Положення про порядок заміщення посади та звільнення з посади проректорів, директора науково-технічної бібліотеки, завідувача відділом аспірантури та докторантури, ученого секретаря | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення про порядок оцінювання діяльності, порядок заміщення посад, здобуття звань та ступенівПоложення про порядок заміщення посади та звільнення з посади проректорів, директора науково-технічної бібліотеки, завідувача відділом аспірантури та докторантури, ученого секретаря

Положення про норми часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників

Положення про порядок заміщення посади та звільнення з посади
проректорів, директора науково-технічної бібліотеки,
завідувача відділом аспірантури та докторантури, ученого секретаря
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 5 від 27 грудня 2023 року

Введено у дію наказом № 304  від 27.12.2023 р.

СУЯ ХАІ-Р-П/001:2023

Дата введення 01 січня 2024 року

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок заміщення посади та звільнення з посади проректорів, директора науково-технічної бібліотеки, завідувача відділом аспірантури та докторантури, ученого секретаря (далі ‒ Положення) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет) розроблено з урахуванням вимог законодавства України про працю, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)», що затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 № 1005 (зі змінами) та інших нормативних актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України з питань заміщення посад науково-педагогічними працівниками та регламентує процедуру заміщення вакантних посад: проректорів, зокрема, проректорів, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом; директора науково-технічної бібліотеки; завідувача відділу аспірантури та докторантури; ученого секретаря Університету.

1.2. Посади проректорів, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом, завідувача відділу аспірантури та докторантури, ученого секретаря можуть займати особи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання.

1.3. Посада проректора, директора науково-технічної бібліотеки, завідувача відділу аспірантури та докторантури, ученого секретаря вважається вакантною в разі закінчення строку трудового договору (контракту) особи, яка обіймала відповідну посаду, або її звільнення на підставах, передбачених законодавством про працю, а також у випадку введення нової посади до штатного розпису Університету.

1.4. Статтею 55 Закону України «Про вищу освіту» і статутом Університету не передбачено обов’язкового конкурсного відбору для заміщення посад проректора, директора науково-технічної бібліотеки, завідувача відділу аспірантури та докторантури, ученого секретаря. Для заміщення вакантних посад без проведення конкурсного відбору застосовуються загальні норми трудового законодавства, положення статуту Університету та цього Положення.

1.5. Проректори, директор науково-технічної бібліотеки, завідувач відділу аспірантури та докторантури, учений секретар, в яких закінчується строковий трудовий договір (контракт) не пізніше ніж за два місяці до його закінчення письмово попереджаються відділом кадрів про закінчення строку трудового договору (контракту) і звільнення з посади. Посади проректора, директора науково-технічної бібліотеки, завідувача відділу аспірантури та докторантури, ученого секретаря, які знаходяться у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, творчій відпустці, на підвищенні кваліфікації, вакантними не вважаються і заміщуються тимчасово у порядку, визначеному законодавством України.

1.6. На інші посади науково-педагогічних працівників, що зазначені у статті 55 Закону України «Про вищу освіту», а також на посади керівників навчальних (освітніх) підрозділів, за виключенням посад, що визначені у цьому Положенні та посад, які заміщуються у результаті конкурсного відбору, працівників призначають в порядку, що визначено у розділі 4 цього Положення.

2. Призначення на посаду та звільнення з посадипроректорів

2.1. Відбір кандидатів на посади проректорів здійснюється ректором.

2.2. Рішення про призначення на посади проректорів відповідно до пункту 4 частини 6 статті 40 Закону України «Про вищу освіту» з урахуванням абз. 12 Листа Міністерства освіти і науки України від 21.10.2015 № 1/9-495 «Щодо погодження рішень органами студентського самоврядування» приймається ректором за погодженням з органом студентського самоврядування Університету. Контракт з проректором набуває чинності після отримання згоди органу студентського самоврядування Університету щодо призначення кандидатури на посаду. Підготовці укладанню контракту з проректором та складанню проєкту наказу про його призначення передує письмове звернення ректора до Голови органу студентського самоврядування про надання згоди на призначення та позитивна відповідь органу студентського самоврядування Університету. Відповідь на звернення ректора щодо погодження призначення на посаду проректора повинна бути надана у межах 5 робочих днів. У разі, якщо ректор не визначився з кандидатурою на посаду проректора або у разі відсутності факту волевиявлення чи непогодження органом студентського самоврядування Університету кандидатури на посаду проректора, ректор призначає визначену ним особу виконувачем обов’язків (покладає обов’язки) проректора до його призначення в установленому порядку.

2.3. Ректор самостійно визначає строк, на який укладається контракт (трудовий договір) із проректором.

2.4. У контракті із проректором, діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом, визначаються цільові показники діяльності Університету, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді проректора в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни для досягнення таких цільових показників. Для забезпечення поточного контролю за виконанням цільових показників проректор перед початком нового бюджетного (навчального) року подає ректорові для затвердження план роботи на поточний бюджетний (навчальний) рік з визначенням кількісних показників, що корелюють зі встановленими контрактом цільовими показниками за доручені напрями діяльності Університету, та після завершення року звітує перед ректором про виконання за дорученими напрямками діяльності Університету.

2.5. У зв'язку з тим, що проректор може заміщувати ректора як виконуючий обов'язки відповідно до статуту Університету, свого контракту та наказу ректора або згідно з відповідним наказом Міністерства освіти і науки України, при призначенні на посаду проректора в Університеті передбачені і застосовуються обмеження, які визначені частиною 2 статті 42 Закону України «Про вищу освіту».

Не може бути призначена та не може обіймати посаду проректора особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підпадає під дію частини 3 статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

7) голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

2.6. Відповідно до п. 5.3.2 статуту Університету ректор призначає на посаду своїх заступників (проректорів), визначає їхні службові обов'язки, делегує їм (за необхідності) частину своїх повноважень. Ректор визначає функціональні обов’язки проректорів і розподіляє напрями діяльності між ними, що може оформлюватися у вигляді наказу або затвердженням посадових інструкцій (змін до них), а також може додатково видавати окремі доручення. Проректори підзвітні та підконтрольні ректору Університету і працюють під його безпосереднім керівництвом.

2.7. На підставі наказу про затвердження організаційної структури Університету з визначенням переліку структурних підрозділів, які безпосередньо підпорядковуються проректорам за напрямами діяльності, з урахування Положень контракту з проректором, за проректором закріплюються певні структурні підрозділи, стосовно яких він за дорученням ректора здійснює оперативне управління і безпосередньо керівництво. Перелік підпорядкованих структурних підрозділів уточнюється і змінюється відповідним наказом ректора за потреби.

2.8. Проректори зобов’язані надавати щорічний та інші звіти вченій раді Університету щодо виконання планів роботи та стану справ за дорученими напрямками діяльності Університету.

2.9. Проректор може бути звільнений з підстав, визначених Кодексом законів про працю України та контрактом з ним.

3. Призначення на посаду та звільнення з посади директора науково-технічної бібліотеки

3.1. Визначення кандидатур для заміщення посади директора науково-технічної бібліотеки здійснюється ректором з урахуванням пропозицій проректора з науково-педагогічної роботи (проректора з наукової роботи).

3.2. Кваліфікаційні вимоги для призначення на посаду директора науково-технічної бібліотеки визначаються відповідною посадовою інструкцією.

3.3. Кандидатури на заміщення вакантної посади директора науково-технічної бібліотеки попередньо обговорюється на зборах трудового колективу науково-технічної бібліотеки. Збори працівників науково-технічної бібліотеки вважаються дійсними, якщо в них бере участь не менше половини його персонального складу. Під час відбору кандидатур на посаду директора бібліотеки збори трудового колективу науково-технічної бібліотеки веде ректор або один з проректорів за його дорученням. На зборах претендент на посаду доповідає про результати роботи на посаді за попередній термін (якщо він перебував на посаді директора науково-технічної бібліотеки до цього часу) або на інших посадах та ознайомлює присутніх із перспективною програмою діяльності (планом роботи) на посаді на майбутній період у випадку його призначення на посаду.

Рішення зборів трудового колективу про рекомендацію щодо призначення претендента на посаду директора науково-технічної бібліотеки приймається відкритим голосуванням і вважається дійсним, якщо претендент набрав просту більшість голосів від присутніх на зборах членів колективу бібліотеки. Якщо голоси осіб, що брали участь у голосуванні, поділилися порівну за і проти рекомендації кандидатури на посаду, повторне голосування не проводиться і у висновку зборів колективу відображається думка всіх сторін із наведенням результатів голосування. Претенденти мають право бути присутніми на засіданні під час обговорення їх кандидатур. Результати обговорення і голосування щодо кандидатур на посаду директора на зборах трудового колективу враховуються ректором при прийнятті рішення про призначення на посаду певного кандидата.

3.4. З особою, що призначається на посаду директора науково-технічної бібліотеки, за взаємною згодою між ректором і нею, може укладатися трудовий договір на визначений строк (контракт), що є особливою формою трудового договору. Перед підписанням ректором контракту з особою, щодо якої ректором попередньо надана згода на призначення на посаду директора науково-технічної бібліотеки, ця особа проходить співбесіду з проректорами, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім і науковим процесом, на предмет уточнення окремих посадових обов’язків і професійних завдань, визначення терміну перебування на посаді, погодження з проректорами умов контракту. У контракті визначаються цільові показники діяльності науково-технічної бібліотеки Університету, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни для досягнення таких цільових показників. За результатами співбесіди проректори візують заяву претендента і погоджують проєкт контракту. Після цього ректор підписує контракт і видає наказ про призначення особи на посаду.

3.5. Директор науково-технічної бібліотеки підпорядкований ректору Університету. За дорученням ректора функції безпосереднього керівництва роботою директора науково-технічної бібліотеки може бути покладено на проректора Університету. Директор науково-технічної бібліотеки перед початком нового року подає ректору для затвердження план роботи на наступний рік, а наприкінці завершення року – звітує про виконання і результати. Поточний контроль може здійснюватися безпосередньо ректором або проректором за його дорученням.

3.6. Директор науково-технічної бібліотеки повинен надавати звіти вченій раді Університету відповідно до встановленої періодичності щодо виконання плану діяльності та стану справ у науково-технічній бібліотеці Університету.

3.7. Директор науково-технічної бібліотеки може бути звільнений з підстав, визначених Кодексом законів про працю України та контрактом з ним.

4. Призначення на посаду та звільнення з посади завідувача відділу аспірантури та докторантури, ученого секретаря університету

4.1. Визначення кандидатур для заміщення посади завідувача відділу аспірантури та докторантури Університету, ученого секретаря Університету здійснюється ректором.

4.2. З кандидатами для заміщення посади завідувача відділу аспірантури та докторантури або ученого секретаря Університету за результатами співбесіди з ректором обговорюються обов’язки, завдання та перспективна програма діяльності (план роботи) на посаді на майбутній період у випадку призначення на посаду кандидата.

4.3. Претендент на заміщення вакантної посади завідувача відділу аспірантури та докторантури, ученого секретаря за попереднім погодженням ректора Університету подає у відділ кадрів заяву про прийняття на роботу, а також інші документи, що передбачено вимогами кадрового діловодства в Університеті та кваліфікаційними вимогами для призначення на посаду у відповідній посадовій інструкції.

4.4. Завідувач відділу аспірантури та докторантури, учений секретар Університету можуть бути звільнені з посади з підстав, визначених Кодексом законів про працю України.

5. Прикінцеві положення

5.1. Процедури і правила, що зазначені у цьому Положенні, застосовуються до правовідносин, що виникнуть після набуття чинності цього Положення.

5.2. Положення про порядок заміщення посади та звільнення з посади проректорів, директора науково-технічної бібліотеки, завідувача відділом аспірантури та докторантури, ученого секретаря затверджується вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора.

5.3. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Предметні олімпіади у форматі НМТ