Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення щодо виборів ректора УніверситетуПоложення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Положення про куратора академічної групи

Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 8 від 22 березня 2023 року

Введено у дію наказом №54 від 29 березня 2023 року

СУЯ ХАІ-ОКПВР-П/001:2017

Дата введення 29 березня 2023 р.

Редакція № 3

1. Загальні положення

1.1 Організаційний комітет з проведення виборів ректора (далі ˗ Організаційний комітет) Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет) утворюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту» від 05.12.2014 № 726 (зі змінами), Положення про виборчу систему та порядок обрання ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

1.2 Організаційний комітет діє відповідно до «Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Університету» (далі – Положення), яке затверджується вченою радою Університету за погодженням з комітетом первинної профспілкової організації Університету, а також відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту» від 05.12.2014 № 726 (зі змінами), Положення про виборчу систему та порядок обрання ректора Університету.

2. Формування складу організаційного комітету

2.1 Організаційний комітет формується із штатних наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, працівників інших категорій, студентів Університету. Загальна кількість членів Організаційного комітету становить не менше 15 осіб. Кандидати на посаду ректора не можуть бути членами Організаційного комітету. Члени виборчої комісії також не можуть бути членами Організаційного комітету.

2.2 Кількісний і персональний склад членів Організаційного комітету затверджується наказом по Університету.

2.3 Організаційний комітет на першому засіданні обирає зі свого складу голову, заступника голови й секретаря.

2.4 Особи, які є членами Організаційного комітету, здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час виконання ними зазначених повноважень можуть звільнятися від основної роботи в Університеті зі збереженням за ними заробітної плати.

2.5 Організаційний комітет набуває своїх повноважень із моменту видання наказу по Університету про організацію виборів ректора Університету. Повноваження членів Організаційного комітету припиняються після завершення процедури проведення виборів ректора Університету й призначення його на посаду у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту».

2.6 Керівник Університету забезпечує створення належних умов для роботи Організаційного комітету, надає інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на них завдань, а також окремі придатні для роботи приміщення, забезпечує наявність у таких приміщеннях необхідних засобів зв'язку, оргтехніки тощо.

3. Завдання і функції організаційного комітету 

3.1 Основним завданням Організаційного комітету є підготовка й проведення виборів ректора Університету, забезпечення їх демократичності, прозорості й відкритості, гласності, таємного та вільного волевиявлення, добровільної участі у виборах, рівності прав учасників виборів.

3.2 Організаційний комітет на етапі підготовки виборів ректора Університету здійснює такі функції:

3.2.1 Визначає співвідношення наукових, науково-педагогічних та педагогічних штатних працівників, виборних представників з числа інших штатних працівників, виборних представників з числа студентів; розробляє «Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах ректора Університету» шляхом проведення прямих таємних виборів і подає його на затвердження до вченої ради Університету.

3.2.2 Визначає й доводить квоти представництва штатних працівників Університету (що не належать до наукових, науково-педагогічних та педагогічних) і студентів для організації прямих таємних виборів з обрання представників для участі у виборах ректора Університету.

3.2.3 Формує й передає виборчій комісії не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів ректора Університету списки осіб, які мають право брати участь у виборах.

3.2.4 Оперативно оприлюднює інформацію про хід підготовки виборів (на офіційному веб-сайті Університету, дошках оголошень, інформаційних стендах тощо).

3.2.5 У разі, якщо у виборах беруть участь більш ніж 2 тис. осіб, а також за наявності у структурі Університету відокремлених структурних підрозділів, Організаційним комітетом можуть утворюватися виборчі дільниці та дільничні виборчі комісії, склад яких затверджується наказом ректора Університету. При цьому виборча комісія, утворена наказом про організацію виборів ректора, має статус головної виборчої комісії. Рішення про утворення виборчих дільниць та дільничних виборчих комісій підлягає оприлюдненню в одноденний строк Організаційним комітетом з використанням інформаційних ресурсів Університету (дошки оголошень, офіційного веб-сайту Університету тощо).

3.2.6 Доводить до відома виборчої комісії не пізніше ніж за 24 години до початку виборів інформацію про надходження письмових заяв від кандидатів на посаду ректора Університету щодо зняття своєї кандидатури з виборів.

3.2.7 Визначає порядок акредитації і організації роботи спостерігачів.

3.2.8 Забезпечує разом з керівниками відповідних структурних підрозділів Університету проведення прямих таємних виборів осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Університету, із категорій, які не належать до наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників.

3.2.9 Забезпечує виборчу комісію прозорими урнами для голосування, сейфом (металевою шафою), обладнує кабінки для голосування і місця роботи членів виборчої комісії.

3.2.10 Забезпечує розміщення виборчих програм кандидатів на посаду ректора на офіційному веб-сайті Університету.

3.2.11 Забезпечує оприлюднення інформації про дату, час і місце проведення виборів не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів з використанням інформаційних ресурсів Університету.

3.2.12 Попереджає кандидатів на посаду ректора Університету про припинення агітації за одну добу до дня виборів.

3.3. На етапі проведення виборів ректора Університету Організаційний комітет:

3.3.1 Отримує від виборчої комісії два примірники протоколу про результати голосування. Перший примірник передає до Міністерства освіти і науки України, другий – зберігається в Університеті протягом п'яти років.

3.3.2 Отримує від виборчої комісії всі заяви і скарги, подані кандидатами на посаду ректора Університету і спостерігачами, а також рішення, ухвалені за результатами їх розгляду.

3.3.3 Якщо у виборах брали участь кілька осіб (кандидатур) і жодна з них не набрала більше 50 відсотків голосів виборців, Організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться на сьомий календарний день після проведення першого туру. У разі коли дата другого туру виборів припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступний після святкового (неробочого) дня робочий день. До бюлетенів для голосування у другому турі виборів включаються дві особи (кандидатури), які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів. У разі коли за результатами першого туру виборів на другому місці (за кількістю набраних голосів) опинилися дві і більше особи (кандидатури) з однаковою кількістю голосів, між ними проводиться міжтурове голосування для відбору особи (кандидатури), яка братиме участь у другому турі виборів. Порядок проведення міжтурового голосування визначається Організаційним комітетом. Організаційний комітет працює в тому самому складі, має ті самі функції й завдання.

3.3.4 Оприлюднює результати виборів протягом 24 годин після складення протоколу про результати голосування шляхом розміщення в друкованому вигляді відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях Університету, а також на офіційному веб-сайті Університету.

3.3.5 Передає в установленому порядку до архіву Університету всю документацію, пов’язану з проведенням виборів ректора Університету.

4. Організація роботи організаційного комітету

4.1 Основною формою роботи Організаційного комітету є засідання, які проводяться за потреби. Рішення про проведення засідання приймає голова Організаційного комітету. Засідання Організаційного комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше 50% членів Організаційного комітету.

4.2 Члени Організаційного комітету зобов'язані особисто брати участь у його засіданнях. Делегування членами Організаційного комітету своїх повноважень іншим особам не допускається.

4.3 Засідання проводить голова Організаційного комітету або за його дорученням – заступник голови.

4.4 Рішення Організаційного комітету ухвалюються більшістю голосів від кількості присутніх членів і оформлюються протоколами, які підписують голова і секретар Організаційного комітету.

4.5 Організаційно-технічне забезпечення засідань Організаційного комітету, підготовку необхідних матеріалів і оформлення протоколів засідань здійснює секретар Організаційного комітету.

4.6 Уся документація, пов’язана з проведенням виборів ректора Університету, повинна зберігатися в Університеті протягом п’яти років.

5. Прикінцеві положення 

5.1 Положення приймається вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

5.2 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Предметні олімпіади у форматі НМТ