Витяг з положення про відділ охорони праці | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про відділ охорони праці

Витяг з положення про відділ охорони праці
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Введено у дію наказом №332 від 04 жовтня 2016 року

Дата введеннія в дію 05 жовтня 2016 р.

Редакція №1  

2. Основні завдання

Основними завданнями відділу охорони праці є:

2.1. Забезпечення функціонування системи управління охороною праці Університету, а також фахової підтримки рішень ректора Університету з питань охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища.

2.2. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників Університету.

2.3. Вивчення та сприяння впровадженню у виробничий і навчальний процеси досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників і студентів Університету.

2.4. Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, положень розділу "Охорона праці" колективного договору та актів з охорони праці, що діють у межах Університету.

2.5. Інформування та надання роз'яснень працівникам Університету з питань охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища.

3. Функції

3.1. Основним напрямом діяльності відділу охорони праці є забезпечення освітнього процесу високої якості, а також ефективного функціонування системи управління якістю (СУЯ) Університету.

3.2. Для здійснення завдань відділ охорони праці виконує такі функції за напрямами діяльності:

- розроблення спільно з іншими підрозділами Університету комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів;

- підготовка проектів наказів з питань охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища і внесення їх на розгляд ректору Університету після узгодження з відповідними проректорами;

- проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки Університету перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища;

- складання звітності з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища за встановленими формами;

- проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці, пожежної безпеки;

- ведення обліку й проведення аналізу причин виробничого травматизму та травматизму в навчально-виховному процесі, професійних захворювань, виникнення пожеж, аварій, заподіяної ними шкоди;

- забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком;

- складання за участю керівників структурних підрозділів Університету переліків професій, посад і видів робіт, на які мають бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють у межах Університету, а також надання методичної допомоги під час їх розроблення;

- інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, що діють у межах Університету.

3.3. Відділ охорони праці розглядає:

- питання про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);

- листи, заяви, скарги працівників Університету та громадян, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища.

3.4. Відділ охорони праці організує:

- забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, що діють у межах Університету, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;

- роботу кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;

- наради, семінари, конкурси тощо з питань охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища;

- пропаганду з питань охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища з використанням інформаційних засобів.

3.5. Відділ охорони праці бере участь:

- у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;

- у розслідуванні нещасних випадків, що сталися зі студентами, аспірантами, слухачами під час навчально-виховного процесу відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах;

- у складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;

- у проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

- у роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища;

- у розробленні положень, інструкцій, актів з охорони (безпеки) праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, що діють у межах Університету, розділу "Охорона праці" колективного договору;

- у складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні й періодичні медичні огляди;

- в організації навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища;

- в організації роботи комісії з перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

3.6. Відділ охорони праці забезпечує контроль:

- за виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором і заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань;

- за проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;

- за наявністю в підрозділах інструкцій з пожежної безпеки, а також інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням у них змін;

- за своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;

- за своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності всіх видів інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки;

- за забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

- за забезпеченням підрозділів Університету засобами пожежогасіння;

- за організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

- за санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;

- за своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору;

- за організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки;

- за використанням цільових коштів, виділених на виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

- за застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства;

- за виконанням приписів, виданих посадовими особами органів державного нагляду за охороною праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, та подання страхового експерта з охорони праці;

- за проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядах осіб віком до 21 року.

3.8. Працівники відділу охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України "Про охорону праці" та цим Положенням.

3.9. Співробітники відділу охорони праці беруть участь у таких процесах системи управління якості (СУЯ) Університету:

- проектування й розроблення СУЯ;

- навчально-організаційна діяльність СУЯ;

- процеси управління СУЯ.

Працівники відділу охорони праці також беруть участь у обов’язкових процесах СУЯ:

- управління задокументованою інформацією;

- коригувальні дії;

- запобіжні дії;

- управління невідповідностями.

4. Права та обов’язки

4.1. Права та обов'язки співробітників відділу охорони праці реалізуються через права та обов'язки його керівника - начальника відділу охорони праці.

4.2. Начальник відділу охорони праці має право й зобов’язаний:

- вносити керівництву Університету пропозиції з питань удосконалення роботи відділу;

- організовувати обмін досвідом і сприяти підвищенню кваліфікації співробітників відділу;

- вимагати від підрозділів Університету надання матеріалів (службових записок, довідок та ін.), необхідних для виконання роботи, що входить до компетенції відділу охорони праці;

- візувати всі документи, що пов’язані з питаннями охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища в Університеті (плани, звіти, накази, розпорядження та ін.);

- представляти Університет з питаннями охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища в інших організаціях;

- залучати до участі працівників з інших підрозділів при виконанні деяких завдань;

- видавати керівникам структурних підрозділів Університету обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища.

Припис відділу охорони праці може скасувати лише ректор Університету. Припис складається в двох екземплярах, один з яких видається керівнику робіт, об'єкта, другий залишається та реєструється у службі охорони праці й зберігається протягом п’яти років. Якщо керівник структурного підрозділу Університету відмовляється від підпису в одержанні припису, надсилається відповідне подання на ім'я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або ректору Університету;

- зупиняти роботу виробництв, дільниці, машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників і студентів;

- вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища;

- направляти ректору, проректору подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища;

- вносити пропозиції про заохочення працівників за поліпшення стану безпеки праці в підрозділі, а також за активну працю.

4.3. Усі права та обов'язки відділу охорони праці відповідають чинному законодавству, яке регламентує внутрішню діяльність Університету.

4.4. Співробітники відділу охорони праці зобов'язані виконувати всі накази і розпорядження начальника відділу охорони праці та керівництва Університету.

Предметні олімпіади у форматі НМТ