Положення про вчену раду факультету | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про вчену раду факультету

Положення про вчену раду факультету
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 2 від 26 вересня 2019 року

Введено у дію: наказ № 410 від 27 вересня 2019 р.

СУЯ ХАІ-ВРФ-П/001:2019

Дата введення 27 вересня 2019 р.

Редакція № 2

1. Загальні положення

1.1 Положення про вчену раду факультету (далі - Положення) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до законодавства України, статуту Університету (далі - Статут) і визначає основні завдання, повноваження, порядок формування та напрями діяльності вченої ради факультету, а також її взаємовідносини з іншими органами управління і самоврядування Університету та факультету.

1.2 Вчена рада факультету є представницьким, колегіальним органом управління факультету, що утворюється строком на п'ять років.

1.3 Повноваження вченої ради факультету визначені нормами Закону України «Про вищу освіту» і рішеннями вченої ради Університету про делегування повноважень. Повноваження, що вказані у пп. 1-15 п. 2 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», не можуть делегуватися вченій раді факультету.

1.4 Склад вченої ради факультету формується на засадах, визначених для вченої ради Університету, і затверджується наказом ректора Університету. Зміни у персональному складі вченої ради факультету (включення нових і виключення діючих її членів) під час строку її повноважень проводяться шляхом затвердження таких змін наказом ректора Університету.

1.5 Вчена рада факультету у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про винту освіту», іншими нормативними актами України, Статутом Університету, Типовим положенням про факультет Університету, положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення та звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівників» Університету, а також цим Положенням.

1.6 Склад вченої ради факультету, графік її засідань і прийняті нею рішення оприлюднюється на сторінці факультету на офіційному веб-сайті Університету.

2. Основні завдання і функції вченої ради факультету 

2.1 До компетенції вченої ради факультету належать:

2.1.1 Визначення стратегії перспективних напрямів діяльності факультету.

2.1.2 Обрання за конкурсом на посаду таємним голосуванням асистентів, старших викладачів, доцентів.

2.1.3 Обговорення кандидатур на зайняття посад завідувача кафедри, професора, а також кандидатур на присвоєння вчених звань після обговорення цих кандидатур на кафедрах з подальшою рекомендацією ухвалених висновків для розгляду і прийняття рішень вченою радою Університету.

2.1.4 Визначення загальних напрямів наукової та науково-педагогічної роботи факультету.

2.1.5 Розгляд питань щодо стану наукової, науково-дослідної, навчальної, навчально-методичної та організаційної роботи факультету.

2.1.6 Обговорення й аналіз інформації з питань навчально-методичної, організаційної роботи Університету та факультету.

2.1.7 Погодження складів проектних груп для спеціальностей факультету з розробки освітніх програм.

2.1.8 Підготовка пропозицій з удосконалення організації освітнього процесу для розгляду на засіданнях науково-методичних комісій з галузей знань Університету, вченої ради Університету.

2.1.9 Вирішення загальних питань організації виховного процесу на факультеті, співпраці з органами студентського самоврядування, а також з первинними профспілковими організаціями факультету і Університету.

2.1.10 Розгляд питання щодо стану успішності студентів факультету, недопущення і ліквідації академічної і фінансової заборгованості.

2.1.11 Розгляд питань про співпрацю з роботодавцями щодо розширення мережі баз виробничої, переддипломної практик та можливості подальшого працевлаштування випускників.

2.1.12 Розгляд і рекомендування кандидатур на вступ до аспірантури і докторантури Університету.

2.1.13 Рекомендування науково-дослідницьких робіт факультету до включення у тематичний план науково-дослідницької роботи Університету та проектів науково-дослідних робіт для участі в конкурсах різних рівнів.

2.1.14 Розгляд питання про підтримку висунення науково-педагогічних та інших працівників, а також студентів факультету на здобуття нагород, для участі в університетських, міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах, та передача ухвалених висновків для розгляду і прийняття рішень вченою радою Університету.

2.1.15 Розгляд та проведення обговорення положень про робочі та дорадчі органи факультету, які затверджуються вченою радою Університету та вводяться в дію наказом ректора Університету за поданням декана факультету.

2.1.16 Розгляд питання про структурні зміни на факультеті і підготовка відповідних пропозицій до керівництва Університету: створення, реорганізацію та ліквідацію кафедр та інших структурних підрозділів факультету, тощо.

2.1.17 Розгляд питання організації роботи на факультеті з аспірантами, докторантами, здобувачами наукових ступенів доктора філософії, доктора наук, у тому числі:

- обговорення і ухвалення тем дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії, індивідуальних планів роботи аспірантів та здобувачів,списків наукових керівників аспірантів та здобувачів наукового ступеня доктора філософії;

- заслуховування звітів про роботу аспірантів, докторантів,проведення щорічної атестації аспірантів,та передача ухвалених висновків для розгляду і прийняття рішень вченою радою Університету;

- розгляд обставин, які унеможливлюють вчасне завершення роботи над дисертацією на здобуття наукового ступеня, і визначення термінів, на які навчання в аспірантурі та докторантурі може бути подовжено, та передача ухвалених висновків для розгляду і прийняття рішень вченою радою Університету;

- за поданням кафедр факультету направлення для погодження до Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету пропозицій до вченої ради Університету щодо відрахування аспіранта (здобувана наукового ступеня доктора філософії) за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, грубе порушення внутрішнього розпорядку Університету, вчинення протиправних дій.

2.1.18 Участь в організації господарської діяльності, матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу на факультеті, у тому числі:

- аналіз і контроль за відповідністю технічних засобів навчання, навчально- методичних засобів, що використовуються на факультеті, існуючим нормативним вимогам;

- аналіз і обговорення потреби кафедр факультету в засобах навчально- методичного забезпечення, необхідних для якісного провадження освітнього процесу.

2.1.19 Вирішення питання співпраці з органами студентського самоврядування факультету.

2.1.20 Організація, аналіз і контроль за висвітленням навчально-методичної, наукової, організаційної та профорієнтаційної роботи факультету і кафедр факультету на сторінці факультету (кафедр) на офіційному веб-сайті Університету, на інших Інтернет ресурсах та у соціальних мережах.

2.1.21 Організація виконання на факультеті рішень вченої ради Університету.

2.1.22 Розгляд за поданням декана факультету та за погодженням з органами студентського самоврядування факультету кандидатур на призначення та звільнення з посад (або покладання виконання обов’язків) заступників декана факультету.

2.1.23 Визначення за погодженням із виборними органами первинної профспілкової організації факультету та органами студентського самоврядування факультету кількісний склад, норми представництва і порядок виборів делегатів зборів трудового колективу факультету відповідно до положень Статуту Університету.

2.1.24 Вчена рада факультету може розглядати інші питання за пропозицією ректора, Вченої ради Університету, членів вченої ради факультету, органу громадського самоврядування факультету, органів студентського самоврядування, пов’язаних з діяльністю факультету, відповідно до вимог Статуту Університету та інших внутрішніх нормативно-правових актів. Вчена рада факультету може здійснювати інші повноваження у межах своєї компетенції, які не суперечать законодавству України, Статуту та нормам інших локальних нормативних актів Університету.

2.2 Питання, вирішення яких відповідно до законодавства України і Статуту Університету належать до компетенції ректора Університету, декана факультету, органів громадського, студентського самоврядування, інших органів управління Університету і факультету, до порядку денного засідань вченої ради факультету не включаються і не розглядаються.

3. Склад і керівництво вченої ради факультету 

3.1 Вчену раду факультету очолює її голова її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. Голова вченої ради факультету може мати заступника, якого обирають за пропозицією голови вченої ради факультету відкритим голосуванням та якій, за відсутності голови вченої ради факультету, виконує його обов’язки.

До моменту призначення на посаду новобраного декана факультету його повноваження здійснює особа, що виконує обов’язки декана факультету відповідно до наказу ректора.

Секретаря вченої ради факультету обирають за пропозицією голови з числа обраних членів вченої ради факультету відкритим голосуванням. Секретар вченої ради факультету у своїй діяльності керується цим Положенням і підпорядкований безпосередньо голові вченої ради факультету.

3.2 До складу вченої ради факультету входять за посадами:

- декан факультету, його заступники;

- завідувачі кафедр;

- голова профспілкової організації факультету;

- голова органу студентського самоврядування факультету.

Також до складу вченої ради факультету входять виборні представники від науково-педагогічних працівників факультету, які обираються, як правило, з числа професорів, докторів наук або докторів філософії/кандидатів наук, та виборні представники від інших працівників факультету, які працюють на постійній основі, відповідно до квот:

1) від науково-педагогічних працівників факультету - по одному представнику від кафедри;

2) від навчально-допоміжного персоналу, що забезпечує організацію освітнього процесу на факультеті - 1 представник;

3) від наукових працівників факультету - 1 представник;

4) від органів студентського самоврядування факультету - не менше ніж 2 представники;

5) від аспірантів, докторантів, що навчаються на факультеті - 1 представник.

Науково-педагогічні працівники факультету повинні становити не менше 75 відсотків від загального складу вченої ради факультету, представники з числа осіб, які навчаються на факультеті - не менше 10 відсотків. Склад вченої ради факультету затверджується наказом ректора за поданням декана.

3.3 Виборних представників від науково-педагогічних працівників і навчально-допоміжного персоналу факультету обирають збори трудового колективу факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, у порядку і за процедурами, визначеними відповідними нормативними актами Університету для обрання членів вченої ради Університету.

3.4 Виборних представників від аспірантів та докторантів обирає Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету у порядку, визначеному відповідним нормативним актом, що визначає порядок діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету.

3.5 Виборних представників від студентів факультету обирають шляхом прямих таємних виборів, у порядку, визначеному Положенням про студентське самоврядування в Університеті.

3.6 Питання дострокового припинення повноважень члена вченої ради факультету вирішуються аналогічно порядку і процедур, визначених відповідними нормативними актами Університету для вченої ради Університету.

3.7 Після закінчення строку повноважень вченої ради факультету її новий склад має бути сформований та затверджений наказом ректора Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради факультету.

4. Права та обов’язки вченої ради факультету 

4.1 Права та обов’язки вченої ради факультету реалізуються через права і обов’язки її голови, секретаря вченої ради та її членів.

4.2 Голова вченої ради факультету затверджує порядок денний засідань, веде засідання, керує виконанням основних завдань і функцій вченої ради факультету та бере особисту участь у їх виконанні, надає доручення секретарю і членам вченої ради факультету, підписує протоколи вченої ради факультету й інші документи, що створюються у її діяльності, здійснює інші повноваження і обов’язки, що пов’язані відповідно до законодавства України і Статуту Університету з роботою вченої ради факультету.

4.3 Члени вченої ради факультету мають право:

1) вносити пропозиції з питань, які відносяться до компетенції вченої ради факультету і потребують колективного обговорення і прийняття рішень;

2) вносити пропозиції про зміни порядку денного і ведення засідання вченої ради факультету;

3) брати участь в обговоренні питань і в голосуванні;

4) одержувати від працівників підрозділів факультету необхідні матеріали з питань, що готуються на засідання вченої ради факультету.

4.4 Члени Вченої ради Університету зобов’язані:

1) здійснювати свої повноваження лише особисто;

2) забезпечувати ефективну роботу ради, своєчасно і точно виконувати покладені на них обов’язки і доручення, забезпечувати виконання рішень вченої ради факультету у структурних підрозділах факультету;

3) брати активну участь в складанні плану роботи вченої ради факультету та його реалізації.

4.5 Члени вченої ради факультету несуть персональну відповідальність за організацію роботи, яку доручає вчена рада факультету, а також за виконання своїх обов’язків.

4.6 Обов’язки секретаря вченої ради факультету:

1) формування плану роботи вченої ради факультету на навчальний рік (семестр);

2) планування засідань і підготовка матеріалів до них;

3) організація роботи вченої ради факультету і забезпечення оформлення її рішень;

4) ведення і оформлення протоколів засідань;

5) організація проведення конкурсів на заміщення вакантних посад;

6) підготовка витягів з протоколів засідань вченої ради факультету;

7) ведення діловодства вченої ради факультету;

8) забезпечення взаємодії у роботі вченої ради факультету з вченою радою Університету;

9) висвітлювання діяльності вченої ради факультету на сторінці факультету на офіційному веб-сайті Університету, а також за допомогою інших Інтернет ресурсів і соціальних мереж.

5. Організація роботи вченої ради факультету 

5.1 Організаційною формою роботи вченої ради Університету є засідання, які проводяться протягом навчального року не менш ніж один раз на місяць.

5.2 Для вирішення нагальних питань (у тому числі - в канікулярний період) може проводитися позачергове засідання вченої ради факультету, яке може бути скликане з ініціативи її голови, ректора Університету або з ініціативи не менше ніж п’ятдесяти відсотків членів вченої ради факультету.

5.3 Засідання вченої ради факультету веде її голова. У разі тимчасової відсутності голови вченої ради факультету її засідання може проводити заступник голови. У разі дострокового припинення повноважень голови вченої ради факультету, до моменту обрання нового голови, її засідання проводить особа, яка виконує обов’язки декана факультету. Під час здійснення процедури призначення на посаду декана особи, що розглядаються на цю посаду, не можуть головувати на засіданні вченої ради факультету для запобігання конфлікту інтересів. У цьому разі головуючого на засіданні вчена рада факультету обирає відкритим голосуванням із числа найбільш досвідчених членів вченої ради факультету.

5.4 Вчена рада факультету правомочна розглядати питання і приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 її членів.

5.5 Рішення вченої ради факультету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу вченої ради факультету. Рішення вченої ради факультету з питань порядку денного приймаються відкритим голосуванням, а у випадках, що встановлено законодавством України та/або даним Положенням - таємним голосуванням. Організація таємного голосування і порядок роботи лічильної комісії з числа членів вченої ради факультету здійснюються аналогічно організації таємного голосування і роботі лічильної комісії вченої ради Університету, що регламентовано Положенням про вчену раду Університету і Регламентом її роботи.

5.6 Рішення вченої ради факультету стосовно діяльності факультету вводиться в дію розпорядженням декана факультету або наказами ректора, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Рішення вченої ради факультету, які ухвалюються для передачі до вченої ради Університету, оформлюються, як правило, у формі витягу із протоколу засідання вченої ради факультету (за необхідністю із додаванням матеріалів справи), якій підписують голова та секретар вченої ради факультету.

Рішення вченої ради факультету, які повинні затверджуватися ректором Університету або набувають чинності згідно з наказом по Університету, після їх прийняття вченою радою факультету можуть оформлюватися як проект відповідного наказу.

Рішення вченої ради факультету є обов’язковими для виконання співробітниками і здобувачами вищої освіти факультету.

5.8 Рішення вченої ради факультету про обрання або необрання на посаду науково-педагогічного працівника по скарзі особи, що була претендентом на цю посаду, може бути скасовано вченою радою Університету таємним голосуванням. У разі задоволення скарги, рішення вченої ради факультету скасовується та направляється на повторний розгляд до вченої ради факультету з вимогою обов’язкового усунення виявлених порушень конкурсного відбору всупереч вимог Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення та звільнення з посад, продовження терміну роботи науково- педагогічних працівників Університету. Скарга на рішення вченої ради факультету із зазначенням конкретних порушень конкурсного відбору всупереч вищевказаному у цьому пункті Положенні повинна подаватися до вченого секретаря Університету протягом одного робочого дня після прийняття оскаржуваного рішення вченою радою факультету, але у будь-якому разі до моменту підписання трудового договору (контракту) з особою, що визнана переможцем конкурсного відбору. У всіх інших випадках суперечки повинні вирішуватися у судовому порядку згідно вимог чинного законодавства України.

5.9 Виконання рішень вченої ради факультету покладається на завідувачів кафедр, лабораторій, керівників інших структурних підрозділів факультету, якщо інше не передбачено рішеннями вченої ради факультету.

5.10 Контроль за виконанням рішень вченої ради факультету покладається, як правило, на заступників декана відповідно до їх функціональних обов’язків, голову і секретаря вченої ради факультету.

5.11 Засідання вченої ради факультету фіксують у протоколах засідання. Підготовку і оформлення протоколів засідання вченої ради факультету забезпечує секретар протягом 5 робочих днів після завершення засідання. Протоколи підписують голова та секретар вченої ради факультету.

5.12 У протоколі засідання вченої ради факультету зазначають порядковий номер протоколу (нумерація ведеться з початку навчального року), дату проведення засідання, кількість присутніх членів; прізвище та ініціали голови засідання, секретаря; окремо кожне питання порядку денного із зазначенням посади, прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідачів, прізвищ, ініціалів членів вченої ради факультету, які брали участь в обговоренні питання; результати голосування щодо проектів рішень, доручень вченої ради факультету, пропозицій членів вченої ради факультету і прийнятих рішень, зокрема процедурних. Протокол також може містити текст виступів, доповіді, довідки та інші документи.

5.13 Протокол засідання вченої ради факультету є офіційним документом, який підтверджує обговорення й прийняття рішень вченою радою факультету і може надаватися для ознайомлення членам вченої ради факультету та працівникам факультету, яких стосуються ці рішення, за їх письмовими зверненнями до голови вченої ради факультету, зареєстрованими згідно з вимогами чинного законодавства України. За необхідністю із протоколів засідань Вченої ради може робитися витяг з певного питання, який підписують голова і секретар вченої ради факультету.

Підписані протоколи засідання разом із матеріалами зберігаються у деканаті факультету, після чого в установленому порядку передаються до архіву Університету.

6. Прикінцеві положення

6.1 Це Положення приймається вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

6.2 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

6.3 У разі внесення змін до нормативних актів, що регулюють відносини, визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства України до моменту внесення відповідних змін до цього Положення.

Предметні олімпіади у форматі НМТ