Положення про систему управління охороною праці | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про систему управління охороною праці

Положення про систему управління охороною праці 
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Введено у дію наказом №268 від 05 червня 2020 року

Дата введення 05 червня 2020 р.

Видання четверте, перероблене і доповнене

1. Загальні положення

1.1. Положення про систему управління охороною праці (далі - Положення про СУОП) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” (далі - Університету) визначає порядок взаємодії структурних підрозділів з питань охорони праці, відповідальність їх керівників, а також принципи, методи, завдання, функції, складники системи управління охороною праці.

1.2. Система управління охороною праці - частина загальної системи управління Університетом, яка сприяє запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві, а також небезпеці для третіх осіб, що виникають у процесі господарювання, і містить комплекс взаємозв’язаних заходів, спрямованих на виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

1.3. Головною метою СУОП в Університеті є формування безпечних і нешкідливих умов праці та навчання.

1.4. Управління СУОП забезпечується:

- в Університеті в цілому — ректором Університету через помічників ректора та проректорів відповідних напрямів;

- у підрозділах (факультет, кафедра, відділ) — керівниками підрозділів.

1.5. Функціонування СУОП в Університеті здійснюється згідно зі Схемою реалізації завдань СУОП (Додаток 1 до Положення про СУОП Університету).

2. Основні принципи системи управління охороною праці

2.1. Принцип комплексності - реалізація соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів для вирішення питань з охорони праці.

2.2. Принцип системності - взаємозв’язані між собою методи й засоби, що використовують для виконання зазначених вище заходів, які стосуються виробничого середовища.

2.3. Принцип безперервності - систематичне, регулярне і непереривне використання всіх функцій управління щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці та навчання.

2.4. Принцип динамічності - удосконалення методів і форм управління охороною праці з урахуванням передового вітчизняного і світового досвіду.

2.5. Принцип науковості - використання наукового підходу до аналізу небезпек і ризиків, розроблення рекомендацій і прийняття рішень щодо забезпечення умов праці та навчання.

2.6. Принцип оптимізації - вибір найоптимальнішого рішення під час виконання робіт з охорони праці.

2.7. Принцип стандартизації - упорядкування вимог щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці у вигляді державних нормативно-правових актів з охорони праці.

2.8. Принцип відповідальності - відповідальність кожного працівника за дотримання вимог охорони праці, які викладено в посадових інструкціях, інструкціях з охорони праці для окремих видів робіт або певних професій.

2.9. Принцип ефективності - аналіз ефективності рішень, прийнятих у процесі управління охороною праці.

3. Методи управління охороною праці

3.1. Організаційно-розпорядчі:

3.1.1. Організаційні заходи (створення комісії з питань охорони праці, з питань розслідування нещасних випадків, розроблення розділу «Умови і охорона праці» колективного договору, нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності, виконання працівниками своїх посадових обов’язків з охорони праці, здобувачами освіти - вимог безпеки життєдіяльності тощо).

3.1.2. Інструктивно-методичні заходи (видання і виконання наказів, розпоряджень, приписів, рішень з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності).

3.2. Соціально-психологічні:

3.2.1. Навчальна і виховна робота з працівниками, здобувачами освіти з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

3.2.2. Пропаганда безпечних і нешкідливих умов праці та навчання, проведення днів, тижнів, місячників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

3.2.3. Установлення контролю і взаємоконтролю, підвищення дисципліни праці та навчання.

3.2.4. Моральне стимулювання.

3.3. Економічні:

3.3.1. Матеріальне і моральне заохочення за високий рівень охорони праці й створення безпечних і нешкідливих умов праці та навчання.

4. Функції системи управління охороною праці

Система управління охороною праці здійснює такі функції:

4.1. Планування робіт, спрямованих на створення здорових і безпечних умов праці та навчання.

Планування робіт з охорони праці та безпеки життєдіяльності в Університеті полягає в розробленні планів, комплексних заходів, переліків на рік, квартал, місяць з метою забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці та навчання учасників освітнього процесу.

4.2. Контроль за станом охорони праці.

Контроль за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності - одна з основних функцій системи управління охороною праці. Систематичний контроль (постійний, періодичний оперативний, вибірковий), своєчасне виявлення і ліквідація проблемних ситуацій проводяться для подальшого поліпшення та оздоровлення умов праці й навчання в Університеті.

Постійний контроль проводиться працівниками, здобувачами освіти; вимоги встановлюються інструкціями з охорони праці. Мета - контроль відповідності умов праці вимогам охорони праці до початку і під час роботи.

Періодичний оперативний контроль проводиться керівниками робіт і підрозділів, викладачами.

Вибірковий контроль проводиться службою охорони праці згідно з графіками.

4.3. Облік, аналіз, оцінювання стану охорони праці та результатів функціонування системи управління охороною праці в Університеті.

За допомогою обліку й аналізу умов праці оцінюють відповідність результатів діяльності щодо управління охороною праці установленим вимогам.

Облік полягає в реєстрації та систематизації питань, що характеризують рівень безпеки й умови праці та навчання. Аналіз визначає рівень стану охорони праці й дає змогу оцінити ефективність функціонування СУОП.

Завдання СУОП виконують шляхом упровадження необхідних управлінських рішень.

4.4. Заохочення працівників за дотримання вимог безпеки й охорони праці.

Заохочення працівників за дотримання вимог безпеки й охорони праці здійснюється шляхом преміювання, додаткової оплати праці, винагородження за участь у конкурсі на кращий колектив, на кращого знавця питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та ін.

5. Завдання системи управління охороною праці

5.1. Основним завданням системи управління охороною праці є створення умов для високоефективного функціонування Університету.

5.2. Завдання системи управління охороною праці виконують за допомогою:

- навчання працівників і здобувачів освіти з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пропаганди здорових і нешкідливих умов праці та навчання;

- забезпечення безпеки освітнього середовища та справного стану обладнання, устаткування, пристроїв тощо;

- забезпечення працівників і здобувачів освіти засобами колективного та індивідуального захисту;

- забезпечення санітарно-побутових умов праці та навчання;

- організації лікувально-профілактичних заходів;

- професійного добору працівників, які допускаються до робіт підвищеної небезпеки, де потрібна спеціальна підготовка, з урахуванням стану здоров'я та психофізіологічних показників.

5.3. Вирішення завдань СУОП забезпечується взаємодією всіх підрозділів Університету та здійснюється згідно зі Схемою функціональних взаємодій у вирішенні завдань СУОП у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (Додаток 2 до Положення про СУОП Університету).

6. Складники системи управління охороною праці

6.1. Нормативно-правові документи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Нормативно-правові акти з охорони праці - це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, що є обов'язковими для виконання.

6.1.1. Законодавство про охорону праці складається з Закону «Про охорону праці» , Кодексу законів про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», та прийнятих відповідно до них нормативно- правових актів.

6.1.2. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, витяг з якого додається (Додаток 3 до Положення про СУОП Університету), визначає обов’язки посадових осіб щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання і праці в Університеті.

6.1.3. Положення про відділ охорони праці Університету, затверджене наказом ректора від 04.10.2016, витяг з якого додається (Додаток 4 до Положення про СУОП Університету), розроблено на підставі Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255, і визначає основні завдання, функції, права, обов’язки працівників відділу охорони праці.

6.1.4. Положення, інструкції з охорони праці Університету є нормативно-правовими актами Університету.

6.1.5. Інструкції з охорони праці розробляються відповідно вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України 29.01.1998 № 9 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України 30.03.2017 № 526) (Додаток 5 до Положення про СУОП Університету).

6.2. Колективний договір.

Колективний договір містить розділ про охорону праці, а також комплексні заходи щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, які розробляються спільно з представниками профспілок.

6.3. Утримання будівель, споруд, приміщень, обладнання.

Питання щодо утримання будівель, споруд, приміщень регулюються Положенням про службу забезпечення безпечної експлуатації будівель та споруд.

Питання щодо готовності приміщень до навчального року зазначаються в акті приймання готовності Університету до нового навчального року, який складається відповідною комісією.

Безпека виробничого, лабораторного обладнання, що експлуатується, забезпечується приведенням його у відповідність до вимог Правил з охорони праці під час експлуатації, Технічних регламентів, стандартів безпеки праці шляхом своєчасного проведення планово- попереджувальних ремонтів, обов'язкових випробувань, удосконалення запобіжних засобів.

6.4. Навчання з питань охорони праці.

Проведення навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в Університеті здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», затвердженого наказом ректора Університету 26.12.2018 № 611 (Додаток 6 до Положення про СУОП Університету).

Перелік професій і посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу з питань охорони праці, затверджено наказом по Університету від 26.12.2018 № 611. (Додаток 7 до Положення про СУОП Університету).

Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці, затверджено наказом по Університету від 26.12.2018 № 611 (Додаток 8 до Положення про СУОП Університету).

Перелік посад і професій працівників Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», які повинні проходити стажування (дублювання), затверджено наказом по Університету від 04.02.2018 № 63 (Додаток 9 до Положення про СУОП Університету).

Порядок організації виконання робіт, які повинні виконуватися за нарядом-допуском або розпорядженням, затверджено наказом по Університету від 04.02.2018 № 64.

Перелік робіт, що виконуються за нарядом-допуском у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», затверджено наказом по Університету від 04.02.2018 № 64 (Додаток 10 до Положення про СУОП Університету).

Перелік робіт, що виконуються за розпорядженням у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», затверджено наказом по Університету від 04.02.2018 № 64 (Додаток 11 до Положення про СУОП Університету).

6.5. Засоби індивідуального та колективного захисту.

Забезпечення засобами індивідуального захисту здійснюється відповідно до Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом Мінсоцполітики України від 29.11.2018 № 1804, Положення про вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», затвердженого наказом ректора Університету 23.04.2019 № 220 (Додаток 12 до Положення про СУОП Університету).

6.6. Аудит охорони праці.

Висновки щодо проведення аудиту охорони праці, дослідження умов праці, атестації робочих місць за умовами праці на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, контролю за дотриманням працівниками правил поводження з обладнанням, устаткуванням, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці робить комісія з питань охорони праці за наказом керівника під час планової перевірки Університету.

6.7. Розслідування нещасних випадків.

Нещасні випадки, що сталися з працівниками під час виконання обов’язків, зі здобувачами освіти, які проходять виробничу практику на підприємстві, розслідують відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337.

Нещасні випадки, що сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу, розслідують відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 16.05.2019 № 659.

Нещасні випадки, що сталися в побуті, розслідують відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270.

6.8. Профілактика нещасних випадків.

На основі аналізу нещасних випадків, що сталися з учасниками освітнього процесу, працівники служби охорони праці здійснюють роботу щодо профілактики нещасних випадків, усунення причин, які призвели до нещасних випадків, професійних захворювань, надання допомоги потерпілим.

 

Додаток 1 до п. 1.5

Схема
реалізації завдань СУОП
у Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Додаток 2 до п. 5.3

Схема
функціональних взаємодій у вирішенні завдань СУОП
у Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Додаток 3 до п. 6.1.2

Витяг з положення про організацію роботи з охорони праці
та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

 

Додаток 4 до п. 6.1.3

Витяг з положення про відділ охорони праці

 

Додаток 5 до п. 6.1.5

Положення про розробку інструкцій з охорони праці 

 

Додаток 6 до п. 6.4

Положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Додаток 7 до п. 6.4

Перелік професій і посад працівників,
які звільняються від повторного інструктажу з питань охорони праці,
затверджений наказом по Університету № 611 від 26 грудня 2018 року

1. Ректор.

2. Проректори.

3. Завідувачі кафедр.

4. Викладачі дисципліни «Охорона праці».

5. Керівник науково-дослідного інституту.

6. Завідувачі лабораторій.

7. Керівники структурних підрозділів та їх заступники.

8. Начальник відділу охорони праці.

9. Спеціалісти відділу охорони праці.

Додаток 8 до п. 6.4

Перелік робіт з підвищеною небезпекою,
для проведення яких потрібні спеціальне навчання
і щорічна перевірка знань з питань охорони праці,
затверджений наказом по Університету № 611 від 26 грудня 2018 року

1. Електрозварювальні, газополум'яні роботи.

2. Роботи на кабельних лініях, діючих електроустановках.

3. Роботи із застосуванням лазерів.

4. Обслуговування, ремонт і налагодження обладнання для різання, напилення, нанесення покриттів та іншого електрозварювального устаткування.

5. Обслуговування компресорного, холодильного обладнання.

6. Роботи з використанням речовин, які належать до І та ІІ класу небезпеки.

7. Експлуатація прискорювальних установок (електронні мікроскопи, установки рентгеноструктурного аналізу).

8. Роботи з дезінсекції, дератизації, дезінфекції приміщень.

9. Нанесення лакофарбових покриттів, ґрунтовок і шпаклівок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).

10. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей.

11. Плавильні, заливальні роботи і роботи з термооброблення литва.

12. Випробування й обслуговування водогрійних котлів, трубопроводів гарячої води, теплообмінників, тепломеханічного устаткування, обслуговування посудин, що працюють під тиском.

13. Роботи в колодязях, траншеях, камерах, колекторах. Роботи у замкнених просторах (ємностях, боксах, трубопроводах).

14. Земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій на глибині більше двох метрів.

15. Роботи на висоті (більше 1,3 м).

16. Експлуатація ліфтів.

17. Експлуатація, обслуговування верстатів з оброблення металів і деревини.

18. Обслуговування агрегатів і котлів, що працюють на газі.

19. Монтаж демонтаж і накачування шин.

20. Керування тракторами.

21. Роботи на копіювальних і розмножувальних машинах.

22. Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації.

23. Роботи, пов'язані з керуванням автотранспортом.

24. Експлуатація вантажопідіймальних машин і механізмів.

25. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.

26. Роботи щодо зберігання і застосування продуктів розділення повітря.

Додаток 9 до п. 6.4

Перелік посад і професій
працівників Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
які повинні проходити стажування (дублювання),
затверджений наказом по Університету № 63 від 04 лютого 2019 року

1. Електрогазозварник, зварник.

2. Оператор котельні.

3. Апаратник деаерації.

4. Оператор (апаратник хімводоочищення).

5. Слюсар з ремонту устаткування котельні й пилопідготовчих цехів.

6. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка).

7. Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування.

8. Слюсар з обслуговування теплових мереж.

9. Технік-теплотехнік.

10. Слюсар-сантехнік.

11. Машиніст насосних установок.

12. Слюсар-ремонтник.

13. Електромонтер з ремонту й обслуговування електроустаткування.

14. Електромонтер з обслуговування електроустановок.

15. Водій автотранспортних засобів.

16. Водій самохідних механізмів (тракторист).

17. Дезінфектор.

18. Ліфтер.

19. Працівники структурних підрозділів, які виконують малярні роботи.

20. Працівники структурних підрозділів, які виконують роботи на висоті.

21. Працівники структурних підрозділів, які експлуатують і обслуговують посудини, що працюють під тиском, холодильне і компресорне устаткування.

22. Працівники структурних підрозділів, які експлуатують і обслуговують вантажопідіймальні машини і механізми.

23. Працівники структурних підрозділів, які виконують вантажно- розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.

24. Працівники структурних підрозділів, які експлуатують і обслуговують верстати з оброблення металів і деревини.

Додаток 10 до п. 6.4

Перелік робіт,
що виконуються за нарядом-допуском
у Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського«Харківський авіаційний інститут»,
затверджений наказом по Університету № 64 від 04 лютого 2019 року

1. Ремонт насосів (живильних, циркуляційних, мережних, підживлювальних тощо).

2. Ремонт обертових механізмів (дуттьових вентиляторів, димососів тощо).

3. Вогневі й газонебезпечні роботи на обладнанні, у зоні діючого обладнання й у виробничих приміщеннях.

4. Установлення й знімання заглушок на трубопроводах (крім трубопроводів води з тиском, не більшим від атмосферного, і температурою до +45°С).

5. Ремонт трубопроводів і арматури без знімання її з трубопроводів, ремонт трубопроводів гарячої води з температурою понад +45 °С.

6. Ремонт теплопроводів.

7. Гідропневматичне промивання трубопроводів.

8. Випробування теплової мережі на розрахунковий тиск і розрахункову температуру теплоносія.

9. Теплоізоляційні роботи.

10. Земляні роботи в зоні підземних комунікацій.

11. Газонебезпечні роботи згідно з вимогами діючих Правил безпеки систем газопостачання*.

11.1. Роботи в резервуарах, колодязях тощо.

11.2. Робота в топках котлів, призначених для спалювання газу, а також газоходах.

12. Завантажування, довантажування та вилучення фільтрувального матеріалу під час відкривання фільтрів. 

13. Роботи, пов’язані із зняттям та установленням балонів на пневморесор.

14. Роботи в електроустановках напругою понад 1 кВ у комірках, на розподільних щитах, у камерах трансформаторів, на збірних шинах.

15. Роботи в електроустановках напругою до 1 кВ на збірних шинах РУ, розподільних щитах, зборках, а також на з’єднаннях перелічених пристроїв, по яких на збірні шини може бути подана напруга.

16. Приєднання й від’єднання електричного кабелю напругою понад 1 кВ.

17. Ремонт кінцевих муфт і закладання електричних кабелів, розміщених у РУ, ЦРП, ТП, КТП, і електричних кабелів, що проходять по території і в кабельних каналах:

- понад 1 кВ;

- до 1 кВ.

18. Роботи на КЛ, що проходять у кабельних каналах РУ, ЦРП і ТП, які знаходяться під напругою.

19. Проведення вимірювань електричного кабелю з напругою понад 1 кВ.

20. Встановлення і зняття електролічильників та інших вимірювальних приладів, підключених до вимірювальних трансформаторів без контактів (блоків), що дають змогу працювати без розмикання кіл, підключених до вторинних обмоток трансформатора струму.

21. Встановлення і зняття вимірювальних трансформаторів струму та напруги.

22. Монтаж і заміна проводів і тросів на ПЛ, світильників, арматури, замінювання ламп і чищення арматури світильників на опорах зовнішнього освітлення.

23. Роботи на висоті більше 5 м.

24. Роботи в РУ, ЦРП, ТП, КТП і на КЛ напругою понад 1 кВ із застосуванням механізмів і вантажопідіймальних машин.

25. Ремонт будівельної частини РУ, ЦРП, ТП, КТП всередині.

26. Роботи із застосуванням в охоронній зоні ПЛ, ВРУ механізмів, автомашин і вантажопідіймальних машин.

27. За будь-яких обставин, будь-які роботи у вибухонебезпечних зонах або вибухо-, пожежонебезпечних приміщеннях, замкнених і важкодоступних просторах.

28. Демонтаж, монтаж обладнання у зоні діючого устаткування.

29. Складання й розбирання риштувань заввишки понад 2,0 м.

* - Згідно з п. 7.5 Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 газонебезпечні роботи, які періодично повторюються і виконуються в аналогічних умовах зазвичай постійним складом працівників, можуть проводитися без оформлення наряду-допуску за затвердженими для кожного виду робіт виробничими інструкціями й інструкціями з безпечних методів роботи. Однак первинне виконання зазначених робіт проводиться з оформленням наряду-допуску. 

Додаток 11 до п. 6.4

Перелік робіт,
що виконуються за розпорядженням
у Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського«Харківський авіаційний інститут»,
затверджений наказом по Університету № 64 від 04 лютого 2019 року

1. Обхід рамок керування системи опалювання будинків для зняття параметрів температури і тиску теплоносія.

2. Обхід (без спускання в теплову камеру) теплових камер для контрольного огляду.

3. Обхід (без спускання в колодязь) каналізаційних колодязів для контрольного огляду.

4. Обхід (без спускання в камеру) водопровідних камер для контрольного огляду.

5. Обхід теплових мереж.

6. Вмикання й вимикання котлів.

7. Перемикання насосів.

8. Перемикання відгалужень на силовому трансформаторі, підтягування і зачищення одиночних контактів на шинах і обладнанні, доливання масла в маслонаповнювані вводи й усунення витікання масла з них, доливання масла в окремі апарати РУ, ЦРП, ТП, КТП.

9. Роботи в приводах і агрегатних шафах, комутаційних апаратах, в пристроях вторинної комутації, релейного захисту, автоматики, телемеханіки і зв’язку електроустановок понад 1000 В.

10. Роботи в електроустановках напругою до 1 кВ (комірках, розподільних щитах) з одностороннім живленням.

11. Земляні роботи на КЛ, що проходять по території, які знаходяться під напругою. 

12. Проведення вимірювань електричного кабелю, проводів та електрообладнання напругою до 1 кВ.

13. Встановлення і зняття електролічильників та інших вимірювальних приладів, підключених до вимірювальних трансформаторів, за наявності в колах електролічильників контактів (блоків), що дають змогу працювати без розмикання кіл, підключених до вторинних обмоток трансформатора струму.

14. Встановлення і зняття електролічильників безпосереднього ввімкнення.

15. Роботи на висоті більше 2,5 м.

16. Ремонт будівельної частини РУ, ЦРП, ТП, КТП зовні.

Роботи за усним розпорядженням (з реєстрацією в оперативному журналі структурного підрозділу)

17. Позаплановий огляд РУ, ЦРП, ТП, КТП, КЛ, НО, електрообладнання і мереж.

18. Знімання показників електролічильників та інших вимірювальних приладів.

19. Перевірка відсутності напруги в електроустановках:

- понад 1 кВ;

- до 1 кВ.

20. Вимірювання напруги і струму вимірювальними кліщами до 1000 В.

21. Поновлення написів на дверях, кожухах обладнання і на огорожах поза камерами РУ.

22. Розшиновка або від’єднання кабелю напругою до 1 кВ.

23. Ремонт освітлювальної апаратури і заміна ламп, розташованих поза камерами та комірками (у разі зняття напруги на ділянці освітлювальної мережі, на якій проводяться роботи).

24. Заміна ламп і ремонт, заміна, чищення арматури світильників на малих стовпах зовнішнього освітлення.

Додаток 12 до п. 6.5

Положення
про вимоги щодо безпеки і охорони здоров’я
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту
на робочому місці
в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Предметні олімпіади у форматі НМТ