (інститутами, факультетами, кафедрами) з використанням їх матеріальної та інформаційно-технічної бази та облад­нання:

- аудиторії для самопідготовки;

- навчальні лабораторії;

- комп’ютерні класи з можливістю роботи в Інтернеті;

- бібліотека університету з читальними залами;

- навчально-методичні кабінети інститутів, факультетів, кафедр;

- науково-творчі лабораторії, дослідницькі центри.

6.2. Самостійна робота студентів проводиться також на базах прак­тики в період проведення всіх видів навчальних та виробничих практик на підприємствах різного профілю та в закладах освіти міста та регіону.

6.3. При проведенні лабораторних, самостійних дослідницьких робіт на технічному чи лабораторному устаткуванні з метою безпечного прове­дення робіт всі студенти ознайомлюються з правилами техніки безпеки, протипожежними заходами, правилами особистої гігієни, способами на­дання першої медичної допомоги при нещасних випадках і т.п.

6.4. При організації самостійної роботи студентів з використанням складних систем доступу до інформації (наприклад, комп’ютерних баз да­них) передбачається можливість отримання консультації з боку фахівця.

7. Контроль самостійної роботи 

7.1. Результати самостійної роботи студентів оцінюються викладачем відповідного курсу, а в окремих випадках і кафедрою в цілому.

7.2. Форми контролю самостійної роботи обираються викладачем з таких варіантів: індивідуальний або колективний проект, передбачений на­вчальною програмою з дисципліни або окремих модулів, що потребують формування практичних навичок і умінь студентів; поточний контроль на основі виконання практичних або лабораторних робіт; поточний контроль засвоєння знань на основі оцінки усної відповіді на питання, повідомлення, доповіді тощо (на практичних або семінарських заняттях); вирішення ситу­аційних завдань; конспект, виконаний з теми, що вивчалася самостійно; тестування, виконання письмової контрольної роботи; рейтингова система оцінки знань студентів; звіт про проходження практики та виконання за­вдань, передбачених практикою; звіт про науково-дослідну роботу (її ета­пи, частини тощо); стаття, тези виступу та інші публікації в науковому, нау­ково-популярному, навчальному виданні тощо за підсумками самостійної навчальної й науково-дослідної роботи, опубліковані за рішенням кафедр або вчених рад факультетів.

8. Рекомендації до критеріїв оцінювання знань студентів 

8.1. При розробленні критеріїв системи оцінювання якості навчання необхідно враховувати три основні компоненти:

Рівень знань:

- глибина і міцність знань;

- рівень мислення;

- уміння систематизувати знання по окремих темах;

- уміння складати розгорнутий план відповіді;

- давати точні формулювання;

- правильно користуватися поняттєвим апаратом;

- культура відповіді (грамотність, логічність і послідовність викладу);

- навички і прийоми виконання практичних завдань.

Навички самостійної роботи:

- уміння пошуку необхідної літератури;

- орієнтація в потоці інформації щодо обраної спеціальності;

- навики ведення записів (складання простого і розгорнутого плану, конспекту, реферату, виступу, а також навики науково-пошукової роботи).

Уміння застосувати знання на практиці:

- реалізація на практичних, семінарських заняттях;

- виконання індивідуальних завдань під час проходження практики.

Ці рекомендації можна використовувати при розробленні критеріїв оцінювання самостійної роботи студентів із урахуванням специфіки кожної навчальної дисципліни. Відповідні критерії затверджуються рішенням ка­федри.

Предметні олімпіади у форматі НМТ