Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення, що регулюють питання охорони праціПоложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

Положення про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Введено у дію наказом №611 від 26 грудня 2018 року 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Положення) розроблено на підставі вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 №15 (зі змінами), Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 (зі змінами).

1.2. Положення встановлює порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників Університету, а також навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (охорона здоров’я, пожежна, радіаційна безпека, безпека дорожнього руху, цивільний захист, попередження побутового травматизму тощо) студентів, аспірантів, слухачів (далі - здобувачів освіти).

1.3. Вимоги цього Положення є обов'язковими для виконання учасниками освітнього процесу, іншими працівниками Університету та спрямовані на реалізацію системи безперервного навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності здобувачів освіти, працівників з метою забезпечення належних, безпечних і здорових умов навчання та праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

1.4. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюють органи управління освітою за підпорядкуванням, органи державного нагляду за охороною праці, представники галузевої профспілки.

1.5. Визначення понять і термінів.

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

- робота з підвищеною небезпекою - це робота в умовах впливу шкідливих і небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в професійному доборі, чи пов'язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю, майну, довкіллю;

- спеціальне навчання - щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці;

- стажування -набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов'язків на робочому місці підприємства після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця;

- дублювання -самостійне виконання працівником (дублером) професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань.

2. Навчання з питань охорони праці здобувачів освіти в Університеті 

2.1. Навчання здобувачів освіти з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в Університеті проводиться відповідно до вимог законодавства у сфері охорони праці, цивільного захисту та освіти.

2.2. Навчання здобувачів освіти в Університеті з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проводиться як традиційними методами, так і з використанням сучасних форм організації навчання - модульного, дистанційного, екстернатного тощо, а також з використанням технічних засобів навчання - аудіовізуальних, комп’ютерних.

2.3. Під час трудового і професійного навчання на підприємствах, в установах, організаціях на здобувачів освіти поширюється законодавство про охорону праці.

3. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти в Університеті 

3.1. Інструктажі з охорони праці зі здобувачами освіти проводяться:

- до початку навчальної, ознайомлювальної, першої виробничої, другої виробничої, переддипломної практики, яка може проводитися в Університеті, на підприємствах, в установах, організаціях;

- у разі організації екскурсії на підприємство.

3.1.1. Вступний інструктаж з охорони праці зі здобувачами освіти організовується деканатами Університету і проводиться заступниками деканів, кураторами, керівниками практик за Інструкцією для проведення вступного інструктажу з питань охорони праці, затвердженою наказом по Університету.

3.1.2. Вступний інструктаж з охорони праці реєструється в Журналі обліку навчальних занять студентських груп на окремих сторінках реєстрації вступного інструктажу з охорони праці за формою, наведеною в Додатку 1.

3.1.3. Первинний,      повторний, позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці зі здобувачами освіти проводяться:

- у підрозділах Університету - завідувачем кафедри (керівником структурного підрозділу), завідувачем лабораторії, керівником практики;

- на підприємствах, в установах, організаціях - безпосереднім керівником робіт (начальником структурного підрозділу, майстром) або фізичною особою, яка використовує найману працю.

3.1.4. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці зі здобувачами освіти проводяться за інструкціями, які діють в Університеті, на підприємствах, в установах, організаціях.

3.1.5. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного або позапланового інструктажу протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

3.1.6. Про проведення первинного, повторного, позапланового й цільового інструктажів з охорони праці працівників, здобувачів освіти на виробництві та їх допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці за формою, наведеною в Додатку 2.

3.2. Інструктаж з безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти проводиться:

- перед початком навчальних занять у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі;

- перед початком зимових, літніх канікул;

- у разі організації позанавчальних заходів: масових заходів, олімпіад, турнірів, екскурсій, туристичних походів, спортивних змагань тощо;

- під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота).

Інструктажі з безпеки життєдіяльності містять питання безпеки праці, охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження побутового травматизму, дії у випадку надзвичайних ситуацій тощо.

3.2.1. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти всіх курсів організовується деканатами Університету, проводиться заступниками деканів або кураторами один раз на рік, перед початком навчального року.

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності з аспірантами організовує і проводить завідувач аспірантури.

3.2.2. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти проводиться за інструкцією, затвердженою наказом по Університету, реєструється на окремій сторінці реєстрації інструктажу з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти в Журналі обліку навчальних занять (Додаток 3).

3.2.3. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти проводиться:

- перед початком навчальних занять у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі, гуртку (клубі);

- перед початком зимових, літніх канікул;

- перед початком заходів за межами Університету.

3.2.4. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти перед початком навчальних занять у кожному кабінеті, лабораторії,  майстерні, спортзалі, гуртку (клубі) організовується кафедрами, підрозділами Університету, де проходить навчальний процес. Цей інструктаж проводять викладачі, тренери, керівники гуртків (клубів) за інструкціями, затвердженими наказом по Університету, з обов’язковою реєстрацією в Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти (Додаток 4), який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі тощо.

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності також проводиться перед виконанням кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється у Журналі обліку навчальних занять здобувачів освіти на сторінці про запис теми уроку, заняття.

3.2.5. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти перед початком літніх та зимових канікул організовуються деканатами і проводяться заступниками деканів або кураторами груп, з обов’язковою реєстрацією в Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти (Додаток 4).

3.2.6. Позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, надзвичайних ситуацій тощо, зміни умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), а також у разі нещасних випадків під час освітнього процесу за межами Університету.

3.2.7. Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти проводиться:

- у разі організації позанавчальних заходів: масових заходів, олімпіад, турнірів, екскурсій, туристичних походів, спортивних змагань тощо;

- під час організації проведення громадських позанавчальних робіт: прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально- дослідній ділянці тощо.

3.2.8. Позаплановий і цільовий інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться керівниками з напрямку робіт - викладачами, тренерами, керівниками екскурсій і походів, кураторами груп, керівниками позанавчальних робіт тощо - за інструкціями, затвердженими наказом по Університету.

3.2.9. Позаплановий і цільовий інструктажі з безпеки життєдіяльності реєструються в Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти (Додаток 4), з відміткою «позаплановий» або «цільовий».

4. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників Університету 

4.1. Під час прийняття на роботу і в процесі роботи посадові особи та інші працівники Університету проходять інструктаж, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки у разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій.

4.2. Навчання працівників з питань охорони праці проводиться у вигляді складової частини безпеки життєдіяльності.

Навчанню і перевірці знань підлягають усі без винятку працівники Університету з урахуванням умов праці та їх діяльності.

4.3. Особи, які суміщають професії, проходять інструктаж, навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з основних професій і професій за сумісництвом.

4.4. Ректор, проректори, на яких покладено відповідальність за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, керівники та заступники керівників науково-дослідних організацій, спеціалісти з охорони праці Університету і науково-дослідних організацій, інші працівники Університету, які є членами постійно діючої комісії з перевірки знань, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності згідно з наказом Міністерства освіти і науки України один раз на три роки.

Відповідальні особи за роботи підвищеної небезпеки, які є членами постійно діючої комісії з перевірки знань працівників Університету, проходять навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці в спеціалізованих навчальних організаціях один раз на три роки.

4.5. Навчання з питань безпеки життєдіяльності працівників, зазначених у пункті 4.4, проводиться відповідно до Типового положення та згідно з навчальним планом і програмою навчання працівників установ та закладів освіти з безпеки життєдіяльності.

Програма навчання керівників, заступників, керівників структурних підрозділів - 36 годин, спеціалістів з охорони праці - 72 години.

4.6. Викладачі дисципліни «Охорона праці» Університету проходять навчання і перевірку знань у Головному навчально-методичному центрі Держпраці та навчальних центрах, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України і надали територіальному органу Держпраці декларацію відповідності їх матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (далі - навчальні центри).

Програма навчання викладачів дисципліни «Охорона праці» - 72 години.

4.7. Усі інші посадові особи та працівники Університету проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності один раз на три роки безпосередньо в Університеті, їх структурних підрозділах за місцем роботи за програмою навчання обсягом не менше 20 годин, яка затверджується наказом по Університету.

4.8. Перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності всіх категорій працівників Університету проводиться за нормативно- правовими актами з охорони праці, пожежної, радіаційної безпеки тощо, додержання яких належить до їхніх функціональних обов’язків.

4.9. Для перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності керівників структурних підрозділів наказом по Університету створюється постійно діюча комісія з числа осіб, які пройшли навчання і перевірку знань в Міністерстві освіти і науки України. Головою комісії призначається ректор або проректор, до обов’язків якого належить організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

До складу комісії входять спеціалісти відділу охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки з питань охорони праці, викладачі, які проводили навчання.

4.10. Представники профспілок з питань охорони праці як члени постйно діючих комісій з перевірки знань з питань охорони праці проходять навчання відповідно до Типового положення, а перевірку знань у порядку, визначеному відповідними громадськими організаціями, за участю представника Держпраці.

4.11. До складу комісії можуть залучатися страхові експерти з охорони праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України і викладачі охорони праці, безпеки життєдіяльності, які проводили навчання.

Страхові експерти з охорони праці Фонду як члени постійно діючих комісій з перевірки знань з питань охорони праці проходять навчання з питань охорони праці відповідно до Типового положення, а перевірку знань у порядку, визначеному правлінням Фонду, за участю представника Держпраці.

4.12. Перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності викладачів кафедр усіх дисциплін здійснює постійно діюча комісія Університету за участю деканів факультетів.

4.13. Для перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників структурних підрозділів наказами по Університету створюються постійно діючі комісії структурних підрозділів, з числа осіб, які пройшли навчання і перевірку знань в постійно діючій комісії Університету. Головою комісії призначається керівник структурного підрозділу.

До складу комісії входять спеціалісти відділу охорони праці, викладачі кафедр, представники профспілки з питань охорони праці.

4.14. Комісія вважається правочинною, якщо до складу входять не менше трьох осіб.

Усі члени комісії повинні пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в порядку, установленому Типовим положенням та цим Положенням.

4.15. Перелік питань для перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників складається членами комісії на підставі програми навчання з урахуванням місцевих умов і затверджується ректором Університету.

4.16. Формою перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит - за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

4.17. Результат перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності встановленого зразка (Додаток 5).

4.18. Особам, які під час перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності встановленого зразка (Додаток 6). При цьому в протоколі та посвідченні в стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці, питань безпеки життєдіяльності, виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.

Видача посвідчень про перевірку знань працівникам, які проходили навчання в Університеті, є обов’язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

4.19. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівники протягом одного місяця повинні пройти повторну перевірку знань.

4.20. Не допускаються до роботи працівники, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

4.21. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності - не менше п’яти років.

4.22. Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників підрозділів покладається на керівників структурних підрозділів.

4.23. Позачергове навчання і перевірка знань працівника з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проводяться при переведенні їх на іншу роботу або призначенні на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

5. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників Університету

5.1. Посадові особи та інші працівники Університету, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою і роботах, де є потреба у професійному доборі, проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці, складається на основі Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України 26.01.2005 № 15, Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.1994 № 263/121, і затверджується наказом по Університету.

5.2. Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись як безпосередньо в Університеті, так і в навчальному центрі.

У разі здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціальне навчання з питань охорони праці є складовою зазначеної професійної підготовки.

5.3. Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться в Університеті за навчальними планами й програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників і затверджуються наказом.

5.4. Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання проводиться комісією Університету за участю осіб, які пройшли навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони, і керівника підрозділу, працівники якого проходять перевірку знань.

6. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці працівників Університету 

6.1. Посадові особи та інші працівники під час прийняття на роботу й періодично мають проходити інструктажі з питань охорони праці, навчання щодо надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки та дій під час виникнення аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих, навчання з питань цивільного захисту, у тому числі правил техногенної та пожежної безпеки.

6.2. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (далі - інструктажі) поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий.

6.3. Вступний інструктаж з охорони праці проводиться з працівниками:

- які приймаються на постійну або тимчасову роботу в Університет незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

- які прибули в Університет і беруть безпосередню участь у навчально-виховному або виробничому процесі або виконують інші роботи для Університету.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом відділу охорони праці або іншою особою відповідно до наказу (розпорядження) по Університету, яка в установленому цим Положенням порядку пройшла навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці Університету або у спеціально обладнаному приміщенні за програмою, розробленою службою охорони праці. Програма і тривалість інструктажу затверджуються ректором.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників встановленого зразка, який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

6.4. Первинний інструктаж з охорони праці проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

- новоприйнятим (постійно або тимчасово) до Університету;

- який переводиться з одного структурного підрозділу Університету до іншого;

- який виконуватиме нову для нього роботу;

- відрядженим працівником іншої установи, підприємства чи закладу освіти, який бере безпосередню участь у освітньому або виробничому процесі Університету.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за чинними в Університеті інструкціями з охорони праці підрозділу відповідно до виконуваних робіт.

6.5. Повторний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником, групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж з охорони праці проводиться на роботах:

- з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;

- для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

6.6. Позаплановий інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці або в кабінеті охорони праці у разі:

- введення в дію нових або внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів з охорони праці;

- зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

- порушень працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

- перерви в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж може проводиться індивідуально з окремим працівником або групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

6.7. Цільовий інструктаж з охорони праці проводиться у разі:

- ліквідації аварії або стихійного лиха;

- проведення робіт, на які відповідно до законодавства з охорони праці оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

6.8. Первинний, повторний, позаплановий, цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер).

6.9. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного або позапланового інструктажу протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу працівник до виконання робіт не допускається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

6.10. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та допуск працівників до роботи особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (Додаток 2).

Сторінки журналу реєстрації інструктажів мають бути пронумеровані, прошнуровані й скріплені печаткою.

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, у журналі реєстрації інструктажів - не обов’язково.

6.11. Наказом по Університету затверджується перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу з питань охорони праці.

До цього переліку включаються працівники, які беруть участь у виробничому процесі, не пов’язаному з безпосереднім обслуговуванням об’єктів, машин, механізмів, устаткування, застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробленням матеріалів тощо.

7. Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи 

7.1. Новоприйняті в Університет працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2 - 15 змін або дублювання протягом не менше 6 змін.

7.2. Стажування або дублювання проводиться зазвичай під час професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.

7.3. Працівники, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням безаварійної роботи об’єктів підвищеної небезпеки або з виконанням окремих робіт підвищеної небезпеки (об'єкти, порушення технологічних режимів яких становить загрозу для працівників та навколишнього середовища), до початку самостійної роботи повинні проходити дублювання з обов’язковим проходженням у цей період протиаварійних і протипожежних тренувань відповідно до плану ліквідації аварій.

7.4. Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом або розпорядженням керівника підрозділу. У наказі (розпорядженні) визначається тривалість стажування (дублювання) та вказується прізвище працівника, що відповідає за проведення стажування (дублювання).

7.5. Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) визначаються відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці й затверджуються наказом по Університету. Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.

7.6. Керівник підрозділу має право своїм розпорядженням звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж роботи за відповідною професію не менше трьох років або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер і тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.

7.7. Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкретної професії, які розробляються в підрозділі відповідно до функціональних обов'язків працівника і затверджуються ректором (керівником структурного підрозділу).

7.8. Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. Під час стажування (дублювання) працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються їх функціональними обов'язками.

7.9. Під час стажування (дублювання) працівник повинен:

- закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;

- набути навичок орієнтування у виробничих ситуаціях у нормальних і аварійних умовах;

- вивчити в конкретних умовах технологічні процеси й освоїти обладнання, а також методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпеки праці.

7.10. Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом або розпорядженням керівника структурного підрозділу працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у Журналі реєстрації інструктажів на робочому місці підрозділу (Додаток 2). У випадку, якщо працівник не набув необхідних виробничих навичок чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних і протипожежних тренувань, стажування (дублювання) новим наказом або розпорядженням може бути продовжено на термін не більше двох змін.

 

Додаток 1 до пункту 3.1.2

Реєстрація  вступного інструктажу з охорони праці зі здобувачами освіти 
(окрема сторінка в журналі обліку навчальних занять)

 

Додаток 2 до пунктів 3.1.6; 6.10; 7.10

 

Додаток 3 до пункту 3.2.2

Реєстрація вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти
(окрема сторінка у журналі обліку навчальних занять)

 

Додаток 4 до пунктів 3.2.4; 3.2.5; 3.2.9

Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ