Положення про створення та організацію роботи екзаменаційної (атестаційної) комісії | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення, які регулюють порядок здійснення освітнього процесуПоложення про створення та організацію роботи екзаменаційної (атестаційної) комісії

Положення про створення та організацію роботи екзаменаційної (атестаційної) комісії

Положення про створення та організацію
роботи екзаменаційної (атестаційної) комісії
 в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 7 від 24 січня 2024 року

Введено у дію: наказ № 38 від 25 січня 2024 року

СУЯ ХАІ-НОВ-П/001:2024

Дата введення 25 січня 2024 року

Редакція № 4

1. Загальні положення

1.1 Положення про створення та організацію роботи екзаменаційної (атестаційної) комісії (далі – Положення) в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанови КМУ від 19.05.2021 р. № 497 «Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту» зі змінами, Статуту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Статут) і регламентує завдання, порядок створення та організацію роботи екзаменаційних (атестаційних) комісій щодо атестації осіб, які здобувають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра в Університеті відповідно до Стандартів вищої освіти.

1.2 Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», державних та галузевих Стандартів освіти та інших нормативних актів України з питань освіти, Статуту та положень Університету.

1.3 Атестація здобувачів в Університеті проводиться з метою визначення відповідності результатів навчання (наукової роботи) здобувачів вищої освіти вимогам освітньої (наукової) програми та/або вимогам програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Атестація завершується оголошенням рішення ЕК, на підставі якого Університет присуджує здобувачу, який успішно виконав освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.

1.4 Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.

2. Терміни та їх визначення

У цьому Положенні вживаються терміни у такому значенні.

Атестація здобувачів вищої освіти– це встановлення відповідності результатів навчання (наукової роботи) здобувачів вищої освіти вимогам освітньої (наукової) програми та/або вимогам програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Екзаменаційна (атестаційна) комісія (далі – ЕК) – комісія, що створюється для проведення атестації здобувачів вищої освіти.

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (далі – ЄДКІ)– стандартизована форма здійснення контролю досягнення здобувачем освіти результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти, та оцінювання таких результатів навчання.

3. Атестація здобувачів вищої освіти

3.1 Атестація здобувачів вищої освіти, які здобувають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра, здійснюється ЕК, до складу якої можуть залучатися представники роботодавців та їх об’єднань, відповідно до цього Положення.

3.2 Атестацію проходить кожен здобувач вищої освіти, який виконав усі вимоги відповідної освітньої програми після повного опанування ним всіх її компонентів  і виконання відповідного навчального плану або відповідно до графіка проведення ЄДКІ, затвердженого МОН України.

3.3 Атестація здобувачів вищої освіти проводиться у формі ЄДКІ та/або атестаційного (кваліфікаційного) іспиту (далі – атестаційний іспит) та/або захисту кваліфікаційної роботи (дипломної роботи/проєкту, інноваційного проєкту, дисертації тощо).

3.4 Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи оформлюється відповідно до загальноуніверситетських вимог та вимог випускової кафедри, визначених у відповідному положенні та методичних виданнях або рекомендаціях.

3.5 Структуру та вимоги до змісту кваліфікаційної роботи визначає гарант освітньої програми, оформлює відповідні методичні рекомендації (методичний посібник) та розміщує інформацію на сторінці кафедри/Університету та/або в системі дистанційного навчання Mentor.

3.6 Форма проведення атестації здобувачів вищої освіти визначається відповідним Стандартом вищої освіти.

3.7 Строки проведення атестації визначаються графіком освітнього процесу або відповідно до графіка проведення ЄДКІ, затвердженого МОН України.

3.8 На підставі рішення ЕК Університет присуджує здобувачу, який успішно виконав освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.

3.9 Порядок підготовки та проведення атестації здобувачів вищої освіти визначається цим Положенням.

3.10 ЄДКІ та/або атестаційні іспити зі спеціальності передують захисту кваліфікаційної роботи.

3.11 Зміст завдань, що виносяться на атестаційний іспит, регламентується Стандартами вищої освіти та відповідною освітньою програмою.

3.12 Програма, методика та форма проведення атестаційного іспиту (усно, письмово, тестування, комп’ютерне тестування тощо) розробляється кафедрою та затверджується навчально-методичною комісією.

3.13 Програми атестаційних іспитів, якщо такі передбачені Стандартом вищої освіти, розміщуються на сайті Університету не пізніше, ніж за два місяці до проведення атестації.

3.14 Програми ЄДКІ затверджуються відповідальними державними органами та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах державного органу та Університету не пізніше ніж за шість місяців до проведення ЄДКІ.

3.15 Теми кваліфікаційних робіт, керівники, консультанти, рецензенти затверджуються не пізніше, ніж за три місяці до проведення атестації. Рішення оформлюється наказом по Університету.

4. Порядок створення екзаменаційної комісії

4.1 ЕК створюється для проведення атестації здобувачів вищої освіти за відповідними освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами на початковому (короткому циклі), першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівнях вищої освіти. ЕК єдина для всіх форм навчання (денної, дистанційної та заочної).

4.2 Строк повноважень ЕК становить один календарний рік.

4.3 Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю ЕК здійснює ректор.

4.4 Функції та обов’язки ЕК:

– комплексна перевірка та оцінювання здобутих здобувачами рівня та обсягу знань, умінь, навичок та інших компетентностей за профільною спеціалізованою освітньо-професійною або освітньо-науковою програмою підготовки здобувачів вищої освіти, теоретичної та практичної фахової підготовки з метою встановлення відповідності кваліфікації вимогам Стандартів вищої освіти, визнання результатів атестації здобувачів у формі ЄДКІ;

– прийняття рішення про присвоєння здобувачам відповідного ступеня вищої освіти, кваліфікації та видачу диплома встановленого зразка;

– контроль за дотриманням академічної доброчесності, зокрема відсутності у кваліфікаційній роботі академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, у порядку, встановленому відповідним положенням Університету;

– розроблення пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з відповідної спеціальності в Університеті.

4.5 Залежно від кількості здобувачів можливе створення декількох ЕК за однією спеціальністю або однієї ЕК для кількох споріднених спеціальностей у межах відповідної галузі знань.

4.6 Головою ЕК за поданням деканів факультетів (Додаток А) призначається фахівець у відповідній галузі або провідний науковець відповідного напряму наукової діяльності, або науково-педагогічний працівник, який має відповідну спеціальність, і не є співробітником Університету.

Одна й та сама особа може бути головою ЕК не більше трьох років поспіль.

4.7 Члени ЕК призначаються за поданням деканів факультетів (Додаток А) з числа провідних науково-педагогічних працівників випускових кафедр Університету або інших закладів вищої освіти (ЗВО), які здійснюють підготовку фахівців з відповідної або спорідненої спеціальності, а також з числа наукових співробітників, фахівців з відповідних галузей знань та видів економічної та виробничої діяльності, представників галузевих об’єднань роботодавців, працівників науково-дослідних інститутів.

Зазвичай не допускається формувати склад ЕК з фахівців, термін роботи яких за фахом є меншим, ніж п’ять років, або ж які не мають кваліфікації, яка відповідає профілю ЕК.

4.8 Секретар ЕК призначається за поданням декана факультету (Додаток А) з числа співробітників випускової кафедри і не є членом ЕК.

4.9 Проєкт наказу про персональний склад ЕК за встановленою формою (Додаток Б) подається на затвердження ректору Університету кожного року не пізніше 31 грудня.

4.10 Проведення усіх форм атестації відбувається в присутності голови ЕК та більшості її членів.

4.11 У випадку, коли голова ЕК тимчасово не може виконувати свої обов’язки (хвороба, відрядження тощо), за поданням декана факультету ректор Університету призначає виконуючого обов’язки голови ЕК (в.о. голови ЕК) з числа членів ЕК.

4.12 Засідання ЕК оформлюється протоколом за встановленою формою, у якому повинні відображатися результати атестації (оцінка за традиційною шкалою та бали), рішення комісії про присвоєння здобувачу кваліфікації за відповідною спеціальністю (освітньою програмою) і освітнього ступеня та про видачу йому диплома встановленого зразка, а також рекомендації щодо участі кваліфікаційної роботи в конкурсах або впровадження її матеріалів у виробництво. ЕК може надати рекомендацію здобувачу щодо здобуття ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти.

4.13 Оплата праці голови та членів ЕК, які не є працівниками Університету, здійснюється погодинно відповідно до чинного законодавства.

4.14 Участь у роботі ЕК членів ЕК та секретаря ЕК, які є працівниками Університету, планується як педагогічне навантаження та зараховується в поточному навчальному році за фактом виконання згідно з нормами часу для планування та обліку роботи науково-педагогічних працівників.

5. Обов’язки голови та членів екзаменаційної комісії

5.1 Голова ЕК зобов’язаний:

– ознайомитися з організацією освітнього процесу на випусковій кафедрі та на кафедрах, які забезпечують викладання навчальних дисциплін відповідно до освітньої програми, за якою здійснюється атестація, індивідуальним навчальним планом, робочими програмами/силабусами навчальних дисциплін;

– ознайомитися зі звітом про результати роботи ЕК попереднього року, а також з діяльністю кафедри щодо усунення зазначених у ньому недоліків і реалізації пропозицій;

– ознайомитися з організацією навчальної роботи;

– ознайомитися з відповідним Стандартом вищої освіти та його оновленнями і дати згоду на використання запропонованих для атестації засобів діагностування та критеріїв оцінювання або запропонувати власні й ознайомити з ними здобувачів освіти, заздалегідь, не пізніше ніж за місяць до початку атестації;

– оголосити отримані результати атестації здобувачів у формі ЄДКІ;

– затвердити розклад роботи ЕК не пізніше ніж за два тижні до початку атестації;

– ознайомити всіх членів комісії з їх обов’язками;

– довести до членів ЕК основні завдання та вимоги щодо атестації здобувачів вищої освіти, відповідні критерії оцінювання, розклад роботи ЕК, особливості організації та проведення іспитів та/або захисту кваліфікаційних робіт;

– забезпечити роботу ЕК відповідно до затвердженого розкладу;

– забезпечити дотримання членами ЕК та здобувачами освіти дотримання принципів академічної доброчесності згідно з вимогами Положення «Про академічну доброчесність» та Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»;

– обов’язково бути присутнім під час атестації, на засіданнях комісії при обговоренні результатів іспитів та при виставленні оцінок, а також при вирішенні питань щодо присвоєння відповідного ступеня вищої освіти та кваліфікації, прийнятті рішення про видачу дипломів або відмову в їх видачі (з необхідною аргументацією);

– розподіляти між членами ЕК екзаменаційні роботи здобувачів для перевірки у разі проведення атестаційного іспиту в письмовій формі, а також розподіляти кваліфікаційні роботи, надані для захисту, з метою підготовки окремих питань;

– розглядати звернення здобувачів з питань проведення захисту кваліфікаційних робіт або складання іспитів та приймати відповідні рішення;

– контролювати роботу секретаря ЕК щодо підготовки необхідних документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів;

– скласти звіт за результатами роботи ЕК та після обговорення його на заключному засіданні подати декану відповідного факультету.

5.2 Члени ЕК зобов’язані:

– знати вимоги нормативних документів щодо атестації здобувачів вищої освіти та відповідні критерії оцінювання і керуватися ними;

– напередодні засідання ЕК ознайомитися за дорученням голови ЕК з кваліфікаційними роботами, запланованими до захисту;

– особисто оцінювати згідно з визначеними критеріями захист кваліфікаційних робіт (відповіді при проведенні іспиту в усній формі) кожного здобувача вищої освіти;

– особисто оцінювати згідно з визначеними критеріями екзаменаційні роботи (при письмовій формі атестації), що були доручені головою ЕК для перевірки;

– бути присутніми під час проведення іспитів або захисту кваліфікаційних робіт на засіданнях ЕК, при обговоренні результатів іспитів або результатів атестації у формі ЄДКІ та виставленні оцінок, вирішенні питань про присвоєння відповідного ступеня вищої освіти та кваліфікації, прийнятті рішення про видачу дипломів.

6. Обов’язки секретаря екзаменаційної комісії

6.1 Секретар ЕК забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів.

6.2 До початку роботи ЕК секретар має:

– ознайомитись з цим Положенням;

– ознайомитися з розкладом роботи ЕК;

– пройти інструктаж на нараді з питань оформлення документації ЕК, яку проводить деканат факультету або представник навчально-організаційного відділу;

– отримати супровідні документи, необхідні для забезпечення якісної та кваліфікованої роботи ЕК (накази, розпорядження, списки направлених на атестацію здобувачів освіти, зведені відомості про виконання здобувачами навчального плану та отримані оцінки, індивідуальні навчальні плани здобувачів (залікові книжки), комплекси навчально-методичних матеріалів щодо проведення атестації, пояснювальні записки до кваліфікаційних робіт, висновки випускової кафедри, відгуки керівників, висновки керівників/рецензентів щодо відсутності/наявності порушень академічної доброчесності, рецензій тощо);

– підготувати бланки протоколів засідання ЕК (Додаток В).

6.3 Перед засіданням ЕК щодо проведення захисту кваліфікаційних робіт секретар отримує від випускової кафедри:

– кваліфікаційні роботи;

– довідки від керівників/рецензентів щодо відсутності порушень академічної доброчесності з боку здобувачів під час підготовки і виконання кваліфікаційних робіт;

– письмові висновки, рецензії на кваліфікаційні роботи;

– довідки підприємств, установ і організацій про дозвіл на використання їх матеріалів при написанні кваліфікаційної роботи (за наявності в роботі таких матеріалів);

– листи-замовлення підприємств на виконання певного завдання, що стало основою кваліфікаційної роботи (за їх наявності);

– інші матеріали, що характеризують освітню та професійну компетентність здобувачів, наукову та практичну цінність кваліфікаційних робіт: друковані статті, заявки на патенти, патенти або їх копії, довідки або акти про впровадження результатів кваліфікаційних робіт, зразки матеріалів, макети, вироби, математичні моделі та програми тощо.

6.4 Під час роботи ЕК секретар комісії:

– доводить до відома голови і членів ЕК інформацію, що стосується її роботи;

– готує та подає до ЕК необхідні документи;

– веде протоколи засідань ЕК, робить записи в індивідуальних навчальних планах (залікових книжках) здобувачів   про результати атестації і надає їх на підпис голові й членам ЕК;

– готує інформацію щодо погодинної оплати роботи членів ЕК, які не є співробітниками Університету, для подання до навчально-організаційного відділу Університету;

– надає допомогу голові ЕК у підготовці та оформленні звіту.

6.5 Після засідання ЕК секретар комісії:

– здає копії оформлених протоколів рішень ЕК (Додаток Г) до деканату факультету;

– повертає на випускову кафедру пояснювальні записки до кваліфікаційних робіт із зазначеною на звороті титульної сторінки оцінкою (за підписом голови ЕК/в.о. голови ЕК) та отримані супровідні документи.

6.6 Протягом трьох робочих днів після завершення роботи ЕК секретар комісії подає:

– до навчально-організаційного відділу Університету – один екземпляр звіту голови ЕК (Додаток Д), протоколи засідань та рішень ЕК;

– декану факультету – один екземпляр звіту голови ЕК;

– до деканату факультету – оформлені індивідуальні навчальні плани (залікові книжки) і письмові відповіді здобувачів (у разі проведення атестації в письмовій формі), які мають бути заклеєні в конверти, завірені підписами усіх членів ЕК.

7. Організація і порядок роботи ЕК

7.1 Графік роботи ЕК (Додаток Е) формується з урахуванням затвердженого в Університеті графіка освітнього процесу на поточний рік і затверджується деканом. Графік роботи ЕК оприлюднюється не пізніше ніж за місяць до початку атестації.

7.2 ЕК працює відповідно до затвердженого графіка і за розкладом (Додаток Ж), затвердженим головою ЕК. Копія розкладу передається до навчально-організаційного відділу Університету.

7.3 У разі неуспішного складання ЄДКІ особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план та відраховується з Університету відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону України «Про вищу освіту». Таку особу може бути поновлено на навчання для здобуття ступеня вищої освіти за такою самою спеціальністю для однократного повторного складання ЄДКІ. Строк, до якого здобувачі освіти можуть повторно скласти ЄДКІ, визначається відповідальними державними органами.

У разі повторного неуспішного складання ЄДКІ особа може бути поновлена на навчання за ступенем вищої освіти за такою самою спеціальністю для повторного навчання протягом не менше як двох семестрів. Рішення про поновлення особи, яка здобуває ступінь вищої освіти, результатів контрольних заходів під час повторного навчання та надання допуску до складання ЄДКІ ухвалюється Університетом.

7.4 У випадку неявки здобувача на засідання ЕК з поважних причин (раптове захворювання здобувача, нещасний випадок, смерть близьких родичів), підтверджених відповідними документами, атестаційний іспит або захист кваліфікаційної роботи переноситься на більш пізній термін, але у межах графіка освітнього процесу. За рішенням голови ЕК/в.о. голови ЕК до розкладу засідань ЕК вносяться відповідні зміни. У разі, якщо обставини не дозволяють дотриматися встановленого графіка роботи ЕК та графіка освітнього процесу, може бути прийнято рішення про подовження термінів навчання цього здобувача, переведення його на індивідуальний графік навчання, надання академічної відпустки тощо. Відповідні рішення оформлюються за встановленими процедурами.

7.5 Для проведення усних атестаційних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт зазвичай планується не більше 12 осіб на один день роботи ЕК (екзаменаційна група).

7.6 У разі складання атестаційного іспиту (повністю або частково) у письмовій формі допускається об’єднання в один потік не більше як двох екзаменаційних груп.

7.7 Розподіл здобувачів, направлених на атестацію, на екзаменаційні групи здійснюється за поданням завідувача випускової кафедри на ім’я декана і оформлюється у вигляді розпорядження декана (Додаток И).

7.8 Деканат факультету не пізніше ніж за один день до початку атестаційних іспитів або захисту кваліфікаційних робіт передає до випускових кафедр або ЕК такі матеріали:

– наказ ректора Університету (витяг з наказу) про затвердження персонального складу ЕК зі спеціальності;

– графік роботи ЕК;

– розпорядження декана факультету про розподіл здобувачів, направлених на атестацію, на екзаменаційні групи;

– індивідуальні навчальні плани (залікові книжки) здобувачів;

– подання голові ЕК щодо направлення здобувачів на атестацію, підписане деканом факультету (Додаток К);

– довідку про успішність щодо виконання здобувачем навчального плану і отриманих ним оцінок з усіх дисциплін навчального плану, курсових робіт, практик, атестаційних іспитів тощо, підписану секретарем факультету (Додаток Л).

7.9 Перед складанням атестаційного іспиту з окремих дисциплін випускова кафедра надає ЕК:

– програму іспиту (ів);

– комплект екзаменаційних білетів, включаючи варіанти комплексних завдань, текстів тощо;

– технічні засоби, лабораторне обладнання, демонстраційні та довідкові матеріали, необхідні здобувачам для використання під час підготовки та відповіді на запитання атестаційного іспиту.

7.10 Програма атестаційного іспиту (ів), екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік наочного приладдя і матеріалів складаються гарантом освітньої програми і затверджуються на засіданнях галузевих навчально-методичних комісій Університету.

7.11 На кожному екзаменаційному білеті проставляють номер протоколу засідання відповідної навчально-методичної комісії і дату затвердження. Білет підписує голова ЕК/в.о. голови ЕК.

7.12 Перед захистом кваліфікаційної роботи випускова кафедра подає до ЕК:

– пояснювальну записку до виконаної кваліфікаційної роботи бакалавра або магістра (у разі відсутності пояснювальної записки керівник зобов’язаний надати до ЕК письмове пояснення);

– довідку про успішність здобувача освіти щодо виконання ним навчального плану і отриманих оцінок з усіх дисциплін навчального плану, курсових робіт, практик, державних іспитів тощо;

– письмовий відгук керівника (Додаток М) з короткою характеристикою роботи і діяльності здобувача під час виконання ним кваліфікаційної роботи (якщо таке передбачено);

– висновок випускової кафедри за результатами попереднього захисту щодо якості кваліфікаційної роботи та оцінки її результатів (Додаток Н);

– письмову рецензію на кваліфікаційну роботу (Додаток П);

– довідку від керівника/рецензента щодо відсутності порушень академічної доброчесності з боку здобувача під час підготовки і виконання кваліфікаційної роботи (Додаток Р);

– довідку установи (організації) про використання її матеріалів під час написання кваліфікаційної роботи (якщо таке передбачено);

– інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної кваліфікаційної роботи: друковані статті за темою роботи, документи, що вказують на її практичне застосування, макети, зразки матеріалів, виробів тощо.

7.13 Рецензування кваліфікаційних робіт бакалаврів доручають висококваліфікованим фахівцям (викладачам і науковцям) споріднених кафедр та наукових підрозділів Університету; магістрів – провідним фахівцям виробничих, наукових і проєктних організацій або загальновизнаним у відповідній галузі науково-педагогічним працівникам, які не є співробітниками Університету.

7.14 Склад рецензентів пропонується завідувачем випускової кафедри і затверджується деканом факультету.

7.15 Рецензія повинна мати оцінку кваліфікаційної роботи за прийнятою шкалою оцінювання знань.

7.16 Складання атестаційних іспитів або захист кваліфікаційної роботи проводиться на відкритому засіданні ЕК за участю більше ніж половини її складу та обов’язкової присутності голови ЕК/в.о. голови ЕК зазвичай у приміщеннях Університету.

7.17 Для захисту кваліфікаційних робіт, виконаних за матеріалами, отриманими під час практик, допускається проведення засідання ЕК на підприємствах, в установах і організаціях, де проходила практика.

7.18 Засідання ЕК оформлюється протоколом.

7.19 Тривалість засідання не повинна перевищувати шести академічних годин на день.

7.20 Тривалість усного атестаційного іспиту з кожної дисципліни, а також захисту кваліфікаційної роботи одного здобувача зазвичай не повинна перевищувати 30 хвилин. У випадку проведення письмового атестаційного іспиту за тестовим комплексним контрольним завданням на екзаменаційну групу виділяється не більше трьох годин.

8. Порядок проведення іспиту

8.1 Іспити проводяться на відкритому засіданні ЕК за участю не менше половини її складу за обов’язкової присутності голови ЕК/в.о. голови ЕК.

8.2 Кожне засідання ЕК оформлюється протоколом. Протокол складається в одному екземплярі.

Без підписів голови ЕК/в.о. голови ЕК та її членів, які були присутні на засіданні, протокол вважається недійсним.

8.3 Тривалість усного іспиту для одного здобувача не повинна перевищувати 30 хвилин, письмового – 3 години.

8.4 При проведенні іспиту в усній формі кожний член ЕК оцінює відповідь здобувача з кожного запитання у балах згідно з критеріями оцінювання за традиційною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

8.5 Переведення оцінки в бали здійснюється, виходячи із вагового коефіцієнта певного запитання. Якість відповідей здобувача на додаткові запитання членів ЕК має враховуватися при оцінюванні запитань екзаменаційного білета.

8.6 Після закінчення іспиту на закритому засіданні ЕК визначається середній бал оцінок членів ЕК з кожного запитання. Сума цих середніх балів, відповідно до таблиці (Додаток С), переводиться в оцінку традиційної шкали.

8.7 Результати іспиту в усній формі голова ЕК оголошує здобувачам у день складання іспиту як особисто, так і за допомогою електронних засобів зв’язку.

8.8 При проведенні іспиту в письмовій формі голова ЕК/в.о. голови ЕК обов’язково має бути присутнім при виконанні здобувачами екзаменаційної роботи. Після її закінчення голова ЕК розподіляє екзаменаційні роботи здобувачів між членами ЕК для перевірки. Кожну роботу перевіряє один член ЕК. Оцінювання виконується згідно з критеріями оцінювання. Голова ЕК обов’язково має перевірити екзаменаційні роботи, які оцінено на «відмінно», а також вибірково декілька інших екзаменаційних робіт здобувачів.

8.9 Результати письмового іспиту голова ЕК оголошує здобувачам після перевірки робіт, але не пізніше наступного дня.

8.10 Виявлення фактів порушення академічної доброчесності під час складання атестаційного іспиту здобувачем є підставою для скасування рішення ЕК.

8.11 Норми даного розділу застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених розділом 10 цього Положення.

9. Порядок проведення захисту

9.1 Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні ЕК за участю не менше половини її складу за обов’язкової присутності голови ЕК/в.о. голови ЕК.

9.2 Кожне засідання ЕК оформлюється протоколом. Протокол складається в одному екземплярі.

Без підписів голови ЕК/в.о. голови ЕК та її членів, які були присутні на засіданні, протокол вважається недійсним.

9.3 Захист кваліфікаційних робіт може здійснюватися як в Університеті, так і на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності, для яких тематика кваліфікаційних робіт, поданих до захисту, становить науково-теоретичну або практичну цінність. Виїзне засідання ЕК проводиться так само, як і засідання в Університеті.

9.4 Негативні рецензія, висновок кафедри або відгук керівника, а також відсутність підписів керівника та консультантів на бланку листа завдання до кваліфікаційної роботи не є підставою для недопущення здобувача до атестації.

9.5 Підписи керівника та консультантів кваліфікаційної роботи на бланку листа завдання до кваліфікаційної роботи свідчать про погодження та видачу завдання або його частин та виконання здобувачем календарного плану. У разі якщо консультант не погоджується з тим, що завдання виконано в повному обсязі, він робить відповідний запис у полі «завдання прийняв» і додає пояснювальну записку на ім’я завідувача випускової кафедри та голови ЕК. Невиконання умов цього пункту за певних умов може стати підставою для перерахунку навчального навантаження консультанта.

9.6 Виявлення фактів порушення академічної доброчесності у кваліфікаційній роботі здобувача є підставою для недопущення його до атестації або скасування рішення ЕК.

9.7 На одному засіданні ЕК зазвичай планується захисти не більше дванадцяти кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та не більше восьми робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

9.8 Тривалість захисту однієї кваліфікаційної роботи становить не більше 30 хвилин.

9.9 Регламент захисту кваліфікаційних робіт включає:

– оголошення секретарем ЕК інформації про кваліфікаційну роботу, подану до захисту, а саме: прізвища, імені та по батькові здобувача, його здобутків (наукових, творчих, рекомендації випускової кафедри) і теми кваліфікаційної роботи;

– доповідь здобувача (10–15 хвилин) у довільній формі про суть кваліфікаційної роботи, основні технічні (наукові) рішення, отримані результати та ступінь виконання завдання; при цьому можуть використовуватися різні форми візуалізації доповіді (обов’язковий графічний матеріал проєкту, визначений завданням) та технічні засоби (слайди, мультимедійні проектори, аудіо-, відеоапаратура тощо);

– демонстрацію експерименту (1–2 хвилини); залежно від часу, необхідного для демонстрації експерименту в повному обсязі, або можливості розміщення експериментального обладнання, макетів, зразків тощо, демонстрація може проводитися або безпосередньо на засіданні ЕК, або напередодні захисту в лабораторії, де знаходиться експериментальний зразок, за присутності членів ЕК, яким головою ЕК доручено ознайомлення з експериментальною частиною кваліфікаційної роботи;

– відповіді на запитання членів ЕК; запитання можуть стосуватися як теми виконаної роботи, так і мати загальний характер – у межах дисциплін спеціальності та освітньої програми, які опановувалися (вивчалися) здобувачем в Університеті; з дозволу голови ЕК/в.о. голови ЕК запитання можуть задавати усі присутні на захисті;

– оголошення секретарем ЕК відгуку керівника (наукового керівника) або виступ керівника зі стислою характеристикою роботи здобувача в процесі підготовки кваліфікаційної роботи (до 2-х хвилин);

– оголошення секретарем ЕК рецензії на кваліфікаційну роботу;

– відповіді здобувача на зауваження керівника (наукового керівника) та рецензента (3–5 хвилин);

– оголошення голови ЕК/в.о. голови ЕК про закінчення захисту.

9.10 Захист комплексної кваліфікаційної роботи зазвичай планується і проводиться на одному засіданні ЕК, причому здобувачу, який захищається першим, доручається доповісти як про загальну частину роботи, так і про індивідуальну частину зі збільшенням (за необхідності) часу на доповідь.

9.11 Усі здобувачі, які виконували комплексну кваліфікаційну роботу, мають бути повною мірою ознайомлені із загальною частиною роботи і готові до запитань членів ЕК не тільки з індивідуальної, а й із загальної частини роботи.

9.12 Рішення щодо захисту кваліфікаційної роботи іноземною мовою до початку роботи ЕК приймає голова ЕК за заявою здобувача за умови його навчання іноземною мовою та наявності екземпляра пояснювальної записки до кваліфікаційної роботи з еквівалентним перекладом на державну мову.

9.13 Голова ЕК залежно від рівня володіння відповідною мовою членами ЕК визначає необхідність присутності на захисті перекладача. Перекладачем можуть бути викладачі випускової кафедри або здобувачі старших курсів, які вільно володіють цими мовами, за відповідним запрошенням на підставі звернення голови ЕК до завідувачів відповідних кафедр з мовної підготовки. Особа, яка залучається як перекладач, затверджується наказом ректора.

9.14 Перекладач має бути заздалегідь ознайомлений з основними поняттями й термінологією за тематикою кваліфікаційної роботи.

9.15 У разі прийняття рішення про захист іноземною мовою, запитання членів ЕК можуть бути будь-якою мовою (українською або іноземною), а відповіді здобувача, якщо не буде іншого прохання членів комісії, – іноземною мовою.

9.16 Оголошення відгуку керівника кваліфікаційної роботи та рецензії здійснюється державною мовою та мовою оригіналів цих документів, а оформлення протоколу засідання ЕК – державною мовою із зазначенням у ньому мови захисту.

9.17 При проведенні захисту кваліфікаційної роботи кожний член ЕК оцінює якість цієї роботи та якість її захисту за 100-бальною шкалою згідно з критеріями оцінювання.

9.18 Після закінчення захисту на закритому засіданні ЕК підраховується середній бал оцінок членів ЕК, який вноситься до протоколу і далі, відповідно до таблиці (Додаток С), переводиться в оцінки традиційної шкали, які також вносяться до протоколу.

9.19 Рішення ЕК про оцінку результатів захисту кваліфікаційних робіт, присудження відповідного ступеня вищої освіти, здобуття певної кваліфікації та видачу диплому встановленого зразка приймається на закритому засіданні ЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів ЕК, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голова ЕК/в.о. голови ЕК має вирішальний голос.

9.20 Рішення ЕК про оцінку результатів захисту кваліфікаційних робіт, присудження відповідного ступеня вищої освіти, здобуття певної кваліфікації та видачу диплому встановленого зразка голова ЕК оголошує здобувачам у день захисту.

9.21 Норми даного розділу застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених розділом 10 цього Положення.

10. Особливості проведення атестації здобувачів з використанням дистанційних технологій

10.1 У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) та фактичними обставинами здійснення освітнього процесу в Університеті в дистанційній формі, в межах автономії Університету, визначеної Законом України «Про вищу освіту», з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України, та  у разі необхідності (з міркувань безпеки членів ЕК та здобувачів вищої освіти або за інших обставин, які перешкоджають проведенню засідання в звичайному режимі) в Університеті дозволяється проводити атестацію здобувачів вищої освіти дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Відповідний запис про проведення атестації у дистанційному форматі вноситься до протоколу ЕК. 

10.2 Здобувач вищої освіти, члени ЕК та інші особи, що безпосередньо задіяні у процесі атестації здобувача освіти, у разі настання обставин визначених у пункті 10.1 мають право замість складання документів в паперовому вигляді та їхнього власноруч підписання, складати ці документи в електронному вигляді (у форматі PDF), накладати на них власний кваліфікований електронний цифровий підпис (далі – КЕП), що є в наявності або може бути отриманий у надавачів електронних довірчих послуг (в тому числі за допомогою сервісу Дія), та надсилати такий підписаний файл з особистої корпоративної адреси ([email protected], [email protected])* на відповідну корпоративну адресу іншого суб’єкта атестації здобувача освіти.

*Для суб’єктів атестації здобувача освіти, які не є студентами або співробітниками Університету та не мають корпоративної пошти, дозволяється отримувати і надсилати файли з інших адрес.

10.3 Здобувач освіти, що атестується, після попереднього погодження з керівником та консультантами повинен надіслати підписану власним КЕП кваліфікаційну роботу у вигляді файлу в електронній формі у форматі PDF, яку виконав особисто на підставі затвердженого завдання, на корпоративну адресу свого наукового керівника та консультантів.

Науковий керівник здобувача освіти після отримання роботи здобувача і підписаних особистим КЕП висновків від консультантів окремих розділів кваліфікаційної роботи, після перевірки всієї кваліфікаційної роботи повинен скласти висновок щодо якості її виконання у вигляді електронного файлу у форматі PDF, підписати його власним КЕП та надіслати його на корпоративну адресу випускової кафедри здобувача.

10.4 Випускова кафедра надсилає кваліфікаційну роботу здобувача на адреси інших суб’єктів атестації здобувача освіти, у тому числі до:

– фахівців з перевірки відсутності порушень академічної доброчесності з боку здобувача під час підготовки і виконання кваліфікаційної роботи;

– фахівців з перевірки нормоконтролю кваліфікаційної роботи;

– рецензентів;

– підприємств, установ і організацій про дозвіл на використання їх матеріалів при написанні кваліфікаційної роботи (за наявності в роботі таких матеріалів),

­– інших суб’єктів атестації здобувача освіти (за необхідністю).

10.5 Відповідні висновки, рецензії, дозволи тощо від суб’єктів, що зазначено у п. 10.4 цього Положення, повинні складатися у вигляді файлів у форматі PDF, підписуватися особистим КЕП та надсилатися в установлені строки на корпоративну адресу випускової кафедри.

10.6 Випускова кафедра здобувача освіти у межах затвердженого графіку освітнього процесу проводить передбачені навчальним планом і процедурою попереднього захисту кваліфікаційних робіт відповідні заходи, за результатами яких складає висновки випускової кафедри в електронній формі у форматі PDF, підписує їх у завідувача кафедри накладанням КЕП.

10.7  Деканат готує документи зазначені у пункті 7.7 цього Положення у вигляді файлу в електронній формі у форматі PDF з особистим КЕП на надсилає на корпоративну адресу випускової кафедри.

10.8 Випускова кафедра до голови ЕК у встановлені строки у вигляді електронних файлів у форматі PDF з накладеними КЕП підписантів повинні бути надіслані всі документи, що зазначені у п. 10.3-10.7 цього Положення, у тому числі:

– затверджене завдання здобувача освіти на виконання кваліфікаційної роботи;

– кваліфікаційна робота здобувача освіти, що атестується;

– висновок керівника роботи щодо якості виконання кваліфікаційної роботи;

– довідка від керівника/рецензента щодо відсутності порушень академічної доброчесності з боку здобувача під час підготовки і виконання кваліфікаційної роботи;

– довідка про дотримання вимог нормоконтролю кваліфікаційної роботи;

– висновки випускової кафедри та рецензію на кваліфікаційну роботу;

– довідки підприємств, установ і організацій про дозвіл на використання їх матеріалів при написанні кваліфікаційної роботи (за наявності в роботі таких матеріалів);

– листи-замовлення підприємств на виконання певного завдання, що стало основою кваліфікаційної роботи (за їх наявності);

– інші матеріали, що характеризують освітню та професійну компетентність здобувача, наукову та практичну цінність кваліфікаційної роботи: друковані статті, заявки на патенти, патенти або їх копії, довідки або акти про впровадження результатів кваліфікаційної роботи, зразки матеріалів, макети, вироби, математичні моделі та програми тощо;

– висновки випускової кафедри за результатами попереднього захисту кваліфікаційної роботи на кафедрі;

– подання декана факультету голові ЕК щодо захисту кваліфікаційної роботи здобувачем освіти;

– довідка про успішність здобувача освіти,

– протокол перевірки накладання КЕП на зазначені вище електронні документи.

10.9 Проведення атестації здобувачів з використанням дистанційних технології забезпечує випускова кафедра. Відповідальний – завідувач кафедри.

Перед захистом проводиться обов’язкове консультування членів ЕК, здобувачів щодо особливостей використання вибраної системи зв’язку, а також тестування системи шляхом проведення пробної відеоконференції.

10.10 Обов’язковим є оприлюднення розкладу онлайн засідань ЕК,  ідентифікаторів та відповідних кодів доступу до системи зв’язку.

10.11 Відеозапис онлайн засідань ЕК є обов’язковим й зберігається на кафедрі не менше п’яти років. Архів листування зберігається на кафедрі.

10.12 Робота апеляційної комісії може проводитися в такому ж порядку.

10.13. Документи з проведення атестації здобувача освіти за встановленим переліком  відповідно до пункту 10.8 цього Положення зберігаються випусковою кафедрою у вигляді електронних файлів з накладеними КЕП підписантів у системі Меntor або інших носіях.

Протоколи засідання ЕК, рішення ЕК та звіти голів ЕК роздруковуються та передаються до навчально-організаційного відділу.

11. Підведення підсумків роботи ЕК

11.1 За підсумками роботи ЕК її голова складає загальний звіт щодо якості підготовки здобувачів, їх теоретичну підготовку із загальних і спеціальних дисциплін.

11.2 За будь-якої форми атестації здобувачів вищої освіти у звіті мають бути відображені її результати з аналізом рівня підготовки здобувачів, його відповідності вимогам Стандартів вищої освіти. Указуються недоліки, допущені у підготовці здобувачів, та надаються пропозиції щодо їх усунення.

11.3 Обов’язково висвітлюється актуальність тематики кваліфікаційних робіт та їх відповідність профілю спеціальності (освітньої програми). Оцінюються якість виконання кваліфікаційних робіт, відповідність прийнятих рішень сучасному стану науки, техніки та виробництва, стан і рівень керівництва, якість і повнота відгуків та рецензій.

11.4 Відзначаються роботи, які мають наукову та/або практичну цінність для науково-дослідних інститутів, підприємств та організацій, ЗВО. Наводяться рекомендації щодо подальшого навчання здобувачів (у тому числі за кордоном) або подальшої професійної діяльності.

11.5 Висвітлюються позитивні й негативні сторони в організації роботи ЕК, забезпеченість діяльності ЕК необхідними матеріалами тощо.

11.6 У звіті надаються пропозиції щодо:

– поліпшення якості підготовки фахівців;

– усунення недоліків в організації проведення захисту кваліфікаційних робіт та іспитів;

– можливості публікації основних положень кваліфікаційних робіт, їх використання в освітньому процесі, а також на підприємствах, в установах і організаціях;

– надання здобувачам відповідного ступеня вищої освіти рекомендації стосовно продовження навчання на наступному рівні вищої освіти.

11.7 Звіт про роботу ЕК обговорюється та затверджується на її заключному засіданні й підписується головою ЕК.

11.8 Звіт про роботу ЕК після обговорення на заключному засіданні ЕК подається на ознайомлення завідувачу випускової кафедри та декану факультету (або його заступнику з навчально-методичної роботи), а потім передається до навчально-організаційного відділу Університету у двох екземплярах у двотижневий термін після закінчення роботи ЕК.

11.9 На підставі наданих до навчально-організаційного відділу звітів формується загальноуніверситетський звіт, який надається ректору Університету.

11.10 Результати роботи, пропозиції і рекомендації ЕК обговорюються на засіданнях випускових кафедр, вчених рад факультетів та Університету.

12. Підведення підсумків атестації

12.1 Здобувачам, які позитивно пройшли атестацію, рішенням ЕК присуджується відповідний освітній ступінь, присвоюється кваліфікація відповідно до отриманої спеціальності та видається диплом встановленого зразка.

12.2 Рішення ЕК про результати атестації, а також про видачу здобувачам дипломів, присудження відповідного ступеня вищої освіти та здобуття певної кваліфікації приймається на закритому засіданні ЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів її членів, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голова ЕК має вирішальний голос.

12.3 У разі проведення атестації у формі  ЄДКІ та/або атестаційного іспиту та/або захисту кваліфікаційної роботи рішення про видачу здобувачам дипломів, отримання відповідного ступеня вищої освіти та здобуття певної кваліфікації приймається та оголошується здобувачам після складання усіх форм атестації.

12.4 Перескладання іспитів з метою підвищення балів (підсумкових оцінок) середнього балу (GPA) додатку до диплома допускається лише як виняток за особистою заявою здобувача виключно за дозволом ректора або проректора з НПР за умови погодження з деканом відповідного факультету.

12.5 Якщо відповідь здобувача на атестаційному іспиті або захист кваліфікаційної роботи не відповідає вимогам рівня атестації, ЕК приймає рішення про те, що здобувач не пройшов атестацію і в протоколі засідання ЕК ставиться оцінка «незадовільно» (0 – 59 балів).

12.6 У випадку, якщо здобувач не з’явився на засідання ЕК для складання іспитів або захисту кваліфікаційної роботи, то в протоколі зазначається, що він є неатестованим у зв’язку з неявкою на засідання.

12.7 Здобувач, який отримав незадовільну оцінку під час атестації, відраховується з Університету, як такий, що закінчив теоретичний курс навчання та неатестований ЕК.

Йому видається академічна довідка встановленого зразка.

12.8 У випадках, коли захист кваліфікаційної роботи визнається незадовільним, ЕК встановлює, чи може здобувач подати на повторний захист ту саму кваліфікаційну роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою.

12.9 Здобувачі, які не були атестовані, мають право на повторну атестацію протягом трьох років після відрахування з Університету, у період роботи ЕК з відповідної спеціальності згідно із затвердженим графіком.

Повторно складаються тільки ті іспити, з яких було отримано незадовільну оцінку.

13. Робота апеляційної комісії

13.1 Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав здобувачів і уповноважена забезпечувати дотримання однакових вимог і вирішення спірних питань.

13.2 Комісія створюється єдина на кожному факультеті у складі голови та членів апеляційної комісії з усіх форм навчання та спеціальностей незалежно від кількості ЕК за цією спеціальністю.

13.3 Комісія здійснює свою роботу в період роботи ЕК.

13.4 Головою комісії може призначатися декан факультету, його заступник або висококваліфікований науково-педагогічний працівник.

13.5 Склад апеляційної комісії затверджує ректор Університету.

13.6 До роботи апеляційної комісії залучаються висококваліфіковані науково-педагогічні працівники факультету, які не є членами жодної ЕК.

13.7 Комісія розглядає апеляції здобувачів з питань порушення процедури проведення атестації, що могло негативно вплинути на оцінку ЕК.

13.8 Комісією не приймаються апеляції з питань змісту й структури білетів, комплексних кваліфікаційних завдань, а також пов’язаних з порушенням здобувачем правил проведення атестаційного іспиту або захисту кваліфікаційних робіт.

13.9 Апеляція подається в день оголошення рішення ЕК про результати атестації у формі заяви здобувача безпосередньо голові апеляційної комісії (у разі його відсутності – заступнику голови, або декану факультету, або його заступнику).

13.10 Апеляція складається у двох екземплярах: один передається до комісії, а інший, з вказанням особи, що прийняла апеляцію для розгляду комісією, залишається у здобувача.

13.11 Апеляція розглядається протягом трьох календарних днів після її подання.

13.12 У випадку затримки розгляду апеляції голова апеляційної комісії повинен проінформувати про це голову ЕК.

13.13 Засідання апеляційної комісії оформлюється протоколом. Рішення апеляційної комісії є підставою для перегляду або залишення без змін рішень ЕК щодо результатів атестації.

14. Прикінцеві положення

14.1 Положення затверджується Вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

14.2 Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи Університету в межах своїх повноважень, установлених посадовими інструкціями.

14.3 Зміни і доповнення до Положення розглядаються і затверджуються Вченою радою Університету і вводяться в дію наказом ректора Університету.

 

Додаток А

Форма подання декана факультету про персональний склад екзаменаційної комісії

 

Додаток Б

Форма наказу про створення екзаменаційних комісій

 

Додаток В

Форми протоколів засідання екзаменаційної комісії

В.1 Протокол засідання ЕК з розгляду кваліфікаційної роботи

В.2  Протокол засідання ЕК з розгляду кваліфікаційної роботи (здобувач не з’явився на захист кваліфікаційної роботи)

 

В.3 Протокол засідання ЕК щодо приймання атестаційного іспиту

Додаток Г

Форми протоколів рішення екзаменаційної комісії

Г.1 Протокол рішення ЕК щодо захисту кваліфікаційної роботи

 

Г.2 Протокол рішення ЕК у випадку атестації здобувачів у формі ЄДКІ

 

Г.3 Протокол рішень ЕК щодо визнання результатів ЄДКІ та захисту кваліфікаційної роботи

Г.4 Протокол рішення ЕК з приймання атестаційного іспиту

Додаток Д

Форма звіту голови екзаменаційної комісії

 

Додаток Е

Форма графіка роботи екзаменаційних комісій

Додаток Ж

Форма розкладу роботи екзаменаційних комісій

 

Додаток И

Форма розпорядження декана факультету на розподіл здобувачів, направлених на атестацію, на екзаменаційні групи

 

Додаток К

Форма подання голові ЕК щодо захисту кваліфікаційної роботи

 

Додаток Л

Форма довідки про успішність

 

Додаток М

Форма відгуку керівника кваліфікаційної роботи

 

Додаток Н

Форма висновку кафедри про кваліфікаційну роботу за  результатами попереднього  захисту

 

Додаток П

Форма рецензії на кваліфікаційну роботу

 

Додаток Р

 

Додаток С

Таблиця переведення балів в оцінку

 

Додаток Т

Таблиця переведення балів, отриманих за шкалою ЄДКІ, у 100-бальну шкалу

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ