Положення про порядок обрання виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення щодо виборів ректора УніверситетуПоложення про порядок обрання виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Положення про куратора академічної групи

Положення про порядок обрання виборних представників
з числа студентів для участі у виборах ректора
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Загальними зборами студентів
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 
від 26 квітня 2023 року 

1. Загальні положення

1.1 Положення про порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника рищого навчального закладу», Положення про виборчу систему та порядок обрання ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», а також закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

1.2 Виборні представники з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Університету (далі - Представники), обираються студентами Університету шляхом прямих таємних виборів або шляхом прямих таємних виборів з використанням дистанційних технологій.

1.3 Загальна кількість Представників складає не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах згідно п.З ст. 42 Закону України «Про вищу освіту».

1.4 Всі студенти, які навчаються в Університеті на денній формі навчання, мають рівні права та можуть обиратися і бути обраними до числа Представників.

1.5 З припиненням особою навчання в Університеті припиняється її право на представницькі функції в числі Представників.

1.6 Представники обираються строком на одні вибори ректора Університету (далі - Вибори). У разі, якщо Вибори визнаються такими, що не відбулися,

Представники зберігають свої представницькі функції до того часу, доки Вибори не визнають такими, що відбулися, але не більше ніж на один рік або до настання обставин, зазначених у п. 1.5 цього Положення.

1.7 Для організації процесу формується виборча комісія з обрання Представників (далі - Комісія). Комісія формується з числа студентів, що навчаються в Університеті. Кількісний та особовий склад Комісії затверджується Загальними зборами студентів Університету шляхом відкритого голосування. Комісія на першому засіданні обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів (50% + 1 голосів), які присутні на засіданні, шляхом відкритого голосування. Повноваження Комісії регламентуються цим Положенням.

1.8 Адміністрація Університету не має права втручатися в процес формування виборчих комісій студентів, делегування до числа кандидатів в Представники, а також безпосередньо обрання Представників.

2. Делегування студентів до числа кандидатів у представники

2.1 Делегування студентів до числа кандидатів в Представники відбувається за пропорційною системою.

2.2 Пропорційну кількість Представників від Факультету визначають за формулою:

ПФ = (п/N) х Р

де Пф - кількість Представників від Факультету;

п - кількість студентів, що навчаються на Факультеті на денній формі навчання;

N - загальна кількість студентів, що навчаються в Університеті на денній формі навчання;

Р - загальна кількість Представників, що визначається згідно п 1.3 цього Положення.

Округлення до цілого відбувається за правилом округлення до найближчого цілого.                                                                      /

2.3 Кожен студент має право бути делегованим до числа кандидатів у Представники за умови подання до Комісії усього переліку необхідних документів у зазначені Комісією строки та порядку.

2.4 Комісія вносить до бюлетеню усіх кандидатів, які подали увесь перелік необхідних документів у зазначені Комісією строки та порядку.

2.5 Перелік необхідних документів, строки подання та порядок визначається Комісією на засіданні.

3. Вибори представників

3.1 Вибори Представників відбуваються прямим таємним голосуванням або таємним голосуванням з використанням програмного забезпечення (засобу) серед студентів денної форми, що навчаються в Університеті.

3.2 Усі студенти, що навчаються в Університеті на денній формі навчання, мають право брати участь у таємному голосуванні або таємному голосуванням з використанням дистанційних технологій.

3.3 Проведення виборів представників у офлайн форматі.

3.3.1 Комісія складає, завіряє підписом голови, секретаря та членів комісії список осіб, які мають право брати участь у виборах, не пізніше, ніж за два дні до дати проведення виборів.

3.3.2 Бюлетені для таємного голосування виготовляються після затвердження Комісією списку делегатів до числа кандидатів у Представники, але не пізніше, ніж за 10 годин до початку виборів у кількості, яка відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у голосуванні та включені до відповідних списків на виборчій дільниці.

3.3.3 На зворотному боці кожного бюлетеня ставиться номер факультету, а на лицевому боці печатка Університету.

3.3.4 Дата та місце проведення виборів Представників визначається Комісією, рекомендований час проведення з 8:30 до 18:00.

3.3.5 Інформація про дату, час і місце голосування підлягає оприлюдненню Комісією не пізніше, ніж за три дні до дня виборів через інформаційні ресурси Університету (дошка оголошень, веб-сайт).

3.3.6 Скриньки для голосування повинні бути скріплені стрічкою з печаткою відділу кадрів Університету з підписами голови та секретаря Комісії.

3.3.7 Під таз голосування, а також підрахунку голосів мають право бути присутніми: член виборчої комісії з обрання Представників, член організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету, а також спостерігачі від кандидатів па посаду ректора Університету та спостерігачі від студентських громадських організацій Університету, які мають бути акредитовані Комісією не пізніше ніж за 24 години до проведення виборів.

3.3.8 Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування .здійснюється таким чином, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки були у полі зору членів Комісії та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. В кабінах для таємного голосування повинно бути забезпечено належне освітлення, а також наявність засобів для заповнення бюлетеня для голосування.

3.3.9 Організація проведення голосування та підтримання належного порядку у приміщенні для голосування, забезпечення таємності голосування покладаються на членів Комісії.

3.3.10 Голова Комісії у день виборів передає членам Комісії, які здійснюють видачу бюлетенів для голосування, список виборців. Відповідні члени Комісії забезпечують їх збереження і дотримання порядку їх використання.

3.3.11 Голова Комісії у день виборів передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам Комісії, що видають бюлетені особам, які мають право брати участь у виборах.

3.3.12 Член Комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред’явлення особою, яка має право брати участь у голосуванні, документа, що посвідчує особу (паспорт, залікова книжка студента, студентський квиток). Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить навпроти свого прізвища підпис у списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні.

3.3.13 Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь у голосуванні, особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото - та відео-фіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови Комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів Комісії та спостерігачів.

3.3.14 У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні, робить позначку («+»), або іншу що засвідчує її волевиявлення, у квадраті навпроти варіантів, що відповідає її волевиявленню («за» чи «проти»). Кількість позначок в бюлетені не повинна перевищувати кількості Представників від Факультету визначеною за формулою вказаною в пункті 2.2 цього Положення.

3.3.15 Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняються будь-які вимоги або прохання до особи, яка бере участь у голосуванні, оприлюднити своє волевиявлення.

3.3.16 Після завершення голосування приміщення для голосування зачиняється і в ньому мають право знаходитись члени Комісії, член Виборчої комісії студентів Університету, член організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету та спостерігачі відповідно до п. 3.3.7 цього Положення.

3.3.17 Після перевірки цілісності стрічки з печаткою відділу кадрів Університету з підписами голови та секретаря Комісії, скриньки для голосування відкриваються Комісією почергово. При відкритті виборчої скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени Комісії.

3.3.18 Підрахунок голосів здійснюється відкрито членами Комісії у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.

Підрахунок голосів починається негайно після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складання та підписання протоколу про результати голосування.

3.3.19 Комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування..

При розкладанні бюлетенів член комісії, визначений Комісією, показує кожний бюлетень усім членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку готосів, ^оголошуючи результат голосування.

У разі виникнення сумніві щодо змісту бюлетеня Комісія розв’язує питання голосуванням (більшістю голосів присутніх членів комісії). При цьому кожен член Комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

3.3.20 Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у випадках якщо:

- кількість позначок в бюлетені перевищує кількості Представників від Факультету визначеною за формулою вказаною в пункті 2.2 цього Положення;

- не зроблено жодної позначки;

- неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення був вкрадений.

3.3.21 Після розкладання бюлетенів член комісії, визначений Комісією, підраховує кількість бюлетенів, що описують результати волевиявлення виборців, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена Комісії чи спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів. Під час підрахунку голосів кожен член Комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошуються головою Комісії і підлягають включенню секретарем Комісії до протоколу про результати голосування.

3.3.22 Комісія зобов’язана під час підрахунку голосів перевірити, чи дорівнює кількість осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів в урні. Якщо є невідповідність, то складається Акт не відповідності, який підписується кожним членом комісії.

3.3.23 Комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол.

3.3.24 Протокол про результати голосування складається Комісією у двох оригінальних примірниках. За запитом копії протоколу можуть надаватися кожному члену комісії та спостерігачам.

3.3.25 Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та присутніми членами Комісії. У разі незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов’язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.                                                                      -

3.3.26 Перший примірник протоколу про результати голосування залишається Комісії. Другий примірник протоколу передається організаційному комітету з проведення виборів ректора Університету.

3.3.27 Вибори представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Університету, вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли не менше 10 відсотків від кількості студентів Університету, які мають право брати участь у голосуванні згідно пункту 3.2 цього Положення.

3.3.28 Якщо кількість Представників від факультету, які набрали однакову кількість голосів, перевищує більше ніж на одну особу загальної кількості Представників від Факультету, то оголошується другий тур голосування між цими Представниками.

3.3.29 Результати обрання представників з числа студентів, що братимуть участь у виборах ректора Університету, підлягають оприлюдненню (дошка оголошень, веб-сайт).

3.3.30 Комісія’ має право своїм рішенням провести вибори за декілька днів, розділивши виборців в залежності від факультету.

3.3.31 Зразок форми бюлетеня для голосування наведено у Додатку 1.

3.4 У разі неможливості проведення виборів за безпосередньої присутності її делегатів в приміщенні Університету, зокрема у випадках обставин, що несуть загрозу життю та здоров’ю студентам (зокрема карантинних обмежень, воєнних дій та інше), реалізується можливість проведення виборів в дистанційному форматі шляхом прямого таємного голосування з використанням дистанційних технологій.

3.5 Рішення про проведення виборів в дистанційному форматі шляхом прямого таємного голосування з використанням дистанційних технологій приймає виборча комісія з обрання Представників.

3.6 Проведення виборів представників у дистанційному форматі шляхом прямого таємного голосування з використанням дистанційних технологій.

3.6.1. Для проведення електронного голосування використовується система GoogleForms.

3.6.2 Під час проведення електронного таємного голосування секретар вибороної комісії студентів утворює з домену @khai.edu електронний бюлетень для реєстрації отримання електронного бюлетеня та електронний бюлетень таємного голосування.

3.6.3 Електронний бюлетень для реєстрації отримання електронного бюлетеня та електронний бюлетень таємного голосування надсилається на електронні пошти студентів Університету, які мають право брати участь у голосування згідно пункту 3.2 цього Положення. Секретар виборчої комісії студентів ознайомлює учасників зборів з налаштуваннями бюлетеня для таємного голосування для забезпечення анонімності та верифікованості голосування.

3.6.4 Електронний бюлетень для реєстрації отримання електронного бюлетеня та електронний бюлетень таємного голосування надсилається з корпоративних електронних пошт (@khai.edu), які були затверджені Комісією на засіданні.

3.6.5 Для голосування необхідна авторизація за допомогою корпоративної, електронної пошти. У разі, коли студент, який має право брати участь у голосуванні, не має корпоративної пошти авторизація проходить через особисту електронну адресу (пошту), яка була надана від організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету.

3.6.6 Виборці отримують на свою корпоративну електронну адресу (@khai.edu) або особисту електронну адресу лист з посиланням на електронний бюлетень для реєстрації отримання електронного бюлетеня для таємного голосування. Перейшовши за посиланням студент переходить на сторінку Форми, де' відбувається реєстрація учасника таємного голосування.

3.6.7 В формі для реєстрації необхідно вказати Прізвище, Ім’я, По-батькові (повністю), номер академічної групи, адресу корпоративної електронної пошти (@khai.edu) та натиснути кнопку НАДІСЛАТИ.

3.6.8 Після проходження реєстрації виборець отримує посилання на електронний бюлетень для таємного голосування. Студент переходить за цим посиланням.

3.6.9 Обирає варіант (-ти) відповіді (-ей) в усіх запитаннях, щоб затвердити відповіді на всі питання натискають кнопку НАДІСЛАТИ.

3.6.10 По закінченню голосування виборець отримує наступне повідомлення: «Вашу відповідь було записано.».

3.6.11 Після закінчення часу і термінів голосування, відправка форми буде заборонена. Якщо хтось матиме бажання відповісти, він отримає повідомлення: 

«Цю форму можна заповнити лише раз. Якщо ви вважаєте, що сталася помилка, зв'яжіться з власником форми.».

3.6.12 Результати обрання представників з числа студентів, що братимуть участь у виборах ректора Університету, підлягають оприлюдненню (дошка оголошень, веб-сайт).

3.6.13 Комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол.

3.6.14 Протокол про результати голосування складається Комісією у двох оригінальних примірниках. За запитом копії протоколу можуть надаватися кожному члену комісії у електронному форматі.

3.6.15 Кожен примірник протоколу підписується електронним цифровим підписом або звичайним підписом головою, заступником голови, секретарем та присутніми членами Комісії. У разі незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов’язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

3.6.16 Перший примірник протоколу про результати голосування залишається Комісії. Другий примірник протоколу передається організаційному комітету з проведення виборів ректора Університету.

3.6.17 Вибори представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Університету, вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли не менше 10 відсотків від кількості студентів Університету, які мають право брати участь у голосуванні згідно пункту 3.2 цього Положення.

3.6.18 Якщо кількість Представників від факультету, які набрали однакову кількість голосів, перевищує більше ніж на одну особу загальної кількості Представників від Факультету, то оголошується другий тур голосування між цими Представниками.

3.6.19 Результати обрання представників з числа студентів, що братимуть участь у виборах ректора Університету, підлягають оприлюдненню (веб-сайт).

3.6.20 Комісія має право своїм рішенням провести вибори за декілька днів, розділивши виборців в залежності від факультету.

4. Заключні положення

4.1 Це Положення, зміни і доповнення до нього стають правомірними після ухвалення Загальними зборами студентів Університету.

4.2 Документація пов’язана з обранням виборних представників з числа студентів Університету для участі у виборах ректора Університету, окрім першого примірника протоколу, зберігається в Університеті протягом п’яти років.

4.3 Електронна .документація (документація, як а була підписана електроним цифровим підписом) пов’язана з обранням виборних представників з числа студентів Університету для участі у виборах ректора Університету, надсилається секретарю комісії з підготовки до виборів ректора Університету на корпоративну пошту @khai.edu та зберігається у електроному форматі.

Додаток 1

Предметні олімпіади у форматі НМТ