Положення про гаранта освітньої програми та групу забезпечення спеціальності | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення, які регулюють порядок здійснення освітнього процесуПоложення про гаранта освітньої програми та групу забезпечення спеціальності

Положення про комісію з питань академічної доброчесності

Положення про гаранта освітньої програми 
та групу забезпечення спеціальності
у Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 1 від 23 серпня 2023 року

Введено в дію: наказ № 187 від 24.08.2023 р.

СУЯ ХАІ-НМВ-П/004:2023

Дата введення « 01 » вересня 2023 р. 

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1. Положення про гаранта освітньої програми та групу забезпечення спеціальності у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Положення) визначає поняття гаранта освітньої програми та групи забезпечення спеціальності, їхні завдання, функціональні обов’язки, права, відповідальність та взаємодію з іншими підрозділами Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет).

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (зі змінами) (далі - Ліцензійні умови), «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 977, Методичних рекомендацій для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми, затверджених рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29.08.2019 (протокол № 9), на підставі Статуту Університету, Положення про організацію освітнього процесу в Університеті (СУЯ ХАІ-НМВ-П/002:2020, ред. 3), Положення про розроблення й оформлення освітньої програми Університету (СУЯ ХАІ-НМВ-П/007:2019) та інших нормативно-правових актів України з питань організації освітнього процесу та забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті.

1.3. Основні терміни та визначення, що застосовуються в цьому Положенні.

Акредитація освітньої програми – це оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності Університету за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми, наведених у додатку до цього Положення.

Гарант освітньої програми – це науково-педагогічний або науковий працівник Університету, який здійснює академічне управління освітньою програмою, відповідає за її якість, та призначається наказом ректора для організації та координації діяльності щодо розроблення, реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми, а також для забезпечення і контролю якості підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю в межах окремої освітньої програми.

Група забезпечення спеціальності – група науково-педагогічних та/або наукових працівників, для яких Університет є основним місцем роботи і які відповідають за виконання освітніх програм за спеціальністю на певних рівнях вищої освіти, особисто беруть участь в освітньому процесі і відповідають кваліфікаційним вимогам, що визначені Ліцензійними умовами.

Науково-методична комісія Університету зі спеціальності (НМК) – визначена наказом ректора група, як правило, педагогічних, науково-педагогічних та/або наукових працівників, які відповідають за узгодження змісту освітніх програм відповідно спеціальності на певних рівнях вищої освіти та здійснюють координацію наукової та методичної роботи за освітніми програмами спеціальності.

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Проектна (робоча) група – визначена наказом ректора Університету група педагогічних, науково-педагогічних та/або наукових працівників, які є відповідальними за започаткування освітньої діяльності за спеціальністю на певному рівні вищої освіти, фахової передвищої освіти й у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою і відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним у Ліцензійних умовах, тобто мають будь-які чотири види й результати перелічених у п. 30 Ліцензійних умов.

Освітня діяльність – це діяльність Університету, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу.

Стейкхолдери освітньої програми (від англ. Stakeholders - зацікавлені сторони) – фізичні або юридичні особи, які мають зацікавленість в реалізації конкретної освітньої програми, тобто певною мірою залежать від неї та/або можуть впливати на її структуру, зміст та якість.

1.4. Управління освітньою програмою здійснюється на адміністративному й академічному рівнях.

1.5. Адміністративне управління здійснює адміністрація Університету та деканат відповідного факультету, на якому реалізується освітня програма. Адміністративне управління полягає в:

- організації та управлінні матеріально-технічним та інфраструктурним забезпеченням;

- інформаційному та навчально-методичному забезпеченні в частині надання доступу до інформаційних, бібліотечних та інших загальних ресурсах факультету/Університету;

- організації профорієнтаційної роботи за освітньою програмою;

- формуванні складу екзаменаційних комісій;

- координації забезпечення якості освітньої програми, що реалізується на факультеті;

- організації процесу самооцінювання стану реалізації освітньої програми тощо.

1.6. Академічне управління освітньою програмою здійснює гарант освітньої програми.

1.7. Для забезпечення якості викладання та навчання за освітньою програмою утворюються групи забезпечення спеціальності, групи забезпечення (супроводу) освітньої програми, до складу яких входять науково-педагогічні працівники (зазвичай із числа членів проєктної групи, яка розробляла проект програми), представники здобувачів вищої освіти та роботодавців (за згодою). Члени вказаних груп забезпечення допомагають гарантам освітніх програм у підготовці та проведенні акредитації, а також виконують інші обов’язки, що передбачено цим Положенням.

1.8. Гарант освітньої програми та члени групи забезпечення є учасниками системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності Університету та якості вищої освіти окремо за кожною освітньою програмою, залучаються до всіх процедур, що потребують розробки, затвердження, моніторингу та перегляду освітніх програм, а також процедур зовнішнього оцінювання (ліцензування, акредитація) та самооцінювання.

2. Призначення (покладання обов'язків) гаранта освітньої програми

2.1. Гарантом освітньої програми, як правило, призначається керівник проєктної групи або науково-педагогічний (науковий) працівник із складу групи забезпечення спеціальності. Цей працівник може виступати гарантом, як правило, лише однієї освітньої програми.

2.2. Гарант освітньої програми затверджується наказом ректора Університету. За відсутності відповідного наказу гарантом освітньої програми вважається керівник відповідної проєктної групи. Зміна гаранта освітньої програми відбувається також за наказом ректора. Підставою зміни гаранта можуть бути неефективна (незадовільна) робота, призначення працівника гарантом іншої освітньої програми, звільнення працівника з Університету тощо.

2.3. Гарантом освітньої програми може бути особа, яка відповідає наступним вимогам:

- працює в Університеті за основним місцем роботи на посаді науково- педагогічного або наукового працівника;

- відповідає Ліцензійним умовам;

- входить до групи забезпечення спеціальності (забезпечує освітній процес за освітньою програмою).

2.3.1. Додатково до вищенаведених вимог у п. 2.3 Положення гарант освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти повинен, як правило, мати:

- науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою спеціальністю, у межах якої реалізується освітня програма,

- стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 5 років.

2.3.2. Додатково до вищенаведених вимог у п. 2.3 Положення гарант освітньої програми на другому (магістерському) рівні вищої освіти повинен, як правило, мати:

- науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою спеціальністю, у межах якої реалізується освітня програма,

- стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 10 років.

2.3.3. Додатково до вищенаведених вимог у п. 2.3 Положення гарант освітньої програми на третьому рівні (доктор філософії) повинен, як правило, мати:

- науковий ступінь доктора/кандидата наук та вчене звання (доцент, професор) за відповідною або спорідненою спеціальністю, у межах якої реалізується освітня програма;

- стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 10 років.

2.4. Проєкт наказу про призначення гарантів освітніх програм або про зняття обов’язків гаранта з науково-педагогічного (наукового) працівника готує начальник навчально-методичного відділу Університету за поданням деканів факультетів та за узгодженням навчально-методичної комісії.

2.5. У разі неможливості тимчасово виконувати свої обов’язки гарант освітньої програми подає на ім’я ректора пропозицію призначити наказом т.в.о. гаранта одного з членів групи забезпечення спеціальності, які є потенційним резервом у випадку зміни гаранту освітньої програми.

2.6. Доручення, що покладаються на гаранта освітньої програми, виконуються ним в межах робочого часу другої половини робочого дня, що відмічається в індивідуальних планах працівників та затверджується рішенням відповідної кафедри (факультету).

2.7. Вимоги цього Положення є обов’язковими для усіх факультетів, кафедр та інших підрозділів Університету.

3.Основні завдання та функціональні обов’язки гаранта освітньої програми

3.1. Гарант освітньої програми виступає основним організатором та відповідальною особою з розробки і реалізації освітньої програми на певному рівні вищої освіти відповідної спеціальності, забезпечення і контролю якості цієї освітньої програми. Гарант також може виступати ініціатором щодо перегляду, оновлення та модернізації освітньої програми.

3.2. Під час започаткування та провадження освітньої діяльності за відповідною освітньою програмою гарант освітньої програми контролює дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності науково-педагогічними та/або науковими працівниками, які включені до складу проектних (робочих) груп або груп забезпечення спеціальності.

3.3. Завідувач кафедри, гарант освітньої програми та науково-педагогічні та/або наукові працівники кафедри дотримуються Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності під час започаткування та провадження освітньої діяльності за відповідною освітньою програмою. Гарант (керівник робочої групи) входить до складу проектної групи (при започаткуванні освітньої програми) та групи забезпечення спеціальності (для освітньої програми, що реалізується) як науково-педагогічний та/або науковий працівник. Декан факультету та завідувач випускової кафедри здійснюють керівну і наглядову функцію за діяльністю проєктних (робочих) груп з розробки освітніх програм та відповідають за повну та якісну їх реалізацію.

3.4. Основними завданнями гаранта освітньої програми є розроблення освітньої програми під час започаткування освітньої діяльності, забезпечення якісної реалізації освітньої програми та її акредитації, належну відповідність освітньої програми «Критеріям оцінювання якості освітньої програми», які наведені у Додатку 1 до цього Положення. Гарант освітньої програми за своїми обов’язками відповідає за реалізацію освітньої програми на всіх її етапах, у тому числі її акредитації, яка здійснюється за вимогами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти або іншими акредитаційними агентствами чи агентствами забезпечення якості вищої освіти, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

3.5. Функціональні обов’язки гаранта освітньої програми:

3.5.1. Щодо розроблення освітньої програми:

- розробляти освітню програму, структурно-логічну схему, навчальний план у взаємодії з керівництвом факультету, кафедри та підрозділами, які відповідають за організацію освітнього процесу в Університеті;

- формувати мету, компетентності та програмні результати навчання відповідно стандарту вищої освіти, Національній рамці кваліфікацій, Галузевої рамки кваліфікацій, професійних стандартів;

- рецензувати освітню програму з урахуванням інтересів та пропозицій всіх зацікавлених сторін.

3.5.2. Щодо реалізації освітньої програми:

- організовувати діяльність щодо актуалізації змісту освітньої програми з урахуванням пропозицій стейкхолдерів, у тому числі роботодавців, тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм;

- координувати заходи, спрямовані на просування освітньої програми на ринку освітніх послуг відповідно до потреб ринку праці, програм міжнародної та/або академічної мобільності;

- організовувати заходи, пов’язані з визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою;

- організовувати заходи щодо наповнення та актуалізації каталогу вибіркових навчальних дисциплін у взаємодії з підрозділами, які відповідають за організацію освітнього процесу в Університеті;

- організовувати заходи щодо формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів вищої освіти у взаємодії з підрозділами, які відповідають за організацію освітнього процесу в Університеті;

- визначати зміст практичної підготовки здобувачів за освітньою програмою;

- організовувати зворотній зв’язок із стейкхолдерами, у тому числі зі здобувачами вищої освіти щодо форм і методів навчання за освітньою програмою, якості навчання тощо.

3.5.3. Щодо забезпечення контролю, якості підготовки здобувачів вищої освіти та удосконалення освітньої програми

- організовувати та здійснювати керівництво групою забезпечення спеціальності щодо перегляду освітньої програми;

- здійснювати керівництво групою забезпечення освітньою програмою у ході підготовки пропозицій вченій раді Університету щодо внесення змін до освітньої програми;

- організовувати контроль за дотриманням Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності за освітньою програмою;

- забезпечувати відповідність освітньої програми «Критеріям оцінювання якості освітньої програми»;

- контролювати оновлення та підтримку в актуальному стані відомостей щодо науково-педагогічних (наукових) працівників, які забезпечують виконання навчального плану за освітньою програмою в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відповідно до вимог Ліцензійних умов;

- ініціювати вдосконалення навчально-методичного, матеріально- технічного, інформаційного та кадрового забезпечення освітньої програми;

- здійснювати контроль за своєчасним розміщенням на офіційному веб- сайті Університету інформації про освітню програму та її освітні компоненти, наявності відгуків зацікавлених сторін та іншої інформації що стосується освітнього процесу за відповідною освітньою програмою.

3.5.4. Щодо акредитації освітньої програми:

- особисто готувати та подавати відомості про самооцінювання освітньої програми;

- організовувати заходи взаємодії з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти під час акредитаційної експертизи, у тому числі готувати відповіді на запити та надавати коментарі на всіх етапах акредитації;

- брати участь у засіданнях галузевої експертної ради та засіданнях Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, під час яких розглядається відповідна акредитаційна справа;

- організовувати комунікацію з групою експертів під час акредитації.

4.Права, обов’язки та відповідальність гаранта освітньої програми

4.1. В межах виконання своїх функцій гарант має право:

- вносити пропозиції щодо затвердження, перегляду або оновлення освітньої програми та навчального плану із залученням здобувачів вищої освіти, роботодавців, випускників;

- вносити обґрунтовані пропозиції щодо формування та зміни кадрового складу науково-педагогічних (наукових) працівників, які забезпечують освітній процес у відповідності до освітньої програми;

- брати участь у засіданнях екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти, які навчаються за відповідною освітньою програмою;

- брати участь у засіданнях апеляційних комісій з питань оскарження результатів підсумкового контролю та вирішення конфліктних ситуацій;

- бути присутнім та висловлювати свою думку на засіданнях робочих груп, засіданнях кафедри, вченої ради факультету/Університету, на яких розглядаються питання, що стосуються реалізації освітньої програми;

- отримувати від будь-якого структурного підрозділу Університету інформацію для оформлення відомостей про самооцінювання освітньої програми;

- залучати до підготовки та проведення акредитації освітньої програми членів групи забезпечення, а також інших працівників Університету (за їх згодою);

- надавати пропозиції щодо формування та розподілу навчального навантаження за освітньою програмою;

- ініціювати (з обґрунтуванням) акредитацію освітньої програми незалежним акредитованим агентством або визнаним іноземним агентством.

4.2. Гарант освітньої програми несе персональну відповідальність за:

- формування та реалізацію політики забезпечення якості освітньої діяльності на рівні освітньої програми;

- відповідність змісту освітньої програми стандарту вищої освіти;

- конкурентоздатність освітньої програми;

- моніторинг якості викладання та навчання на освітній програмі;

- своєчасне надання інформації щодо результатів моніторингу освітньої програми;

- підготовку та проходження процедур зовнішнього забезпечення якості, у тому числі акредитації освітньої програми;

- оприлюднення необхідної інформації про освітню програму на офіційному сайті Університету, внесення інформації про освітню програму до ЄДЕБО, формування і зберігання портфоліо освітньої програми;

- неякісну реалізацію освітньої програми та неякісне або несвоєчасне виконання функціональних обов’язків, передбачених цим Положенням.

4.3. Гарант освітньої програми повинен своєчасно і належним чином виконувати вимоги проректора з науково-педагогічної роботи, керівників навчальних відділів Університету, відділу ліцензування і акредитації, декана факультету, завідувача випускової кафедри з усіх питань, що стосуються реалізації, контролю якості, удосконалення і акредитації освітньої програми. У процесі реалізації своїх прав та обов'язків, визначених даним Положенням, функціонально і адміністративно гарант освітньої програми підпорядковується завідувачу випускової кафедри за приналежністю освітньої програми. 

4.4. Гарант освітньої програми зобов'язаний:

- здійснювати періодичний моніторинг якості освітньої програми та освітньої діяльності з її забезпечення;

- визначати зміст освітньої програми, а також забезпечувати процес надання якісних освітніх послуг з підготовки здобувачів вищої освіти за відповідною освітньою програмою;

- дотримуватися норм етичної поведінки, академічної доброчесності та запобігання виникненню конфліктних ситуацій на усіх етапах реалізації освітньої програми та здійснювати заходи щодо забезпечення дотримання цих норм усіма учасниками освітнього процесу.

5.Вимоги до проєктної групи та групи забезпечення 

5.1. Проєктна (робоча) група створюється для започаткування провадження освітньої діяльності за певною освітньою програмою. Склад цієї групи затверджується наказом ректора Університету за поданням декана факультету. До складу проєктної (робочої) групи, за потребою, можуть бути включені здобувачі вищої освіти, випускники, представники студентського самоврядування, а також фахівці з підприємств, організацій, установ. Керівником проєктної (робочої) групи призначається один з її членів. Зміни до складу групи можуть вноситись наказом ректора за поданням декана факультету.

Основними функціями проектної (робочої) групи є:

- координація роботи з розробки освітньої програми та її навчально-методичного забезпечення;

- розробка профілю освітньої програми (опису мети і характеристик програми, програмних результатів навчання, переліку загальних та фахових компетентностей здобувачів вищої освіти тощо) та формування ліцензійної (акредитаційної) справи;

- забезпечення відповідності змісту освітньої програми, що реалізується в Університеті, чинним Ліцензійним умовам;

- аналіз потреби у матеріально-технічному та інформаційному забезпеченні освітньої програми необхідними ресурсами;

- визначення потреби у кадровому забезпеченні освітньої програми;

- оцінювання актуальності освітньої програм та організація її оновлення на основі висновків та пропозицій стейкхолдерів;

- підготовка та проходження процедури зовнішнього оцінювання освітньої програми (акредитація); 

- участь гаранта освітньої програми у засіданнях галузевих експертних рад та Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, під час яких розглядається відповідна акредитаційна справа;

- загальне керівництво освітньою програмою;

- внесення на розгляд вченої ради Університету пропозицій щодо затвердження або оновлення освітніх програм та навчального плану для відповідного рівня вищої освіти та спеціальності;

- розміщення освітніх програм на офіційному веб-сайті Університету;

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

- організація та підготовка відомостей про самооцінювання освітньої програми для проходження її акредитації.

5.2. Після розроблення освітньої програми на підставі подання гаранта освітньої програми за погодженням із завідувачем випускової кафедри та деканом факультету затверджується склад групи забезпечення освітньої програми (як правило, із складу проєктної (робочої) групи), зусиллями якої забезпечується якість викладання та навчання на освітній програмі. Групу забезпечення освітньої програми очолює її гарант. Введення до складу групи забезпечення освітньої програми науково-педагогічних працівників інших кафедр відбувається за погодженням із завідувачами цих кафедр.

5.3. Група забезпечення спеціальності складається з груп забезпечення освітніх програм за відповідною спеціальністю за всіма рівнями вищої освіті. Структура групи забезпечення спеціальності:

- керівник групи забезпечення спеціальності;

- гаранти освітніх програм;

- члени групи забезпечення спеціальності (освітніх програм за спеціальністю).

Кількість членів групи забезпечення спеціальності є достатньою, якщо на одного її члена припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з відповідної спеціальності (для дистанційної форми навчання не більше 60 здобувачів).

5.4. Група забезпечення складається з науково-педагогічних та наукових працівників, які:

- працюють в Університеті за основним місцем роботи;

- особисто беруть участь в освітньому процесі на даній освітній програмі;

- мають освітню та/або професійну кваліфікацію, відповідну освітній програмі;

- мають науковий ступінь та/або вчене звання; 

- входять не більше ніж до двох груп забезпечення освітніх програм за відповідною спеціальністю в Університеті.

5.5. Основними функціями групи забезпечення спеціальності є:

- участь в оцінюванні актуальності освітньої програми та відповідності її стандартам, чинним нормативним документам, рекомендаціям Міністерства освіти і науки України, стейкхолдерів, вимогам роботодавців і студентської спільноти;

- розробка пропозицій щодо внесення змін у навчальних планах та іншій документації, що організаційно супроводжують процес підготовки здобувачів вищої освіти за відповідною освітньою програмою;

- участь в аналізі стану забезпечення освітньої програми необхідними інформаційними ресурсами, навчально-методичною літературою, устаткуванням;

- виконання інших функцій, необхідних для забезпечення якості навчання за освітньою програмою, на вимогу керівника проектної групи (гаранта освітньої програми).

5.5. Проектні групи та групи забезпечення у своїй діяльності:

- керуються чинними стандартами вищої освіти відповідної спеціальності та рівня вищої освіти, Ліцензійними умовами, нормативними документами Університету, що регламентують провадження освітньої діяльності, та цим Положенням;

- співпрацюють з випусковою кафедрою, яка здійснює підготовку фахівців за відповідними освітніми програмами в межах спеціальності, кафедрами Університету, що беруть участь у викладанні навчальних дисциплін за відповідною освітньою програмою, іншими структурними підрозділами Університету, що задіяні у підготовці фахівців за відповідною спеціальністю.

5.6. Доручення, пов'язані з виконанням визначених цим Положенням обов’язків, які покладаються на членів групи забезпечення спеціальності, виконуються ними в межах робочого часу другої половини робочого дня, що відмічається в індивідуальних планах працівників та затверджується рішенням відповідної кафедри (факультету).

6.Взаємодія з іншими підрозділами 

6.1. Гарант і члени групи забезпечення спеціальності взаємодіють зі структурними підрозділами Університету для організаційного та нормативно-правового забезпечення, що спрямовані на ефективне функціонування освітньої програми і підвищення якості освітнього процесу в частині їх повноважень. 

6.2. Гарант освітньої програми взаємодіє зі всіма структурними підрозділами Університету для здійснення підготовки процесу ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми, для впровадження інноваційних підходів при реалізації освітньої програми, для забезпечення актуальності інформації на офіційному сайті Університету, зокрема:

- з навчально-методичним відділом, відділом ліцензування і акредитації, навчально-методичною комісією - щодо розроблення, впровадження та супроводження освітніх програм (освітньо-професійних та освітньо-наукових) для підготовки здобувачів вищої освіти та відповідних навчальних планів;

- з деканатом і кафедрами - щодо розроблення освітньої програми та контролю за дотриманням у процесі освітньої діяльності стандартів вищої освіти;

- з ученим секретарем вченої ради Університету - щодо підготовки відповідних матеріалів для розгляду на засіданнях;

- з науково-технічною бібліотекою - щодо аналізу стану інформаційного забезпечення освітньої програми та дотримання стандартів доброчесності;

- з відділом кадрів - щодо аналізу стану кадрового забезпечення освітньої програми;

- з відділом технічних засобів навчання, адміністратором офіційного сайту Університету – щодо наповненості і актуальності інформації про освітню програму на офіційному веб-сайті Університету;

- з адміністратором ЄДЕБО - щодо відображення освітніх програм у ЄДЕБО;

- з іншими підрозділами, робочими органами і органами громадського самоврядування Університету - щодо будь-яких питань впровадження і реалізації освітньої програми.

7.Прикінцеві положення

7.1. Це Положення затверджується вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора.

7.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Додаток № 1 до Положення про гаранта освітньої програми і групу забезпечення спеціальності 

Критерії оцінювання якості освітньої програми відповідно до Методичних рекомендацій для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми, затверджених рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29.08.2019 (протокол № 9) 

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

 1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії Університету.
 2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб заінтересованих сторін.
 3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних 4 вітчизняних та іноземних освітніх програм.
 4. Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності).
 5. За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти програмні результати навчання мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

 1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за наявності).
 2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.
 3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).
 4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством.
 5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності.
 6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills), що відповідають заявленим цілям.
 7. Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).
 8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів, досягненню цілей та програмних результатів навчання.
 9. Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

 1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.
 2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої програми.
 3. Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.
 4. Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

 1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.
 2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів (у формі силабусу або в інший подібний спосіб).
 3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.
 4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі - викладачі) оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.
 5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

 1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються заздалегідь.
 2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за наявності).
 3. Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.
 4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники освітнього процесу підчас реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність (насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Критерій 6. Людські ресурси

 1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми, забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання.
 2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.
 3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.
 4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців.
 5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у співпраці з іншими організаціями.
 6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

 1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення освітньої програми гарантують досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.
 2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.
 3. Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси.
 4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.
 5. Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою.
 6. Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Критерій 8.Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

 1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.
 2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.
 3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.
 4. Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників освітньої програми.
 5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.
 6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема зауваження та пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій) беруться до уваги під час перегляду освітньої програми.
 7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, що сприяє постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Цей критерій застосовується з урахуванням вимог та обмежень щодо оприлюднення інформації з обмеженим доступом, встановлених законодавством.

 1. Визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, є доступними для них та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.
 2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї оприлюднює на своєму офіційному веб- сайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін.
 3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та суспільства.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Цей критерій застосовується тільки для освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

 1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності в закладах вищої освіти за спеціальністю та/або галуззю.
 2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників.
 3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення й апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до використання лабораторій, обладнання тощо).
 4. Заклад вищої освіти забезпечує можливості для залучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь у спільних дослідницьких проєктах тощо.
 5. Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.
 6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічно доброчесності.

Предметні олімпіади у форматі НМТ