Положення про порядок переведення, відрахування і поновлення студентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення порядок переведення, відрахування і поновлення студентів

Положення про порядок переведення, відрахування і поновлення студентів
 в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 3 від 25 листопада 2015 року

СУЯ ХАІ-НОВ-П/004:2015

Дата введення 01 грудня 2015 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про порядок переведення, відрахування і поновлення студентів (далі - Положення) у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (розділ VII, стаття 46), Наказу Міністерства освіти України «Про затвердження положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти» від 15.07.96 р. № 245 та регулює переведення студентів Університету, які навчаються за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) «бакалавр», а також питання відрахування та поновлення студентів Університету, які навчаються за освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».

1.2 Ректор Університету має право розглядати, як виняток, питання переведення з іншого ВНЗ до Університету або з однієї форми навчання на іншу студентів, які навчаються за освітніми ступенями (освітньо- кваліфікаційними рівнями) «спеціаліст» і «магістр», тільки за умови переведення на ті ж самі спеціальності, за якими здійснювалась їхня підготовка.

2. Переведення студентів 

2.1 Переведення студентів з будь-якого ВНЗ до Університету незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищої освіти, спеціальності здійснюється за взаємною згодою ректора Університету і ректора (директора) іншого ВНЗ (заява з додатка А).

2.2 Переведення студентів з одного напряму підготовки фахівців з вищої освіти на інший, з однієї спеціальності, за якою здійснюється підготовка спеціалістів (магістрів), на іншу, або з однієї форми навчання на іншу в межах Університету здійснює ректор (заява з додатка Б).

2.3 Переведення студентів здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.

2.4 Особи, які вступили до Університету і навчались за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.

2.5 За відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, особи, які навчалися за рахунок коштів державного бюджету, за їх згодою можуть бути переведені на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ і фізичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

2.6 Особи, які навчаються в Університеті на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ і фізичних осіб можуть бути переведені на навчання на таких же умовах до інших державних ВНЗ.

Такі переведення можуть бути здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу і згоди замовників, що фінансують підготовку.

Ці особи можуть бути переведені і на вакантні місця державного замовлення в Університеті чи іншому ВНЗ на конкурсній основі і за умови згоди замовників.

2.7 Особи, які навчаються в акредитованому недержавному ВНЗ, можуть бути переведені до Університету на умовах, що передбачені для осіб, які навчаються в Університеті.

2.8 Студенти, які навчаються в неакредитованих недержавних ВНЗ, не користуються правом переведення до Університету.

2.9 При існуванні двосторонніх угод (студент і підприємство, організація, установа), або тристоронніх (студент, вищий заклад освіти і підприємство/організація/установа) переведення студентів з одного напряму підготовки фахівців з вищої освіти на інший, з однієї спеціальності, форми на іншу, або з Університету до іншого ВНЗ і навпаки здійснюється за умови внесення відповідних змін до даних угод з дотриманням вимог чинного законодавства.

2.10 Переведення студентів на перший курс Університету забороняється.

За умови виключних обставин ці питання можуть розглядатись Міністерством освіти і науки України.

2.11 Студент, який бажає перевестись з Університету до іншого ВНЗ, повинен подати на ім'я ректора Університету заяву про переведення (заява з додатка В).

2.12 Після отримання письмової згоди ректора Університету студент звертається з цією заявою до ректора (директора) того ВНЗ, до якого він бажає перевестись.

2.13 Для початку процесу переведення до Університету з іншого ВНЗ студент попередньо повинен отримати письмову згоду ректора (директора) того ВНЗ, в якому студент навчався раніше.

2.14 Заяву про переведення має бути розглянуто в Університеті протягом двох тижнів і повідомлено заявникові умови зарахування на навчання або причину відмови.

2.15 При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці ректор Університету видає наказ, згідно з яким студента допускають до занять, а до ВНЗ, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою його особової справи.

2.16 Ректор (директор) ВНЗ, в якому студент навчався раніше, після отримання запиту, повинен видати наказ про відрахування студента у зв'язку з його переведенням до Університету і в установлений термін переслати особову справу студента на адресу Університету.

2.17 У ВНЗ, в якому студент навчався раніше, повинні залишитися копії академічної довідки, навчальної картки студента, залікова книжка і список пересланих документів.

Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів.

2.18 Ректор Університету після одержання особової справи видає наказ про його зарахування.

3. Відрахування студентів 

3.1 Студент може бути відрахований з Університету з таких причин:

- завершення навчання за відповідною освітньою програмою;

- за власним бажанням (заява з додатка Г);

- у зв’язку з переведенням до іншого ВНЗ;

- невиконання навчального плану;

- порушення навчальної дисципліни і Правил внутрішнього розпорядку Університету;

- порушення умов договору про надання освітніх послуг;

- інших підстав, визначених законодавством.

3.2 Відрахування неповнолітніх студентів здійснюють за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади.

3.3. Відрахування здобувача вищої освіти проводять наказом ректора (проректора з науково-педагогічної роботи) Університету за поданням декана факультету (додатки Д і Е) за погодженням з професійною спілкою студентів і органом студентського самоврядування Університету.

3.4 Подання про відрахування вважається погодженим органом студентського самоврядування за принципом мовчазної згоди, якщо протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту реєстрації такого подання в канцелярії Університету на нього не надійшло від органу студентського самоврядування вмотивованих заперечень.

4. Поновлення до складу студентів 

4.1 Поновлення до складу студентів здійснює ректор Університету незалежно від тривалості перерви в навчанні, причин відрахування, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу (заява з додатків Ж, З).

4.2 Особи, які навчалися за рахунок коштів державного бюджету, можуть бути поновлені на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ і фізичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

4.3 Заяву про поновлення має бути розглянуто в Університеті протягом двох тижнів і повідомлено заявникові умови зарахування на навчання або причину відмови.

4.4 Порядок ліквідації академічної різниці встановлено у Положенні «Порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці».

4.5 Ліквідацію академічної різниці студент повинен здійснити, як правило, до початку навчальних занять.

4.6 Поновлення студентів на перший курс Університету забороняється.

4.7 Ректор Університету має право поновити на другий курс студентів, які були відраховані з першого курсу, за умови виконання навчального плану першого курсу.

4.8 Поновлення здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.

5. Оформлення документів 

5.1 Заяви про переведення і поновлення деканати подають до канцелярії Університету.

5.2 Заяви і подання про відрахування подають до канцелярії Університету, які мають бути зареєстровані відповідним чином і передані до органу студентського самоврядування з листом розсилання (додаток К).

5.3 Студенту, відрахованому з Університету, видають академічну довідку встановленої форми, яку затверджено Наказом МОН України «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» від 12.05.2015 р. № 525.

5.4 До особової справи студента вкладають:

- копію академічної довідки, підписану ректором або проректором з науково-педагогічної роботи Університету і скріплену гербовою печаткою,

- залікову книжку, завірену деканом,

- навчальну картку студента з зазначенням виконання студентом навчального плану за підписом декана і скріплену печаткою.

5.5 Відомості про вивчені предмети і складені заліки і екзамени вносять до академічної довідки окремо за кожний семестр.

5.6 При заповненні академічної довідки студентам, які навчались без відриву від виробництва, в графі «Кількість годин за навчальним планом» проставляють кількість годин, які передбачені навчальним планом для денної форми навчання.

5.7 Студенту, який навчався ще в деяких ВНЗ, видають академічну довідку, до якої вносять оцінки, одержані ним під час навчання в цих ВНЗ.

У цьому випадку до академічної довідки, що заповнюється в Університеті, перед переліком предметів вносять предмети, складені в інших ВНЗ і вказують назви цих ВНЗ.

5.8 До академічної довідки не вносять предмети, з яких студент одержав незадовільні оцінки.

5.9 Студентам, які вибули з першого курсу Університету і не складали екзамени і заліки видають академічну довідку з записом, що студент заліків і екзаменів не складав.

5.10 Студенту, поновленому в Університеті, видають залікову книжку з проставленими перезарахованими предметами з відповідними оцінками, одержаними в іншому ВНЗ.

Перезарахування предметів здійснює декан факультету.

5.11 До особової справи студента (переведеного з іншого ВНЗ або поновленого) вкладають:

- виписку з наказу про зарахування;

- заяву;

- академічну довідку.

5.12 Реєстрацію академічних довідок здійснюють в спеціальній книзі, до якої заносять такі дані:

- порядковий реєстраційний номер;

- прізвище, ім'я, по батькові особи, яка одержала академічну довідку;

- номер академічної довідки;

- дату видачі;

- підпис особи, яка одержала довідку;

- підставу видачі академічної довідки.

6. Прикінцеві положення

6.1 Положення затверджується вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

6.2 Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи Університету в межах своїх повноважень, що встановлені посадовими інструкціями.

6.3 Зміни та доповнення до Положення розглядаються та затверджуються вченою радою Університету і вводяться у дію наказом ректора Університету.

 

Додаток А

Зразок заяви про переведення студента з іншого ВНЗ

Зразок заяви про переведення студента з іншого ВНЗ

Додаток Б

Зразок заяви про переведення студента з одного напряму підготовки (спеціальності) на інший в межах університету

Зразок заяви про переведення студента з одного напряму підготовки (спеціальності) на інший в межах університету 

Додаток В

Зразок заяви про переведення студента до іншого ВНЗ

Зразок заяви про переведення студента до іншого ВНЗ

Додаток Г

Зразок заяви про відрахування студента за власним бажанням

 Зразок заяви про відрахування студента за власним бажанням

Додаток Д

Зразок подання декана про відрахування

Зразок подання декана про відрахування

Додаток Е

Зразок заповнення подання декана про відрахування

Зразок заповнення подання декана про відрахування

Додаток Ж

Зразок заяви про поновлення студента

Зразок заяви про поновлення студента

Додаток З

Зразок заяви про поновлення студента з іншого ВНЗ

Зразок заяви про поновлення студента з іншого ВНЗ

Додаток К

Лист розсилання

Лист розсилання

Предметні олімпіади у форматі НМТ