Положення про академічні відпустки та повторне навчання студентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про академічні відпустки та повторне навчання студентів

Положення про академічні відпустки та повторне навчання студентів
 в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 1 від 26 вересня 2012 р. 

1. Загальні положення

1.1 Данне положення регулює питання про академічні відпустки та повторне навчання студентів в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

1.2 Терміни та визначення всіх необхідних документів

Академічна відпустка - це перерва в навчанні, право на яку студент отримує у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо), з медичної точки зору - у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого відновлювального лікування, загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання; нещасний випадок.

Відпустки по вагітності та пологах, відпуски по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду - до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно до Кодексу законів про працю України.

Повторне навчання - це повторне проходження працездатним студентом (який не має права на отримання академічної відпустки) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі з поважних причин: через тривалі захворювання, пов'язані, зокрема, з епідеміями; часті захворювання (понад один місяць за семестр); службові відрядження; складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї тощо.

Студент першого курсу університету правом на повторне навчання не користується.

1.3 Ректор має право надавати академічну відпустку або повторне навчання студентам за умови наявності всіх необхідних документів.

2. Надання студентам академічної відпустки

2.1 Академічна відпустка за медичними показаннями надається студентам у разі погіршення стану здоров'я, яке призвело до суттєвого зниження його працездатності. Підставою для надання академічної відпустки є висновок головного лікаря поліклініки, в якій проходив обстеження студент, і візи лікаря медичного пункту університету.

2.2 Якщо стан хворого студента і його віддаленість від лікувально- профілактичної установи (ЛПУ) не дають йому можливості туди звернутися, він може звернутися за лікарською допомогою до територіальної ЛПУ і, після закінчення лікування, отримати виписку з історії хвороби для подання ії до медичного пункту університету.

2.3 Висновки лікарів відомчих і територіальних ЛПУ про необхідність надання студентам академічної відпустки за медичними показаннями чи звільнення їх від фізичної праці або перенесення термінів проходження виробничої практики вважаються недійсними, якщо нема віз головного лікаря ЛПУ і лікаря медичного пункту університету.

2.4 У виключних випадках, коли стан хворого і його віддаленість від ЛПУ не дають можливості лікарям, які проводять медичне обслуговування студентів, провести медичне обстеження студента, ректор приймає рішення про надання академічної відпустки на підставі висновку лікувально-кваліфікаційної комісії (ЛКК), де лікується студент.

2.5 Для прийняття лікарями ЛПУ експертного рішення до поліклініки, в якій проходив обстеження студент, подаються запит з університету, детальна виписка з історії хвороби від медичної установи, під наглядом якої знаходиться студент, і проводиться його повне медичне обстеження. При експертному вирішенні питання про необхідність надання академічної відпустки (повторного курсу навчання за медичними показаннями) враховується:

- строки тимчасової втрати працездатності (більше одного місяця за семестр);

- специфіка навчального процесу;

- профіль університету;

- ступінь адаптації студента;

- можливість погіршення здоров'я (перехід гострого захворювання в хронічне, вихід на інвалідність), якщо студент продовжуватиме навчання.

2.6 На підставі розгляду виписки із історії хвороби і даних медичного обстеження головний лікар за участю представника університету (у разі потреби), робить висновок про необхідність надання студенту академічної відпустки або його переведення за станом здоров'я на навчання на іншу спеціальність або до іншого закладу освіти. У висновку ЛКК зазначається рекомендована тривалість академічної відпустки.

2.7 Надання академічної відпустки студентам оформлюється наказом ректора університету із зазначенням підстави надання відпустки та ії термінів.

2.8 У всіх випадках загострення хронічних або гострих психічних захворювань керівництво університету спільно з ЛКК на підставі висновку психоневрологічного диспансеру розглядають і вирішують питання про відрахування студента із університету або рекомендують переведення студента згідно з довідкою ЛКК на іншу спеціальність або до іншого закладу освіти. При сприятливому прогнозі хвороби студентам надається академічна відпустка терміном не більше одного року.

2.9 Студентам, які хворі на туберкульоз, академічна відпустка надається терміном, як правило, на один рік. Питання про продовження терміну академічної відпустки або переведення таких студентів до іншого вищого закладу освіти вирішується в індивідуальному порядку.

2.10 Студенти, які не скаржились на стан здоров'я до початку екзаменаційної сесії і отримали під час екзаменів незадовільні оцінки, вважаються невстигаючими.

2.11 Для вирішення питання про допуск до навчання студентів, у яких завершується термін відпустки, необхідно за два тижні до початку семестру подати до медичного пункту університету довідку про стан здоров'я з ЛПУ, який спостерігав за хворим під час академічної відпустки, і пройти комплексне медичне обстеження. На підставі чого студентам видається висновок ЛКК для подання його до вищого закладу освіти.

2.12 Допуск до навчання студентів, у яких завершився термін академічної відпустки, здійснюється наказом ректора університету на підставі заяви студента та висновку ЛКК про стан здоров'я, які подаються не пізніше двох тижнів від початку навчального семестру.

Студенти, які не подали документи в установлений термін, відраховуються з університету.

2.13 За весь період навчання студент може скористатися правом на отримання академічної відпустки, як правило, один раз. При необхідності тривалість відпустки може бути продовжена ще на один рік.

2.14 Надання академічної відпустки (повторного курсу навчання за медичними показаннями згідно з цим Положенням) студентам заочної форми навчання здійснюється на підставі висновку ЛКК територіальних ЛПУ.

Усі суперечливі питання з приводу надання академічної відпустки розглядаються безпосередньо керівництвом університету разом з ЛПУ.

2. Надання студентам права на повторне навчання 

3.1 Підставою для надання студентам права на повторне навчання може бути невиконання ним до початку екзаменаційної сесії навчального плану поточного семестру з поважних причин, підтверджених відповідними документами через:

- тривалі захворювання, пов'язані, зокрема, з епідеміями;

- часті захворювання (понад місяць за семестр);

- службові відрядження;

- складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї тощо.

- неможливість своєчасно і в повному обсязі сплачувати навчання через погіршення матеріального стану сім'ї (для студентів, які навчаються за контрактною формою).

Довідки про захворювання студента під час семестру завіряються в ЛПУ, яка його обслуговує, і подаються до університету протягом тижня після закінчення лікування.

3.2 Питання про надання студенту права на повторне навчання вирішується ректором університету за поданням декана факультету (ректора інституту) до початку відповідного семестру і оформлюється наказом.

3.3 Студентам, які навчалися за кошти державного бюджету, призначається стипендія за рахунок бюджетного фінансування з часу поновлення їх на навчання до підведення підсумків чергової екзаменаційної сесії.

3.4 Студентам, які залишені на повторне навчання, можуть бути перезараховані дисципліни, з яких, за результатами підсумкового контролю, вони мали оцінку не нижче як «добре» або «зараховано».

Перезарахування здійснюється на підставі заяви студента і за згодою декана факультету або ректора.

3.5 За весь період навчання студент може скористатися правом на проходження повторного курсу навчання не більше двох разів.

3.6 При поверненні з академічної відпустки або на повторний курс навчання, студент повертається на навчання (за рахунок коштів державного бюджету, або фізичних чи юридичних осіб) на ту форму (заочну або денну), на якій він навчався раніше.

Предметні олімпіади у форматі НМТ