Положення про центр міжнародних зв’язків та євроінтеграції | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про навчально-сертифікаційний відділ

Положення про центр міжнародних зв’язків та євроінтеграції
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 2 від 29 вересня 2023 року

Введено в дію наказом №236 від 02 жовтня 2023 року

 

СУЯ ХАІ-ЦМЗЄ-П/001:2023

Дата введення в дію: 02 жовтня 2023 року

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1. Положення про Центр міжнародних зв’язків та євроінтеграції (далі - ЦМЗЄ) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет або ХАІ) розроблено відповідно до інструкції «Порядок підготовки положень про структурні підрозділи» СУЯ ХАІ-ВК-Р1/001:2015, Статуту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Статут) і визначає правовий статус ЦМЗЄ, його структуру, завдання, функції, права, компетенції керівництва, відповідальність і взаємодію з іншими структурними підрозділами.

1.2. У своїй діяльності ЦМЗЄ керується Конституцією й законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», указами Президента України, постановами Верховної Ради України, міжнародними договорами України, постановами й розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами й інструктивними листами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Статутом, наказами й розпорядженнями ректора Університету та цим Положенням.

1.3. Метою діяльності ЦМЗЄ є поступальна інтеграція Університету в європейський і світовий освітній, науковий, економічний і культурний простір для досягнення високих міжнародних стандартів в управлінні Університетом, навчальній і науковій роботі, організаційне, технічне й інформаційно-методичне забезпечення міжнародної діяльності Університету, організація та розвиток міжнародного співробітництва Університету, а також міжнародних зв'язків і співпраці Університету в науковій, освітянській і культурній сферах.

1.4. ЦМЗЄ є структурним підрозділом Університету, через який здійснюється інтеграція Університету в європейський і світовий освітній, науковий, економічний і культурний простір, координація навчання і контроль перебування на території України іноземних громадян, що навчаються в Університеті. Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію ЦМЗЄ ухвалює вчена рада Університету в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту» і статутом Університету.

2. Основні напрямки й завдання

2.1. Діяльність ЦМЗЄ здійснюється за такими напрямками.

1) Розробка стратегії міжнародної діяльності Університету.

2) Організація міжнародної діяльності Університету, розробка методів її здійснення, підготовка угод (програм) та інших документів з реалізації завдань Університету у сфері міжнародних зв’язків.

3) Залучення до навчання; участь в організаційному забезпеченні освітнього процесу для іноземних громадян.

4) Залучення до Університету міжнародних ресурсів для розвитку освітньої та науково-дослідної діяльності шляхом реалізації міжнародних освітніх і наукових проектів.

5) Координація діяльності підрозділів Університету з розроблення й виконання міжнародних угод, програм, проектів і договорів.

2. Основними завданнями ЦМЗЄ є:

1) підготовка пропозицій за визначенням пріоритетних напрямів міжнародної діяльності Університету;

2) установлення й розвиток ефективних взаємовигідних партнерських зв'язків з провідними освітніми й науковими закладами світу, підготовка партнерських програм співпраці в області науки, освіти і культури;

3) організація й супроводження міжнародних проектів з освітньої та наукової діяльності, культурно-просвітницьких програм;

4) участь у розробленні угод, робочих програм, проектів із зарубіжними партнерами, контроль за їх виконанням;

5) організація та координація програм міжнародної академічної мобільності учасників освітнього процесу Університету, підтримка стосунків із зарубіжними партнерами в галузі спільних програм обміну та програм закордонного стажування для викладачів і студентів Університету;

6) налагодження та здійснення контактів з міжнародними організаціями й агентствами, посольствами іноземних держав в Україні та посольствами України за кордоном;

7) здійснення протокольно-організаційної підтримки заходів, пов’язаних з міжнародним співробітництвом Університету, реєстрація, облік, документальне оформлення та безпосередня організація візитів іноземних делегацій, фахівців, викладачів і студентів, що прибувають до Університету з метою навчання тощо;

8) надання разом з іншими підрозділами Університету послуг, пов’язаних з підготовкою іноземців та осіб без громадянства до вступу до закладів вищої освіти України, а також підготовка фахівців і наукових кадрів для іноземних держав, реалізація заходів з розширення експорту освітніх послуг та збільшення набору до Університету іноземних здобувачів освіти;

9) попередня перевірка документів та узгодження освітньої програми з іноземним абітурієнтом і факультетами Університету, які надають освітні послуги іноземним громадянам; видача запрошень на навчання іноземним громадянам та ведення бази обліку студентів ДП «Український державний центр міжнародної освіти»;

10) прийом документів, здійснення процедури зарахування й організація навчання іноземців за всіма рівнями вищої світи (бакалавр, магістр, РhD) та осіб без громадянства на підготовчих курсах;

11) популяризація бренду ХАІ за рубежем, участь Університету в національних і міжнародних рейтингах ЗВО, рекламна діяльність, поширення інформації про напрями та умови вступу до Університету іноземних здобувачів вищої освіти;

12) надання іноземцям та особам без громадянства організаційної і правової підтримки під час здійснення процедури нострифікації іноземних документів про вищу освіту, якщо такі подаються ними під час вступу до Університету, оформлення та видача свідоцтв про закінчення підготовчих курсів;

13) ведення обліку заяв вступників - іноземців та осіб без громадянства, формування їхніх особових справ, ознайомлення іноземців та осіб без громадянства з правилами перебування на території України та участь у контролі за їх дотриманням;

14) ведення документообігу ЦМЗЄ;

15) забезпечення складання й подання необхідної статистичної та іншої звітності з питань міжнародного співробітництва;

16) здійснення взаємодії з державними органами, громадськими організаціями й приватними особами з питань, що стосуються міжнародної співпраці, перебування й навчання іноземних громадян.

Завдання ЦМЗЄ виконуються шляхом повного й ефективного виконання всіх елементів процесу міжнародної діяльності з широким застосуванням сучасних інформаційних технологій.

3. Функції

З метою виконання основних завдань ЦМЗЄ виконує наступні функції:

3.1. Взаємодія з міжнародними організаціями, зарубежними партнерами, посольствами іноземних держав з питань реалізації міжнародних зв’язків Університету, зокрема:

1) участь у розробленні угод, робочих програм, проектів із зарубіжними партнерами, контроль за їх виконанням;

2) організація участі Університету в програмах міжнародної академічної мобільності та проектах співпраці в рамках програми ЕЯА8Ми8+ та інших проектах, пошук потенційних місць для проходження закордонного стажування, практики;

3) моніторинг чинних і перспективних програм академічних обмінів, підготовка та узгодження внутрішньої документації (наказів, розпоряджень) щодо регулювання програми проходження зарубіжного стажування, практики, програм академічної мобільності;

4) пошук і супроводження міжнародних грантів і програм фінансової підтримки науково-освітньої діяльності викладачів, співробітників і студентів;

5) сприяння участі Університету у національних і міжнародних рейтингах, проведення необхідних процедур щодо визнання Університету за кордоном;

6) організація міжнародних семінарів, симпозіумів, конференцій, а також поширення інформації серед викладачів Університету щодо проведення цих заходів в інших країнах світу;

7) організація участі Університету в програмах «подвійних» дипломів;

8) виконання представницьких функцій, організація й прийом іноземних делегацій, фахівців, здобувачів освіти в Університеті;

9) ведення документації щодо реалізації міжнародної діяльності Університету та її координації.

3.2. Залучення до Університету на навчання іноземних здобувачів освіти й участь в організації освітнього процесу для іноземних громадян, зокрема:

1) організація рекламних кампаній та промо-акцій за кордоном і в Україні;

2) організація участі фахівців Університету у виставках, конференціях та інших заходах, метою яких є залучення іноземних громадян до навчання в Університеті;

3) проведення онлайн-конференцій та інших інформаційно- консультаційних заходів для залучення іноземних громадян до навчання в Університеті;

4) поширення рекламної інформації щодо спеціальностей та освітніх програм Університету, правил вступу, умов проживання, об’єктів інфраструктури Університету з метою залучення іноземних громадян до навчання в Університеті;

5) забезпечення укладання й виконання угод між фірмами та Університетом щодо набору й навчання іноземних громадян;

6) організація добору іноземних громадян на навчання до Університету, взаємодія з фірмами щодо набору іноземних громадян на навчання, інформаційне сприяння в питаннях організації набору іноземних громадян на навчання до Університету.

3.3. Участь в організації освітнього процесу для іноземних громадян на підготовчому відділенні, а також за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра, на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях, за науковими ступенем доктора філософії за освітніми програмами, навчальними планами, що забезпечуються факультетами та відділом докторантури й аспірантури Університету, у тому числі:

1) проведення попереднього аналізу документів іноземних громадян для подальшого розгляду відбірковими комісіями факультетів;

2) отримання, реєстрація, зберігання й видача запрошень іноземним громадянам на навчання в Університеті;

3) організація зустрічі іноземних громадян у місцях проходження прикордонного контролю (аеропорти, вокзали тощо);

4) організація та прийом документів для оформлення посвідки на тимчасове проживання на території України, необхідних документів для реєстраційного обліку іноземних громадян, постановка на міграційний облік іноземних громадян за місцем перебування, підготовка інформації та контроль за рухом контингенту й оформлення відповідної документації, формування та ведення бази даних іноземних здобувачів освіти, що навчаються в Університеті, продовження терміну перебування в Україні та зняття з обліку іноземних громадян, що навчалися в Університеті;

5) внесення пропозицій та узгодження проектів наказів факультетів про зарахування (поновлення), про відрахування, про надання академічних відпусток;

6) внесення пропозицій та узгодження проектів наказів факультетів щодо переведення на наступний навчальний рік, допуску здобувачів вищої освіти до атестації екзаменаційними комісіями, допуску до кваліфікаційних екзаменів, захисту дипломних проектів (робіт), участі в організації проведення атестації;

7) взаємодія з факультетами та іншими підрозділами Університету щодо реалізації освітніх програм для іноземних здобувачів освіти й дотриманням правил перебування іноземців на території України;

8) листування й відповіді на запити іноземних здобувачів освіти щодо їх навчання в Університеті;

9) організація оформлення для іноземних випускників документів державного зразка про закінчення підготовчого відділення;

10) сприяння студентам — іноземним громадянам у проходженні процедури визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освігу, виданих навчальними закладами інших держав, та здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти;

11) проведення разом з факультетами та іншими підрозділами Університету роботи, щодо забезпечення своєчасного виконання договірних обов’язків іноземними здобувачами освіти та їх замовниками навчання;

12) підтримка постійних контактів з іноземними здобувачами освіти, забезпечення збору інформації та побажань щодо покращання освітнього процесу й умов перебування на території України.

3.4. Координація роботи структурних підрозділів Університету з організації прийому та навчання іноземних здобувачів освіти, їх проживання й повсякденного побуту, зокрема:

1) організація, забезпечення ведення документації з питань перебування в Україні та навчання іноземних здобувачів освіти в Університеті в обсязі, що передбачено чинним законодавством України;

2) взаємодія з органами влади, правоохоронними органами з питань перебування в Україні та навчання іноземних здобувачів освіти в Університеті, підготовка відповідей на листи й запити Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Українського державного центру міжнародної освіти, Харківської обласної військової адміністрації, Харківської міської ради, органів прокуратури тощо, посольств і консульств іноземних держав щодо перебування в Україні та навчання іноземних здобувачів освіти Університету;

3) робота з національними об’єднаннями іноземних громадян, їх державними й національними недержавними представництвами, допомога в організації роботи органів студентського самоврядування, студентського активу, що охоплює життєдіяльність осіб певної етнічної належності та в цілому іноземних громадян, що навчаються в Університеті;

4) взаємодія зі Студентським містечком Університету з питань проживання іноземних громадян, організації їх повсякденного побуту.

3.5. Організація проведення на базі Університету міжнародних науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок, інших освітніх, наукових, культурних заходів, а також організація участі здобувачів вищої освіти і співробітників Університету в таких заходах за кордоном, зокрема:

1) організація закордонних відряджень для проходження навчання, стажування й обміну досвідом викладачів, аспірантів і здобувачів вищої освіти Університету;

2) запрошення до Університету висококваліфікованих зарубіжних фахівців для читання лекцій, проведення консультацій, спільних наукових досліджень, надання методичної допомоги для вдосконалення структури й системи освіти;

3) оформлення й облік запрошень зарубіжних фахівців, організація прийомів іноземних делегацій, запрошених до Університету ректором, підготовка програм перебування;

4) підготовка документів, надання консультацій та підготовка до проходження співбесіди в консульських установах, проведення зборів з тими, хто виїжджає, щодо правил візового режиму в іноземних державах.

3.6. Аналітика міжнародної діяльності Університету й підготовка необхідної звітності щодо діяльності Університету в галузі міжнародного співробітництва, зокрема:

1) здійснення взаємодії з державними органами, громадськими організаціями й приватними особами з питань, що стосуються міжнародної співпраці, перебування й навчання іноземних громадян;

2) підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів міжнародної діяльності Університету;

3) підготовка й аналіз документів, що регламентують міжнародну діяльність в Університеті (положення, накази, методичні рекомендації), у тому числі ефективність зарубіжних відряджень;

4) аналіз взаємодії структурних підрозділів Університету у сфері міжнародної співпраці, у тому числі аналіз, узагальнення й поширення інформації з питань міжнародної діяльності на основі сучасних методів і засобів комунікації;

5) координація роботи підрозділів Університету щодо їх участі в міжнародних програмах і проектах, надання на основі вивчення міжнародного досвіду методичної допомоги структурним підрозділам Університету в розробленні навчально-методичних програм і планів, питань підготовки фахівців для іноземних держав, а також проведення міжнародних заходів.

4. Права та обов’язки

4.1. Права та обов’язки ЦМЗЄ реалізуються через права та обов’язки його керівника - директора ЦМЗЄ та його працівників.

4.2. Директор ЦМЗЄ та його працівники мають право:

1) обговорювати питання міжнародної співпраці Університету з представниками компетентних органів державного управління, посольств, закладів освіти, підприємств, фондів та інших організацій зарубіжних країн, вести з ними переговори й листування;

2) запитувати у факультетів і відділів Університету необхідні відомості й інформацію про виконання нормативних і організаційно-розпорядчих документів Університету, що стосуються здійснення міжнародних зв'язків;

3) вносити керівництву Університету пропозиції з питань набору студентів-іноземців, перспективного розвитку міжнародних зв’язків, участі в конференціях та інших заходах у галузі міжнародної співпраці;

4) розробляти пропозиції щодо організаційної структури та штатного розпису ЦМЗЄ і подавати їх на затвердження ректору;

5) подавати ректору Університету проекти угод про спільну діяльність з іноземними підприємствами, установами й організаціями відповідно до чинного законодавства для виконання завдань Університету, за рішенням ректора брати участь і представляти Університет у діяльності міжнародних організацій;

6) отримувати від структурних підрозділів Університету довідкову та аналітичну інформацію, необхідну для забезпечення освітнього процесу для іноземних громадян.

4.3. Директор ЦМЗЄ та його працівники мають такі обов’язки:

1) забезпечувати дотримання вимог законодавства України про працю, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Статуту Університету та цього Положення;

2) дотримуватись положень нормативних актів, організаційно- розпорядчих документів Університету щодо освітньої, наукової, організаційної, міжнародної та іншої діяльності;

4) за дорученням керівництва Університету в межах наданих повноважень вести переговори та листування з посольствами й консульськими установами, міжнародними організаціями та їх представництвами, іншими державними й недержавними установами, фірмами й іноземними громадянами в частині, що стосується навчання іноземців в Університеті;

5) забезпечувати освітній процес і належні умови праці й навчання згідно з вимогами законодавства для іноземних здобувачів освіти, за виключенням повноважень, що реалізують факультети Університету при здійсненні освітньої діяльності;

6) дотримуватись договірних зобов'язань Університету з іноземними суб'єктами освітньої, наукової, виробничої діяльності та громадянами;

7) слідкувати за дотриманням фінансової дисципліни, щодо виконання укладених договорів

8) забезпечувати збереження державного майна та матеріальних цінностей Університету, що закріплено за ЦМЗЄ.

5. Керівництво і структура ЦМЗЄ

5.1. ЦМЗЄ очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора Університету. Директора ЦМЗЄ може бути звільнено з посади на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту Університету згідно з чинним законодавством України.

5.2. Директор ЦМЗЄ повинен знати законодавство України щодо освітньої галузі, накази й розпорядження Міністерства освіти і науки України, інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти, а також з питань перебування іноземних громадян в Україні та їх навчання, Правила внутрішнього розпорядку, правила й норми охорони і безпеки праці, пожежної безпеки.

5.3. На посаду директора ЦМЗЄ призначається особа, яка має вищу освіту освітнього ступеня «магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»), стаж роботи за фахом не менше двох років, володіння діловою англійською мовою на рівні не нижче В2.

5.4. Директор ЦМЗЄ видає розпорядження щодо діяльності ЦМЗЄ, які є обов’язковими для виконання його працівниками і може бути скасовано ректором Університету, якщо вони суперечать законодавству України, Статуту або завдають шкоди інтересам Університету. Директор ЦМЗЄ також має право видавати розпорядження щодо організації освітнього процесу для іноземних здобувачів освіти, які є обов'язковими для всіх іноземних здобувачів освіти й працівників Університету, залучених для здійснення освітнього процесу для таких здобувачів.

5.5. У своїй роботі директор ЦМЗЄ керується положеннями, наведеними в його посадовій інструкції.

5.6. ЦМЗЄ - це структурний підрозділ Університету, що об’єднує такі напрями роботи: міжнародне співробітництво та євроінтеграція; організаційне забезпечення освітнього процесу іноземних громадян. Структура й штати ЦМЗЄ затверджуються ректором Університету за поданням директора ЦМЗЄ відповідно до чинного законодавства України в межах затвердженого кошторису й штатного розкладу Університету.

5.7. До структури ЦМЗЄ можуть входити відділи, сектори тощо. Структура ЦМЗЄ наведена у Додатку 1 цього Положення.

6. Відповідальність

6.1. Відповідальним за якісне і своєчасне виконання покладених завдань та функцій згідно з цим Положенням є директор ЦМЗЄ.

6.2. Ступінь відповідальності співробітників ЦМЗЄ встановлюється посадовими інструкціями.

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. ЦМЗЄ безпосередньо підпорядковується ректору Університету.

7.2. ЦМЗЄ взаємодіє з такими структурними підрозділами та посадовими особами Університету:

1) з проректором з науково-педагогічної роботи, деканатами, кафедрами, керівниками навчальних підрозділів Університету - з питань навчання, успішності, навчальної дисципліни іноземних здобувачів освіти, контролю за дотриманням іноземними здобувачами освіти правил перебування іноземців в Україні, положень договорів про їх навчання, вимог Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Університету;

2) з проректором з наукової роботи, керівництвом факультетів, головним бухгалтером - з питань укладання договорів з іноземними контрагентами;

3) з планово-фінансовим відділом Університету - з питань розрахунку вартості платних освітніх та інших послуг, які надаються Університетом тощо;

4) з проректором з адміністративно-господарської діяльності, директором Студентського містечка Університету - з питань заселення, оплати послуг з надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для тимчасового проживання для іноземних громадян, контролю за дотриманням Положення про студентський гуртожиток та Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках з боку іноземних громадян;

5) з відбірковими та приймальною комісіями Університету - з питань організації набору і прийому іноземних громадян для навчання в Університеті;

6) з юридичним відділом - з питань розроблення угод, договорів з іноземними контрагентами, складання проектів нормативних документів Університету щодо напрямів діяльності, за які відповідає ЦМЗЄ;

7) з іншими підрозділами й посадовими особами Університету, установами, організаціями згідно із завданнями та функціями, визначеними цим Положенням та відповідними нормативними актами.

7.3. ЦМЗЄ здійснює в межах своєї компетенції безпосередній зв'язок з Департаментом міжнародної співпраці Міністерства освіти і науки України, з підрозділами, що відповідають за міжнародні зв'язки й навчання іноземців в інших організаціях і установах України, а також з контролюючими, правоохоронними, дипломатичними установами й організаціями.

8. Прикінцеві положення

8.1. Положення про ЦМЗЄ затверджується вченою радою Університету й уводиться в дію наказом ректора.

8.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку, установленому для його прийняття.

Додаток 1 

Структура діяльності Центру міжнародних зв'язків та євроінтеграції

Сектор організаційного забезпечення освітнього процесу іноземних громадян

Сектор міжнародного партнерства та євроінтеграції

Організація освітнього процесу, що забезпечується факультетами та відділом аспірантури та докторантури

1.     Ведення з юридичними та фізичними особами переговорів щодо залучення на навчання іноземних громадян;

2.     Підготовка проектів і підписання договорів про співпрацю з фірмами- агентами з метою залучення іноземців на навчання в Університеті;

3.     Здійснення інформаційної діяльності, зокрема, створення баз даних, підготовка рекламних проспектів, презентацій, ведення інформаційного сайту Центру;

4.     Контроль за набором та підготовкою іноземних громадян в Університеті в межах компетенції відділу міжнародних зв’язків.

5.     Проведення попереднього аналізу документів іноземних громадян для подальшого розгляду відбірковими комісіями факультетів;

6.     Отримання, реєстрація, зберігання й видача запрошень іноземним громадянам на навчання в Університеті;

7. Організація та прийом документів для оформлення посвідки на тимчасове проживання на території України, необхідних документів для реєстраційного обліку іноземних громадян, постановка на міграційний облік іноземних громадян за місцем перебування, підготовка інформації та контроль за рухом контингенту й оформлення відповідної документації, формування та ведення бази даних іноземних здобувачів освіти, що навчаються в Університеті, продовження терміну перебування в Україні та зняття з обліку іноземних громадян, що навчалися в Університеті;

8. Внесення пропозицій та узгодження проектів наказів факультетів про зарахування (поновлення), про відрахування, про надання академічних відпусток;

9. Внесення пропозицій та узгодження проектів наказів факультетів щодо переведення на наступний навчальний рік, допуску здобувачів вищої освіти до атестації екзаменаційними комісіями, допуску до кваліфікаційних екзаменів, захисту дипломних проектів (робіт), участі в організації проведення атестації;

10. Взаємодія з факультетами та іншими підрозділами Університету щодо реалізації освітніх програм для іноземних здобувачів освіти й дотриманням правил перебування іноземців на території України;

11. Листування й відповіді на запити іноземних здобувачів освіти щодо їх навчання в Університеті;

12. Реалізація в Університеті державної політики, спрямованої на підвищення рівня якості професійної підготовки іноземних студентів (слухачів, аспірантів);

13. Встановлення зв’язків з посольствами і консульствами іноземних держав в Україні;

14. Пошук компаній-агентів з метою залучення іноземних громадян на навчання в Університеті;

15. Підготовка інформації про надання освітніх послуг з метою зростання контингенту іноземних студентів в Університеті;

16. Надання інформаційної підтримки іноземним громадянам з питань отримання ними запрошень на навчання в Університеті та оформлення віз, умов прийому та зарахування, визнання й апостилювання документів про освіту, а також перебування іноземців на території України;

17. Координація разом з приймальною комісією питань, пов’язаних зі вступом і зарахуванням іноземних громадян на навчання в Університеті за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями);

18. Прийом документів, здійснення процедури зарахування й організація навчання іноземних громадян на підготовчих курсах для іноземних громадян;

19. Координація питань, пов’язаних з навчанням іноземних здобувачів на факультетах;

20. Співпраця з органами Головного управління національної поліції в м. Харків, Управлінням Служби безпеки України, Державної прикордонної служби та Управління Державної міграційної служби України в Харківській області з питань діяльності Центру;

21. Співпраця з дочірнім підприємством МОН України «Український державний центр міжнародної освіти», ДП «Інформаційно-іміджевий центр»;

22. Організація набору учасників програм академічних обмінів;

23. Вивчення передових освітніх технологій зарубіжних країн, досвіду провідних ЗВО України в галузі підготовки іноземних здобувачів;

24. Контроль за оформленням особових справ іноземних здобувачів, контрактів з іноземними студентами, документів, які супроводжують навчання та проживання іноземців в Університеті;

25. Контроль за своєчасною реєстрацією іноземних громадян в органах Державної міграційної служби України згідно чинного законодавства;

26. Забезпечення іноземцям організаційної і правової підтримки при здійсненні процедури нострифікації закордонних документів про вищу освіту, якщо такі подаються ними при вступі до Університету;

27. Ведення обліку контингенту іноземців, які навчаються в Університеті та надання відповідної інформації на запити різних установ;

28. Сприяння в організації та проведенні виховної роботи з іноземцями, які навчаються в Університеті, ознайомленні їх з чинним законодавством України,загальноприйнятими нормами поведінки, Статутом університету, Положенням про навчальний процес, Правилами внутрішнього розпорядку, Правилами проживання в гуртожитку, Кодексом академічної доброчесності.

1. Налагодження, розвиток та підтримка міжнародного співробітництва Університету в освітянській та науковій сферах із іноземні закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями і фондами, із вітчизняними та закордонними партнерами, науково- виробничими і профільними громадськими організаціями та асоціаціями.

2.  Представлення інтересів Університету за кордоном.

3.  Тісна співпраця з навчальним та науковим відділами Університету, студентськими організаціями (першою чергою, міжнародними), а також у межах компетенції - з іншими підрозділами Університету.

4.  Інтеграція і координація діяльності в уже існуючих проектах та програмах таких, зокрема, як Еразмус+, Горизонт Європа, Темпус тощо.

5. Поглиблення, активізація і координація співпраці з іноземними освітніми та науковими структурами.

6. Здійснення організаційних заходів щодо пошуку іноземних партнерів, закордонних джерел фінансування та інвестицій.

7. Пошук нових та перспективних міжнародних освітніх і наукових грантових програм, у тому числі програм міжнародного обміну.

8. Інформування структурних підрозділів Університету, науково-педагогічних працівників і студентів Університету про міжнародні освітні та наукові організації, програми, фонди, стипендії, грантові програми тощо, а також про міжнародну діяльність Університету.

9. Надання допомоги структурним підрозділам Університету в поданні заявок на участь в міжнародних грантових програмах і конкурсах.

10.Координація роботи, пов'язаної з підписанням міжнародних договорів про співпрацю (угод, меморандумів), контроль за їх оформленням та виконанням.

11 .Забезпечення ведення реєстру договорів (угод, меморандумів) про міжнародне співробітництво, стороною яких є Університет.

12.Реєстрація матеріалів, що направляються за кордон для участі в студентських та інших конкурсах, програмах, контроль за їх оформленням та виконанням.

13.Облік грантових заявок, міжнародних угод та проектів, що виконуються в Університеті.

14. Адміністрування і моніторинг закордонних грантів, які отримали структурні підрозділи, науково-педагогічні працівники та здобувачі Університету.

15. Аналіз результативності та перспективності існуючих договірних відносин Університету із іноземними партнерами.

16.Відбір конкретних заходів міжнародного рівня, що плануються в Університеті та контроль за їх проведенням.

17.Оцінка необхідності та доцільності проведення певних заходів міжнародного рівня в Університеті.

18.Залучення іноземних візит-лекторів (візит-професорів) до участі в освітньому та науковому процесах Університету, а також скерування працівників Університету до інших вищих навчальних закладів, закордонних наукових установ для проведення дидактично-консультативної діяльності в якості візит-лекторів (візит-професорів).

1.Проведення попереднього аналізу документів іноземних громадян для подальшого розгляду відбірковими комісіями факультетів;

2. Отримання, реєстрація, зберігання й видача запрошень іноземним громадянам на навчання в Університеті;

3. Організація зустрічі іноземних громадян у місцях проходження прикордонного контролю (аеропорти, вокзали тощо);

4. Організація та прийом документів для оформлення посвідки на тимчасове проживання на території України, необхідних документів для реєстраційного обліку іноземних громадян, постановка на міграційний облік іноземних громадян за місцем перебування, підготовка інформації та контроль за рухом контингенту й оформлення відповідної документації, формування та ведення бази даних іноземних здобувачів освіти, що навчаються в Університеті, продовження терміну перебування в Україні та зняття з обліку іноземних громадян, що навчалися в Університеті;

5. Внесення пропозицій та узгодження проектів наказів факультетів про зарахування (поновлення), про відрахування, про надання академічних відпусток;

6. Внесення пропозицій та узгодження проектів наказів факультетів щодо переведення на наступний навчальний рік, допуску здобувачів вищої освіти до атестації екзаменаційними комісіями, допуску до кваліфікаційних екзаменів, захисту дипломних проектів (робіт), участі в організації проведення атестації;

7. Взаємодія з факультетами та іншими підрозділами Університету щодо реалізації освітніх програм для іноземних здобувачів освіти й дотриманням правил перебування іноземців на території України;

8. Листування й відповіді на запити іноземних здобувачів освіти щодо їх навчання в Університеті;

9. Організація оформлення для іноземних випускників документів державного зразка про закінчення підготовчого відділення;

10.Сприяння студентам – іноземним громадянам у проходженні процедури визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав, та здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти;

11.Проведення разом з факультетами та іншими підрозділами Університету . роботи, щодо забезпечення своєчасного виконання договірних обов’язків іноземними здобувачами освіти та їх замовниками навчання;

12.Підтримка постійних контактів з іноземними здобувачами освіти, забезпечення збору інформації та побажань щодо покращання освітнього процесу й умов перебування на території України.

Предметні олімпіади у форматі НМТ