Regulations on the procedure for exercising the right to academic mobility by participants in the educational process | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeUniversityNormative baseRegulationsRegulations governing the implementation of the educational processRegulations on the procedure for exercising the right to academic mobility by participants in the educational process

Положення про академічну мобільність студентів та аспірантів

Regulations on the procedure for exercising the right
o academic mobility by participants in the educational process
of the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 3 від 26 вересня 2012 року

 

1. Загальні положення

1.1 Положення регламентує діяльність Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (ХАІ) щодо організації академічної мобільності студентів і встановлює загальний порядок організації різних програм академічної мобільності студентів ХАІ на території України і за кордоном.

1.2 Академічна мобільність передбачає участь студентів ХАІ у навчальному процесі вищого навчального закладу (в Україні або за кордоном), проходження навчальної або виробничої практики, проведення наукових досліджень з можливістю перезарахування в установленому порядку навчальних дисциплін, практик тощо.

1.3 Академічна мобільність студентів ХАІ здійснюється на підставі укладення угод про співробітництво між ХАІ та іноземним вищим навчальним закладом, між ХАІ та іншим вищим навчальним закладом України, між групою вищих навчальних закладів різних країн за узгодженими та затвердженими в установленому порядку індивідуальними навчальними планами студентів і програмами навчальних дисциплін, а також в рамках міжурядових угод про співробітництво в галузі освіти.

Вищі навчальні заклади, які уклали між собою угоду про співробітни­цтво, в цілях цього Положення надалі іменуються «університети- партнери».

1.4 Основними видами академічної мобільності є:

- зовнішня академічна мобільність - навчання, включаючи проходження практик, студентів ХАІ у вищих навчальних закладах за кордоном протягом певного періоду;

- внутрішня академічна мобільність - навчання, включаючи прохо­дження практик, студентів ХАІ в інших вищих навчальних закладах України протягом певного періоду.

1.5 Переважним способом здійснення академічної мобільності студентів є направлення їх до університетів-партнерів для:

- навчання на основі двосторонніх або багатосторонніх угод між університетами-партнерами щодо програм академічної мобільності (без отримання другого документа про вищу освіту);

- навчання на основі двосторонніх або багатосторонніх угод між університетами-партнерами щодо програм академічної мобільності (з мож­ливістю отримання двох документів про вищу освіту);

- проходження мовної практики;

- проходження навчальних та виробничих практик;

- навчання за міжнародними грантами Євросоюзу та інших країн.

1.6 Умови навчання і перебування студентів-учасників академічної мобільності та інші питання визначаються двосторонніми або багатосторонніми угодами між університетами-партнерами.

2. Цілі та завдання академічної мобільності студентів ХАІ

2.1 Основними цілями академічної мобільності студентів ХАІ є:

- підвищення якості вищої освіти;

- підвищення ефективності наукових досліджень;

- підвищення конкурентоздатності випускників вищих навчальних закладів на українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;

- збагачення індивідуального досвіду студентів щодо інших моделей створення та поширення знань;

- залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між ви­щими навчальними закладами-партнерами;

- встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків;

- гармонізація освітніх стандартів вищих навчальних закладів- партнерів.

2.2 Основними завданнями академічної мобільності студентів ХАІ є:

- підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, проведення досліджень з використанням сучасного обладнання і техно­логій, опанування новітніми методами дослідження, набуття досвіду проведення науково-дослідної роботи та впровадження її результатів;

- набуття професійного досвіду під час проходження навчальних та виробничих практик;

- можливість одночасного отримання студентом двох документів про вищу освіту з додатками встановленого у університетах-партнерах зразка та інформацією про систему оцінювання в них навчальних здобутків студентів;

- підвищення рівня володіння іноземними мовами;

- посилення інтеграції освіти і науки, розвиток подальших наукових досліджень, поглиблення знань національних культур інших країн, а також поширення знань про мову, культуру, освіту і науку України;

- підтримка соціальних, економічних, культурних, політичних взаємовідносин та зв’язків з іншими країнами.

3. Нормативно-правова база програм академічної мобільності студентів 

3.1 Це Положення розроблено відповідно до:

- Закону України «Про вищу освіту»;

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без грома­дянства» (із змінами);

- Постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411 «Питання навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р, № 787 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо- кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра»;

- галузевих стандартів вищої освіти;

- інших нормативно-правових актів у галузі вищої освіти.

4. Організаційне забезпечення академічної мобільності

4.1 До участі у програмах академічної мобільності допускаються студенти з другого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та сту­денти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, а також аспіранти.

4.2 Відбір студентів для участі в програмах академічної мобільності здійснюється конкурсною комісією ХАІ з урахуванням рейтингу успішності, участі у науковій роботі та знання іноземної мови.

Конкурсну комісію очолює ректор ХАІ або проректор за відповідним напрямом діяльності.

Склад, конкурсної комісії визначає та затверджує ректор ХАІ за умови обов’язкової участі в її роботі представників органів студентського самоврядування.

4.3 У випадку якщо студент бере участь у міжнародній програмі академічної мобільності, конкурсний відбір здійснюється організацією, яка надає студенту грант на умовах і за критеріями, визначеними в установчих документах конкурсу.

4.4 Перелік необхідних документів для участі в програмі академічної мобільності студентів університетів-партнерів та процедура їх подання регламентується угодами між університетами-партнерами.

4.5 Етапи, тривалість та зміст навчання у університетах-партнерах визначаються навчальними планами та графіками навчального процесу, затвердженими у університетах-партнерах. Узгоджені навчальні плани та графіки навчального процесу затверджуються керівниками університетів- партнерів.

При формуванні індивідуального навчального плану студента враховується фактичне виконання студентом індивідуальних навчальних планів поточного та попередніх навчальних років.

4.6 Навчання за індивідуальним навчальним планом може здійснюватися із застосуванням технологій дистанційного навчання.

4.7 Студент, крім вивчення у університеті-партнері обов’язкових навчальних дисциплін, має право самостійного вибору додаткових навчальних дисциплін, якщо це передбачено відповідними угодами між університетами-партнерами.

4.8 На час навчання у університеті-партнері студенту за його за­явою надається академічна відпустка або індивідуальний план навчання, затверджений в установленому порядку.

5. Визнання та перезарахування результатів навчання студента ХАІ у університеті-партнері 

5.1 ХАІ визнає еквівалентними та перезараховує результати, навчання студента у університеті-партнері.

5.2 Визнання результатів навчання в рамках академічного співробітництва з вищими навчальними закладами-партнерами здійснюється з використанням європейської системи трансферу та накопичення кредитів ЕСТБ або з використанням системи оцінювання навчальних здобутків студентів, прийнятої у країні університету-партнера, якщо в ній не передбачено застосування ЕСТБ.

5.3 Навчальні дисципліни та інші види навчальної діяльності зазначаються в індивідуальному навчальному плані студента.

5.4 Перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на підставі наданого студентом документа з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків студентів, завіреного в установленому порядку у університеті-партнері.

5.5 Академічна різниця нормативних та вибіркових навчальних дисциплін за індивідуальним навчальним планом студента визначається вищим навчальним закладом, але не повинна перевищувати 10 навчальних дисциплін.

5.6 Порядок ліквідації академічної різниці визначається університетами-партнерами відповідно до законодавства.

5.7 Результати підсумкової атестації студентів у період навчання у університеті-партнері  представляються за шкалою, прийнятою у університеті-партнері і переводяться у шкалу, прийняту у ХАІ.

5.8 Державна атестація студентів, які навчаються за програмою академічної мобільності, здійснюється у встановленому порядку.

5.9 Документи про освіту та академічні довідки, які одержані за кор­доном мають бути визначені в Україні відповідно чинного законодавства.

6. Обов’язки ХАІ при реалізації програм академічної мобільності

6.1 При направленні студентів ХАІ до університетів-партнерів за програмами академічної мобільності ХАІ забов’язаний:

- укласти угоду про співробітництво щодо реалізації програми академічної мобільності студентів з університетами-партнерами та узго­дити навчальні програми;

- забезпечити вільний і рівний доступ студентів ХАІ до інформації про наявні програми академічної мобільності та існуючі критерії відбору;

- надавати студентам ХАІ консультативні послуги під час оформлення документів для участі у програмах академічної мобільності;

- контролювати наявність документів, що підтверджують законність перебування студентів ХАІ на території приймаючої країни.

6.2 При прийнятті на навчання студентів з університетів-партнерів за програмами академічної мобільності ХАІ забов’язаний:

- зарахувати студента, направленого на навчання на визначений договором строк відповідно до норм законодавства приймаючої сторони;

- створити усі необхідні умови для виконання студентом індивідуального навчального плану;

- сприяти студентам у вирішенні візових, житлових та побутових проблем;

- надавати можливість студентам університету-партнера брати участь у наукових конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представляти свої наукові.-роботи для публікацій, користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною базами;

- контролювати наявність документів, що підтверджують законність перебування студентів-іноземців на території України;

- після завершення навчання видати студенту документ з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків студентів ХАІ або документ про вищу освіту з додатком встановленого у ХАІ зразка.

6.3 Обов’язки університетів-партнерів щодо студентів, які беруть участь у програмах академічної мобільності, мають бути обумовлені у відповідних угодах між університетами-партнерами щодо програм ака­демічної мобільності студентів між університетами-партнерами.

7. Права та обов’язки студентів університетів-партнерів, які беруть участь у програмах академічної мобільності 

7.1 Студенти мають право на:

- продовження навчання або вивчення окремих навчальних дисциплін за спорідненими напрямами та спеціальностями підготовки фахівців у університетах-партнерах.

- безпечні та нешкідливі умови навчання;

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною базою університету, що приймає;

- участь у наукових конференціях, симпозіумах, виставках,

конкурсах, представлення своїх наукових робіт для публікацій;

- можливість отримання документа про відповідний освітньо- кваліфікаційний рівень встановленого у університеті-партнері зразка відбувається відповідно до угоди між університетами-партнерами щодо програм академічної мобільності.

7.2 Студенти зобов’язані:

- своєчасно надати необхідні документи для участі в програмі академічної мобільності;

- вчасно прибути до місця навчання;

- під час навчання дотримуватися законодавства країни перебування, правил внутрішнього розпорядку, Статуту та інших нормативно-правових документів вищого навчального закладу, що приймає;

- успішно пройти навчання за затвердженим індивідуальним навчальним планом;

- після завершення навчання у університеті-партнері вчасно повер­нутися до вищого навчального закладу, що направив на навчання, та надати звіт про навчання і фінансовий стан.

8. Звітування та оформлення документів за результатами навчання за програмою академічної мобільності 

8.1 Після повернення до ХАІ студент надає документ з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків студентів, завірений в установленому порядку у університеті-партнері.

8.2 ХАІ в установленому порядку приймає рішення щодо поновлення студента на навчання після академічної відпустки, наданої для участі в програмі академічної мобільності студентів.

8.3 Якщо студент ХАІ під час перебування у університеті-партнері не виконав затверджений індивідуальний навчальний план, то після повернення до ХАІ йому може бути запропонований індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості, затверджений в установленому порядку, або. повторний курс навчання. У цьому випадку форму фінансування навчання студента визначає ХАІ.

Предметні олімпіади у форматі НМТ