Положення про науково-методичну раду | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про науково-методичну раду

Положення про науково-методичну раду
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 8 від 21 березня 2018 року

 

СУЯ ХАІ-НМВ-П/013:2018

Дата введення 22 березня 2018 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про науково-методичну раду (далі - Положення) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до законів України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами), «Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівнів акредитації», затвердженого Наказом МОН України від 01.06.2006 № 422, Статуту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Статут) і регламентує загальні засади функціонування науково-методичної ради Університету (далі - НМР Університету).

1.2 НМР Університету є дорадчим органом, який здійснює моніторинг, аналіз, координацію, планування навчальної та методичної роботи в Університеті, розробляє рекомендації щодо її вдосконалення з метою забезпечення якості надання освітніх послуг й осучаснення процесу підготовки фахівців.

1.3 У своїй діяльності НМР Університету керується законами України, наказами та листами МОН України, Статутом та Колективним договором Університету та іншими нормативними документами, що стосуються вищої освіти.

1.4 НМР Університету утворюється строком на п’ять років, склад якої затверджується наказом ректора Університету.

1.5 Зміни у складі НМР Університету (виведення і введення нових її членів) під час її повноважень мають бути здійснені за наказом ректора Університету.

1.6 Після закінчення строку повноваження НМР Університету її новий склад має бути затверджений наказом ректора Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень.

1.7 Діяльність НМР Університету здійснюється на основі річного (семестрового) плану роботи, затвердженого ректором Університету.

1.8 Контроль, перевірка діяльності НМР Університету відбувається за порядком, який визначено законодавством України та чинними нормативними документами.

1.9 Витрати часу на роботу у НМР Університету визначаються згідно з положенням «Норми часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників», затвердженим вченою радою Університету, й відображаються у індивідуальних планах членах НМР Університету у розділі «Організаційно- методична робота».

2. Основні завдання і функції 

До компетенції НМР Університету належить:

2.1 Узагальнення, схвалення передового досвіду організації навчально- методичної роботи факультетів і кафедр Університету та досвіду, накопиченого світовими лідерами технічної освіти; розроблення рекомендацій щодо його поширення й імплементації в освітній процес Університету.

2.2 Реалізація політики Університету у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

2.3 Затвердження плану заходів з моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на навчальний рік.

2.4 Координація науково-методичної роботи на факультетах і кафедрах.

2.5 Координація роботи науково-методичних комісій Університету за галузями знань.

2.6 Координація та моніторинг розробки стандартів вищої освіти Університету як складової системи стандартів вищої освіти України.

2.7 Координація розробки освітніх програм.

2.8 Обговорення проектів нових нормативних документів, що регламентують організацію та зміст навчально-методичного забезпечення, підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення.

2.9 Розгляд питань з ініціативи ректорату та Вченої ради Університету щодо організаційного, методичного рівня освітнього процесу та наукове його забезпечення на конкретних кафедрах, факультетах і підготовка висновків про їх відповідність установленим вимогам.

2.10 Оцінювання доцільності внесення нових нормативних документів на розгляд Вченої ради Університету.

2.11 Надання роз’яснень, тлумачень, консультацій щодо застосування нормативних документів з навчально-методичної роботи.

2.12 Формування пропозицій щодо вдосконалення системи внутрішнього забезпечення якості в Університеті.

2.13 Формування пропозицій щодо забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в Університеті з урахуванням новітніх освітніх технологій, розроблення відповідних рекомендацій та нормативних документів.

2.14 Аналіз результатів моніторингу якості освітньої діяльності Університету та розроблення рекомендацій щодо його концептуального розвитку та процедурного вдосконалення.

2.15 Формування пропозицій щодо створення та розвитку інституційних засад для забезпечення зрозумілості й порівнюваності результатів навчання, набутих компетентностей і кваліфікацій.

2.16 Формування пропозицій щодо розвитку сертифікаційних програм в Університеті та формування навчальних дисциплін для вільного вибору студентами.

2.17 Затвердження профілів освітніх програм.

2.18 Уніфікація вимог до форми і змісту навчальних планів і робочих навальних програм; забезпечення узгодженості навчальних планів і робочих навальних програм у межах Університету.

2.19 Розгляд і схвалення проектів навчальних планів усіх освітніх ступенів.

2.20 Розгляд і схвалення графіку освітнього процесу.

2.21 Оцінювання доцільності внесення нових дисциплін до навчального плану.

2.22 Розгляд і схвалення навчальних програм з дисциплін усіх освітніх та наукових ступенів.

2.23 Затвердження комплексів навчально-методичних матеріалів до бакалаврських, магістерських програм.

2.24 Розроблення рекомендацій щодо вдосконалення навчально- методичного забезпечення дисциплін.\

2.25 Надання допомоги для активізації застосування в освітньому процесі інноваційних методів навчання, сучасних технічних засобів та програмних продуктів.

2.26 Розроблення інструментів для підтвердження відповідності між методиками викладання й очікуваними результатами дисципліни.

2.27 Рекомендація до видання навчальної літератури.

2.28 Сприяння вдосконаленню педагогічної майстерності науково-педагогічних і педагогічних працівників.

2.29 Розвиток зовнішніх зв’язків з іншими установами і закладами освіти, сприяння підвищенню професійного рівня науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету.

2.30 Схвалення програм курсів підвищення кваліфікації науково- педагогічних працівників.

2.31 Участь в організації науково-методичних конференцій Університету (окреслення проблематики, актуальності, визначення формату проведення тощо).

3. Склад і керівництво 

3.1 До складу НМР Університету входять представники структурних підрозділів Університету, залучених до організації освітнього процесу - інтелектуальної і творчої діяльності у сфері вищої освіти і науки, що провадиться в Університеті через систему науково-методичних і педагогічних заходів.

3.2 Формування складу НМР Університету відбувається на підставі подання керівників структурних підрозділів.

3.3 НМР Університету очолює проректор з науково-педагогічної роботи за навчальним напрямом роботи.

3.4 Склад НМР Університету затверджується наказом ректор Університету на підставі подання проректора з науково-педагогічної роботи за навчальним напрямом роботи протягом 5 (п’яти) робочих днів після дня закінчення повноважень попереднього складу НМР на 5 років.

3.5 Дострокове припинення повноважень осіб, які входили до складу НМР Університету:

- за фактом припинення трудових відносин з Університетом або перебування у довготривалому (більше 4 (чотирьох) місяців) відрядженні;

- за фактом відсутності на засіданнях НМР Університету протягом 4 (чотирьох) місяців без поважних причин може бути здійснено за поданням Голови НМР Університету ректором Університету.

На звільнене місце до складу НМР Університету вводяться нові члени відповідно до порядку формування її складу (п. 3.2) за наказом ректора Університету.

3.6 Керівництво НМР Університету.

3.6.1 НМР Університету очолює голова, який призначається наказом ректора Університету.

3.6.2 Заступник голови НМР Університету призначається за пропозицією проректора з науково-педагогічної роботи за навчальним напрямом роботи наказом ректора Університету.

3.6.3 Секретар НМР Університету обирається серед членів НМР Університету на першому засідання відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх.

3.6.4 Голова і секретар НМР Університету у своїй роботі керуються Статутом Університету, цим Положенням та відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

4. Організація роботи НМР Університету 

4.1 Організаційною формою роботи НМР Університету є засідання, які проводяться протягом навчального року не менш ніж один раз на місяць за встановленим розкладом.

4.2 Засідання НМР Університету є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її облікового складу.

4.3 Для вирішення нагальних питань (у тому числі - в канікулярний період) може проводиться позачергове засідання НМР Університету, яке може бути скликане з ініціативи її голови, ректора, проректора або НМК Університету за галузями знань, НМК факультету, на якій має бути присутнє не менше ніж 50 % облікового складу НМР Університету.

4.4 Засідання НМР Університету є відкритим. На її засіданнях можуть бути присутні всі бажаючі працівники Університету.

4.5 Засідання НМР Університету веде її голова.

У разі відсутності голови НМР Університету її засідання проводить заступник голови НМР Університету.

4.6 Підрахунок відкритого голосування здійснює секретар НМР Університету.

4.7 Проект порядку денного кожного засідання НМР Університету складається секретарем за погодженням з головою НМР Університету відповідно до плану роботи НМР Університету на навчальний рік (семестр).

4.8 За дорученням Голови НМР Університету підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях НМР Університету забезпечують члени НМР Університету та/або керівники відповідних підрозділів спільно із секретарем НМР Університету.

4.9 Для підготовки рішень з нагальних питань можуть створюватись робочі групи (комісії), які формують відповідних пропозицій і подають їх на розгляд НМР Університету.

4.10 Особи, які готують матеріали на засідання НМР Університету, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше 3-х (трьох) днів до дня засідання НМР) подання секретареві НМР Університету проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців і осіб, які відповідають за контроль.

4.11 Порядок денний і проекти рішень секретар НМР Університету погоджує з Головою НМР Університету не пізніше 3-х (трьох) днів до засідання.

4.12 Секретар НМР Університету повідомляє членів НМР Університету про дату, місце, час та порядок денний засідання не пізніше ніж за два дні до його проведення.

4.13 Головуючий на засіданні НМР Університету:

- відкриває, закриває засідання НМР Університету;

- виносить на обговорення проекти рішень;

- організовує розгляд питань;

- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

4.14 Рішення НМР Університету з кожного питання порядку денного приймають відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні.

Рішення НМР Університету вводяться в дію наказами ректора Університету.

4.15 Виконання рішень НМР Університету покладається на керівників структурних підрозділів Університету, якщо інше не передбачено рішеннями НМР Університету.

4.16 Контроль за виконанням рішень НМР Університету покладається, як правило, на ректора, проректорів відповідно до їхніх функціональних обов’язків.

4.17 Рішення НМР Університету розпорядчого характеру вводяться в дію розпорядженнями проректора з науково-педагогічної роботи за навчальним напрямом роботи Університету і є обов’язковими для виконання всіма, хто працює і навчається в Університеті.

4.18 Розгляд питань НМР Університету і прийняті рішення фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар НМР Університету.

За необхідністю із протоколів засідань НМР Університету може робитися витяг з певного питання, який підписують голова і секретар НМР Університету.

4.19 Інші питання, зокрема процедурні, можуть бути додатково врегульовано на засіданні НМР Університету.

5. Права та обов’язки 

5.1 Права та обов’язки НМР Університету реалізуються через права і обов’язки її голови, секретаря і членів.

5.2 НМР Університету має право:

- скасовувати рішення НМК Університету за галузями знань та НМК факультетів, як що це суперечить нормативним документам і визначеному порядку освітнього процесу у Університеті;

- подавати до вченої ради Університету пропозиції про розгляд та затвердження на її засіданнях прийнятих НМР Університету рішень та / або пропозиції.

5.3 Члени НМР Університету мають право:

- вносити пропозиції з питань, які потребують колективного обговорення і прийняття рішень;

- вносити пропозиції про зміни порядку денного і ведення засідання НМР Університету;

- брати участь в обговоренні питань і вносити пропозиції до проектів рішень НМР Університету;

- одержувати від керівників підрозділів Університету необхідні матеріали з питань, що готуються на засідання НМР Університету, та інформацію про хід виконання її рішень і розпоряджень (наказів), виданих на підставі цих рішень;

- брати участь у всіх засіданнях НМР Університету (у випадку неможливості взяти участь у засіданні член НМР Університету зобов'язаний завчасно попередити про це секретаря НМР Університету).

5.4 Члени НМР Університету зобов’язані:

- здійснювати свої повноваження лише особисто;

- забезпечувати ефективну роботу НМР;

- виконувати покладені на них обов’язки і доручення НМР Університету;

- забезпечувати виконання рішень НМР Університету у структурних підрозділах Університету;

- своєчасно і точно виконувати рішення НМР Університету;

- брати активну участь в складанні плану роботи НМР Університету.

5.5 Члени НМР Університету несуть персональну відповідальність за організацію роботи, яку доручає НМР Університету, а також за виконання своїх обов’язків.

5.6 Голова НМР Університету звітує про свою діяльність на засіданні НМР Університету.

5.7 Обов’язки секретаря НМР Університету:

- формування плану роботи НМР Університету на навчальний рік (семестр);

- планування засідань і підготовка матеріалів до них;

- організація роботи НМР Університету і забезпечення оформлення її рішень;

- ведення і оформлення протоколів засідань;

- підготовка витягів з протоколів засідань НМР Університету (за необхідністю);

- контролювання ходу виконання рішень НМР Університету;

- участь в організаційному забезпеченні обговорюваних питань;

- сприяння розвитку обміном інформацією і досвідом роботи у сфері вищої освіти;

- ведення діловодства НМР Університету.

6. Прикінцеві положення

 6.1 Положення про НМР Університету підписує Голова НМР Університету й погоджують начальник навчально-аналітичного відділу, начальник навчально- методичного відділу, провідний юрисконсульт Університету.

6.2 Положення затверджується вченою радою Університету й уводиться в дію наказом ректора Університету.

6.3 Зміни і доповнення до цього Положення розглядаються і затверджуються у порядку, визначеному для його прийняття.

Предметні олімпіади у форматі НМТ