Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників і фахівців промисловості в Університеті | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення про порядок оцінювання діяльності, порядок заміщення посад, здобуття звань та ступенівПоложення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників і фахівців промисловості в Університеті

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників і фахівців промисловості в Університеті

Положення про підвищення кваліфікації та стажування
науково-педагогічних та педагогічних працівників,
а також фахівців промисловості
 в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 11 від 30 червня  2021 року

СУЯ ХАІ-ВПО-П/003:2021

Дата введення 01 липня 2021 р.

Редакція № 2

Терміни та визначення

Індивідуальний план професійного розвитку - перелік заходів з підвищення кваліфікації та професійного розвитку НПП/ПП на наступний навчальний рік за інституційною (формальною) та неформальною формами освіти, який передбачає набуття компетентностей, необхідних для виконання вимог освітніх програм, а також формування власної траєкторії професійного розвитку.

Інституційна форма здобуття освіти — це освіта, яку здобувають очно (денна й вечірня форми), заочно, дистанційно або мережево (ст. 9 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-УПІ).

Комісія з визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників університету (далі - Комісія) - комісія, створена рішенням вченої ради університету 2021 року, якій вчена рада передала повноваження щодо визнання результатів підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, які ие мають ліцензії на право провадження відповідної діяльності, а також шляхом самоосвіти (крім заходів підвищення кваліфікації згідно з Додатком 1).

Навчальний план підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників університету (далі - Навчальний план) - щорічний документ, який створюється в Університеті для організації інституційного підвищення кваліфікації для набуття та поглиблення професійних та загальноосвітніх компетентностей, визначених діючим «Положенням про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників, а також фахівців промисловості» (далі - Положення). Документ містить перелік та обсяги навчальних дисциплін, розподілених за напрямами професійного розвитку, визначеними Положенням.

Науково-педагогічний црацівник/педагогічний працівник (далі - НПП/ПП).

План підвищення кваліфікації та професійного зростання науково- педагогічних та педагогічних працівників структурного підрозділу (далі План) - документ, який визначає щорічний зведений перелік заходів формальної та неформальної освіти співробітників кафедри з метою формування та поглиблення загальних та професійних компетентностей за напрямами, визначеними Положенням та Навчальним планом. План формується на наступний навчальний рік, обговорюється та затверджується на засіданні кафедри за пропозиціями, визначеними «Індивідуальним планом професійного розвитку» (далі - ІППР) викладача на наступний навчальний рік, а також Навчальним планом не пізніше останнього тижня завершення навчання в поточному році згідно з графіком навчального процесу.

Програма підвищення кваліфікації (далі - Програма ПК) - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих суб’єктом підвищення кваліфікації для досягнення здобувачами результатів підвищення кваліфікації.

Самоосвіта - самостійна пізнавальна діяльність людини, спрямована на досягнення певних персональних значущих цілей в певній галузі науки, техніки, політичного життя, культури, мистецтва. Самоосвіта є умовою особистого розвитку, самоствердження та самореалізації та є складовою навчання людини протягом всього життя.

Стажування - набуття особою практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань (частина 6 статті 18 Закону України «Про освіту»).

Структурний підрозділ - кафедра, відділ, центр та ін., де науково- педагогічний або педагогічний працівник працює за основним місцем роботи або за сумісництвом.

Суб’єкт підвищення кваліфікації - юридична чи фізична особа (заклад освіти чи його структурний підрозділ, наукова установа, організація, підприємство), що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників.

Формальна освіта (англ. formal education) - освіта, що є інституціональною, свідомо визначеною та спланованою завдяки тому, що впроваджується державними або визнаними приватними закладами освіти, та яка в сукупності складає офіційну систему освіти країни. Формальна освіта характеризується участю здобувачів в освітніх програмах, після закінчення яких видають документи державного зразка (сертифікати, дипломи тощо), що дають право здійснювати оплачувану професійну діяльність за спеціальністю, обіймати вищі посади, продовжувати здобувати нові знання, удосконалювати професійні вміння та навички упродовж життя.

1. Загальні засади організації професійного розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників університету та фахівців промисловості

1.1 У «Положенні про підвищення кваліфікації та стажування науково- педагогічних та педагогічних працівників і фахівців промисловості» (далі - Положення) формулюються науково-методичні й організаційні засади освітньої діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі — Університет) з відповідного напряму освіти, передбаченого статтею 47 прикінцевих і перехідних положень Закону України «Про вищу освіту». Його розроблено з урахуванням основних положень Конституції України, статті 59 Закону України «Про освіту», статті 60 Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про професійний розвиток працівників», «Про науково-технічну діяльність», Порядку підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 «Деякі питання підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників» (зі змінами №1133 від 27 грудня 2019 року «Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»), Постанови Кабінету Міністрів України №1187 від 30.12.2015 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №977 від 11.07,2019, Положення про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №411 від 13.04.2011, Рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості, затверджених рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (протокол від 26.06.2019 №6), Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ЕЗЄ), а також чинних нормативно-правових актів з питань освіти й праці.

Метою підвищення кваліфікації НПП/ПП Університету є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення її якості. Підвищення кваліфікації є обов’язковою складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти Університету.

Професійний розвиток НПП/ПП Університету передбачає безперервний процес набуття нових та вдосконалення раніше набутих професійних та загальних компетентностей, необхідних для професійної діяльності, постійну самоосвіту та інші види і форми професійного зростання і може здійснюватися шляхом формальної (інституційнрї) та неформальної освіти (самоосвіти).

Основним завданням професійного розвитку НПП/ПП є формування та поглиблення загальнонаукової, цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої та інших компетентностей.

Професійний розвиток НПП/ПП має враховувати відповідний професійний стандарт (за наявності) і конкретні посадові обов’язки та/або перспективи їх розширення.

Університет сприяє професійному розвитку своїх НПП/ПП, які самостійно визначають траєкторію професійного розвитку та зміст підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації забезпечується Університетом у межах повноважень та відповідно до законодавства. При цьому НПП/ПП отримує консультативну допомогу керівника структурного підрозділу, в якому він працює. Планування професійного розвитку науково-педагогічного працівника та узгодження графіку відповідних заходів здійснюється на рівні структурного підрозділу.

Заходи професійного розвитку НПП Університету можуть здійснюватися як в Україні, так і за кордоном. Участь у програмах професійного розвитку на території держави, що визнана Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом, не допускається.

Основними складовими професійного розвитку НПП/ПП Університету є підвищення кваліфікації, яке здійснюєтеся безпосередньо в університеті за Навчальним планом підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників університету (далі - Навчальний план) на поточний рік (інституційна форма формальної освіти) відповідно до Програми підвищення кваліфікації (далі - Програма ПК), стажування як компонент професійного зростання, а також неформальна освіта (самоосвіта), включаючи види діяльності, передбачені Додатком 1 до Положення та інші заходи. Процедура зарахування результатів самоосвіти та обсяг підвищення кваліфікації визначаються цим Положенням. В якості суб’єктів підвищення кваліфікації (стажування) можуть виступати Університет або інший заклад освіти, установа, організація, фізична особа на підставі договорів, що укладаються між Університетом та суб’єктом підвищення кваліфікації.

2. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників

Загальна інформація

Положення визначає процедуру, види, форми, обсяг, періодичність та умови підвищення кваліфікації НПП/ПП шляхом формальної і неформальної освіти, включаючи механізми оплати, умови і процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації НПП/ПП здійснюється на основі Індивідуального плану професійного розвитку (далі - ІППР), який працівник створює особисто на наступний навчальний рік і до якого заносить усі заплановані заходи з підвищення кваліфікації шляхом формальної та/або неформальної освіти (самоосвіти), виходячи з необхідності проходження підвищення кваліфікації у повному обсязі за 5-річний термін, починаючи з року отримання поточного документу про підвищення кваліфікації. ІППР обговорюється та затверджується на засіданні структурного підрозділу протягом поточного навчального року, його підписують керівник структурного підрозділу та працівник. ІППР є основою для створення Плану підвищенця кваліфікації та професійного зростання науково-педагогічних та педагогічних працівників структурного підрозділу (далі - План) на наступний навчальний рік.

Формальну освіту в Університеті як об’єкті підвищення кваліфікації організовано за навчальними дисциплінами Навчального плану, який створюється на наступний навчальний рік за Програмою підвищення кваліфікації з урахуванням ІППР працівників відповідно до передбачених Навчальним планом напрямів підвищення кваліфікації (змістовних модулів) на умовах виборності дисциплін:

- формування та розвиток професійних компетентностей (фахових методик, технологій, набуття та підвищення професійного досвіду тощо) - 2 кредити ЄКТС;

- використання інформаційно-комунікаційних цифрових технологій в освітньому процесі та науковій діяльності, включаючи електронне навчання та його навчально-методичне забезпечення, САБ/САМ/САЕ системи, тощо - 1 кредит ЄКТС;

- поглиблення мовленнєвої (в тому числі іншомовної) інформаційно- комунікативної компетентності - 1 кредит ЄКТС;

- розвиток управлінської компетентності (для керівників підрозділів з планування та організації освіти, НПП, які формують зміст та організують освітню діяльність в Університеті) - 1 кредит ЄКТС;

- формування та розвиток суспільно-правових та психолого-педагогічних компетентностей - 1 кредит ЄКТС.

До Навчального плану університет може вносити обов’язкові дисципліни, виходячи з гострої необхідності покращення окремих компетентностей науково-педагогічного працівника, а також збільшувати обсяги окремих дисциплін в межах окремого модуля. В такому випадку до результатів підвищення кваліфікації зараховується обсяг цього модуля.

НПП/ПП можуть самостійно обирати інші форми, види, напрями підвищення кваліфікації, в тому числі у сторонніх суб’єктів підвищення кваліфікації, які не мають ліцензії на право освітньої діяльності, або засоби неформальної освіти (самоосвіти). В цьому разі підвищення кваліфікації планується і здійснюється за рішенням Університету в межах заходів, передбачених ІППР працівника, а зарахування результатів проходить за окремою процедурою за рішенням Комісії з визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників університету, окрім видів діяльності, внесених до Додатку 1. Формальна та неформальна освіта можуть поєднуватися в межах ІППР.

Періодичність та обсяги підвищення кваліфікації НПП/ПП Університету підвищують свою кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років. При цьому Університет забезпечує таке підвищення кваліфікації із збереженням середньої заробітної плати.

Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації шляхом формальної та неформальної освіти встановлюється в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС, один кредит ЄКТС становить ЗО годин) за накопичувальною системою загальним обсягом шість кредитів ЄКТС за п’ять років. Накопичувальна система передбачає можливість враховувати обсяги підвищення кваліфікації, які здійснювалися працівником будь-коли впродовж міжатестаційного періоду на основі показників документів про підвищення кваліфікації шляхом формальної освіти або матеріалів неформальної освіти.

Університет як суб’єкт підвищення кваліфікації

Науково-педагогічні працівники Університету вільні у виборі суб’єктів підвищення кваліфікації. Університет пропонує кожному науково- педагогічному працівнику або фахівцю промисловості проходження підвищення кваліфікації за інституційною формою та Навчальним планом відповідно до наявної ліцензії на право освітньої діяльності та до Програми підвищення кваліфікації (далі - Програма ПК) в одному із підрозділів за виключенням підрозділу, де він безпосередньо працює. Вибір іншого суб’єкту підвищення кваліфікації здійснюється працівником за погодженням з керівником структурного підрозділу та ректором Університету.

Університет організує освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації за місцем провадження власної освітньої діяльності (за місцем роботи працівника), а також за іншим місцем (місцями) або дистанційно, якщо це передбачено договором та відповідною програмою. Основним критерієм вибору іншого суб’єкта підвищення кваліфікації є відкритість і достовірність інформації про його діяльність, якість відповідних програм та освітніх послуг.

Основою для розроблення Програми ПК є Державний стандарт. Її створює та затверджує Університет як суб’єкт підвищення кваліфікації на основі типових програм підвищення кваліфікації, що затверджуються Міністерством освіти і науки України.

Програма ПК повинна містити інформацію про її розробника (розробників), найменування, мету, напрям, зміст, обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС, форму (форми) підвищення кваліфікації, перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо).

Програма ПК також може містити інформацію про:

- розподіл годин за видами діяльності (консультація; аудиторна, практична, самостійна і контрольна робота тощо);

- особу (осіб), яка виконує програму (рівень вищої освіти, категорія, науковий ступінь, педагогічне/вчене звання, місце та/або досвід роботи тощо);

- строки виконання програми;

- місце виконання програми (за місцезнаходженням суб’єкта підвищення кваліфікації та/або за місцезнаходженням замовника тощо), очікувані результати навчання;

- графік освітнього процесу;

- академічні, професійні можливості за результатами опанування програми;

- можливість надання подальшої підтримки чи супроводу;

- документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації тощо.

Обсяг (тривалість) Програми ПК визначають відповідно до її фактичної тривалості в годинах без урахування самостійної (позааудиторної) роботи або в кредитах ЄКТС з урахуванням самостійної (позааудиторної) роботи. Програма підвищення кваліфікації затверджується ректором університету. Університет забезпечує відкритість і доступність інформації про діючі Програми ПК шляхом їх оприлюднення на офіційному веб-сайті.

Форми підвищення кваліфікації

НПП/ПП Університету можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, передбаченими Програмою ПК: інституційною (очною (денною, вечірньою), заочною, дистанційною, мережевою), дуальною, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

Організація підвищення кваліфікації

Організаційні питання планування та проведення підвищення кваліфікації НПП/ПП Університету визначаються цим Положенням.

Навчальний план за затвердженою Програмою ПК формується відділом післядипломної освіти на наступний навчальний рік не пізніше його фактичного початку на основі індивідуальних пропозицій, наданих працівниками в їх ІППР та узагальнених структурними підрозділами із затвердженням їх керівниками у Плані структурного підрозділу (Додаток 2).

План підвищення кваліфікації керівного складу Університету (ректора, проректорів, деканів, завідувача аспірантури) затверджується вченою радою Університету окремо.

Для планування підвищення кваліфікації НПП/ПП у своєму ІППР надає інформацію про: орієнтовні строки підвищення кваліфікації, Програму ПК та її обсяг, суб’єкт підвищення кваліфікації, заходи самоосвіти та іншу важливу для працівника інформацію (Додаток 3) згідно з рекомендаціями щодо складання ІППР (Додаток 4).

Навчальний план на відповідний рік включає: список НПП/ПП, які повинні пройти підвищення кваліфікації у цьому році (за ІППР науково-педагогічних та педагогічних працівників та Планами підвищення кваліфікації та професійного зростання науково-педагогічних та педагогічних працівників структурного підрозділу), перелік навчальних дисциплін за змістовними модулями, форми, види, обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (в кредитах ЄКТС), перелік суб’єктів підвищення кваліфікації, строки (графік), вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення).

Навчальний план може бути змінено протягом року в порядку, визначеному вченою радою.

Навчальний план затверджується ректором Університету. Він оприлюднюється на офіційному веб-сайті.

На підставі Навчального плану здійснюється фінансування підвищення кваліфікації НПП/ПП за кошти державного бюджету, коштів спеціального фонду Університету, інших джерел; не заборонених законодавством.

Визнання результатів та документ про підвищення кваліфікації

Результати підвищення кваліфікації враховуються під час:

- проведення атестації ПП Університету;

- обрання на посаду за конкурсом чи укладення трудового договору з НПП Університету.

НПП/ПП Університету може підвищувати свою кваліфікацію в Університеті за виключенням структурного підрозділу, в якому він працює. В такому випадку результати підвищення кваліфікації не потребують визнання вченою радою Університету або уповноваженою нею Комісією.

Результати підвищення кваліфікації НПП Університету у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

Умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфікації НПП Університету у інших суб’єктів підвищення кваліфікації встановлюються вченою радою Університету шляхом делегування нею відповідних повноважень Комісії з визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників університету (далі - Комісія), яка створюється за рішенням Вченої ради.

У разі підвищення кваліфікації у іншому суб’єкті підвищення кваліфікації НПП/ПП Університету протягом одноііо місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до Комісії клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації для визнання.

У разі підвищення кваліфікації пціяхом неформальної освіти (самоосвіти), проведеного згідно з І11І1Р, працівник Університету замість документа про підвищення кваліфікації подає звіт, творчу роботу або оприлюднений на веб-сайті Університету та/або в системі Mentor персонально розроблений електронний освітній ресурс. Форму звіту визначає керівник підрозділу. Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні Комісії.

Для визнання результатів підвищення кваліфікації Комісія Університету заслуховує звіт працівника щодо:

- якості виконання програми (плану) підвищення кваліфікації,

- результатів підвищення кваліфікації,

- дотримання суб’єктом підвищення кваліфікації умов договору.

За результатами розгляду Комісія приймає рішення про визнання чи невизнання результатів підвищення кваліфікації.

У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації Комісія може надати рекомендації НПП/ПП щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації та/або прийняти рішення щодо неможливості подальшого включення такого суб’єкта підвищення кваліфікації до плану підвищення кваліфікації Університету до вжиття ним дієвих заходів з підвищення якості надання освітніх послуг.

За результатами підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, науково- педагогічному працівнику Університету може бути присвоєно повну та/або часткову професійну та/або освітню кваліфікацію у встановленому законодавством порядку. Це питання підлягає розгляду на засіданні Комісії.

Університет визнає як підвищення кваліфікації окремі важливі види наукових, навчально-методичних та навчально-організаційних робіт НПП/ПП: участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіту, здобуття наукового ступеня, видання посібника або наукової монографії, комплексу дистанційного навчання з дисципліни, елементів методичного забезпечення вищої освіти та ін. згідно з Додатком 1. Процедура зарахування окремих видів діяльності, їх результатів та обсяг підвищення кваліфікації НПП Університету визначається цим Положенням.

За результатами проходження підвищення кваліфікації за інституційною формою НПП/ПП видається документ про підвищення кваліфікації встановленого зразка (Додаток 5).

Документи про підвищення кваліфікації (сертифікати, свідоцтва тощо), що були видані за результатами проходження підвищення кваліфікації НПП Університету у суб’єктів підвищення кваліфікації - нерезидентів України, потребують визнання вченою радою Університету.

Фінансування підвищення кваліфікації

Джерелами фінансування підвищення кваліфікації НПП/ПП Університету є кошти державного бюджету, інші власні надходження Університету.

Фінансування підвищення кваліфікації НПП/ПП Університету, які працюють за основним місцем роботи, в обсязі, встановленому цим Положенням і відповідно до Навчального плану, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у кошторисі Університету.

У разі підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного бюджету, інших коштів, затверджених у кошторисі Університету на підвищення кваліфікації, укладення договору між Університетом та суб’єктом підвищення кваліфікації із зазначенням джерела фінансування підвищення кваліфікації є обов’язковим.

Тільки самостійне фінансування підвищення кваліфікації здійснюється:

- НПП/ПП, які працюють в Університеті за основним місцем роботи і проходять підвищення кваліфікації поза межами Навчального плану;

- іншими особами, які працюють в Університеті на посадах НПП/ПП за суміщенням або сумісництвом.

На час підвищення кваліфікації працівником відповідно до затвердженого плану з відривом від виробництва (освітнього процесу) в обсязі, визначеному законодавством, за ним зберігається місце роботи (посада) із збереженням середньої заробітної плати.

Витрати, пов’язані з підвищенням кваліфікації, відшкодовуються у порядку, визначеному законодавством.

Факт підвищення кваліфікації НПП/ПП Університету у іншого суб’єкта підвищення кваліфікації підтверджується актом про надання послуги з підвищення кваліфікації, який складається в установленому законодавством порядку, підписується ректором Університету або уповноваженою ним особою та суб’єктом підвищення кваліфікації. Такий акт є підставою для оплати послуг суб’єкта підвищення кваліфікації згідно з укладеною угодою щодо підвищення кваліфікації. Такий акт не складається, якщо договір не укладався, а послуги з підвищення кваліфікації працівник оплачував самостійно чи отримував безоплатно.

Акт про надання послуги з підвищення кваліфікації є первинним бухгалтерським документом, він може бути складений у паперовій або в електронній формі та має містити всі обов’язкові реквізити, визначені частиною другою статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

- назву документа (форми) і дату його складання;

- назву суб’єкта підвищення кваліфікації; 

- зміст та обсяг господарської операції (підвищення кваліфікації), одиницю виміру господарської операції (у годинах та/або кредитах ЄКТС);

- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Стажування

Відповідно до частини шостої статті 18 Закону України «Про освіту» стажування - це набуття особою практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань.

Стажування є основним складником професійного розвитку НПП і компонентом комплексного підвищення кваліфікації НПП Університету .

Стажування НПП може здійснюватися в закладах освіти, установах, організаціях та на підприємствах, а також в Університеті за місцем роботи НПП, за виключенням структурного підрозділу - безпосереднього місця роботи. В цьому разі керівником стажування призначається науково- педагогічний чи науковий працівник, який працює в Університеті за основним місцем роботи, має науковий ступінь та/або вчене звання і не менше десяти років досвіду роботи на посадах НПП чи наукових працівників.

Стажування НПП у інших суб’єктів підвищення кваліфікації здійснюється під керівництвом працівника, який має відповідний досвід роботи та кваліфікацію.

Між Університетом та організацією - суб’єктом підвищення кваліфікації укладається договір, що передбачає стажування одного чи декількох НПП Університету. За пропозицією однієї із сторін договору до нього можуть вноситися зміни (уточнення) шляхом укладення відповідної додаткової угоди.

Оплата праці керівника стажування у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визначається такими суб’єктами підвищення кваліфікації самостійно або на підставі укладених договорів про стажування НПП

Програма стажування

Стажування здійснюється за індивідуальною програмою, що розробляється і затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації та повинна містити інформацію щодо:

- обсягу (тривалості) програми;

- очікуваних результатів навчання.

Індивідуальна програма стажування може містити також іншу інформацію, що стосується проходження стажування НПП.

У випадку укладання договору індивідуальна (індивідуальні) програма (програми) є невід’ємним (невід’ємними) додатком (додатками) до договору.

 

Зразки документів, необхідних для організації стажування, відображені в Додатках 6-13

 

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Увага! План заповнюється за Google- формою:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsXKaWmi6eIPIUim6AZMDlmzcyOx6EdGvheczTmG-WA-4dCg/viewform

Додаток4

 

Додаток5

Додаток6

Додаток7

Додаток8

Додаток9

Додаток10

Додаток11

Додаток12

Додаток13

Предметні олімпіади у форматі НМТ