Положення про групу сприяння академічної доброчесності | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про комісію з питань академічної доброчесності

Положення про групу сприяння академічної доброчесності
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 1 від 23 серпня 2023 року

Введено в дію: наказ № 187 від 24.08.2023 р.

СУЯ ХАІ-НМВ-П/002:2023

Дата введення « 01 » вересня 2023 р. 

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1. Положення про групу сприяння академічної доброчесності (далі – Положення) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет) визначає завдання, функції, порядок організації роботи, взаємодії з іншими підрозділами групи сприяння академічної доброчесності Університету (далі – Група).

1.2. Група є колегіальним дорадчим органом, яку створено з метою сприяння науковим, науково-педагогічним працівникам Університету, здобувачам вищої освіти, аспірантам та докторантам вимог, правил і принципів академічної доброчесності, а також для виконання організаційних, інформаційних, просвітницьких функцій щодо дотримання академічної доброчесності в освітньому процесі, в науковій діяльності Університету.

1.3. Група у своїй роботі керується законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», Статутом Університету, іншими нормативними документами з організації освітнього процесу і наукової діяльності й цим Положенням.

1.4. Положення розроблено з урахуванням вимог Кодексу академічної доброчесності, Положення про комісію з академічної доброчесності Університету, досвіду провідних закладів вищої освіти України і світу щодо сприяння академічної доброчесності. Положення є складовою частиною нормативної базі управління якістю вищої освіти та якістю освітньої діяльності Університету.

2. Основні завдання і функції групи

2.1. Основні завдання Групи:

- загальна координація дотримання академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин як елементу внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти (доброчесність в освіті – Academic integrity), а також наукової діяльності (доброчесність в наукових дослідженнях – Research integrity) в Університеті;

- розробка і вдосконалення нормативної та інформаційної бази Університету, яка описує систему та механізми сприяння принципам академічної доброчесності, механізми запобігання, виявлення та процедуру розгляду випадків порушення академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності Університету;

- популяризація дотримання академічної доброчесності як одного з основоположних принципів корпоративної культури в Університеті здобувачами вищої освіти, а також педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та іншими категоріями співробітників під час освітньо-наукової діяльності та виконання своїх посадових обов’язків;

- допомога деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам освітніх підрозділів у створенні і підтриманні внутрішніх процедур забезпечення академічної доброчесності в освітньої та науковій діяльності, дотримання її здобувачами вищої освіти та досягнення ними визначених результатів навчання;

- організація системи і механізмів контролю дотримання академічної доброчесності в освітній, науковій діяльності Університету, зокрема при оприлюдненні академічних текстів;

- сприяння впровадженню в Університеті сучасних технологій боротьби з проявами академічної недоброчесності, у тому числі ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах здобувачів вищої освіти та співробітників Університету;

- створення дієвих механізмів залучення всіх учасників освітнього процесу, стейкхолдерів освітньо-наукової діяльності Університету (керівництво Університету, гаранти і групи забезпечення освітніх програм, співробітники, здобувачі вищої освіти, випускники, роботодавці) до популяризації академічної доброчесності в освітньо-науковому процесі.

2.2. Відповідно до основних завдань функціями Групи є:

- проведення популяризаційних та інформаційно-технологічних заходів (тренінгів, семінарів, відкритих лекцій, навчальних модулів з академічного письма та дотримання принципів академічної доброчесності тощо);

- забезпечення функціонування ефективної університетської системи забезпечення академічної доброчесності, а також системи запобігання та виявлення академічного плагіату в навчальних та наукових роботах здобувачів вищої освіти і співробітників Університету як частини університетської системи забезпечення академічної доброчесності, зокрема

- на рівні освітньої програми / кафедри / факультету / іншого навчально-наукового та/або наукового підрозділу, на університетському рівні,

- для різних груп спеціальностей, освітніх програм (інженерно-механічні, комп'ютерні, економічні, гуманітарні тощо),

- для різних видів освітніх, наукових робіт (курсові, контрольні, кваліфікаційні; дисертації, статті, монографії тощо);

- моніторинг та опитування щодо випадків порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти і співробітниками Університету;

- оприлюднення періодичних відкритих звітів щодо рівня дотримання принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин в Університеті;

- надання консультаційних послуг із формування культури академічної доброчесності в структурних підрозділах Університету навчального і наукового спрямування;

- проведення наукових досліджень за тематикою академічної доброчесності;

- розробка інформаційного матеріалу (пам’яток, рекомендацій, дорожніх карт тощо) з питань академічної доброчесності.

2.3. Вирішення основних завдань, визначених п. 2.1 та виконання функцій, визначених п. 2.2 Положення здійснюється Групою спільно з підрозділами Університету відповідно до напрямів їх діяльності. Група діє узгоджено з комісією з академічної доброчесності Університету, з іншими посадовими особами Університету, яким надані окремі повноваження застосування положень Кодексу академічної доброчесності, та які є уповноваженими суб'єктами щодо притягнення до академічної відповідальності.

3. Організаційні форми роботи групи

3.1. До складу Групи входять учасники університетської спільноти, а саме:

- проректор з науково-педагогічної роботи;

- начальник навчально-методичного відділу;

- заступники деканів факультетів з навчальної роботи;

- начальник відділу аспірантури та докторантури;

- начальник відділу акредитації і ліцензування;

- директор науково-технічної бібліотеки;

- представник юридичного відділу;

- сім представників з числа гарантів освітніх програм, які призначаються на підставі подання деканів факультетів наказом ректора;

- чотири представника з числа редакторів фахових наукових журналів, що видаються Університетом, голів організаційних комітетів наукових конференцій, які проводяться Університетом, на підставі розпорядження проректора з наукової роботи;

- уповноважена особа Університету, яка відповідає за перевірку на плагіат навчальних, наукових робіт.

За необхідністю до складу Групи (за їх згодою) можуть вводитись представники вітчизняних і закордонних організацій (закладів вищої освіти, наукових установ, підприємств тощо).

Склад Групи затверджується наказом ректора Університету.

У разі звільнення учасника Групи або вивільнення його від обов'язків, що було підставою для включення до складу Групи, замість нього призначається інша особа, яка призначена на посаду чи на неї покладено виконання обов'язків, що є підставою для включення до складу Групи.

На свої засідання Група може запрошувати інших осіб, до компетенції яких відносяться питання, які повинні розглядатися та обговорюватися у Групі відповідно до порядку денного. У роботі Групи також можуть брати участь декани факультетів, завідувачі кафедр, члени комісії з академічної доброчесності.

3.2. Роботою Групи керує проректор з науково-педагогічної діяльності, якій є її головою. На першому засіданні Група простою більшістю голосів зі свого складу обирає координатора Групи, якій разом з головою Групи відповідає за вирішення повсякденних організаційних питань діяльності Групи, й секретаря Групи, а також ухвалює план роботи Групи на навчальний рік.

3.3. Засідання Групи вважається правомірним у разі, якщо участь у її роботі приймає не менше двох третин учасників від затвердженого складу. Рішення Групи вважаються прийнятими, якщо вони підтримані простою більшістю голосів її учасників, які присутні на засіданні.

3.4. Засідання Групи проводяться відповідно до плану роботи, зокрема в дистанційному режимі.

3.5. З питань академічної доброчесності в науковій діяльності Група організовує взаємодію з підрозділами, які підпорядковані проректору з наукової роботи, з інших питань академічної доброчесності – з факультетами і кафедрами, зі всіма освітніми підрозділами, з науково-технічною бібліотекою, з фахівцями які відповідають за технічну підтримку перевірки робіт на плагіат, з відділом зв’язків з громадськістю Університету, відділом технічних засобів навчання.

3.6. Функціональні обов’язки голови та координатора Групи пов’язані з організацією роботи з виконання основних завдань та функцій Групи та містять такі напрями:

- планування і координація роботи всієї Групи, а також діяльності комісій і лабораторії Групи;

- організація процесу підписання Декларацій з дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітньо-наукового процесу;

- підготовка повідомлень до розгляду комісією з академічної доброчесності фактів порушення академічної доброчесності;

- організація взаємодії Групи з вченою радою Університету, з науково-технічною радою, з органами студентського самоврядування, з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету, з профспілковими організаціями Університету, а також з іншими закладами вищої освіти, науковими установами України і світу з питань забезпечення академічної доброчесності.

3.7. Структура Групи може містити у своєму складі:

3.7.1. лабораторію дослідження академічної доброчесності, до завдань якої відносяться:

- вивчення та впровадження світового досвіду щодо розробки дієвих механізмів запобігання проявам академічної недоброчесності,

- проведення опитувань здобувачів освіти, співробітників Університету, основних стейкхолдерів освітніх програм за тематикою доброчесності в освітній діяльності, у тому числі, онлайн-комунiкацiя з учасниками освiтнього та наукового процесу щодо недоброчесної поведінки, зокрема через скриньки для повідомлень про порушення академічної доброчесностi;

- інформаційна, просвітницька діяльність з метою забезпечення академічної доброчесності, моральних правил та етичних норм всіма учасниками освітнього процесу та наукової діяльності;

- контроль за внесенням розділу з академічної доброчесності до всіх освітніх програм для здобувачів вищої освіти, а також запровадженням ознайомчих чи факультативних курсів з основ академічного письма та дослідницької роботи;

- організація інформування на офіційному веб-сайті Університету про заходи щодо забезпечення принципів та правил академічної доброчесності та щодо запобігання корупції, підтримка інформативних веб-сторінок загального доступу (факультетські, кафедральні, органів студентського самоврядування тощо), які містять рекомендації з академічної доброчесності, якості академічного письма, прийняті стандарти цитування, приклади виявлених проявів академічної недоброчесності;

- організація і проведення тренінгів, лекцій, семінарів та інших заходів для учасників освітнього процесу з метою заохочення їх до моральних цінностей академічної культури, навичок протидії академічній недоброчесності;

- залучення до просвітницьких заходів для забезпечення принципів та правил академічної доброчесності органів студентського самоврядування, первинної профспілкової організації Університету, Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету;

3.7.2. постійна комісія Групи з питань удосконалення нормативного забезпечення академічної доброчесності на рівнях освітньої програми / кафедри – факультету / іншого навчально-наукового та/або наукового підрозділу Університету, на університетському piвні; зі спеціальними вимогами забезпечення академічної доброчесності для різних груп спеціальностей, освітніх програм (інженерно-механічні, комп'ютерні, економічні, гуманітарні тощо); різних видів освітніх, наукових робіт (курсові, контрольні, кваліфікаційні; дисертації, статті, монографії тощо);

3.7.3. постійна комісія Групи з питань функціонування системи запобігання та виявлення академічного плагіату в Університеті, використання сучасних технологій перевірки робіт здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних робітників на наявність плагіату.

3.8. Виконання завдань і функцій учасника Групи є складовою частиною його обов'язків за посадою.

4. Прикінцеві положення

4.1. Положення приймається вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

4.2 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Предметні олімпіади у форматі НМТ