Положення про навчальний дистанційний курс | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про навчальний дистанційний курс

Положення про навчальний дистанційний курс
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 4 від 26 жовтня 2016 року

СУЯ ХАІ-ЦОП-П/008:2016

Дата введення 27 жовтня 2016 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про навчальний дистанційний курс (далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України: «Про вишу освіту», Указу Президента України від 25.06.2016 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»; наказу МОН України №    903 від 02.12.2004 «Про затвердження Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах», наказу МОН України № 369 від 15.05.2006 «Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів», наказу МОН України № 466 від 25.04.2013 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання», наказу МОН України № 910/23442 від 07.06.2013 «Про ліцензування видів господарської діяльності», Постанови Кабміну від ЗО грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», наказу МОН «Про систематизацію досвіду використання електронних освітніх ресурсів» від 12.01.2016, № 9, положень Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) «Норми часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників при організації освітнього процесу за дистанційними освітніми технологіями», «Положення про дистанційне навчання».

1.2 Положення визначає структуру, вимоги до змісту та оформлення розділів, методичні та програмно-технічні умови застосування навчального дистанційного курсу (далі - НДК) з дисципліни в Університеті.

1.3 НДК призначено для студентів, які навчаються в Університеті за очною, заочною (дистанційною) формами з метою підвищення доступу до якісної освіти, забезпечення можливості індивідуального навчання, самоосвіти та систематизації досвіду використання освітніх електронних ресурсів у Університеті.

1.4 У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:

- дистанційне навчання (далі - ДН) - процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається, в основному, за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно- комунікаційних технологій;

- технології ДН - комплекс освітніх технологій, у т. ч. психолого- педагогічних та інформаційно-комунікаційних, які надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання;

- психолого-педагогічні технології ДН - система засобів та прийомів, послідовне здійснення яких забезпечують виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості;

- інформаційно-комунікаційні технології ДН - технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін, а також забезпечення організації та супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у т. ч. Інтернету;

- веб-середовище ДН - системно організована сукупність веб- ресурсів навчального призначення (дистанційних курсів навчальних дисциплін), програмного забезпечення управління ними та управління дистанційним навчанням;

- веб-ресурси навчальної дисципліни - сукупність електронної навчальної інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння дисципліни, яка доступна для студентів (слухачів) через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших програмних засобів;

- дистанційний курс - веб-ресурси навчальної дисципліни, об’єднані єдиним педагогічним сценарієм, призначені для організації індивідуального та групового навчання студентів з використанням технологій ДН;

- суб’єкти ДН - особи, які навчаються (студенти), та особи, які забезпечують ДН (науково-педагогічні та педагогічні працівники, адміністратори, методисти тощо);

- викладач-розробник курсу, викладач-організатор, який відповідає за проведення занять в умовах ДН, тьютор-викладач, який допомагає студентам в навчально-пізнавальному процесі в умовах ДН;

- асинхронний режим ДН - взаємодія студентів з викладачами із затримкою в часі з використанням електронної пошти, форумів, соціальних мереж тощо;

- синхронний режим ДН - дистанційна взаємодія студентів з викладачами, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб- середовищі ДН (аудіо-, відео конференції, соціальні мережі тощо);

- система управління веб-ресурсами навчальної дисципліни - сукупність програмних засобів для створення, збереження, накопичення та передавання веб-ресурсів студентам, а також забезпечення доступу суб’єктів ДН (викладачів, адміністраторів, методистів, розробників веб-ресурсів) до цих веб-ресурсів;

- форум - форма роботи науково-педагогічних працівників з певної теми або проблеми за допомогою текстових (або мультимедійних) повідомлень, які зберігаються у системі Moodle чи на платформі Університету (або chat, Skype, VK та інш.).

1.5 Науково-педагогічний працівник Університету створює, редагує та викладає дистанційні курси, оцінює знання (рівень підготовки, засвоєння матеріалу) студентів за результатами виконаних практичних та лабораторних занять, завдань, тестів.

1.6 Викладач-організатор - відповідальний за ДН на кафедрі призначається завідувачем кафедри. Викладач-організатор у співпраці з автором дистанційного курсу відстежує підготовку дистанційних матеріалів на кафедрі за відповідними дисциплінами. У разі необхідності викладач- організатор надає консультації для викладачів кафедри щодо особливостей створення, редагування та наповнення дистанційних курсів, а також організації навчання з використанням технологій ДН, а саме отримання логінів та паролів для студентів і викладачів кафедр факультету.

1.7 Доступ до НДК забезпечується платформою Університету (http://www.khai.edu/) та електронною системою управління навчанням Мооdle (url - www.mentor.khai.edu).

1.8 НДК готуються, тестуються автором курсу, проходять експертизу на якість та актуалізацією відповідними кафедрами та передаються у Наукову-методичну комісію (далі - НМК) Університету для затвердження за відповідними галузями знань.

1.9 НДК, які пройшли експертизу та затверджені НМК Університету, автор курсу може самостійно розмістити на платформі Університету або у системі Мооdle.

1.10 Планування роботи науково-педагогічних працівників для розроблення НДК виконується згідно положення «Норми часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників при організації освітнього процесу за дистанційними освітніми технологіями».

2. Загальні вимоги до навчального дистанційного курсу 

2.1 НДК повинен містити матеріали, достатні для оволодіння студентом повним обсягом знань, умінь і навичок, передбачених робочою навчальною програмою з дисципліни.

2.2 Обсяг навчально-методичного матеріалу для НДК визначається кількістю кредитів, відведених на цю дисципліну навчальним планом. Загальний обсяг символів на один кредит дорівнюється для дисциплін професійної підготовки не менш чим 40000 знаків, для дисциплін соціально- гуманітарного блоку не менш чим 60000 знаків (шрифт 14 пт., Arial, одинарний інтервал, без урахування таблиць та рисунків).

2.3 Доступ до НДК - персоніфікований. Логін і пароль доступу студенти та науково-педагогічні працівники одержують у адміністратора електронного ресурсу відділу дистанційних освітніх технологій (307 ауд. імп. корп., e-mail: [email protected])

2.4 Перегляд НДК на відповідність робочій програмі, стану науки та практики в даній галузі, доступності та ефективності в організації пізнавальної діяльності студентів виконується викладачем щорічно. Відповідальність за якість та актуалізацію НДК несе автор.

3. Структура навчального дистанційного курсу 

3.1 НДК повинен відповідати вимогам освітніх стандартів за змістом, обсягом та рівнем освітньої та професійної підготовки, діючим в Університеті і регламентуючим документам щодо розробки навчально- методичних матеріалів, начальним планам та структурі НДК, поданої у таблиці 1.

 

Таблиця 1 - Структура навчального дистанційного курсу

Найменування розділу

Зміст розділу

1

Загальна інформація про курс

1.    Назва курсу

2.     Відомості про автора (авторів).

3.     Анотація.

4.     Програма курсу (програма з навчальної дисципліни).

5.      Методичні рекомендації щодо використання дистанційного курсу (загальні методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни, методичні вказівки щодо послідовності навчання та особливостей контролю, методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів).

6.     Графік навчання.

7.     Глосарій.

8.     Джерела інформації.

2

Навчальна інформація та методичні рекомендації до навчання.

1.         Теоретичний навчальний матеріал: електронні лекції; презентації; аудіолекції; відеолекції; посилання на Інтернет-ресурси; файли навчальних посібників, добірки статей або фрагменти навчальних посібників та ін.

2.         Практичні матеріали: практичні, лабораторні роботи, курсові роботи, домашні завдання, індивідуальні завдання та ін.

3.         Методичні матеріали до вивчення теоретичного матеріалу.

4.         Методичні матеріали до виконання практичних й лабораторних робіт, домашніх та індивідуальних завдань, рефератів та ін.

5.         Модульний контроль: контрольні запитання, типові завдання, тести для самоконтролю, еталонні відповіді, модульні тести та ін.

3

Підсумкова атестація

Комп’ютерні тести, контрольні завдання, контрольні запитання та ін.

3.2 Загальна інформація про курс містить:

3.2.1 Назва курсу згідно навчального плану.

3.2.2 Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) змістовної частини, які приймали участь у створенні дистанційного курсу, зокрема авторів як змістовної частини курсу, так й авторів дизайну і програмування. Список авторів подається із зазначенням авторства по кожному елементу, а також з наданням інформації про наукові ступені та вчені звання авторів (приклад наведено у додатку А).

3.2.3 Анотація, в якій висвітлюють такі питання: повна назва курсу, коротка характеристика курсу, список модулів (розділів) курсу з короткою анотацією змісту кожного модуля, подається загальним обсягом 1800 - 2500 знаків з пробілами в залежності до кількості кредитів дисципліни, тип тексту Arial, 14 pt. Анотація повинна допомогти студенту вирішувати, наскільки корисним буде йому матеріал курсу, які знання він отримає та як у майбутньому він зможе їх застосувати. Анотація готується у довільній формі (приклад наведено у додатку А).

3.2.4 Програма курсу повинна містити текст навчальної програми курсу, яка визначає цілі, завдання, зміст і обсяг дисципліни. Навчальну програму потрібно розташовувати у вигляді різних ресурсів: файл для скачування, сторінка (веб-сторінка) чи URL (веб-посилання) на ресурс, де ця програма розташована (приклад наведено у додатку Б).

3.2.5 Методичні рекомендації щодо використання дистанційного курсу. Ці рекомендації являють собою комплекс роз'яснень і вказівок, які допомагають студенту ефективно організувати процес навчання (приклад наведено у додатку В):

- з вивчення дисципліни;

- з виконання контрольних, практичних і лабораторних робіт;

- з організації самостійної роботи;

- з визначення кількості контрольних завдань, які потрібно виконати для допуску до атестаційних випробувань з дисципліни;

- з визначення форми контрольних випробувань і критеріїв оцінки знань (приклад наведено у додатку Д).

3.2.6 Графік навчання розробляється на основі робочої програми та згідно графіку освітнього процесу за заочною (або очною) формою навчання Університету. Графік навчання повинен визначати методичну послідовність вивчення тем, розподіл навчальних тижнів за видами занять, форми проведення контролю, критерії оцінювання (розподіл балів, які отримують студенти), а також види занять та контролю і їх тривалість, які проводяться викладачем (приклад наведено у додатку Е).

3.2.7 Глосарій має перелік термінів, ключових понять (категорій) курсу з визначенням їх сутності. При викладанні змісту термінів та базових понять повинна бути лаконічна за формою та чітка за змістом інформація. Терміни розміщуються в алфавітному порядку (приклад наведено у додатку Ж).

3.2.8 Джерела інформації містять список рекомендованої літератури, який включає у себе базову, допоміжну літературу та інформаційні ресурси у вигляді файл-ресурсів або посилань на веб-сторінки. Джерела інформації має бути подано до кожного модуля.

3.3 Навчальна інформація та методичні рекомендації до їх навчання повинні бути подано у вигляді модулів (або тем), кожна з котрих включає наступні елементи:

3.3.1 Теоретичний навчальній матеріал має включати структуровані електронні матеріали, які відображають логіку навчання за курсом і надають студенту теоретичні відомості з начальної дисципліни у повному обсязі: електронний підручник (у вигляді файлу для скачування чи URL посилання на ресурс); структурований електронний конспект лекцій; файли документів; URL посилання на інформаційні ресурси; мультимедійні презентації; аудіо або відео матеріали; вебінари тощо (приклад подано у додатку К) й методичні матеріали до вивчення теоретичного навчального матеріалу.

3.3.2 Практичні матеріали (практичні роботи, лабораторні роботи або семінари) містять варіанти завдань, критерії оцінювання, форму подання результату, тип проведення (синхронний або асинхронний) та методичні матеріали до їх виконання.

3.3.3 Модульний контроль включає контрольні запитання (до заліку, іспиту); типові завдання (домашнє завдання, завдання для контрольних робіт, перелік тем рефератів та курсових проектів; індивідуальне завдання, приклад правильної відповіді на завдання); тести для самоконтролю та модульні тести (приклади правильної відповіді на тестові завдання).

3.3.4 Підсумкова атестація включає підсумковий тест, контрольні завдання, контрольні запитання та ін. види контролю та проводиться очно чи дистанційно у формі заліку чи іспиту (згідно робочої програми навчальної дисципліни курсу) з метою оцінки результатів навчання по певному курсу.

4. Вимоги до технічного оформлення навчально-методичних матеріалів 

4.1 Підготовка змістової частини дистанційного курсу:

4.1.1 Змістова частина дистанційного курсу подається у структурованому виді та зберігається у вигляді папок з файлами. Назва папок повинні відповідати структурі дистанційного курсу, а назва файлів змісту відповідних елементів дистанційного курсу і позначається маленькими буквами латинського алфавіту.

4.1.2 Рисунки та інші візуальні матеріали розміщують в папці з назвою images (формат jpeg, gif, png, bmp). Назви файлів цієї папки повинні кореспондувати з відповідними темами, розділами та іншими структурними елементами дистанційного курсу.

4.1.3 Аудіо та відео-матеріали розміщують в папці з назвою multi: YouTube (показ відео, розташованого на YouTube); Vimeo (показ відео, розташованого на Vimeo); .mp3; .mp4; .avi; .flv - Flash-відео, ,f4v - Flash- відео; .swf - файл анімації Macromedia Flash (Adobe, Inc.); .ogg - HTML 5 аудіо; .acc - HTML 5 аудіо; .webm - HTML 5 відео; .m4v - HTML 5 відео; .ogv - HTML 5 відео. За необхідністю застосування інших аудіо та відео форматів приймаються окремі пропозиції, які узгоджуються між автором курсу та адміністратором платформи Університету й Moodle у 307 ауд. імп. корп.

4.1.4 Змістову частину дистанційного курсу оформлюють згідно вимогам до підготовки навчально-методичних матеріалів до друку в Університеті.

4.2 Порядок передачі пакету тестів.

4.2.1 Тести повинні пройти апробацію на кафедрі. Відповідальність за якість та актуальність тестів і тестових завдань несе автор.

4.2.2 До кожного тесту автор повинен підготувати специфікацію тесту у вигляді документа OpenOffice:

- тип тесту (вхідний, модульний, тематичній, підсумковий та інш.);

- максимальний бал за кожне тестове завдання;

- прохідний бал;

- кількість тестових завдань, які будуть включені у тест;

- відведений час для тестування;

- систему оцінювання тестових завдань;

- кількість спроб;

- тестові завдання у вигляді документа OpenOffice згідно відповідного шаблону.

4.2.3 Рисунки, які містяться у тестових завданнях подаються у вигляді графічних файлів формату jpeg, gif, png, bmp у папці з назвою ris_test.

4.3 Опис структури НДК для реалізації на платформі Університету й у системі «Мооdle».

4.3.1 Для реалізації НДК на платформі Університету та у системі «Мооdle» автори повинні описати відомості про структуру дистанційного курсу у вигляді документу OpenOffice: послідовність елементів дистанційного курсу, їх назви, запланований вид навчальної діяльності, назви файлів навчально-методичних матеріалів (приклад подано у додатку Л).

4.3.2 Перелік розділів та елементів дистанційного курсу може бути різним, в залежності від навчальної дисципліни.

4.3.3 Відомості про структуру дистанційного курсу готує та друкує його автор.

4.4 Порядок підготовки та передачі навчально-методичних матеріалів для дистанційного курсу.

4.4.1 Навчально-методичні матеріали для створення дистанційних курсів повинні включатися кафедрами в план навчально-методичних видань, та проходити всі процедури видання навчально-методичних матеріалів в Університеті.

4.4.2 Відповідальність за структуру, повноту та інформаційний зміст дистанційного курсу несуть кафедра та автори курсу.

5. Порядок затвердження структури та змісту НДК на кафедрі 

5.1 Для затвердження НДК автори подають:

- розроблені навчально-методичні матеріали НДК у електронному вигляді;

- відомості про структуру дистанційного курсу у друкованому виді (див. додаток Л).

- Специфікацію тесту у вигляді документу ОрепОґйсе (див. додаток Н).

- Тестові завдання у вигляді файлу стандартного шаблону ОрепОґйсе для тестових завдань.

5.2 НДК, які відповідають вимогам якості, актуальності і повноти, узгоджуються рішенням кафедри, яке оформлене відповідним протоколом. Витяг засідання кафедри подається за формою, поданою у додатку П.

5.3 Навчально-методичні матеріали разом з витягом засідання кафедри передаються за галузями на експертизу в НМК Університету. За результатами розгляду НМК Університету робить висновок якості НДК (приклад висновку НМК подано у додатку Р).

5.4 При позитивному рішенні Науково-методичної комісії зміст навчально-методичних матеріалів дистанційного курсу передається у друкованому виді в редакційній відділ Університету для редагування.

5.5 НДК на платформі Університету та в систему «Моосіїе» може заносити автор курсу витягу, затвердженому на засіданні кафедри, позитивного висновку Науково-методичної комісії з питань впровадження дистанційних освітніх технологій щодо повнити та якості дистанційного курсу та відредагованого змісту навчально-методичних матеріалів дистанційного курсу.

6. Прикінцеві положення 

6.1 Положення про НДК погоджується проректорами з науково- педагогічної роботи, начальником УМВ, начальником ВДОТ затверджується вченою радою Університету.

6.2 Положення вводиться в дію наказом ректора Університету.

6.3 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

Додаток А

Приклад подання загальної інформації до дистанційного навчального курсу

Назва дисципліни: Макроекономіка

Автори НДК: доцент кафедри економіки, к.т.н., Петренко Костянтин Петрович (e-mail: [email protected]), доцент кафедри економіки, к.е.н., Сидоров Микола Іванович (e-mail: [email protected]).

Дизайн змістової частини: ст. викладач кафедри економіки Корнієнко Юрій Михайлович (e-mail: [email protected]), провід, інженер кафедри економіки Суркова Віра Петрівна (e-mail: [email protected]).

Розробка віртуальних лабораторних робіт: доцент кафедри економіки, к.т.н. Рижков Дмитро Сергійович (e-mail: [email protected]), студент групи 635 El, Соболєв Ігор Миколайович (e-mail: [email protected]).

Анотація курсу (загальний обсяг 1800 - 2500 знаків з пробілами в залежності до кількості кредитів дисципліни, тип тексту Arial, 14 pt.).

Дисципліна «Макроекономіка» є базовою нормативною дисципліною з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Викладається на І курсі 2 семестру в обсязі 3 кредита.

Дисципліна «Макроекономіка» покликана дати студентам базові знання з теорії функціонування та розвитку макроекономічних систем. Дослідження макроекономічних явищ і процесів, висновки макроекономічного аналізу, прогностичні макроекономічні моделі потребують достовірної агрегованої інформації, джерелом якої є система національних рахунків. Тільки за цих умов макроекономічна наука може бути запорукою здійснення виваженої макроекономічної політики, яка б забезпечувала і економічну ефективність, і соціальну спрямованість. Макроекономіка як наука дає можливість зрозуміти, яким чином національні господарства, взаємодіючі одне з одним та з світовим господарством як цілим, формують господарську поведінку економічних суб'єктів, культуру економічного мислення, обумовлюють координацію правового поля країн світу.

У першому модулі «Теоретичні основи дослідження макроекономічних процесів» розкрито макроекономіку як явище і як сферу знань. Висвітлено макроекономічні показники в системі національних рахунків та національний ринок і його рівновага. Подано загальну характеристику споживання та заощадження й макроекономічну структуру і зміст сукупного попиту.

У другому модулі «Макроекономічна нестабільність та макроекономічна політика» розкрито макроекономічну нестабільність: зміст, фактори, форми прояву та суперечності. Висвітлено інфляція та безробіття як фактори порушення макроекономічної рівноваги й макроекономічний зміст економічного зростання. Подано загальну характеристику держави в системі макроекономічного регулювання та її макроекономічну політику у відкритій економіці.

Послідовність вивчення НДК та оцінка відповідної навчальної діяльності подано уГрафіку навчання.

Форми проведення занять: електронні лекції, он-лайн лекції, практичні роботи, семінари, обговорення з теми.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять за визначеними запитаннями, тематичними тестами, практичними завданнями до теми згідно Графіку навчання.

Модульний контроль проводиться у вигляді модульних контрольних робіт за відповідними змістовними модулями згідно Графіку навчання.

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту згідно Графіку навчання.

Для проведення консультацій, дискусій за темою студент використовує Тематичний форум, який влаштовано у системі «Мооdle» згідно Графіку навчання.

Для вирішення організаційних запитань студент використовує Організаційний форум, який влаштовано у системі «Мооdle» згідно Графіку навчання.

Контрольні та практичні роботи, відповіді на контрольні запитання студент висилає доценту кафедри економіки, к.т.н., Петренко Костянтину Петровичу на електронну адресу: [email protected] згідно Графіку навчання.

 

Додаток Б

Приклад складання програми навчальної дисципліни

Програма вивчення навчальної дисципліни «Групова динаміка та комунікація» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з розробки та тестування програмного забезпечення зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Предметом вивчення курсу є процеси комунікації у групах розробки програмного забезпечення (далі - ПЗ).

Міждисциплінарні зв’язки: зв'язок з дисциплінами, що безпосередньо примикають до дисципліни: аналіз вимог до розробки ПЗ, групова динаміка та психологія, інженерія ПЗ.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Основи ефективної роботи з колегами, знайомство з мотивацією людей, концепції групової динаміки. Загальна характеристика групи. Групові процеси.

Змістовий модуль 2. Практики витягання вимог: інтерв'ю, сценарії, прототипи, «роз'яснювальні зустрічі», нагляд. Етап аналізу вимог. Методи витягання вимог.

Змістовий модуль 3. Стратегії вислухування, переконання та ведення переговорів. Форми і стилі ділових переговорів. Вибір стратегії і тактики переговорів.

Змістовий модуль 4. Рецензувати письмову технічну документацію з метою виявлення різного роду проблем. Правила рецензування технічної документації.

Змістовий модуль 5. Створення формальної презентації хорошої якості. Якості, що визначають ефективність презентації.

Змістовий модуль 6. Принципи ефективної усної комунікації. Природа комунікацій.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни.

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Групова динаміка та комунікація» є: дати системне уявлення про характер діяльності та особливість комунікації в групах розробників програмного забезпечення.

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Групова динаміка та комунікації» є: сформувати в майбутніх фахівців системне уявлення про розроблювальний програмний продукт і умови розробки в цілому; дати уявлення про динамічні процесі у групах розробників програмного забезпечення; довести розподіл функцій, закріплений у посадових інструкціях, посадову ієрархію та форму підпорядкованості у групах розробників програмного забезпечення; дати уявлення щодо характеру діяльності в групах; дати уявлення щодо письмової, усної та графічної комунікації у процесі розробки програмного забезпечення; ознайомити з засобами комунікації у групах розробників програмного забезпечення.

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- проблеми психологічної сумісності і групової згуртованості;

- види психологічної сумісності;

- індивідуальні типи особистостей;

- етапи формування групи розроблювачів ПЗ;

- основні компоненти ефективної роботи в групі; функціональні ролі в групі розроблювачів ПЗ;

- індивідуальні стилі роботи в групі;

- культурні шаблони членів групи;

- систему соціальних ролей;

- типи і стилі лідерства; типи конфлікту;

- причини конфлікту; стилі поведінки в конфліктних ситуаціях;

- управління конфліктами в процесі розробки програмного продукту;

- характеристику динамічних процесів у малій групі;

- поняття «групова динаміка» в психології;

- сучасні аспекти ділової та міжкультурної комунікації;

- компоненти ділової комунікації; специфіку складання ділових листів;

- засоби комунікації;

- специфіку комунікації в Інтернеті;

- види і способи ділових бесід, переговорів, презентацій.

уміти:

- пояснювати важливість формування груп розроблювачів ПЗ, котрі мають різні риси характеру;

- описувати моделі індивідуальних типів особистості розроблювачів ПЗ; виявляти індивідуальні стилі роботи, а також їхній вплив на хід виконання розробки ПЗ;

- впливати на окремих членів групи і на групу в цілому з метою якісного виконання рольових функцій;

- оцінювати діяльність групи з метою підвищення її ефективності;

- працювати в мультикультурних середовищах; запобігати й усувати конфліктні ситуації.

- підтримувати взаємодію і спілкування; знаходити загальні інтереси зі співрозмовником, розуміти чужу точку зору;

- швидко реагувати на висловлення співрозмовника;

- вибудовувати систему доказів;

- говорити,слухати, писати;

- ефективно проводити нараду, бесіди, переговори, дискусії, презентації, використовуючи комп'ютерні і мережні засоби комунікації;

- оформляти документацію;

- рецензувати письмову технічну документацію з метою виявлення різного роду проблем.

мати навички:

- володіння прийомами ефективної аргументації;

- уміння працювати в багатопрофільній команді;

- розуміння професійної та етичної відповідальності за прийняття інженерних рішень;

- здатність до аналізу і критики прийнятих рішень;

- управління людьми і розуміння необхідності навчання.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити ЕСТ8.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Загальна характеристика групи. Загальна характеристика групи. Розподіл ролей в групі. Індивідуальні типи особистостей. Індивідуальні стилі роботи в групі. Культурні шаблони членів групи. Мотивація. Розмір групи. Структура групи. Склад групи. Робоче оточення. Організація вільного часу. Моделі груп розробників ПЗ.

Тема 2. Групові процеси. Загальна характеристика динамічних процесів у групі. Стадії розвитку групи. Групові норми. Групова згуртованість. Групове прийняття рішень. Лідерство і керівництво в групі. Загальна характеристика конфлікту. Врегулювання конфлікту. Фактори ефективної роботи в групі. Особливості роботи інтернаціональної групи.

Змістовий модуль 2.

Тема 3. Етап аналізу вимог. Постановка мети, завдань розробки ПЗ і визначення призначення продукту. Визначення вимог користувача. Контекстні сценарії. Виділення об'єктів, дій, контексту. Виділення інформаційних, функціональних і контекстних вимог.

Тема 4. Методи витягання вимог. Інтерв'ювання. Контекстне дослідження. Діаграми спорідненості. Анкетування. Фокус-групи. Карткове сортування.

Змістовий модуль 3.

Тема 5. Форми і стилі ділових переговорів. Формі ділових переговорів. Стилі ділових переговорів. Характеристика співбесідників. Підготовка до ділових переговорів.

Тема 6. Вибір стратегії і тактики переговорів. Розробка робочого плану бесіди. Початковий етап переговорів. Розкриття проблеми. Залучення й утримання уваги співрозмовника. Апеляція до авторитету. Делегування можливості висловитися. Правила ефективної організації та проведення розмови, бесіди по телефону, наради, дискусії, суперечки, публічної мови.

Змістовий модуль 4.

Тема 7. Правила рецензування технічної документації. Технічна документація. Види технічної документації. Вимоги до оформлення та рецензування технічної документації. Структура рецензії. Приклади рецензій. Особливості групового рецензування технічної документації у процесі розробки ПЗ.

Змістовий модуль 5.

Тема 8. Якості, що визначають ефективність презентації. Етапи розробки презентації. Оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів. Вимоги до стилю, фону, кольору, анімаційних ефектів. Оптимізація слайдів. Зв'язок презентації з іншими джерелами. Попередній показ презентації.

Змістовий модуль 6.

Тема 9. Природа комунікацій. Види комунікацій. Функції комунікації в групі. Структура, зміст, форми і механізми комунікації. Формальні і неформальні комунікації у групі. Вербальні засоби комунікації (говоріння: усна, письмова мова, слухання). Комунікативні бар'єри. Невербальні засоби комунікації. Фактори ефективної комунікації в групі. Загальна характеристика синхронних та асинхронних засобів комунікації: телефонна комунікація, факсимільний зв'язок, автовідповідачі, електрона пошта, ICQ, відео і телеконференції в Інтернет, системи керування вихідними даними, системи керування документами, розподіленні засоби розробки ПЗ. 

 

Додаток В

Приклад складання загальних методичних рекомендацій щодо використання НДК

1. Дистанційний курс «Економічна статистика» складається з 2 модулів. Студент послідовно знайомиться зі змістом модулів 1 і 2, вивчає основні та додаткові джерела навчання, відповідає на запитання для самоконтролю, робить практичні і контрольні роботи, бере участь в обговоренні за темами «Процеси суспільного відтворення» та «Порівняльний аналіз показників розвитку вітчизняної економіки та економіки зарубіжних країн», виконує модульне та підсумкове тестування. Модуль 1 включає 6 лекцій. Модуль 2 включає 7 лекцій.

2. Протягом семестру студент виконує завдання для поточного контролю. Завдання для поточного контролю включають контрольні запитання для самоконтролю після кожної лекції та практичні роботи. Кожен модуль включає 5 практичних робіт.

3. Питання для самоконтролю наводяться після кожної лекції. Студент читає лекцію і відповідає на контрольні запитання для самоконтролю. Якщо студент відповідає правильно, то він може перейти до вивчення наступної лекції. В іншому випадку студент повторно вивчає теоретичний матеріал лекції.

4. Завдання для практичних робіт і методичні вказівки до їх виконання наводяться в практичній частині курсу. Студент виконує практичну роботу відповідно до свого варіанту і відправляє файл з виконаною роботою викладачеві для перевірки на електронну адресу: [email protected] згідно з Графіком навчання.

5. Після вивчення кожного модуля студент виконує модульний тест. Для проходження модульного тесту студент виконує «Тест № 1» після вивчення першого модуля і «Тест № 2» після вивчення другого модуля. Час проходження тесту - 40 хвилин, кількість спроб - дві. Поріг проходження модульного тестування - 100% правильних відповідей. Якщо студент не подолав встановлений поріг, до вивчення наступного модуля він не допускається. Модульний контроль проходить відповідно до Графіка навчання.

6. У курсі передбачено 2 теми для обговорення. Для участі в обговоренні студент використовує відповідно Тематичний форум №1 «Процеси суспільного відтворення» та Тематичний форум №2 «Порівняльний аналіз показників розвитку вітчизняної економіки та економіки зарубіжних країн». У Форумі на запропоновані викладачем питання студент розміщує свою відповідь. Обговорення за темами проводяться відповідно до Графіка навчання. Тематичний форум також можна використовувати для спілкування з викладачем при виникненні труднощів або питань за відповідною темою.

7. Протягом семестру студенту необхідно виконати чотири контрольні роботи. Студент знайомиться з методичними вказівками щодо виконання контрольної роботи та виконує її відповідно до свого варіанту. Контрольна робота оформляється відповідно до «Вимог до оформлення і написання контрольних робіт» (додається файл). Контрольні роботи необхідно відправити на перевірку викладачеві на електронну адресу: [email protected] згідно з Графіком навчання.

8. Відповідно до Графіка навчання студент проходить підсумкове тестування. Для цього необхідно виконувати «Тест № 3» та пройти тестування. Час проходження тесту - 25 хвилин, кількість спроб - одна. Поріг проходження підсумкового тестування - 60% правильних відповідей. Якщо студент не подолав встановлений поріг, то до іспиту він не допускається.

9. Необхідною умовою для допуску до іспиту є наявність виконаних контрольних робіт, практичних завдань, участь в обговоренні за темами, а також проходження модульного контролю та підсумкового тесту.

10. Система оцінки навчальної діяльності студента представлена в Критеріях оцінки.

11. Іспит проводиться очно (або дистанційно) згідно Графіка навчання.

12. Протягом семестру студент може заробити 10 заохочувальних балів. Бали можна отримати, склавши словник термінів (глосарій) з дисципліни. (1 бал за термін або визначення). Для складання Глосарію студент вибирає елемент Словник і розмішує свої терміни і визначення до них безпосередньо у системі Моосіїе. Глосарій може складатися максимально з 10 термінів і визначень до них. Глосарій повинен бути складений за 1 тиждень до початку сесії, щоб викладач мав можливість перевірити і оцінити його.

13. Свої запитання викладачеві студент може залишати у Тематичному або Організаційному форумах у системі Мооdle.

14.Консультації зі студентом проводяться відповідно до Графіка навчання на Тематичному Форумі.

 

Додаток Д

Приклад всатовлення критеріїв для допуску до іспиту з навчальної дисципліни

Критерії розміщаються після опису Графіка навчання у розділі загальна інформація про НДК.

Студент допускається до іспиту, якщо:

Згідно з Графіком навчання виконані і надіслані на перевірку (при необхідності доопрацьовані) практичні, контрольні роботи, відповіді на запитання для самоконтролю, проведено обговорення з тем:

- самостійно вивчені лекційні матеріали (максимальна кількість балів - 5);

- відповіді на запитання для самоконтролю логічні, системні, аргументовані, повні (максимальна кількість балів - 5);

- індивідуальна участь (висвітлення теоретичних питань та вирішення завдань), активність (суттєві доповнення при розгляді теоретичних питань, участь в обговоренні проблемних ситуацій, доповнення при вирішенні завдань) в обговоренні з тем «Системи показників, що характеризують процеси суспільного відтворення» та «Порівняльний аналіз показників розвитку вітчизняної економіки та економіки зарубіжних країн» (максимальна кількість балів - 20);

при виконанні практичних робот: знайдено або запропоновано вірне рішення, розрахунки правильні і коректні, студент аргументував своє рішення, текст, у якому описані практичні роботи оформлено згідно вимогам (максимальна кількість балів - 30);

- запитання контрольних робіт розкриті повністю, використані діючі нормативно-технічні документи (закони, правила, стандарти); контрольна робота оформлена відповідно до вимог оформлення та написання контрольних робіт (максимальна кількість балів - 30);

- пройдено модульне (не менш 100 % правильних відповідей) і підсумкове тестування (не менш 60 % правильних відповідей).

Навчальна дисципліна «Економічна статистика» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Сумарні результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. Шкала відповідності балів за кредитно-модульною системою національній системі оцінювання наведено у таблиці Д. 1.

Таблиця Д.1- Шкала відповідності балів

Сума балів набрана студентом

1-59

60-67

68-74

75-82

83-89

90-100

Оцінка з іспиту, заліку за шкалою ЕСТБ

Е

В

С

В

А

Оцінка з іспиту, заліку за національною шкалою

незадовільно (з можливістю повторного складання)

задовільно

добре

відмінно

Форма підсумкового контролю залік

не залік (з можливістю повторного складання)

залік

 

Додаток Е

Приклад складання графіку навчання

Таблиця Е.1 - Графік вивчення курсу «Економічна статистика» (14/3 навчальних тижнів/ кредитів)

Вид роботи

Термін виконання (тиждень)

Розподіл годин по тижнях

Макси­мальна кількість балів

Примітка

Модуль 1

1

Лекція 1

Лекція 2

1

2

2

2

5

5

Самостійно вивчає лекції та додаткові джерела навчання.

2

Відповідь на контрольні запитання

2

5

5

Текстову відповідь надіслати на електронну адресу: [email protected].

3

Консультація (он-лайн)

2

0,5

1

Четвер 18:00-19:00, Тематичний форум «Модуль 1».

4

Обговорення з теми «Системи показників, що характеризують процеси суспільного відтворення», он-лайн

3

1

10

Тематичний форум «Процеси суспільного відтворення», середа 13:45-14:45

5

Практична робота №1

3

2

10

Результати надсилаються викладачеві на електронну адресу: [email protected].

6

Консультація (он-лайн)

2

0,5

1

Четвер 18:00-19:00, Тематичний форум «Модуль 1».

7

Практична робота №2

4

2

10

Результати надсилаються викладачеві на електронну адресу [email protected].

8

Лекція 3

4

2

5

Четвер 11:55-13:25, (вебінар-онлайн), Skype

9

Консультація (он-лайн)

2

0,5

1

П’ятниця 18:00-19:00, Тематичний форум «Модуль 1».

10

Контрольна робота №1

5

2

10

Результати надсилаються викладачеві на електронну адресу: [email protected].

11

Консультація (он-лайн)

5

1

1

Четвер 18:00-19:00, Тематичний форум «Модуль 1».

12

Модульний контроль (тест)

6

 

20

Тест № 1 у розділі Модуль 1.

Модуль 2

13

Лекція 4

8

2

5

Самостійно вивчає лекції та додаткові джерела навчання

 

Додаток Ж

Приклад глосарія

1. admin-с

admin-с - унікальний ідентифікатор власника домену в базі даних ІІАШС, він використовується під час реєстрації доменного імені в географічних зонах (наприклад kiev.ua) й в інших українських зонах (com.ua, net.ua, org.ua тощо).

в гору

2. Apache

Apache - це один з найбільш зручних і розповсюджених типів web-серверів.

вгору

3. ASP

ASP - Active Server Pages - активні серверні сторінки - технологія активних сторінок (текстових файлів), розроблена компанією Microsoft, за якої вони (сторінки) функціонують на стороні сервера, виводячи результат на огляд кінцевого користувача.

в гору

4. CGI

CGI - Common Gateway Interface - це стандарт інтерфейсу для зв'язку будь-якої зовнішньої програми з сервером. Ці програми в народі більш відомі як «скрипт» або «шлюз». Тобто програма запускається на сервері і обмінюється даними з браузером через цей самий інтерфейс. Надзвичайно корисна річ для створення динамічних сторінок, оскільки без цього вони можуть і не працювати.

в гору

5. CGI-BIN

CGI-BIN - свого роду послуга, яка дозволяє користувачу розміщувати на сервері скрипти, які згодом виконуються при зверненні до них браузера.

в гору

6. СronТаb

CronTab - команда Cron-а, що використовується для запуску програм в певний час, а також з певною періодичністю.

в гору

 

Додаток К

Приклад подання теоретичного навчального матеріалу у системі «Мооdle»

 

Додаток Л

Види тестових завдань у системі «Мооdle»

Завдання закритої форми

Вибір з множини

Цей тип завдання потребує щоб особа, яка тестується, обрала одну або декілька відповідей із запропонованого набору варіантів. Кожен варіант відповіді може мати свою вагу оцінювання. Загальна оцінка за завдання складається з оцінок обраних варіантів.

Тестові завдання цього типу мають декілька варіантів представлення на сторінці тестування. На рис. Л.1 - Л.3 показані можливі варіанти представлення.

Рис. Л.1 - Тестове завдання вибору з множини з вибором однієї вірної відповіді

  

Рис. Л.2 - Тестове завдання вибору з множини з вибором декількох вірних відповідей

 

Рис. Л.З - Тестове завдання вибору з множини з вибором однієї вірної відповіді та з вказівкою місця, де цей варіант повинен знаходитися (пропущене слово)

 

Вибір Вірно - не вірно

Цей тип завдання потребує щоб особа дала однозначну відповідь (вірно - не вірно) на поставлене питання. У завданні можна використовувати графічні зображення. Варіант вигляду тестового завдання «Вірно - не вірно» показано на рисунку Л.4.

 

Рис, Л.4 - Тестове завдання типу «Вірно - не вірно»

Вибір відповідності

У завданні цього типу на задану тему створюється множина питань і множина правильних відповідей на ці питання. При тестуванні для кожного питання треба обрати із переліку відповідну правильну відповідь. Варіант вигляду тестового завдання «Вибір відповідності» показано на рисунку Л.5.

Рис. Л.5 - Тестове завдання на вибір відповідностей

Випадкові завдання короткої відповіді

Цей тип завдання по формі його представлення подібний завданню на вибір відповідності. Він базується на завданнях відкритої форми «Коротка відповідь», які створені у конкретному розділі банку тестових завдань.

Завдання відкритої форми

Коротка відповідь

У завданні цього типу особа повинна з клавіатури відповісти на поставлене питання - додати необхідне слово чи словосполучення. У завданні можна використовувати графічні зображення. Завдання може мати декілька правильних відповідей з різним значенням оцінок. Відповіді можуть бути чутливими до регістру (великі чи маленькі літери). Варіант вигляду тестового завдання «Коротка відповідь» показано на рисунку Л.6.

 

Рис. Л.6 - Тестове завдання «Коротка відповідь»

Числова відповідь

Цей тип завдання є окремим випадком завдання з короткою відповіддю. Своєрідність завдання у тому, що відповідь повинна бути представлена у вигляді числа. Для числової відповіді може бути встановлена припустима похибка. Останнє дозволяє встановити безперервний ряд відповідей. Варіант вигляду тестового завдання «Числова відповідь» показано на рисунку Л.7.

 

Рис. Л.7 - Тестове завдання «Числова відповідь»

Розрахунок за формулою

У тестовому завданні цього типу створюється математична формула, відповідно до якої особа повинна провести розрахунок. Значення змінних, які входять у формулу, задаються випадково. Використовуючи ці значення особа виконує розрахунок і числовий результат заносить у поле відповіді. Варіант вигляду тестового завдання «Розрахунок за формулою» показано на рисунку Л.8.

 

Рис. Л.8 - Тестове завдання «Розрахунок за формулою»

Відкрита відповідь

Відповідь на це тестове завдання особа створює у формі короткого текстового есе (можна використовувати графічні зображення). Оцінка за есе проставляється викладачем вручну. Варіант вигляду тестового завдання «Відкрита відповідь» показано на рисунку Л.9.

Рис. Л.9 - Тестове завдання «Відкрита відповідь»

Завдання комбінованої форми

Вкладені питання

Завдання цього типу створюється шляхом вставки у текст його опису так званих вкладених питань - вбудованих тестових завдань. У якості вкладених питань можуть бути завдання відкритої та закритої форм. Вкладення питань здійснюється шляхом використання спеціальної мови їх опису. Кожне вкладене питання має свою оцінку. Приклад завдання наведено на рисунку Л.10.

Рис. Л.10 — Тестове завдання «Вкладені питання»

Приклади змісту документа ОрепОfficе з тестовими завданнями

Додаток М

Форма оформлення відомостей про структуру НДК

Загальна інформація про курс:

 1. Назва курсу: файл nazva.docx
 2. Відомості про автора (авторів): файл avtor.docx.
 3. Анотація: файл anotaz.docx.
 4. Робоча програма: файл rob_prog.docx
 5. Графік навчання: файл grafik_navchana.docx
 6. Критерії оцінювання: файл ocenka.docx

Навчальна інформація та методичні рекомендації до навчання:

 1. Підручник «Економіка підприємства»: файл economy.pdf
 2. Підручник «Економічна статистика»: веб-ресурс www.tre.book.ua
 3. Електронні лекції: файл modl_lecl.docx
 4. Електронні лекції: файл modl_lec2.docx
 5. Електронні лекції: файл modl_lec3.docx
 6. Електронні лекції: файл mod2_lecl.docx
 7. Електронні лекції: файл mod2_lec2.docx
 8. Електронні лекції: файл mod2_lec3.docx
 9. Електронні лекції: файл mod2_lec4.docx
 10. Електронні лекції: файл videoll.avi
 11. 11 .Електронні лекції: файл lecl.pptx
 12. Методичні рекомендації «Методичні рекомендації до вивчення курсу»: файл metod_recom.docx

Індивідуальні завдання:

Завдання та методичні рекомендації: файл medod_ind_zad.docx

Практичні завдання:

Завдання: файл prakt_rob.docx

Методичні рекомендації: файл metod_rekom_prakt.docx Лабораторні роботи:

Завдання: файл lab.docx

Методичні рекомендації: файл metod_rekom_lab.docx_

Домашнє завдання:

Завдання: файл dz.docx

Методичні рекомендації: файл metod_rekom_dz.docx Курсові роботи:

Завдання: файл rusovik_zad.docx

Методичні рекомендації: файл metod_rekom_kursovik.docx Глосарій: файл glos.docx

Список рекомендованої літератури: файл liter.docx Список посилань: url.docx

 

Додаток Н

Приклад складання специфікації тесту з навчальної дисципліни

Зміст тесту визначається навчальної програмою

Тип тесту - модульний (Модуль 1).

Максимальна кількість балів - 100.

Загальна кількість завдань тесту - 25.

На виконання тесту відведено 35 хвилин.

Кількість спроб - 1.

Тест із навчальної дисципліни складається із завдань чотирьох форм:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-6). До кожного завдання подано п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо студент вибрав і позначив правильну відповідь.
 2. Завдання з вибором декількох вірних відповідей (№ 7-13). До кожного завдання подано п’ять варіантів відповідей, з яких декілька правильних. Завдання вважається виконаним, якщо студент вибрав і позначив усі правильні відповіді.

Зауваження: автор може частино зарахувати відповідь у випадку вибору не всіх правильних відповідей, але ці випадки потрібно описати у схемі оцінювання завдань тесту.

 1. Завдання на встановлення відповідності (№ 14-20). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо студент правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д). у таблиці бланка відповідей А.
 2. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 21-25). Під час виконання цих завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умовах завдання, до бланка відповідей А.

Схеми оцінювання завдань тесту з навчальної дисципліні «Економіка підприємства»:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюються в 0 або 4 бали: 4 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді на завдання не надано.
 2. Завдання з вибором декількох вірних відповідей оцінюються в процентах за кожну правильну відповідь: 0 балів, якщо вказано усі відповіді неправильно, або відповіді на завдання не надано. Сумарна оцінка за всі правильні відповіді повинна дорівнюватися 100%, за неправильні відповіді -100%.
 3. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюються в процентах за кожну правильну встановлену відповідність (логічну пару); максимальна оцінка - 4 бали; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано. Сумарна оцінка за всі правильні відповіді повинна дорівнюватися 100%, за неправильні відповіді -100%.
 4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю оцінюються 0 або 4 бали: 4 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

Поріг проходження модульного тестування - 90% правильних відповідей.

Автор тесту з навчальної дисципліні «Економіка підприємства»

ПІДПИС

 

Додаток П

Форма витягу засідання кафедри

Додаток Р

Форма висновку науково-методичної комісії щодо повноти та якості НДК

Предметні олімпіади у форматі НМТ