Положення про комісію з питань академічної доброчесності | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про комісію з питань академічної доброчесності

Положення про комісію з питань академічної доброчесності
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 3 від 16 жовтня 2019 року

Введено в дію: наказ № 439а від 17.10.2019 р.

СУЯ ХАІ-НМВ-П/008:2019

Дата введення « 17 » жовтня 2019 р. 

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Нормативна база Положення про комісію з питань академічної доброчесності

З метою моніторингу й дотримання співробітниками й учасниками освітнього процесу норм цього Положення в Університеті створюється комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія).

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільним Кодексом України, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, Колективним договором, керівними принципами IAU-MCO (International Association of Universities and the Magna Charta Observatory) щодо інституційного етичного кодексу вищої освіти, Європейською Хартією дослідників, Берлінською декларацією про відкритий доступ до знань у науці й гуманітарній сфері, Бухарестською декларацією етичних цінностей і принципів вищої освіти в Європі та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України та внутрішньо-університетськими нормативними актами й цим Положенням.

2. Права та повноваження комісії з питань академічної доброчесності 

Повноваження Комісії:

- одержувати й розглядати заяви щодо порушення принципів академічної доброчесності, аналізувати їх і готувати відповідні висновки, а також приймати й розглядати апеляційні скарги і приймати стосовно них рішення тощо;

- залучати до своєї роботи експертів з різних галузей, а також використовувати технічні й програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

- проводити інформаційну роботу з популяризації принципів академічної доброчесності й професійної етики науково-педагогічних, наукових працівників і здобувачів вищої освіти;

- готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню й наукову діяльність Університету;

- надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення;

- інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішньо-університетських нормативних актів.

Комісія вповноважується одержувати заяви про порушення академічної доброчесності й апеляційні заяви, що стосуються питань, пов’язаних з оцінюванням знань здобувачів освіти й визначенням результатів навчання; розглядати їх і приймати відповідні рішення; надавати пропозиції адміністрації Університету щодо накладання відповідних санкцій.

3. Порядок формування та функції комісії 

3.1 Склад комісії з питань академічної доброчесності и організаційні форми її роботи

До складу Комісії входять учасники університетської спільноти, а саме:

Постійні члени Комісії за посадою:

- голова профспілки співробітників Університету;

- голова профспілки студентів Університету;

- студентський омбудсмен;

- декани факультетів Університету;

- начальник юридичної служби.

Особи, що призначаються або обираються до складу комісії:

- чотири особи за поданням органів студентського самоврядування;

- представник від наукових шкіл;

- представник адміністрації за наказом ректора.

Склад комісії розглядається на засіданні вченої ради. Термін повноважень Комісії становить два роки.

На першому засіданні Комісія простою більшістю голосів зі свого складу обирає голову й секретаря Комісії.

Членство в Комісії припиняється в таких випадках:

- подання заяви членом Комісії про складання повноважень за власним бажанням;

- систематичне невиконання обов’язків члена Комісії або порушення ним Кодексу етичної поведінки Університету;

- припинення трудових відносин з Університетом або виключення з числа здобувачів Університету.

Заява про складання повноважень члена Комісії, делегованого від науково-педагогічного складу та інших підрозділів Університету, подається голові Комісії.

Заява про складання повноважень члена Комісії, делегованого від здобувачів подається на розгляд студентському омбудсмену.

Члени Комісії не можуть делегувати свої повноваження іншим особам.

Будь-який співробітник, здобувач вищої освіти Університету може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

Організаційна форма роботи

Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути черговими, що проводяться в терміни зазначені в плані роботи, і позачерговими, які скликаються, якщо необхідно вирішити оперативні й нагальні питання. Засідання Комісії розпочинається за наявності кворуму - не менш 2/3 від складу Комісії.

Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи й рішення тощо. За відсутності голови його обов’язки виконує заступник. За ведення протоколу засідання, технічну підготовку матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо відповідає секретар.

Рішення приймаються таємним голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписують голова і секретар.

Комісія один раз на рік звітує про свою роботу перед вченою радою Університету.

Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення або підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (прізвище, ім’я, по батькові, контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, курс, група, особистий підпис). Анонімні заяви або заяви, викладені в некоректній формі, Комісія не розглядає.

На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, стосовно якої розглядається питання про порушення Кодексу академічної доброчесності або апеляційної скарги.

За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення або не порушення норм академічної етики, прав здобувачів тощо. Зазначені висновки мають рекомендаційний характер, подаються ректору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного або адміністративного характеру. Рішення щодо апеляційних скарг, що стосуються оцінювання знань є остаточними.

3.2 Права здобувачів вищої освіти під час розгляду фактів порушення академічної доброчесності або апеляційних скарг

Порядок виявлення й установлення фактів порушення академічної доброчесності регулюється Положенням «Про академічну доброчесність».

Кожна особа, стосовно якої розглядається питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

1) ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки факту порушення академічної доброчесності, подавати свої зауваження або апеляційну скаргу до Комісії з академічної доброчесності;

2) особисто або через представника надавати усні й письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

3) знати про дату, час і місце та бути присутнім під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності й притягнення її до академічної відповідальності;

4) оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності в Комісії з питань академічної доброчесності Університету або в суді.

3.3 Порядок розгляду апеляційних справ

Комісія розглядає заяву й ухвалює рішення не пізніше 20 робочих днів від дня реєстрації заяви.

У виключних випадках, коли справа стосується складних обставин і необхідним є отримання додаткової інформації, термін розгляду заяви й ухвалення рішення може бути продовжено до 40 робочих днів. Комісія повідомляє заявника про продовження терміну.

Засідання Комісії проводяться в закритому режимі за умови відсутності клопотань членів Комісії і сторін конфлікту про відкритий розгляд.

Сторони конфлікту мають право бути присутніми на засіданні Комісії та надавати усні пояснення.

Якщо Комісія приймає рішення про те, що розгляд заяви виходить за межі її компетенції, заявника про це має бути повідомлено у письмовому вигляді в найкоротший термін з роз’ясненням причин відмови.

Присутність членів Комісії на її засіданнях є обов’язковою. У випадку якщо член Комісії не може бути присутнім з поважних причин то він має право довести свою думку до відома Комісії в письмовій формі або взяти участь у засіданні Комісії в режимі відеоконференції.

3.4 Рішення комісії

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер і подаються ректорові Університету для подальшого розгляду.

Рішення приймаються таємним голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більше половини членів Комісії, які були присутніми на засіданні. Якщо голоси членів Комісії розділилися нарівно, то рішення вважається неприйнятим.

Рішення Комісії оформлюється протоколами, у яких указується дата й місце проведення засідання, перелік питань, розглянутих на засіданні, і рішення Комісії.

Протокол Комісії підписують голова і секретар. Протокол має бути складено й передано сторонам не пізніше двох робочих днів від дати проведення засідання.

4. Прикінцеві положення 

Положення затверджується вченою радою Університету й уводиться в дію наказом ректора Університету.

Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи Університету в межах своїх повноважень, установлених у посадових інструкціях.

Зміни й доповнення до Положення розглядаються й затверджуються вченою радою Університету й уводяться в дію наказом ректора Університету в установленому порядку.

Вступнику