Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення щодо виборів ректора УніверситетуПоложення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Положення про куратора академічної групи

Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 8 від 22 березня 2023 року

Введено у дію наказом №54 від 29 березня 2023 року

СУЯ ХАІ-ВКПВР-П/001:2017

Дата введення 29 березня 2023 р.

Редакція № 3

1. Загальні положення

1.1 Виборча комісія з проведення виборів ректора (далі – Виборча комісія) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет) утворюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту» від 05.12.2014 № 726 (зі змінами), Положення про виборчу систему та порядок обрання ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

1.2 Виборча комісія діє відповідно до «Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Університету» (далі – Положення), яке затверджується вченою радою Університету за погодженням із комітетом первинної профспілкової організації Університету, а також відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту» від 05.12.2014 № 726 (зі змінами), Положення про виборчу систему та порядок обрання ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

2. Формування складу виборчої комісії

2.1 Виборча комісія формується із штатних наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, інших категорій працівників, студентів Університету. Загальна кількість членів виборчої комісії становить не менше 15 осіб. Кандидати на посаду ректора не можуть бути членами Виборчої комісії. Члени організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету
(далі – Організаційний комітет) також не можуть бути членами Виборчої комісії.

2.2 Кількісний і персональний склад членів Виборчої комісії затверджується наказом по Університету.

2.3 Виборча комісія на першому засіданні обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря.

2.4 Виборча комісія набуває своїх повноважень від моменту видання наказу по Університету про затвердження її складу. Повноваження членів Виборчої комісії припиняються після завершення процедури проведення виборів ректора Університету й призначення його на посаду в порядку, що передбачено Законом України «Про вишу освіту».

2.5 Особи, які є членами Виборчої комісії, здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час виконання ними зазначених повноважень можуть звільнятися від основної роботи в Університеті зі збереженням за ними заробітної плати.

2.6 Керівник Університету забезпечує створення належних умов для роботи Виборчої комісії, надає інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на них завдань, а також окремі придатні для роботи приміщення, забезпечує наявність у таких приміщеннях необхідних засобів зв'язку, оргтехніки тощо.

3. Організація роботи виборчої комісії 

3.1 Основною формою роботи Виборчої комісії є засідання, які проводяться за потреби. Рішення про проведення засідання приймає голова Виборчої комісії. Засідання Виборчої комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше 50 % членів Виборчої комісії.

3.2 Члени Виборчої комісії зобов'язані особисто брати участь у його засіданнях. Делегування членами Виборчої комісії своїх повноважень іншим особам не допускається.

3.3 Засідання проводить голова Виборчої комісії або за його дорученням заступник голови.

3.4 Рішення Виборчої комісії ухвалюються більшістю голосів від кількості присутніх членів та оформляються протоколами, які підписують голова і секретар Виборчої комісії.

3.5 Організаційно-технічне забезпечення засідань Виборчої комісії, підготовку необхідних матеріалів та оформлення протоколів засідань здійснює секретар Виборчої комісії.

3.6 У разі, якщо у виборах беруть участь більш ніж 2 тис. осіб, а також за наявності у структурі Університету відокремлених структурних підрозділів, Організаційним комітетом можуть утворюватися виборчі дільниці та дільничні виборчі комісії, склад яких затверджується наказом керівника Університету. При цьому Виборча комісія, що утворена наказом по Університету про організацію виборів ректора, має статус головної виборчої комісії.

4. Завдання і функції виборчої комісії

4.1 Основними завданнями Виборчої комісії є організація, підготовка, проведення голосування і встановлення результатів голосування виборів ректора Університету. На неї покладаються організація проведення голосування й підтримання належного порядку в приміщенні для голосування, забезпечення демократичності, прозорості й відкритості, гласності, таємного та вільного волевиявлення, добровільної участі у виборах, рівності прав учасників виборів під час виборів ректора Університету.

4.2 На етапі підготовки до голосування під час виборів ректора Університету Виборча комісія:

4.2.1 Оприлюднює не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення виборів ректора Університету через інформаційні ресурси Університету інформацію про дату, час і місце проведення виборів ректора Університету.

4.2.2 Отримує не пізніше ніж за 7 календарних днів до дня проведення виборів ректора Університету від Організаційного комітету списки осіб, які мають право брати участь у виборах (далі - виборців), формує списки виборців для проведення голосування й забезпечує їх збереження й дотримання порядку використання. У разі утворення дільничних виборчих комісій список виборців передасться головною Виборчою комісією дільничним виборчим комісіям не пізніше наступного дня після його отримання від Організаційного комітету.

4.2.3 Отримує від Організаційного комітету не пізніше ніж за 24 години до початку виборів інформацію про надходження письмових заяв від кандидатів на посаду ректора Університету щодо зняття своєї кандидатури з виборів.

4.2.4 Забезпечує спільно з Організаційним комітетом із проведення виборів ректора Університету підготовку приміщення для проведення голосування. Приміщення для голосування має бути обладнаним достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Розміщення обладнання в приміщенні для голосування здійснюється таким чином, щоби місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід із кабін для таємного голосування, виборчі скриньки знаходилися в полі зору членів виборчої комісії і осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. У кабінах для таємного голосування необхідно забезпечити наявність належного освітлення й засобів для заповнення бюлетеня для голосування.

4.2.5 Виготовляє бюлетені для голосування не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, що відповідає кількості виборців та включені до списку виборців. Бюлетені посвідчуються на зворотному боці підписами голови і секретаря Виборчої комісії та скріплюються печаткою Університету. Бюлетені для голосування зберігаються у приміщенні Виборчої комісії у закритому сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з проставлянням на ній підписів голови Виборчої комісії, а також його заступника або секретаря. Персональна відповідальність за відповідність кількості бюлетенів кількості виборців та збереження бюлетенів покладається на голову Виборчої комісії. Кандидати на посаду ректора Університету й спостерігачі мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування.

4.3 На етапі проведення виборів ректора Університету (голосування):

4.3.1 Виборча комісія забезпечує голосування в день виборів з 9 до 15 години без перерви.

4.3.2 Виборча комісія в день голосування не раніше як за 45 хвилин до початку голосування проводить підготовче засідання. На початку засідання всі присутні члени Виборчої комісії оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де зберігаються бюлетені, з поставленими на ній підписами голови Виборчої комісії, а також його заступника або секретаря, про що складається протокол із підписами усіх членів Виборчої комісії.

4.3.3 Голова Виборчої комісії надає для огляду членам Виборчої комісії, присутнім кандидатам на посаду ректора Університету, спостерігачам, представникам Міністерства освіти і науки України почергово всі наявні скриньки, оголошуючи номер кожної скриньки. Після огляду всі скриньки пломбуються. Після пломбування останньої скриньки їх встановлюють на відведені для них місця. Приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування.

4.3.4 Голова Виборчої комісії відкриває сейф (металеву шафу) із бюлетенями і на підставі витягу із протоколу Виборчої комісії про виготовлення бюлетенів оголошує їхню кількість. Ця кількість вноситься секретарем Виборчої комісії до відповідного протоколу Виборчої комісії про результати голосування, а також фіксується в протоколі засідання комісії.

4.3.5 Голова Виборчої комісії передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам Виборчої комісії, які будуть видавати бюлетені виборцям. Зазначені члени комісії засвідчують отримання бюлетенів, ставлячи свій підпис у відомості, та забезпечують їх збереження й дотримання встановленого цим Положенням порядку їх видачі. Жодного бюлетеня в сейфі не може залишатися.

4.3.6 Голова Виборчої комісії передає членам комісії, уповноваженим працювати зі списком у день голосування, аркуші списку виборців. Ці члени комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Положенням порядку їх використання.

4.3.7 Член Виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред'явлення особою, яка має право брати участь у голосуванні, документа, що посвідчує особу. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить навпроти свого прізвища підпис у списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні.

4.3.8 Виборча комісія спостерігає за тим, щоби бюлетень для голосування заповнювався особою, яка бере участь у голосуванні, особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото- і відеофіксації будь-яким способом. Особа, яка через фізичні вади не може самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови Виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів Виборчої комісії, кандидатів на посаду ректора Університету, а також спостерігачів.

4.3.9 У бюлетені для голосування особа, яка бере участі, у голосуванні, робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує її волевиявлення, у квадраті навпроти прізвища кандидата на посаду ректора Університету, за якого вона голосує. Особа, яка має право брати участь у виборах ректора Університету, може голосувати лише за одного кандидата або не підтримувати жодного.

4.3.10 Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений бюлетень для голосування в скриньку. Забороняється вимагати від особи, яка бере участь у голосуванні, або просити її оприлюднити своє волевиявлення.

4.3.11 О 15.00 годині голова Виборчої комісії закриває приміщення для голосування. Особи, які знаходяться у приміщені для голосування, але ще не зробили свого волевиявлення, мають право завершити процедуру голосування, після чого ці особи залишають приміщення для голосування.

4.3.12 На всіх етапах голосування в приміщенні для голосування мають право бути присутніми члени Виборчої комісії, представники Міністерства освіти і науки України, кандидати на посаду ректора Університету, спостерігачі від кандидата, громадські спостерігачі, що акредитовані Організаційним комітетом з проведення виборів ректора Університету.

4.4 На етапі встановлення результатів голосування:

4.4.1 Виборча комісія після перевірки цілісності пломб і печаток почергово відкриває скриньки для голосування. При відкритті виборчої скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени Виборчої комісії.

4.4.2 Виборча комісія забезпечує відкритий і гласний підрахунок голосів у тому самому приміщенні, де відбувалося голосування, негайно після закінчення голосування без перерви.

4.4.3 Перед початком підрахунку голосів Виборча комісія підраховує кількість невикористаних бюлетенів для голосування, погашає їх шляхом відрізання правого нижнього кута і вносить цю інформацію до протоколу результатів голосування.

4.4.4 Виборча комісія підраховує загальну кількість бюлетенів, виданих для голосування, і кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування. Бюлетені для голосування розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища й ініціали кандидатів. Окремо робиться табличка з написом «Недійсні». При розкладанні бюлетенів голова Виборчої комісії або один із членів комісії показує кожний бюлетень усім членам комісії й особам, присутнім під час підрахунку голосів, оголошуючи, за якого з кандидатів подано голос. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня Виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожний член комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

4.4.5 Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у таких випадках:

- якщо в бюлетені зроблено більше однієї позначки, ніж за одного кандидата;

- якщо в бюлетені немає жодної позначки;

- якщо з інших причин неможливо визначити зміст волевиявлення.

4.4.6 У випадку, якщо члени Виборчої комісії не можуть дійти згоди стосовно віднесення бюлетеня до складу недійсних, це питання вирішується шляхом голосування. Такий бюлетень має бути продемонстрований усім особам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожний член комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів припиняється.

4.4.7 Після розкладання бюлетенів, поданих окремо за кожного кандидата, а також окремо недійсних бюлетенів, голова Виборчої комісії або один із членів комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена Виборчої комісії, кандидата на посаду ректора Університету або спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними. Результати підрахунку голосів оголошуються головою Виборчої комісії і підлягають включенню секретарем до протоколу про результати голосування.

4.4.8 Виборча комісія перевіряє під час підрахунку голосів, чи дорівнює кількість осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за кожного кандидата, а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними.

4.4.9 Виборча комісія за результатами голосування складає протокол про результати голосування за формою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, у двох примірниках. Кожний примірник протоколу підписують голова, заступник голови, секретар та присутні члени Виборчої комісії. Копії протоколу надаються кожному члену комісії, кандидатам на посаду ректора Університету й спостерігачам. У разі незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими в протоколі, член комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов’язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

4.4.10 Перший примірник протоколу про результати голосування передається Виборчою комісією Організаційному комітету з подальшою передачею до Міністерства освіти і науки України. Другий примірник протоколу залишається в Університеті.

4.4.11 Виборча комісія передає до Організаційного комітету разом із протоколом усі заяви і скарги, подані кандидатами на посаду ректора Університету, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду.

4.4.12 Процес голосування й підрахунку голосів підлягає фіксуванню за допомогою відеозасобів, причому таке фіксування не може порушувати таємницю голосування.

4.4.13 Виборча комісія передає Організаційному комітетові результати виборів для оприлюднення протягом 24 годин після складення протоколу про результати голосування шляхом розміщення в друкованому вигляді відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях Університету, а також на офіційному веб-сайті Університету.

4.4.14 Уся документація, що стосується проведення виборів ректора Університету, повинна зберігатися в Університеті протягом п’яти років.

5. Функції та відповідальність голови виборчої комісії

5.1 Голова Виборчої комісії:

5.1.1 Несе персональну відповідальність за відповідність кількості бюлетенів кількості виборців і збереження бюлетенів у приміщенні Виборчої комісії в сейфі (металевій шафі).

5.1.2 Надає перед початком голосування для огляду членам Виборчої комісії, присутнім кандидатам на посаду ректора Університету, а також спостерігачам усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки.

5.1.3 Передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам Виборчої комісії, що видають бюлетені виборцям.

5.1.4 Передає в день виборів членам Виборчої комісії, які здійснюють видачу бюлетенів для голосування, аркуші списку виборців.

5.1.5 Організовує роботу всіх членів Виборчої комісії й розподіляє функціональні обов'язки на весь період проведення голосування.

6. Умови проведення другого туру виборів та визнання виборів такими, що не відбулися

6.1 Якщо у виборах брали участь кілька осіб (кандидатур) і жодна з них не набрала більше 50 відсотків голосів виборців, Організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться на сьомий календарний день після проведення першого туру. У разі коли дата другого туру виборів припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступний після святкового (неробочого) дня робочий день. До бюлетенів для голосування у другому турі виборів включаються дві особи (кандидатури), які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів. У разі коли за результатами першого туру виборів на другому місці (за кількістю набраних голосів) опинилися дві і більше особи (кандидатури) з однаковою кількістю голосів, між ними проводиться міжтурове голосування для відбору особи (кандидатури), яка братиме участь у другому турі виборів. Порядок проведення міжтурового голосування визначається Організаційним комітетом. Виборча комісія працює в тому самому складі, має ті самі повноваження.

Переможцем виборів вважається особа (кандидатура), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру - більше 50 відсотків голосів осіб, які взяли участь у голосуванні.

6.2 Вибори вважаються такими, що не відбулися, якщо:

- участь у виборах взяли менш як 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах;

- у першому турі виборів брала участь одна особа (кандидатура) і вона не набрала більше 50 відсотків голосів виборців, які мають право брати участь у виборах;

- у другому турі виборів жодна з двох осіб (кандидатур) не набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які взяли участь у голосуванні.

6.3 У разі схвалення Виборчою комісією рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, Міністерство освіти і науки протягом тижня від дня прийняття цього рішення оголошує проведення нового конкурсу.

7. Прикінцеві положення

7.1 Положення приймається вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

7.2 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Предметні олімпіади у форматі НМТ