Типове положення про дорадчі органи | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Типове положення про дорадчі органи

Типове положення про дорадчі органи
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 6 від 24 січня2018 року

СУЯ ХАІ-ДО-ТП/001:2018

Дата введення 01 лютого 2018 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1. Типове положення про дорадчі органи (далі - Типове положення) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до законів України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VІІ, статуту Університету (далі - Статут) і регламентує загальні організаційні, управлінські засади функціонування дорадчих органів Університету, які створюються ректором на громадських засадах.

1.2. Типове положення, а також зміни та доповнення до нього розглядає та затверджує вчена рада Університету і вводять у дію наказом ректора Університету.

1.3. Дорадчими (дорадчо-консультативними) органами Університету відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону України «Про вищу освіту», абз. 7 п. 6.5 Статуту Університету можуть бути: рада роботодавців, рада інвесторів, рада бізнесу, студентська рада, наукова рада, а також інші дорадчі (дорадчо-консультативні) органи, які створюються в установленому порядку відповідно до цього Типового положення.

1.4. Положення про відповідний дорадчий (дорадчо-консультативний) орган (далі - дорадчий орган) затверджується вченою радою Університету.

1.5. Дорадчий орган покликаний сприяти консолідації зусиль всіх підрозділів, органів управління і органів самоврядування Університету, а також всіх працівників і здобувачів вищої освіти Університету в реалізації освітній, науковій, інноваційній місії Університету. Дорадчий орган може виступати колективним експертом (порадником) з певних питань діяльності Університету.

1.6. У своїй діяльності дорадчий орган повинен керуватися чинним законодавством України, Статутом Університету, цим Типовим положенням і положенням про відповідний дорадчий орган. Пропозиції, висновки, рекомендації дорадчого органу мають дорадчий, консультативний характер і застосовуються органами управління Університету при прийнятті ними рішень у межах власних повноважень.

2. Створення дорадчого органу 

2.1. Дорадчий орган створюється наказом ректора Університету, у якому зазначаються обґрунтування створення відповідного дорадчого органу, мета, завдання, напрями його діяльності, а також його персональний склад та засоби організаційного забезпечення діяльності дорадчого органу (закріплення відповідного приміщення тощо). Ректор Університету забезпечує створення належних умов для роботи дорадчого органу, надає інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також окреме придатне для роботи приміщення, забезпечує наявність у таких приміщеннях необхідних засобів зв'язку, оргтехніки тощо.

2.2. До дорадчого органу можуть бути включені (за їхньою згодою) представники роботодавців, інвесторів, інших контрагентів Університету, провідні фахівці у освітній, науковій галузі, а також штатні працівники, студенти, аспіранти, докторанти Університету.

2.3. Початку діяльності дорадчого органу може передувати затвердження вченою радою Університету положення про відповідний дорадчий орган. У разі створення дорадчого органу до моменту затвердження положення про нього вченою радою Університету це положення повинно бути підготовлено і подано для затвердження у строк не пізніше 2 місяців з моменту створення дорадчого органу, якщо інший строк не встановлено у наказі ректора Університету про створення дорадчого органу.

2.4. Особи, яких залучено до роботи дорадчого органу, виконують свої обов’язки на громадських засадах.

3. Організація роботи дорадчого органу 

3.1. Дорадчий орган діє на основі принципів самоврядування, колегіальності, пошани до досягнень і традицій Університету.

3.2. Метою діяльності дорадчого органу відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону України «Про вищу освіту», абз. 7 п. 6.5 Статуту Університету може бути вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та/або наукової діяльності Університету.

3.3. У залежності від мети, завдань та напрямів діяльності робота дорадчого органу може носити постійний, періодичний або тимчасовий характер. Персональний склад дорадчого органу може змінюватися з ініціативи ректора Університету, за особистою заявою особи, яку залучено до роботи дорадчого органу (за виключенням штатних працівників Університету), за заявою органу управління дорадчого органу.

3.4. Формами роботи дорадчого органу можуть бути: проведення засідань у приміщенні Університету, створення робочих груп з підготовки певних питань, обговорення питань у режимі відео конференцій, опрацювання пропозицій, висновків, рекомендацій в он-лайн режимі тощо. Перелік конкретних форм і періодичність роботи дорадчого органу визначається ним самостійно.

3.5. Дорадчий орган на першому засіданні, яке проводиться у приміщенні Університету, визначає власну структуру, форми роботи, обирає органи управління дорадчим органом. У роботі дорадчого органу має право брати участь ректор Університету, голова вченої ради Університету. Обраний голова дорадчого органу вправі залучати до роботи дорадчого органу відповідних фахівців Університету (на громадських засадах), отримувати необхідну інформацію від структурних підрозділів Університету.

3.6. Особи, яких залучено до роботи дорадчого органу, повинні відповідально виконувати обов’язки, що пов’язані з такою роботою, не розголошувати інформацію, яка доведена до складу дорадчого органу, як інформація з обмеженим доступом, не допускати конфлікту інтересів між своєю діяльністю у складі дорадчого органу і діяльністю за місцем роботи.

3.7. При плануванні своєї роботи дорадчий орган повинен враховувати встановлені у наказі ректора про створення дорадчого органу строки підготовки, розробки питань, які є завданнями цього дорадчого органу (якщо такі строки зазначено), а також строки, що пов’язані з щорічними подіями, які вливають на освітній процес в Університеті, а також ураховувати необхідний час для попереднього колегіального обговорення, опрацювання створених дорадчим органом пропозицій для внесення до проектів рішень, локальних нормативних актів, що будуть вноситися для розгляду ректором, вченою радою Університету, конференцією трудового колективу, іншими органами управління (самоврядування) в Університеті.

3.8. Результатом роботи дорадчого органу із відповідного напрямку, із виконання певних завдань дорадчого органу є підготовлені (розроблені) ним пропозиції, висновки, рекомендації тощо (далі - пропозиції). Пропозиції дорадчого органу оформлюються у письмовому вигляді, підписуються головою (а також секретарем, за наявністю) дорадчого органу. Особи, яких залучено до роботи дорадчого органу, мають право додати до пропозицій дорадчого органу свою власну окрему думку, що оформлюється у письмовому вигляді та підписується особою.

3.9. Пропозиції дорадчого органу (включаючи окремі думки осіб, яких залучено до роботи дорадчого органу) передаються до ректора Університету.

3.10. Розгляд пропозицій дорадчого органу ректором, вченою радою, конференцією трудового колективу Університету здійснюється у першочерговому порядку.

3.11. Поточну документацію, що створено (накопичено) під час підготовки (розроблення) пропозицій із відповідного напрямку, із виконання певних завдань дорадчого органу, після передачі пропозицій передаються головою та секретарем (за наявністю) дорадчого органу в установленому порядку до відділу діловодства і архіву Університету.

4. Прикінцеві положення 

4.1. Типове положення приймається вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

4.2. Зміни та/або доповнення до цього Типового положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Предметні олімпіади у форматі НМТ