Положення про порядок перевірки академічних та наукових текстів на унікальність | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення про організацію системи управління якістюПоложення про порядок перевірки академічних та наукових текстів на унікальність

Положення про управління ризиками

Положення про порядок перевірки академічних
та наукових текстів на унікальність
 в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 5 від 27 грудня 2023 року 

Введено у дію: наказ № 3040 від 27 грудня 2023 року

 

СУЯ ХАІ-НМВ-П/007:2023

Дата введення 01 вересня 2024 року

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1. Положення «Про порядок перевірки академічних та наукових текстів на плагіат» (далі - Положення) розроблено відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» (зі змінами), «Методичних рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності», що викладено у листі Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 № 1/9-650, Статуту Університету, а також Кодексу академічної доброчесності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківській авіаційний інститут» (далі - Університет) та інших нормативних документів, що регулюють питання забезпечення академічної доброчесності в Університеті, з урахуванням передового досвіду в цій сфері провідних закладів вищої освіти України, Європи та Світу.

1.2. Цей Порядок регламентує процедури проведення перевірки академічних та наукових текстів здобувачів освіти і працівників Університету з використанням антиплагіатної інтернет-системи «Unicheck» на наявність запозичень із текстів, присутніх в базах Університету, базах інших закладів вищої освіти та в Інтернеті. За потреби додаткова перевірка може здійснюватися іншими вільно доступними системами.

1.3. Процедурі обов’язкової перевірки підлягають такі види робіт:

- кваліфікаційні (дипломні) роботи здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавр та магістр (перевірка курсових робіт, розрахунково- графічних робіт та домашніх завдань не є обов’язковою і може здійснюватися, якщо це передбачено освітньою програмою, або вибірково за рішенням уповноважених осіб з метою здійснення контролю за якістю освіти, або за поданням викладача відповідної дисциплін);

- автореферати та рукописи дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії, доктора наук, що подаються до захисту спеціалізованим вченим радам (далі - СВР) Університету;

- рукописи монографій, підручників та навчальних посібників, поданих на розгляд вченій раді Університету щодо надання рекомендації до друку;

- рукописи статей, поданих до публікування у редколегії наукових періодичних видань (далі - редколегія) Університету.

1.4. Завданням антиплагіатної інтернет-системи є визначення ступеня подібності тексту кваліфікаційної (дипломної), академічної чи наукової роботи до текстів документів, що містяться в базах даних та в Інтернеті. Роботи, для яких виявлено значний відсоток подібності, не можуть бути кваліфіковані (прийняті до розгляду), оскільки є такими, що містять плагіат. Рішення щодо наявності або законності запозичень, знайдених антиплагіатною системою, приймає Група сприяння академічної доброчесності, створена при випусковій кафедрі, факультеті, СВР чи редколегії залежно від виду академічного тексту, що проходить перевірку, відповідно до цього порядку.

1.5. Контактною особою між Університетом і компанією ТОВ «Антиплагіат» (Unicheck), що надає послуги системи виявлення текстових збігів та запозичень, з усіх технічних питань функціонування Антиплагіатної системи, а також координатором роботи з перевірки академічних текстів в Університеті є Адміністратор антиплагіатної системи. Обов'язки Адміністратора антиплагіатної системи покладаються наказом ректора на певного науково-педагогічного працівника або іншого працівника Університету. Перелік функціональних обов'язків Адміністратора антиплагіатної системи Університету затверджується наказом ректора.

1.6. Перевірку на можливу наявність у тексті чужих опублікованих результатів (текстів) без належного посилання на авторів на рівні кожного структурного підрозділу (зокрема, факультету, СВР, редколегії) здійснює відповідальна особа за перевірку текстів на академічний плагіат (далі - відповідальна особа), призначена наказом ректора.

1.7. Обов'язки відповідальної особи наказом ректора за поданням декана факультету, голови СВР, голови редколегії покладаються на науково- педагогічних, наукових, педагогічних або інших працівників факультету, секретаря або членів СВР та редколегії.

1.8. Адміністратор антиплагіатної системи та відповідальні особи від факультетів, СВР, редколегій взаємодіють між собою з усіх технічних питань функціонування Антиплагіатної системи. Адміністратор антиплагіатної системи координує і контролює роботу відповідальних осіб та входить до складу Групи сприяння академічної доброчесності Університету.

2. Завдання та обов’язки відповідальних осіб

2.1. Обліковий запис Адміністратора антиплагіатної системи створюється представником компанії-розробника. Відкриття облікового запису відповідальним особам на рівні факультету, СВР та редколегії проводиться відповідальною особою за систему антиплагіат.

2.2. Відповідальна особа на рівні факультету може передавати частину своїх повноважень відповідальним особам на рівні кафедр факультету з наданням їм відповідних атрибутів облікового запису. Відповідальні особи на рівні кафедри призначається деканом факультету за поданням завідувача кафедри та відповідальної особи факультету.

2.3. За підготовку файлу роботи, що підлягає перевірці, відповідає автор цієї роботи. Формат файлу повинен бути прийнятним для перевірки на плагіат (підтримуються формати файлів .doc, .docx, .pdf, .odt, які не містять елементів захисту).

2.4. Під час підготовки файлу роботи забороняється використовувати будь-які методи обманювання сервісів перевірки на академічний плагіат, зокрема забороняється:

- заміна текстових символів на візуально ідентичні зображення;

- заміна окремих букв одного алфавіту на аналогічні за написанням букви іншого алфавіту (наприклад, заміна кириличних букв на відповідні латинські і навпаки);

- вставка додаткових текстових символів, які візуально не видимі.

У випадку виявлення факту спроби обману під час перевірки на наявність академічного плагіату в поданих роботах приймається негативний висновок зі складанням відповідного протоколу і така робота не приймається до захисту (не рекомендується до публікування).

2.5. Відповідальна особа після отримання файлів робіт від авторів проводить перевірку на академічний плагіат за такою процедурою:

- авторизується в Інтернет-сервісі перевірки на плагіат;

- завантажує файли робіт на сервер Інтернет-сервісу через відповідний Веб-інтерфейс;

- перевіряє завантажені файли робіт з внутрішньою базою документів Університету та / або з Інтернет-ресурсами в Інтернет-сервісі;

- зберігає на локальних носіях розширені електронні звіти щодо результатів перевірки, у яких міститься інформація про відсоток унікальності робіт.

2.7. Відповідальні особи по кафедрі несуть відповідальність:

- за невідповідність поданих паперових та електронних версій робіт;

- за подання в звіті недостовірної та неправдивої інформації;

- за невчасну перевірку роботи на плагіат та формування звітів подібності за умови дотримання термінів подачі тексту роботи автором.

2.8. Адміністратор антиплагіатної системи може здійснювати вибіркову перевірку звітів подібності та рішень, що подані відповідальними особами.

3. Оцінка рівня оригінальності та умови визнання запозиченнь правомірними

3.1. У системі запобігання академічного плагіату Університету в якості критерію оригінальності творів використовується показник рівня оригінальності тексту у відсотках, отриманих за допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і зменшений на відсоток правомірних запозичень.

3.2. Для наукових, навчально - методичних та випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт рекомендованою є наступна шкала оцінки залежно від кількісного показника рівня оригінальності твору:

Для системи Unicheck:

Для авторефератів та дисертаційних робіт

Для магістерських дипломних робіт, монографій та рукописів наукових статей

Для кваліфікаційних (дипломних) бакалаврських та магістерських робіт, рукописів підручників, навчальних посібників та ін. робіт

Рівень оригінальностітвору

Рекомендована дія

понад 85 %

понад 80 %

понад 75 %

Високий

Текст вважається оригінальним та не потребує додаткових дій щодо запобігання неправомірним запозиченням.

Передається на розгляд Групи сприяння академічної доброчесності

від 70% до 85%

від 60 % до80%

від 55 % до75%

Задовільний

Наявні окремі ознаки академічного плагіату. Слід пересвідчитись у наявності посилань на першоджерела для цитованих фрагментів. Передається на розгляд Групи сприяння академічної доброчесності, яка визначає необхідність повторної перевірки

від 50% до 70%

від 40% до 60%

від 35 % до55%

Низький

Наявні певні ознаки академічного плагіату, але матеріал може бути прийнятий за умови доопрацювання з обов’язковою наступною перевіркою на оригінальність доопрацьованого твору

менше 50%

менше 40%

менше 35%

Неприйнятний

Наявні істотні ознаки плагіату. Матеріал до розгляду не приймається

Примітка. Коефіцієнт унікальності кількісного показника рівня оригінальності твору може бути змінено для інженерно-технічних спеціальностей та інших спеціальностей, які мають традиційні методики розрахунків та технологічні підходи.

3.3. Виявлені у тексті твору запозичення вважаються правомірними, якщо вони є:

- власними назвами (індивідуальними найменуваннями окремих одиничних об’єктів, зокрема, найменуваннями установ, назвами праць, які досліджувалися у творі, бібліографічними посиланнями на джерела та ін.);

- усталеними словосполученнями, що характерні для певної сфери знань;

- належним чином оформлені цитуваннями;

- самоцитуванням (фрагментами тексту, що належать автору твору, опубліковані або оприлюднені в електронній формі ним у інших творах), якщо воно допускається редакційною політикою видання.

3.4. Показники оригінальності (унікальності) академічних текстів (у відсотках) можуть бути змінені за рішенням випускових кафедр, вченої ради, СВР, редколегії та фіксуються у відповідному протоколі засідання з врахуванням специфіки спеціальностей із зазначенням підстав такої зміни, але не може бути суттєво нижчою за рекомендовані. Ця норма своєчасно доводиться до відома здобувачів (авторів).

3.5. Отримані результати у звітах щодо перевірки тексту на унікальність носять рекомендаційний характер і є лише допоміжними матеріалами для забезпечення роботи І рупи сприяння академічної доброчесності на рівні структурного підрозділу залежно від виду академічного тексту, що проходить перевірку, відповідно до цього Положення. Остаточне рішення про прийняття чи відхилення поданого тексту можуть прийняти лише посадові особи випускової кафедри, Державна екзаменаційна (атестаційна) комісія (щодо кваліфікаційних (дипломних) робіт здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавр та магістр), СВР (щодо авторефератів та рукописів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії, доктора наук), вчена рада Університету (щодо рукописів монографій, підручників та навчальних посібників), редколегія Університету (щодо рукописів статей, поданих до публікування у редколегії наукових періодичних видань). Це рішення обов’язково має бути аргументовано і зафіксовано в протоколі (висновку).

4. Перевірка кваліфікаційних (дипломних) робіт здобувачів вищої освіти

4.1. Перевірка кваліфікаційних (дипломних) робіт здобувачів освіти на академічний плагіат здійснюється за допомогою Інтернет-сервісів на основі внутрішньої бази документів Університету та в Інтернеті на безоплатній основі.

4.2. Перевірка рукописів кваліфікаційних робіт на академічний плагіат проводиться на підставі заяви здобувача вищої освіти (за формою, що наведено у Додатку 1 до цього Положення).

4.3. Відповідальність за подачу файлу для перевірки на академічний плагіат несе здобувач вищої освіти (автор кваліфікаційної (дипломної) роботи), який в термін не пізніше 15 календарних днів перед засіданням випускової кафедри, на якій будуть розглядатися питання допуску його роботи до захисту готує файл кваліфікаційної (дипломної) роботи у форматі, прийнятному для перевірки на плагіат та подає готовий файл завершеної кваліфікаційної (дипломної) роботи відповідальній особі на рівні випускової кафедри не пізніше ніж за два дні. Здобувач освіти має право перевірити кваліфікаційну (дипломну) роботу за допомогою безкоштовних програм чи сервісів і ознайомити з результатами перевірки керівника кваліфікаційної (дипломної) роботи.

4.4. Відповідальна особа на рівні випускової кафедри передає кваліфікаційні (дипломні) роботи в електронному та/або друкованому вигляді відповідальним особам на рівні (факультету) для перевірки на академічний плагіат або здійснює таку перевірку самостійно, якщо їй були делеговані такі повноваження.

4.5. Перевірка здійснюється в термін не більше 5 календарних днів. Результати перевірки (Довідка щодо результатів перевірки керівником/рецензентом кваліфікаційної роботи на предмет наявності порушень академічної доброчесності) передаються до відповідного деканату.

4.6. Роботи, які мають низький рівень оригінальності тексту повертаються здобувачам освіти на доопрацювання, як правило, на термін не більше 2 календарних днів. Після чого відправляється на повторну перевірку, яка здійснюється в термін не більше 3 календарних днів.

4.7. Роботи, які мають неприйнятний або низький рівень оригінальності тексту за результатами повторної перевірки, не допускаються до захисту. На основі поданих звітів та рішень Групи сприяння академічної доброчесності, затверджених на засіданні кафедри, випускова кафедра формує список допущених до захисту здобувачів вищої освіти.

4.8. По завершення повного процесу перевірки текстів на плагіат, включаючи повторну перевірку, сформовані звіти подібності та експертні висновки відповідальні особи на рівні факультетів в обов’язковому порядку надають Адміністратору антиплагіатної системи Університету. 

5. Перевірка рукописів дисертацій

5.1. Перевірка рукописів дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук (далі здобувачів) на академічний плагіат здійснюється за допомогою Інтернет-сервісів на основі внутрішньої бази Університету, відкритих Інтернет-ресурсів та є обов’язковою умовою прийняття їх до розгляду СВР.

5.2. Перевірка рукописів дисертацій на академічний плагіат проводиться на підставі заяви здобувача наукового ступеня (за формою, поданою у Додатку З до цього Положення).

5.3. Відповідальними за перевірку рукописів дисертацій на академічний плагіат є вчені секретарі СВР Університету або інші члени ради, затверджені наказом ректора за поданням Голови СВР.

5.4. Для перевірки рукопису дисертації на академічний плагіат здобувач разом з поданням дисертації для попереднього розгляду в СВР не пізніше за 10 календарних днів до засідання СВР:

- готує файл дисертації у форматі, прийнятному для перевірки на плагіат;

- подає готовий файл дисертації відповідальній особі на рівні СВР;

- подає відповідальній особі на рівні СВР заяву щодо перевірки рукопису дисертації на академічний плагіат.

5.5. Для проведення перевірки на плагіат відповідальна особа на рівні СВР:

- перевіряє дисертації в Інтернет-сервісі в термін не більше 3 днів з дня отримання рукопису дисертації та заяви здобувача;

- надає голові СВР електронний звіт щодо результатів перевірки.

5.6. Голова СВР на підставі поданого звіту приймає відповідне рішення щодо подальшої процедури розгляду рукопису. Якщо рівень оригінальності тексту в рукописі задовільний чи високий Голова СВР скликає Групу сприяння академічної доброчесності, до складу якої входять не менше 3 членів СВР з спеціальності, за якою подана дисертація. Група сприяння академічної доброчесності приймає рішення прийняття рукопису до розгляду або необхідності повторної перевірки в термін не більше 3 календарних днів, а також фіксує своє рішення в письмовій формі з обґрунтуванням підстав прийняття рукопису до розгляду або передання на повторну перевірку.

5.7. Роботи з низьким рівнем оригінальності повертаються здобувачу на доопрацювання за умови обов’язкової повторної перевірки рукопису дисертації. Лише після цього рукопис подається на розгляд Групи сприяння академічної доброчесності.

5.8. Роботи з неприйнятним рівнем оригінальності до розгляду СВР не приймаються.

5.9. Результати розгляду роботи Групою сприяння академічної доброчесності оформлюються в письмовому вигляді відповідно до зразка, наведеного в Додатку 2 до цього Положення в двох екземплярах (перший примірник залишається в СВР, а другий - передається відповідальній особі на рівні СВР).

5.10. Голова СВР інформує членів ради про результати перевірки під час попереднього розгляду дисертації на засіданні СВР.

5.11. Якщо робота, що виноситься на захист має гриф секретності, то після перевірки вона та розгорнутий звіт видаляються з бази, а зберігається лише узагальнений звіт (pdf-звіт).

5.12. Відповідальна особа на рівні СВР по завершенню процедури перевірки рукопису дисертації, включаючи повторну перевірку за її наявності, в обов’язковому порядку передає звіт подібності та рішення Групи сприяння академічної доброчесності, що створювалась в СВР, Адміністратору антиплагіатної системи Університету.

6. Перевірка рукописів монографій, підручників та навчальних посібників, наданих на рекомендацію до друку

6.1. Перевірка рукописів монографій на академічний плагіат здійснюється за допомогою Інтернет-сервісів на основі внутрішніх баз Університету і відкритих Інтернет-ресурсів та є обов’язковою умовою прийняття їх до розгляду вченої радою Університету.

6.2. Перевірка рукописів монографій, підручників та навчальних посібників проводиться на підставі заяви автора(ів) за формою, що наведено у Додатках 1 та 3 до цього Положення.

6.3. Перевірку на академічний плагіат рукописів монографій, підручників та навчальних посібників здійснюють відповідальні особи на рівні факультету.

6.4. Результати перевірки на академічний плагіат враховуються при прийнятті кафедрою рішення про порушення клопотання щодо надання рекомендації монографії, підручника чи навчального посібника до друку.

6.5. Перед перевіркою на академічний плагіат автор(и) монографії, підручника чи навчального посібника:

- готує файл рукопису у форматі, прийнятному для перевірки на плагіат;

- подає готовий файл рукопису відповідальній особі.

6.6. Для проведення перевірки на академічний плагіат відповідальна особа після отримання файлу рукопису та заяви від автора(ів) у термін до 5 календарних днів:

- перевіряє рукописи з Інтернет-ресурсами в Інтернет-сервісі;

- повідомляє посадову особу, що керує відповідним структурним підрозділом (органом), де буде розглянута відповідна монографія, підручник чи навчальний посібник про показник (відсоток) унікальності рукопису та надає розширений електронний звіт щодо результатів перевірки.

6.7. Посадова особа, що керує відповідним структурним підрозділом (органом), де буде розглянута відповідна монографія, підручник чи навчальний посібник, на підставі поданого звіту приймає відповідне рішення щодо подальшої процедури розгляду рукопису. Якщо рівень оригінальності тексту в рукописі задовільний чи високий, зазначена посадова особа скликає Групу сприяння академічної доброчесності, до складу якої входять не менше 5-ти осіб, що мають науковий ступінь за спеціальністю, що відповідає профілю поданого матеріалу чи суміжних спеціальностей, та 3-ох представників студентства. Група сприяння академічної доброчесності приймає рішення щодо прийняття рукопису до розгляду або про необхідність повторної перевірки в термін не більше З календарних днів, та фіксує своє рішення в письмовому вигляді відповідно до зразка, наведеного в Додатку 2 до цього Положення в двох екземплярах (перший примірник залишається в підрозділі (органі), де буде розглянута відповідна монографія, підручник чи навчальний посібник, а другий - передається відповідальній особі) з обґрунтуванням підстав прийняття рукопису до розгляду або передавання на повторну перевірку.

6.8. У випадку низького рівня оригінальності тексту поданого рукопису обов’язково проводиться повторна перевірка після доопрацювання автором (авторами). Повторна перевірка здійснюється у термін не більше 3 календарних днів з надходження виправленої версії рукопису. Лише після цього рукопис подається на розгляд Групи сприяння академічної доброчесності.

6.9. По завершення повного процесу перевірки текстів на плагіат, включаючи повторну перевірку, сформовані звіти подібності та один примірник рішення Групи сприяння академічної доброчесності и відповідальні особи на рівні факультетів в обов’язковому порядку надають Адміністратору антиплагіатної системи Університету.

7. Перевірка рукописів статей у фахових виданнях університету

7.1. Перевірка рукописів статей періодичних наукових видань на академічний плагіат здійснюється за допомогою Інтернет-сервісів на основі відкритих Інтернет-ресурсів.

7.2. Перевірка рукописів статей, поданих до публікування у періодичних наукових виданнях (далі - рукописів статей), проводиться безкоштовно (якщо це передбачено відповідними угодами Університету) або на комерційній основі відповідно до затвердженого кошторису витрат на публікацію періодичного наукового видання.

7.3. Перевірку на академічний плагіат рукописів статей здійснюють відповідальні секретарі редколегій періодичних наукових видань Університету.

7.4. Інформація про факт перевірки розміщується на сайті наукового видання. 

7.5. Показники оригінальності (унікальності) рукописів статей (у відсотках) встановлюється для кожного періодичного наукового видання та фіксуються у редакційній політиці.

7.6. Для подання на опублікування у періодичному виданні рукописів статей автор(и):

- готує файл рукопису статті у форматі, прийнятному для перевірки на плагіат;

- подає готовий файл рукопису статті відповідальному секретарю редколегії.

7.7. Для проведення перевірки на академічний плагіат відповідальний секретар після отримання рукописів статей від автора (ів) у термін до З календарних днів:

- перевіряє рукопис статті в Інтернет-сервісі;

- повідомляє відповідального редактора наукового видання про показник (відсоток) унікальності рукопису статті та надає розширений електронний звіт щодо результатів перевірки.

7.8. Результати перевірки на академічний плагіат враховуються при прийнятті редколегією наукового видання рішення про допущення рукопису статті до публікування. Рукописи з неприйнятним або низьким рівнем оригінальності не приймаються до розгляду, інші рукописи розглядаються редколегією відповідно до встановленої нею політики видання.

7.9. Відповідальні секретарі редколегій періодичних наукових видань університету в обов’язковому порядку надають Адміністратору антиплагіатної системи Університету звіти перевірок.

7.10. Автори рукописів та головні редактори періодичного наукового видання несуть персональну відповідальність за публікацію рукописів наукових статей, що не пройшла перевірку на академічний плагіат.

8. Порядок подання апеляції та її розгляд

8.1. Розгляд апеляції здобувачів (авторів) здійснюється Комісією з академічної доброчесності Університету.

8.2. У випадку незгоди з рішенням факультету, СВР чи редколегії студент, аспірант, докторант, викладач або інший учасник освітнього (наукового) процесу має право у триденний термін подати письмову апеляційну заяву на ім’я голови Комісії з академічної доброчесності за формою, наведеною у Додатку 4 до цього Положення.

8.3. Голова Комісії з академічної доброчесності Університету проводить засідання у тижневий термін з моменту подання заяви.

8.4. Про дату та час проведення засідання заявник попереджається щонайменше за два дні.

8.5. Якщо заявник не з’являється на засідання Комісії з академічної доброчесності, питання розглядається за його відсутності.

8.6. За результатами засідання Комісія з академічної доброчесності формує остаточний висновок, який підписує голова Комісії з академічної доброчесності, її члени та заявник (за наявності).

9. Відповідальність здобувачів, авторів та посадових осіб за академічний плагіат

9.1. Встановлення фактів незадовільної оригінальності (низької унікальності) є підставою для відмови у наданні рекомендації для друку або відправлення цих матеріалів на доопрацювання.

9.2. Низький відсоток оригінальності робіт здобувачів вищої освіти ступенів «бакалавр», «магістр» є підставою щодо прийняття рішення про недопущення до захисту та відправку матеріалів на доопрацювання або видачу нового завдання, відрахування здобувача чи позбавлення його стипендії (пільг оплати навчання).

9.3. У випадку використання неправомірного запозиченого матеріалу без посилання на автора або джерело запозичення, дисертація знімається з розгляду незалежно від стадії її розгляду без права захисту.

9.4. Виявлення фактів плагіату у творах докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня є підставою для розгляду питання щодо доцільності подальшого перебування даної особи у аспірантурі (докторантурі) чи відкріплення здобувача від кафедри.

9.5. Виявлення фактів плагіату наукових та науково-педагогічних працівників Університету враховується при продовженні дії контракту.

9.6. Встановлення фактів плагіату в творах докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня, що опубліковані без перевірки, є підставою для заборони автору включати такі твори у перелік своїх наукових та науково- методичних публікацій.

9.7. Відповідно до правил, встановлених ч. 6 ст. 6 Закону України «Про вищу освіту», до захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані здобувачем наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідного наукового ступеня.

9.8. Виявлення академічного плагіату у захищеній дисертації (науковій доповіді) є підставою для скасування рішення СВР про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома. Скасування рішення СВР про присудження наукового ступеня у разі виявлення академічного плагіату здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та може бути оскаржене відповідно до законодавства України.

9.9. Науково-педагогічні та наукові працівники, здобувачі освітньо-кваліфікаційних і наукових ступенів та їх керівники, члени СВР і офіційні опоненти несуть особисту відповідальність за дотримання принципів академічної доброчесності, передбачену законодавством України та Кодексом академічної доброчесності Університету.

9.10. Університет має право звернутися до відповідних органів (за поданням Комісії з академічної доброчесності Університету) щодо позбавлення наукового ступеня або вченого звання осіб, в академічних текстах яких виявлено плагіат.

9.11. Звернення осіб щодо порушення їх авторського права розглядаються на засіданні Комісії з академічної доброчесності Університету. До засідання Комісії з академічної доброчесності можуть бути залучені ректор, проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з наукової роботи, Адміністратор антиплагіатної системи Університету, п’ять науково-педагогічних працівників Університету з найвищим показником Індексу Гірша в БД Scopus, начальник юридичного відділу Університету, а також додаткові особи за рішенням головуючого.

10. Прикінцеві положення

10.1. Положення про порядок перевірки академічних та наукових текстів на плагіат затверджується вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора.

10.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття

Додаток 1

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ