Положення про вимоги щодо безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення, що регулюють питання охорони праціПоложення про вимоги щодо безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

Положення про вимоги щодо безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

Положення про вимоги щодо безпеки і охорони здоров’я
при використанні працівниками засобів
індивідуального захисту на робочому місці
в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Введено у дію наказом №220 від 23 квітня 2019 року 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці в Національному аерокосмічному Університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Положення) встановлює порядок придбання, комплектування, видачі й утримання засобів індивідуального захисту для працівників, які працюють на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах.

1.2. Положення розроблено на підставі Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України 29.11.2018 № 1804 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.12.2018 за № 1494/32946.

1.3. У цьому Положенні вживаються терміни в таких значеннях:

- ЗІЗ - усі засоби, призначені для носіння і використання працівником з метою індивідуального захисту від одного або більше ризиків, які могли б становити загрозу безпеці та здоров’ю на роботі, а також будь-які пристосування, аксесуари чи змінні компоненти, призначені для цієї мети;

- працівник - особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом);

- суб’єкти господарювання - учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством;

 - черговий засіб індивідуального захисту (черговий ЗІЗ) - спеціальний одяг, спеціальне взуття чи інший ЗІЗ колективного (безособового) користування, як-от рукавиці чи калоші діелектричні при електроустановках, кожух або плащ непромокальний на зовнішніх постах, що закріплені за певними робочими місцями чи видаються працівникам тільки на час виконання тих робіт, для яких їх передбачено, та передаються однією зміною іншій.

1.4. Вимоги цього Положення не застосовуються:

- до спеціального робочого одягу та уніформи, не призначеної для забезпечення безпеки і захисту здоров’я працівника;

- до спеціального захисного спорядження, що використовується аварійно-рятувальними службами для ліквідації надзвичайних ситуацій та аварій;

- до ЗІЗ для дорожнього (автомобільного) транспорту;

- до спортивного спорядження;

- до засобів для самозахисту і протидії;

- до портативних (переносних) засобів для виявлення і попередження ризиків та перешкод.

1.5. ЗІЗ слід використовувати у разі неможливості уникнути або достатньою мірою обмежити ризики для життя та здоров’я працівників технічними засобами колективного захисту або заходами, методами чи правилами організації роботи.

1.6. ЗІЗ використовують виключно за призначенням згідно з інструкціями з експлуатації, які мають бути зрозумілими для працівників.

2. Обов’язки адміністрації Університету

2.1. Для забезпечення безпеки та захисту здоров’я працівників адміністрація Університету зобов’язана забезпечити за рахунок Університету придбання, комплектування, видачу й утримання (забезпечення працездатності та належного гігієнічного стану) ЗІЗ з урахуванням вимог пунктів 1.4, 1.5 цього Положення.

2.2. Ці ЗІЗ мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту щодо безпеки та стандартам стосовно конструкції і виготовлення, а саме:

- відповідати ступеню наявних ризиків для життя та здоров’я працівників та не призводити до будь-якого збільшення рівня цього ризику;

- відповідати існуючим умовам праці на робочому місці;

- підходити користувачеві після необхідного регулювання.

2.3. На роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам видаються безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ за встановленими нормами, які для роботодавця є обов’язковим мінімумом безоплатної видачі ЗІЗ, з визначенням захисних властивостей ЗІЗ та строків їх використання.

2.4. Працівникам, професії та посади (професійні назви робіт) яких передбачені в Нормах безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12.05.2009 за № 424/16440 (далі - Норми безоплатної видачі ЗІЗ), працівникам загальних (наскрізних) професій різних галузей промисловості ЗІЗ видаються незалежно від виду економічної діяльності підприємства, за винятком випадків, коли ці професії та посади (професійні назви робіт) передбачені у відповідних Нормах безоплатної видачі ЗІЗ з урахуванням специфічних умов праці.

2.5. Якщо існування більше одного ризику для життя та здоров’я працівників визначає необхідність одночасного носіння ними більше одного ЗІЗ, такі засоби мають бути сумісними та ефективними проти існуючого ризику (ризиків).

2.6. Перед вибором ЗІЗ (понад установлені Норми безоплатної видачі ЗІЗ) необхідно оцінити, чи відповідають ЗІЗ, які планується використовувати, вимогам пунктів 2.2, 2.5 цього розділу.

Оцінювання ЗІЗ полягає у такому:

- аналіз і оцінювання ризиків для життя та здоров’я працівників, яких не можна уникнути за допомогою інших засобів;

- визначення характеристик, які повинен мати ЗІЗ для ефективного захисту життя та здоров’я працівників від уже визначених ризиків, беручи до уваги будь-які ризики, які може створити сам ЗІЗ;

- порівняння характеристик ЗІЗ, наявних у суб’єкта господарювання, з характеристиками, визначеними під час цього оцінювання.

2.7. Оцінювання ЗІЗ, передбачене пунктом 2.6 цього розділу, має проводитись повторно, якщо будь-які елементи цього оцінювання зазнали змін.

2.8. ЗІЗ видається на строк носіння, що визначається з урахуванням рівня ризику для життя та здоров’я працівників, частоти знаходження працівника під дією цього ризику, характеристики робочого місця кожного працівника та ефективності самого ЗІЗ, при цьому строк носіння ЗІЗ за календарними днями обчислюється з дня їх фактичної видачі та не має перевищувати строк придатності, визначений документами виробника (інструкціями з експлуатації, паспортами тощо).

2.9. ЗІЗ призначений для особистого (індивідуального) користування.

Якщо один ЗІЗ за певних обставин має використовуватися кількома працівниками, роботодавець перед кожним застосуванням цього ЗІЗ вживає заходів, необхідних для запобігання виникненню проблем для здоров’я та особистої гігієни користувачів, а саме:

- з відновлення придатності ЗІЗ (за процедурами щодо ремонту та заміни компонентів ЗІЗ відповідно до інструкцій з їх експлуатації);

- із забезпечення належного гігієнічного стану (за процедурами щодо очищення (хімочищення), прання, обезпилювання, дегазації, дезактивації, дезінфекції тощо відповідно до інструкцій з їх експлуатації).

Граничний строк використання таких ЗІЗ залежно від їх зношуваності встановлюється адміністрацією Університету за погодженням з профспілковою організацією Університету, що має бути передбачено у колективному договорі, та не може перевищувати строків використання відповідних ЗіЗ, що видаються виключно в індивідуальне користування.

2.10. Чергові ЗІЗ слід утримувати у призначеному для зберігання приміщенні в належному гігієнічному стані. Вони видаються під відповідальність керівників робіт або керівників змін.

Строки використання чергових ЗІЗ у кожному конкретному випадку залежно від характеру й умов роботи працівників встановлюються адміністрацією Університету за узгодженням з профспілковою організацією підприємства, при цьому строки використання чергових ЗІЗ мають бути не менше строків використання відповідних ЗІЗ, що видаються в індивідуальне користування згідно з Нормами безоплатної видачі ЗІЗ.

2.11. Згідно з Мінімальними вимогами та Нормами безоплатної видачі ЗІЗ студентам, які навчаються в Університеті, на час проходження виробничої практики (виробничого навчання) на підприємстві, інструкторам, а також працівникам, які тимчасово або за сумісництвом виконують роботи за професіями та посадами, для яких передбачено ЗІЗ на час виконання цієї роботи, видаються відповідні ЗІЗ.

2.12. У разі якщо такі ЗІЗ, як запобіжний пояс, діелектричні калоші та рукавиці, діелектричний гумовий килимок, захисні окуляри та щитки, респіратор, протигаз, захисний шолом, підшоломник, накомарник, каска, наплічники, налокітники, саморятівники, шумозахисні навушники, вкладки чи шоломи, світлофільтри, віброзахисні рукавиці та інші ЗІЗ, не зазначені в Нормах безоплатної видачі ЗІЗ, але передбачені іншими нормативно- правовими актами з охорони праці (правилами, інструкціями з охорони праці тощо), вони мають бути видані працівникам залежно від характеру й умов робіт, що виконуються, на строк використання (носіння) - до зношення, але не більше граничного строку використання, указаного в сертифікаті (декларації) відповідності виробника ЗІЗ.

2.13. Керівник структурного підрозділу Університету перед видачею ЗІЗ повинен поінформувати працівника про ризики для його життя та здоров’я, для запобігання яких використовується цей ЗІЗ.

Крім цього, керівник структурного підрозділу Університету повинен забезпечити регулярне навчання працівників правилам користування ЗІЗ та демонстрацію їх правильного застосування.

2.14. Адміністрація Університету повинна завчасно інформувати працівників, первинну профспілкову організацію Університету про всі заходи, що мають бути вжиті для забезпечення безпеки і здоров’я працівників під час використання ЗІЗ на робочих місцях.

2.15. Адміністрація Університету повинна організовувати проведення консультації з працівниками, первинною організацією профспілки Університету, а також давати їм можливість брати участь в обговореннях усіх питань, що пов’язані із забезпеченням їх безпеки і здоров’я під час використання ЗІЗ на робочих місцях.

3. Інші положення

3.1. ЗІЗ слід придбавати у суб’єктів господарювання, які виробляють та/або реалізують продукцію відповідно до чинного законодавства, за умови, що ЗІЗ, які закуповуються, відповідають суттєвим вимогам безпеки та охорони здоров’я, мають позитивний висновок органів оцінки відповідності, сертифікат або декларацію відповідності й задовольняють вимоги Технічного регламенту засобів індивідуального захисту.

3.2. Під час визначення потреби в ЗІЗ адміністрація Університету повинна передбачати спеціальний одяг і спеціальне взуття окремо для чоловіків і жінок, зазначаючи найменування ЗІЗ, ураховуючи їх моделі, призначення за захисними властивостями, розмір і зріст, а для захисних касок і запобіжних поясів - типорозміри.

3.3. В окремих випадках, ураховуючи особливості виробництва, адміністрація Університету може за узгодженням з профспілковою організацією Університету замінювати: комбінезон на костюм і навпаки; костюм на напівкомбінезон з сорочкою (блузою) або сарафан з блузою; костюм з сукна на костюм з вогнезахисним або кислотозахисним просоченням; костюм брезентовий на костюм з вогнезахисним або водовідштовхувальним просоченням; черевики (напівчоботи) шкіряні на чоботи гумові й навпаки; черевики (напівчоботи) на чоботи і навпаки; валянки на чоботи і навпаки.

У разі заміни одних видів спеціального одягу та спеціального взуття на інші не мають погіршуватись їх захисні властивості та умови праці для користувача.

3.4. Адміністрація Університету забезпечує приймання і перевірку ЗІЗ, що надходять до Університету, на їх відповідність вимогам нормативних документів та результатам оцінювання, проведеного відповідно до пункту 2.6 розділу Положення, для чого створюється комісія з представників адміністрації, профспілкової організації підприємства.

3.5. У разі невідповідності ЗІЗ вимогам нормативних документів, а також результатам оцінювання, проведеного відповідно до пункту 2.6 цього Положення, адміністрація Університету у встановленому порядку вживає заходів з повернення або заміни неякісних ЗІЗ відповідно до вимог чинного законодавства та укладеного з постачальником договору.

3.6. Придбані ЗІЗ є власністю Університету, вони обліковуються як інвентар і підлягають обов’язковому поверненню працівниками у разі:

- звільнення з Університету;

- переведення на іншу роботу або інше робоче місце в Університеті;

- зміни виду робіт;

- введення нових технологій;

- введення нових або заміни наявних знарядь праці та в інших випадках, коли використання виданих ЗІЗ не є необхідним;

- закінчення строків їх використання замість одержуваних нових ЗІЗ.

Адміністрація Університету може видавати працівникам два комплекти спецодягу на два строки використання (носіння) залежно від умов праці та можливості обслуговування ЗІЗ.

3.7. У разі передчасного зношення ЗІЗ не з вини працівника адміністрація Університету зобов’язана замінити їх за власний рахунок. У разі придбання працівником спецодягу та/або інших ЗІЗ за власні кошти роботодавець зобов’язаний компенсувати всі витрати на умовах, передбачених колективним договором.

3.8. Адміністрація Університету зобов’язана організувати в Університеті належний облік і контроль за видачею у встановлені строки ЗІЗ працівникам.

3.9. Видача працівникам і повернення ними ЗІЗ мають обліковуватися в особистій картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ, форму якої наведено в додатку 1 до цього Положення.

Строки використання ЗІЗ за календарними днями обчислюються з дня їх фактичної видачі за Нормами безоплатної видачі ЗІЗ та не мають перевищувати строків їх придатності.

3.10. Працівникам, які суміщають професії або працюють за сумісництвом, крім ЗІЗ, що видаються їм за основною професією, слід додатково видати ЗІЗ для виконання робіт за професією за сумісництвом або при суміщенні з урахуванням строків їх придатності.

3.11. Вибір ЗІЗ за характером виконуваних робіт здійснюється з урахуванням класифікації ЗІЗ відповідно до чинних в Україні національних стандартів.

Для полегшення вибору таких ЗІЗ необхідно користуватись:

- орієнтовним переліком небезпек, при яких використовуються додаткові ЗІЗ, наведеним у додатку 2 до Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України 29.11.2018 № 1804 (далі - Мінімальних вимог);

- орієнтовним переліком робіт, які потребують застосування відповідних ЗІЗ, наведеним у додатку 3 до Мінімальних вимог.

За результатами проведених заходів складають таблицю врахування ризиків для обґрунтування вибору та використання ЗІЗ за формою згідно з додатком 4 до Мінімальних вимог.

3.12. Керівникам структурних підрозділів, керівникам робіт не повинні допускати до роботи працівників без необхідних ЗІЗ, а також якщо ЗІЗ знаходяться в забрудненому, несправному стані або з простроченими строками періодичних випробувань, що проводяться відповідно до інструкцій з їх експлуатації.

3.13. Працівники зобов’язані повідомляти роботодавця про будь-які недоліки стосовно використання ЗІЗ за призначенням.

3.14. Керівники структурних підрозділів зобов’язані забезпечити відповідно до інструкції з експлуатації періодичне випробовування та перевірку придатності ЗІЗ, а також своєчасну заміну їх компонентів, вузлів або інших частин, якщо їх захисні властивості погіршились або якщо вони певний час не використовувались. Після перевірки на ЗІЗ слід поставити відмітку про термін наступного випробування.

3.15. Догляд та обслуговування ЗІЗ в Університеті мають виконуватись підготовленим персоналом, який знає вимоги інструкцій з їх експлуатації, або спеціалізованою організацією. Інформацію щодо догляду й обслуговування надають кожному працівнику, який використовує ЗІЗ, під час їх видачі та проведення періодичних інструктажів з питань охорони праці.

3.16. У разі виробничої необхідності на підприємстві слід облаштовувати сушарні для спеціального одягу та спеціального взуття, камери для обезпилювання спеціального одягу, а також установки для дегазації, дезактивації, дезінфекції і знешкодження спеціального взуття та інших ЗІЗ.

3.17. Очищення (хімочищення), прання, обезпилювання, дегазація, дезактивація, дезінфекція, знешкодження, ремонт ЗІЗ, заміна їх вузлів, перевірка експлуатаційних і захисних властивостей ЗІЗ мають здійснюватись у неробочий час (у вихідні дні) або під час міжзмінних перерв. У разі невиконання цієї умови адміністрація Університету повинна видавати працівнику декілька комплектів ЗІЗ (встановлений строк використання цих ЗІЗ відповідно збільшується).

3.18. Зазначені у пункті 3.16 цього Положення процедури щодо обслуговування ЗІЗ працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими для здоров’я речовинами (свинець, його сплави і сполуки, ртуть, етилований бензин, радіоактивні речовини тощо), мають здійснюватись відповідно до інструкції з їх експлуатації та висновків, приписів і постанов посадових осіб установ і закладів, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд.

3.19. Обов’язковому хімочищенню підлягає весь утеплений спецодяг, а також спецодяг, оброблений захисним просоченням, якщо інше не визначено в інструкціях з їх експлуатації. Якщо адміністрація Університету не організувала своєчасне хімочищення або прання спецодягу, вона зобов’язана видати змінні ЗІЗ.

3.20. У разі інфекційного захворювання працівника спеціальний одяг, спеціальне взуття й інші ЗІЗ, якими він користувався, та приміщення, в якому вони зберігались, підлягають дезінфекції.

3.21. Видані працівникам ЗІЗ, у тому числі спеціальний одяг працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими для здоров’я речовинами (свинцем, його сплавами і сполуками, ртуттю, етилованим бензином, радіоактивними речовинами тощо), необхідно зберігати в спеціально обладнаних приміщеннях, що відповідають ДБН В.2.2-28-2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення» та вимогам нормативно- правових актів з охорони та гігієни праці.

3.22. Прийняті на зберігання теплий спеціальний одяг і спеціальне взуття, що були в ужитку, слід продезінфікувати, ретельно очистити від забруднень і пилу, висушити і відремонтувати. Під час зберігання їх необхідно періодично оглядати.

3.23. У випадках роботи працівників за межами Університету та у відрядженні, де за умовами роботи зазначений порядок зберігання ЗІЗ не може бути застосований, вони можуть залишатися в неробочий час у працівників, що має бути обумовлено в колективному договорі або в правилах внутрішнього трудового розпорядку Університету.

 

Додаток 1 до п. 3.9

Перша сторінка особистої картки

Друга сторінка особистої картки:

Предметні олімпіади у форматі НМТ