Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та проходження процедури захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення про наукову діяльністьПоложення про порядок присудження ступеня доктора філософії та проходження процедури захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії
та проходження процедури захисту дисертації
на здобуття ступеня доктора філософії
в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 7 від 24 січня 2024 року

Введено у дію наказом №38 від 25 січня 2024 року

СУЯ ХАІ-ВАД-П/001:2024

Дата введення 25 січня 2024 року

Редакція № 2

1. Загальні положення

1.1 Це положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та проходження процедури захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Положення) розроблено на підставі таких нормативних документів:

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII;

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (Постанова КМУ від 23.03.2016 № 261 в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 травня 2023 р. № 502);

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» (постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 44 в редакції від 01.01.2024)  (далі – Порядок 44);

Порядок державного обліку НТР та дисертацій. Роз'яснення щодо державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт / Державна наукова установа «Український інститут наукової експертизи та інформації»;

наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії» від 22.04.2019 р. № 533;

лист-роз’яснення щодо застосування кваліфікованих електронних підписів при створенні разових рад  Національного агентства із забезпечення  якості вищої освіти № 918 від 07.07.2023. – Додаток – Лист Міністерства цифрової трансформації України №1/04-2-7006 від 27.06.2023.

1.2 Положення укладене з метою упорядкування процедури атестації здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти та забезпечення своєчасного захисту дисертацій, поданих на здобуття ступеня доктора філософії, у разових спеціалізованих вчених радах Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет).

1.3  Суб'єктами процедури присудження ступеня доктора філософії в Університеті є:

здобувач ступеня доктора філософії (далі – Здобувач) – особа, яка навчається в Університеті на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань та/або спеціальності;

разова спеціалізована вчена рада (далі – разова рада) – спеціалізована вчена рада, яка утворюється Університетом з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Здобувача з метою присудження йому або відхилення ступеня доктора філософії;

голова разової спеціалізованої вченої ради (далі – голова разової ради) – особа, яка за основним місцем роботи працює науково-педагогічним або науковим працівником закладу, в якому утворена разова спеціалізована вчена рада, має науковий ступінь доктора наук, є компетентним вченим за тематикою дослідження Здобувача ступеня доктора філософії та несе персональну відповідальність за діяльність разової ради відповідно до законодавства та нормативних актів;

офіційний опонент – особа, яка є науково-педагогічним або науковим працівником і не працює в Університеті, має науковий ступінь та є компетентним вченим за тематикою дослідження Здобувача;

рецензент – особа, яка за основним місцем роботи працює науково-педагогічним або науковим працівником Університету, має науковий ступінь та є компетентним вченим за тематикою дослідження Здобувача;

близькі особи – члени сім'ї Здобувача, голови та членів разової ради Університету, зокрема, чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням.

Терміни «близькі особи», «реальний конфлікт інтересів» і «потенційний конфлікт інтересів» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

1.4 Процес атестації Здобувача ступеня доктора філософії (далі – атестація Здобувача) передбачає встановлення разовою радою Університету у результаті успішного виконання Здобувачем освітньо-наукової програми (далі – ОНП) та публічного захисту ним дисертації відповідності результатів його наукової роботи вимогам ОНП.

Атестація Здобувача відбувається за такими етапами (перелік документів до кожного етапу наведено в Додатку 1):

1) публічна презентація наукових результатів дисертації та її обговорення на засіданні структурного підрозділу (кафедральному/міжкафедральному науковому семінарі), що реалізує відповідну ОНП та/або здійснює підготовку Здобувача (не пізніше як за дев’ять місяців до дати завершення терміну навчання в аспірантурі);

2) подання на розгляд вченої ради Університету документів щодо утворення разової ради (не пізніше як за два тижні після отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації та за 5 робочих днів до запланованої дати проведення засідання вченої ради Університету);

3) утворення разової ради рішенням Вченої ради Університету (не пізніше двох місяців із дня отримання заяви Здобувача);

4) оприлюднення на офіційному веб-сайті Університету дисертації, висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення наукових результатів дисертації,  інформації про склад разової ради,  посилання на трансляцію захисту, внесення інформації до ІС НАЗЯВО, передача дисертації до бібліотеки Університету та  до локального репозитарію закладу, отримання довідки про перевірку тексту дисертації на збіг з Інтернет-джерелами у відповідального в ХАІ за антиплагіатну роботу, а також онлайн-реєстрація дисертації в УкрІНТЕІ (упродовж п’яти робочих днів від дати наказу про утворення разової ради);

5) перевірка МОН України відповідності складу разової ради (впродовж 30 днів від дати оприлюднення інформації про утворення разової ради в ІС НАЗЯВО);

6) подання здобувачем друкованого та електронного примірників дисертації та довідок про перевірку на плагіат  до разової ради;

7) подання рецензентами рецензій, а офіційними опонентами відгуків голові разової ради (впродовж 45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про утворення разової ради в ІС НАЗЯВО);

8) розміщення електронних копій рецензій (відгуків) у форматі PDF/А з текстовим шаром з накладенням електронного підпису рецензента (офіційного опонента), що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу) на офіційному веб-сайті Університету (їх копії надаються Здобувачеві для ознайомлення);

9) призначення дати, часу і місця проведення захисту (не раніше ніж через два тижні та не пізніше ніж через чотири тижні з дня надходження до разової ради останньої рецензії (відгуку)) тарозміщення на офіційному веб-сайті Університету та в ІС НАЗЯВО інформації про дату, час та місце проведення захисту (впродовж трьох робочих днів з дня надходження до разової ради останньої рецензії (відгуку));

10) публічний захист дисертації;

11) оприлюднення рішення разової ради про присудження (відмову у присудженні) ступеня доктора філософії та відеозапису трансляції захисту дисертації на офіційному веб-сайті Університету (впродовж трьох робочих днів з дати захисту), а також додання копії рішення разової ради, засвідченої підписом голови разової ради, до примірника дисертації, що зберігається в бібліотеці Університету (впродовж десяти робочих днів з дати захисту);

12) подання інформації про результати захисту дисертації до ІС НАЗЯВО (протягом п’яти робочих днів з дати захисту);

13) формування атестаційної справи Здобувача;

14) наказ ректора про видачу Здобувачеві диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразка (не раніше ніж через 15 та не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня захисту дисертації);

а також за наявності певних обставин – етап скасування рішення разової ради Університету та /або розгляд апеляцій.

1.5 Ступінь доктора філософії Здобувачеві присуджується разовою радою Університету в результаті успішного виконання Здобувачем відповідної ОНП та за результатами публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач повинен мати ступінь магістра (спеціаліста). Здобувач повинен набути теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

1.6 Документом, який засвідчує присудження ступеня доктора філософії, є диплом доктора філософії державного зразка, що видається Університетом на підставі рішення разової ради про присудження Здобувачеві ступеня доктора філософії та відповідного наказу ректора.

1.7 Дія цього Положення поширюється на аспірантів, які навчаються (навчалися) в Університеті за PhD-програмами за денною або заочною формою навчання за рахунок видатків бюджету або за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб на третьому (освітньо-науковому) рівні, починаючи з 19.04.2016, які успішно виконали всі вимоги відповідної освітньо-наукової програми та готові здійснити публічний захист своєї дисертації у разовій раді Університету, яку може бути сформовано для цієї мети.

1.8 У разі коли підготовка Здобувача здійснювалася за акредитованою ОНП відповідно до договору між Університетом та іноземним закладом, разова рада може утворюватися на базі одного із зазначених закладів. У разі коли разова рада утворюється на базі Університету, утворення такої ради здійснюється відповідно до Порядку 44.

2. Вимоги до здобувача ступеня доктора філософії, його дисертації та наукових публікацій 

2.1 Здобувач – особа, яка навчається в Університеті на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань та/або спеціальності.

2.2 Здобувач, який виконує в Університеті неакредитовану ОНП, має право у порядку, встановленому законодавством, на переведення до іншого закладу освіти,який має акредитовану ОНП за відповідною спеціальністю (спеціальностями).

Університет в установленому ним порядку може прийняти рішення про визнання набутих аспірантом в іншому закладі компетентностей, здобутих результатів навчання, кредитів ЄКТС, передбачених освітньо-науковою програмою, та визначити академічну різницю (у разі потреби).

2.3 Протягом строку навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) аспірант (ад’юнкт) повинен виконати освітню і наукову складові освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, опублікувати наукові публікації за темою дисертації, підготувати дисертацію та пройти процедуру атестації разовою спеціалізованою вченою радою на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Дисертація здобувача ступеня доктора філософії – кваліфікаційна наукова робота, яка виконана Здобувачем ступеня доктора філософії особисто, містить наукові результати проведених ним досліджень та подана з метою присудження йому ступеня доктора філософії.

Дисертація повинна містити нові науково обґрунтовані результати проведених Здобувачем досліджень, які виконують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі знань.

Дисертація виконується державною або англійською мовою.

Вимоги щодо оформлення дисертації встановлюються МОН («Вимоги до оформлення дисертацій», наказ МОН від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації», редакція від 12.07.2019 р.) Максимальний та/або мінімальний обсяг основного тексту дисертації встановлюється ОНП Університету відповідно до специфіки відповідної галузі знань та/або спеціальності.

2.4 Стан підготовки дисертації здобувача до захисту визначається науковим керівником (або консенсусним рішенням двох керівників).

Дисертація подається до захисту у вигляді спеціально підготовленого рукопису. До дисертації додається акт експертизи за результатами експертної оцінки матеріалів, призначених для відкритого опублікування (надається відповідною комісією факультету, до якого належить кафедра, де Здобувач виконував дисертаційне дослідження), а також авторський договір між Здобувачем та Університетом для додержання порядку передавння авторських текстів до науково-технічної бібліотеки Університету (далі – НТБ Університету).

2.5 З метою додержання принципів академічної доброчесності на всіх етапах атестації текст дисертації перевіряється системою «UNICHECK» на наявність збігів:

в порівнянні з джерелами, розміщеними в репозитарії НТБ Університету – перед проведенням презентації, що надалі відображається у висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації;

в порівнянні з джерелами в мережі Internet – після затвердження складу разової ради рішенням Вченої ради Університету, що надалі відображається в рецензіях рецензентів та відгуках офіційних опонентів.  

Для отримання відповідних довідок Здобувач звертається до відповідального в ХАІ за антиплагіатну роботу, використовуючи корпоративний акаунт електронної пошти (у домені khai.edu).

Кваліфікований електронний підпис Здобувача накладається до моменту подання заяви, дисертації та інших документів, визначених Порядком 44, на розгляд Вченої ради Університету.

Якщо Здобувач – громадянин іншої держави, кваліфікований електронний підпис використовується ним відповідно до роз’яснень Мінцифри (додаток до листа НАЗЯВО щодо застосування кваліфікованих електронних підписів при створенні разових рад  від 27.06.23).

2.6 Наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше, ніж у трьох наукових публікаціях здобувача, до яких зараховуються:

статті у наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України. Якщо число співавторів у такій статті (разом зі здобувачем) становить більше двох осіб, така стаття прирівнюється до 0,5 публікації (крім публікацій, визначених підпунктом 2 цього пункту)

статті у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus (крім видань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором)

не більше одного патенту на винахід, що пройшов кваліфікаційну експертизу та безпосередньо стосується наукових результатів дисертації, що прирівнюється до однієї наукової публікації

одноосібні монографії, що рекомендовані до друку вченою радою закладів освіти та пройшли рецензування, крім одноосібних монографій, виданих у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором. До одноосібних монографій прирівнюються одноосібні розділи у колективних монографіях за тих же умов.

Стаття у виданні, віднесеному до першого – третього квартилів (Q1–Q3) відповідно до класифікації SC Imago Journal and Country Rank або Journal Citation
Reports, чи одноосібна монографія, що відповідає зазначеним вимогам, прирівнюється до двох наукових публікацій. У разі потреби формується окрема довідка від НТБ Університету про приналежність публікації до першого–третього квартилів.

Належність наукового видання до першого–третього квартилів (Q1–Q3)відповідно до класифікації SC Imago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports визначається згідно з рейтингом у році, в якому опублікована відповідна публікація здобувача або у разі, коли рейтинг за відповідний рік не опублікований на дату утворення разової ради, згідно з останнім опублікованим рейтингом.

Статті зараховуються за темою дисертації за умови обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків, а також опублікування не більше, ніж однієї статті в одному випуску (номері) наукового видання.

Статті, опубліковані після набрання чинності Порядку 44, зараховуються за темою дисертації лише за наявності у них активного ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier), крім публікацій, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці, або інформацію для службового користування.

2.7 Не вважається самоплагіатом використання Здобувачем своїх наукових праць у тексті дисертації без посилання на ці праці, якщо вони попередньо опубліковані з метою висвітлення в них основних наукових результатів дисертації та вказані Здобувачем в анотації дисертації.

2.8 Здобувач має право отримати кваліфіковану допомогу від відповідального із супроводу захистів РhD в Університеті щодо усіх питань, які пов'язані з проходженням процедури атестації.

2.9 Здобувачу забороняється до, під час та/або після захисту дисертації надавати чи пропонувати надати членам разової ради, керівнику та іншим посадовим особам Університету будь-які матеріальні та/або нематеріальні блага, зокрема, кошти чи будь-яке інше майно, оплату послуг з харчування, перевезення, проживання таких осіб.

3. Науковий керівник здобувача ступеня доктора філософії

3.1 Науковий керівник (керівники) призначається на етапі зарахування Здобувача до аспірантури Університету і затверджується наказом ректора Університету за рекомендацією керівника (завідувача) структурного підрозділу (кафедри), на якому буде виконуватися ОНП та наукове дослідження Здобувача.

3.2 Науковий керівник (керівники) надає Здобувачеві кваліфіковану фахову допомогу протягом усього періоду роботи над дисертацією.

3.3 Науковий керівник (керівники) контролює доброчесність виконання Здобувачем наукового дослідження та надання ним наукових результатів у публікаціях і дисертації.

3.4 Після завершення Здобувачем навчання за акредитованою ОНП (виконання освітньої та наукової складової) науковий керівник (керівники) Здобувача готує (готують) висновок з оцінкою роботи Здобувача у процесі підготовки дисертації, виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану (далі – висновок наукового керівника).

3.5 Науковому керівнику (науковим керівникам) забороняється до, підчас та/або після захисту дисертації надавати чи пропонувати членам разової ради, керівнику та іншим посадовим особам Університету будь-які матеріальні та/або нематеріальні блага, зокрема, кошти чи будь-яке інше майно, оплату послуг з харчування, перевезення, проживання таких осіб.

4. Склад разової спеціалізованої вченої ради

4.1 Вчена рада не пізніше ніж протягом двох місяців з дня отримання заяви здобувача утворює разову раду у складі п’яти осіб, дані про яких внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, – голови разової ради, двох рецензентів та двох офіційних опонентів за їх письмовою згодою, про що на підставі рішення Вченої ради Університету щодо створення разової ради видається наказ ректора Університету, крім наукових та науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти/наукових установ, наукових установ системи Міноборони.

Офіційні опоненти не можуть працювати в одному і тому ж закладі, мати спільні публікації за останні п’ять років з головою, рецензентами та науковим керівником та включаються до складу разової ради за їх письмовою згодою, до якої додають відомості про себе та свої наукові публікації за тематикою дослідження Здобувача, а також копії документів, що підтверджують їхній вчений ступінь та вчене звання. Відомості про себе голова та рецензенти завіряють підписом декана відповідного факультету з печаткою цбого факультету, офіційні опоненти завіряють заяву (згоду) та відомості про себе за основним місцем роботи.

4.2 Компетентність членів разової ради за тематикою дослідження Здобувача визначається наявністю не менше трьох наукових публікацій за тематикою дослідження здобувача за умови їх опублікування протягом останніх п’яти років до дня утворення разової ради та після присудження вченому ступеня доктора філософії(кандидата наук), до яких зараховуються:

одноосібні монографії, що рекомендовані до друку вченими радами закладів та пройшли рецензування, крім одноосібних монографій, виданих у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором. До одноосібних монографій прирівнюються одноосібні розділи у колективних монографіях за тих же умов(для іноземних видань – згідно з вимогами до наукових видань відповідної держави);

наукові статті, опубліковані у наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України;

наукові статті, опубліковані у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних WebofScienceCoreCollection та/або Scopus, крім видань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

Одноосібна монографія загальним обсягом не менше п’яти авторських аркушів або наукова публікація у періодичному науковому виданні, віднесеному до першого – третього квартилів (Q1–Q3) відповідно до класифікації SC Imago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох наукових публікацій.

Належність наукового видання до першого – третього квартилів(Q1–Q3) відповідно до класифікації SC Imago Journal and Country ank або Journal Citation Reports визначається згідно з рейтингом у році, в якому опублікована відповідна публікація члена разової ради або у разі, коли рейтинг за відповідний рік не опублікований на дату утворення разової ради, згідно з останнім опублікованим рейтингом.

4.3 Структурний підрозділ (кафедра), на засіданні якого Здобувач здійснював публічну презентацію наукових результатів дисертації, подає Вченій раді Університету пропозиції щодо кандидатур до складу разової ради у формі службової записки на ім’я голови вченої ради Університету.

4.4 У разі коли захист, за вказівкою в заяві Здобувача, відбувається англійською мовою, члени  разової ради мають підтвердити рівень володіння англійською мовою не нижче за В(2) шляхом надання відповідного сертифіката або диплома лінгвіста-перекладача.

4.5 Особа не може входити до складу разової ради у разі, коли вона:

є науковим керівником Здобувача;

є керівником закладу, в якому утворюється разова рада;

є співавтором наукових публікацій за останні п’ять років із Здобувачем, головою, рецензентами та науковим керівником;

має реальний чи потенційний конфлікт інтересів щодо Здобувача (зокрема, є його близькою особою) та/або його наукового керівника та/або іншого члена разової ради;

притягувалася до академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності, зокрема щодо позбавлення права участі в роботі спеціалізованих вчених рад відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

працює (працювала) на керівних посадах у закладах, установах, організаціях, що незаконно провадять (провадили) свою діяльність на тимчасово окупованих територіях України;

не володіє мовою захисту дисертації в обсязі, достатньому для кваліфікованого проведення атестації Здобувача;

отримала диплом доктора філософії (кандидата наук) менше ніж за три роки до дати утворення разової ради.

Одна особа протягом календарного року може брати участь як член разової ради не більш як у восьми захистах дисертацій.

5. Відповідальний працівник із супроводу забезпечення діяльності разових спеціалізованих вчених рад

5.1 Відповідальний працівник із супроводу забезпечення діяльності разових спеціалізованих вчених рад в Університеті (далі – відповідальний із супроводу захистів РhD) призначається наказом ректора за поданням завідувача відділу аспірантури і докторантури Університету.

5.2 Відповідальний із супроводу захистів РhD надає суб’єктам атестації Здобувача кваліфіковану допомогу щодо документного забезпечення усіх етапів підготовки і проходження процедури захисту дисертації та присудження (у разі необхідності – скасування) ступеня доктора філософії. 

5.3 Відповідальний із супроводу захистів РhD відповідає за своєчасне розміщення повідомлень, встановлених Порядком 44, в  інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості освіти, для чого має право використовувати власний електронний підпис посадової особи Університету (надається наказом ректора Університету).

5.4 Разом із відділом ТЗН відповідальний із супроводу захистів РhD забезпечує можливість використання засобів відеоз’вязку в режимі реального часу для трансляції та відеозапису захисту дисертації з урахуванням вимог законодавства з питань державної таємниці та службової інформації.

5.5 Відповідальний із супроводу захистів РhD формує атестаційну справу Здобувача.

6. Організування публічної презентації наукових результатів дисертації Здобувача та її обговорення

6.1  Не пізніше ніж протягом дев’яти місяців до завершення нормативного строку навчання за акредитованою освітньо-науковою програмою здобувач:

1) отримує довідку про виконання освітньо-наукової програми, висновок наукового керівника (керівників) з оцінкою роботи здобувача у процесі підготовки дисертації та виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану, а також довідку про перевірку на антиплагіат у порівнянні із джерелами в репозитарії НТБ Університету;

2) звертається до структурного підрозділу закладу, що виконує відповідну освітньо-наукову програму та здійснює підготовку здобувача, з письмовою заявою щодо отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

До заяви додаються:

дисертація в друкованому та електронному вигляді;

наукові публікації (або їхні копії), в яких висвітлено наукові результати
дисертації разом із зведеними даними про них;

довідка про виконання Здобувачем ОНП, яка видається відділом аспірантури і докторантури після завершення навчання за акредитованою ОНП;

висновок наукового керівника (керівників);

довідка про перевірку на антиплагіат у порівнянні із джерелами в репозитарії НТБ Університету;

акт експертизи за результатами експертної оцінки матеріалів, призначених для відкритого опублікування

довідка/довідки з бібліотеки Університету про наукові публікації Здобувача за результатами дисертації.

6.2 З метою надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації не пізніше ніж через місяць з дня надходження заяви від Здобувача керівникові відповідного структурного підрозділу проводиться публічна презентація Здобувачем наукових результатів дисертації та її обговорення на засіданні базового структурного підрозділу закладу, що виконує відповідну освітньо-наукову програму та здійснює підготовку здобувача.

6.3 Результати обговорення та проведення презентації відображаються у висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, який підписує головуючий на засіданні структурного підрозділу закладу. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації надається здобувачеві не пізніше ніж протягом двох тижнів з дня проведення презентації.

У разі отримання негативного висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувач може повторно звернутися до структурного підрозділу закладу не пізніше ніж протягом шести місяців до завершення нормативного строку навчання за акредитованою освітньо-науковою програмою з письмовою заявою про отримання такого висновку після доопрацювання дисертації або на поновлення в закладі для завершення виконання відповідної освітньо-наукової програми у разі відрахування.

6.4 Особи, яких було відраховано із Університету у зв’язку із завершенням навчання за відповідною освітньо-науковою програмою без захисту дисертації, можуть вступити до Університету з метою підготовки в аспірантурі повторно, доопрацювати дисертацію або наукові публікації за її темою і скористатися правом дострокового захисту дисертації.

7. Утворення разової спеціалізованої вченої ради

7.1 За наявності позитивного висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувач звертається до вченої ради закладу, в якому він виконав освітньо-наукову програму, з письмовою заявою про утворення разової спеціалізованої вченої ради не пізніше ніж протягом двох тижнів з дня отримання зазначеного висновку.

У заяві Здобувач засвідчує, що дисертація виконана ним самостійно з дотриманням академічної доброчесності, підтверджує, що подано до захисту остаточний текст дисертації, та зазначає мову захисту дисертації (державна або, за бажанням Здобувача, англійська мова). До заяви додаються:

службова записка завідувача кафедри, на якій проходив підготовку Здобувач, з пропозиціями щодо кандидатур до складу разової ради, яке візується проректором з наукової роботи;

дисертація в друкованому та електронному вигляді у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису Здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу);

наукові публікації (або їх копії), в яких висвітлено наукові результати дисертації, разом із зведеними бібліографічними відомостями;

довідка про виконання ОНП;

висновок наукового керівника (керівників);

висновок кафедри про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації;

довідка про перевірку на антиплагіат у порівнянні із джерелами в репозитарії НТБ Університету;

копія акту експертизи за результатами експертної оцінки матеріалів, призначених для відкритого опублікування;

авторський договір між Здобувачем та Університетом;

згоди передбачуваних голови та офіційних опонентів на участь у роботі разової ради;

відомості про голову/рецензента/опонента в складі разової ради (додаються до відповідних заяв пропонованих членів разової ради);

довідка/довідки з бібліотеки Університету про наукові публікації (за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію) голови, рецензентів та офіційних опонентів;

довідка/довідки з бібліотеки Університету про наукові публікації Здобувача за результатами дисертації;

Зведена інформація про дисертацію, наукові публікації та склад разової ради для внесення даних до ІС НАЗЯВО та УкрІНТЕІ.

7.2 Вчена рада Університету на своєму засіданні не пізніше двох місяців з дня отримання заяви Здобувача утворює разову раду у складі п’яти осіб, дані про яких внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, – голови разової ради, двох рецензентів та двох офіційних опонентів, про що видається наказ ректора Університету, крім наукових та науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти/наукових установ, наукових установ системи Міноборони.

У разі відсутності в Університеті можливості призначити двох рецензентів з урахуванням вимог Порядку 44, разова рада утворюється у складі голови, одного рецензента та трьох офіційних опонентів.

7.3 Методичне забезпечення процесу утворення та діяльності разових рад в Університеті здійснює вчена ради Університету, організаційне забезпечення – вчений секретар Університету та відповідальний із супроводу захистів РhD.

7.4 Протягом п’яти робочих днів з дати видання наказу ректора про утворення разової ради відповідальний із супроводу захистів РhD:

1) оприлюднює з урахуванням вимог законодавства з питань державної таємниці та службової інформації на офіційному веб-сайті університету електронну копію дисертації у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису Здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу), висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації  та інформацію про склад разової ради, посилання на веб-сайт, де буде проведена трансляція захисту дисертації;

2) вносить інформацію про утворення разової ради до ІС НАЗЯВО (інформація про утворення разової ради вважається оприлюдненою з дня її
внесення до ІС НАЗЯВО);

3) передає друкований примірник дисертації, підписаного Здобувачем, разом із актом експертизи за результатами експертної оцінки матеріалів, призначених для відкритого опублікування  до бібліотеки Університету та локального репозитарію Університету (Institutional Digital Repository of  National Aerospace University KHAI (https://dspace.library.khai.edu/xmlui/?locale-attribute=uk);

4) реєструє дисертацію в системі УкрІНТЕІ (облікова картка дисертації додається до атестаційної справи)

Здобувач звертається до відповідального в ХАІ за антиплагіатну роботу з метою отримання довідки про перевірку тексту дисертації на збіг з Інтернет-джерелами у системі «UNICHEK» та передає її для ознайомлення членам разової ради разом із дисертацією та науковими публікаціями. 

7.5 Будь-яка особа, яка є суб’єктом наукової і науково-технічної діяльності, може подати МОН України повідомлення щодо невідповідності складу разової ради вимогам законодавства протягом 15 днів з дня оприлюднення НАЗЯВО інформації про утворення разової ради (внесення змін до складу разової ради).

МОН України проводить перевірку відповідності складу разової ради вимогам Порядку 44 та розглядає повідомлення щодо невідповідності складу разової ради (у разі надходження) протягом місяця з дня оприлюднення в ІС НАЗЯВО інформації про утворення разової ради (внесення змін до складу разової ради).

У разі виявлення порушень МОН України зупиняє роботу разової ради шляхом внесення відповідної інформації до ІС НАЗЯВО із зазначенням підстав для усунення виявлених порушень.

7.6 З метою усунення виявлених порушень, а також у разі неможливості виконання членом (членами) разової ради своїх обов’язків видається наказ ректора про внесення змін до складу разової ради, інформацію про що відповідальний із супроводу захистів РhD вносить до ІС НАЗЯВО. Інформація про зміни у складі разової ради оприлюднюється в ІС НАЗЯВО та на офіційному веб-сайті Університету.

8. Організування процедури захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді Університету

8.1 Протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про утворення разової ради кожен рецензент подає разовій раді рецензію, а кожен офіційний опонент – відгук, в яких зазначають результати власної оцінки наукового рівня дисертації і наукових публікацій Здобувача, зокрема,новизни представлених теоретичних та/або експериментальних результатів проведених Здобувачем досліджень, їх наукової обґрунтованості, рівня виконання поставленого наукового завдання та оволодіння Здобувачем методологією наукової діяльності.

Рецензенти і офіційні опоненти забезпечують об’єктивність підготовлених ними рецензій і відгуків, засвідчують їх власними підписами та відбитками печаток закладів за основним місцем роботи.

У разі коли рецензія (відгук) не відповідає встановленим вимогам, голова разової ради визначає строк для її (його) доопрацювання.

У разі неподання рецензії (відгуку) у встановлений строк або подання з порушенням встановленого строку голова разової ради ініціює перед вченою радою Університету питання про заміну відповідного члена разової ради.

8.2 Протягом трьох робочих днів з дня надходження до разової ради останньої рецензії (відгуку):

1) разова рада призначає дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації. Дата проведення публічного захисту дисертації призначається не раніше ніж через два тижні та не пізніше ніж через чотири тижні з дня надходження до разової ради останньої рецензії (відгуку). Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації Здобувача оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету та вноситься до ІС НАЗЯВО;

2) електронні копії рецензій (відгуків) у форматі PDF/А з текстовим шаром з накладенням електронного підпису рецензента (офіційного опонента), що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу), оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету з урахуванням вимог законодавства з питань державної таємниці та службової інформації, а їх копії, на вимогу Здобувача, надаються йому для ознайомлення.

8.3 Публічний захист дисертації проводиться на засіданні разової ради, яке
вважається правоможним за умови участі в ньому повного складу разової ради.
Голова та члени разової ради та/або Здобувач можуть брати участь у засіданні
разової ради за допомогою засобів відеозв’язку в режимі реального часу. Університет забезпечує можливість використання засобів відеозв’язку, зокрема особами з інвалідністю.

У разі відсутності кворуму для проведення засідання разова рада приймає рішення про перенесення дати проведення захисту дисертації, призначаючи іншу дату не раніше ніж через два тижні та не пізніше ніж чотири тижні від попередньої дати.

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про зміну дати проведення захисту дисертації інформація про дату, час і місце проведення захисту дисертації оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету та вноситься до ІСНАЗЯВО.

8.4 Університет забезпечує трансляцію захисту дисертації в режимі реального часу на своєму офіційному веб-сайті, а також відеозапис трансляції захисту дисертації з урахуванням вимог законодавства з питань державної таємниці та службової інформації.

Якість і тривалість відеозапису трансляції захисту дисертації повинна бути достатньою для того, щоб повністю (без перерв) відтворити процедуру захисту дисертації, в тому числі з виступами Здобувача та членів разової ради, наукової дискусії,а також голосування кожного з членів разової РАДИ.

8.5 Під час атестації Здобувача члени разової ради повинні оцінити науковий рівень його дисертації та наукових публікацій з урахуванням дотримання ним академічної доброчесності, а також встановити рівень набуття Здобувачем теоретичних знань, відповідних умінь, навичок та компетентностей.

Захист дисертації повинен мати характер відкритої наукової дискусії, в якій зобов’язані взяти участь Здобувач, голова та усі члени разової ради.

У разі надходження до Університету звернень інших осіб з оцінкою дисертації разова рада озвучує їх під час публічного захисту дисертації та з урахуванням результатів їх розгляду приймає відповідне рішення. Такі звернення беруться до розгляду у разі їх надходження не пізніше, ніж за три робочих дні до дня захисту дисертації.

Засідання разової ради для проведення публічного захисту дисертації проводиться за такою процедурою:

голова ради інформує присутніх про правоможність засідання і розпочинає його за наявності кворуму;

голова ради інформує її членів про погоджену зі Здобувачем мову,якою він буде викладати основні положення дисертації та відповідати на запитання;

голова разової ради оголошує порядок денний, назву дисертації, відомості про Здобувача, відомості про рецензентів та офіційних опонентів, надається інформація про подані Здобувачем документи та про їх відповідність вимогам, встановленим законодавством;

Здобувач викладає основні положення дисертації;

Здобувач відповідає на запитання, подані усно чи письмово членами ради в ході дискусії;

голова разової ради оголошує висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації та звернення інших осіб з оцінкою дисертації;

Здобувач відповідає на зауваження, які містяться у зверненнях;

виступ наукового керівника здобувача;

виступи рецензентів,

Здобувач відповідає на зауваження, які містяться у відгуках рецензентів;

виступи опонентів;

після виступу кожного опонента Здобувачеві надають слово для відповіді;

після кожного виступу Здобувача для відповіді на зауваження опонентів, головуючий пересвідчується, чи задоволений опонент цією відповіддю;

публічне обговорення дисертації, у якому мають право взяти участь усі науковці присутні на засіданні; кожен член разової ради відкрито висловлює свою позицію за присудження або за відмову у присудженні ступеня доктора філософії;

прикінцеве слово Здобувача (Здобувач має право за письмовою заявою зняти дисертацію з захисту до початку голосування щодо присудження наукового ступеня доктора філософії);

рада приймає рішення шляхом відкритого голосування:

позитивне про присудження ступеня доктора філософії, якщо його підтримали не менше ніж чотири члени разової ради;

про відмову у присудженні ступеня доктора філософії, якщо його підтримали два чи більше членів разової ради;.

за результатами голосування оформлюється рішення разової ради про присудження (відмову у присудженні) ступеня доктора філософії за формою, затвердженою МОН. У рішенні, яке підписується головою разової ради та скріплюється відбитком печатки закладу, обов’язково зазначаються результати голосування членів разової ради.

На цьому захист дисертації вважається завершеним. 

8.6 За результатами голосування оформлюється рішення разової ради про присудження (відмову у присудженні) ступеня доктора філософії. У рішенні, яке підписується головою разової ради та скріплюється відбитком печатки Університету, обов’язково зазначаються результати голосування членів разової ради.

Член разової ради має право викласти письмово окрему думку, в якій зазначити зауваження щодо дисертації, зокрема – щодо дотримання Здобувачем академічної доброчесності та/або щодо процедури захисту дисертації. Окрема думка додається до рішення разової ради про присудження (відмову у присудженні) ступеня доктора філософії і є його невід’ємною частиною.

Невід’ємною частиною рішення є також відеозапис трансляції захисту дисертації, на який накладається електронна печатка Університету, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки.

8.7 Здобувач має право до початку голосування щодо присудження ступеня доктора філософії за письмовою заявою на ім’я голови разової ради зняти дисертацію із захисту, крім випадків виявлення разовою ради порушення академічної доброчесності в дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені основні наукові результати дисертації. Здобувач може скористатися таким правом лише один раз.

Якщо разова рада виявила факти академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені основні наукові результати дисертації, заява про зняття дисертації із захисту не приймається. У такому разі разова рада приймає рішення про відмову у присудженні ступеня доктора філософії без права повторного подання дисертації до захисту.

8.8 Після прийняття разовою радою рішення про присудження (відмову в присудженні) ступеня доктора філософії секретаріат вченої ради та відповідальний із супроводу захистів PhD:

1) протягом трьох робочих днів оприлюднює рішення разової ради про присудження (відмову у присудженні) ступеня доктора філософії та відеозапис трансляції захисту дисертації на своєму офіційному веб-сайті з урахуванням вимог законодавства з питань державної таємниці та службової інформації;

2) протягом п’яти робочих днів подає інформацію про результати захисту дисертації до ІС НАЗЯВО.

У разі зняття дисертації із захисту Університет протягом трьох робочих днів з дати захисту дисертації оприлюднює інформацію про це на своєму офіційному веб-сайті, а також подає її до ІС НАЗЯВО.

8.9 У разі зняття Здобувачем дисертації із захисту або відмови разової ради у присудженні ступеня доктора філософії Здобувач має право за умови доопрацювання подати дисертацію повторно до захисту не раніше, ніж через рік, крім випадку, передбаченого абзацом другим пункту 30 Порядку 44.

Повторний захист дисертації після її доопрацювання можливий за умови отримання Здобувачем повторно висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

8.10 На підставі рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії Університет не раніше ніж через 15 та не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня захисту дисертації видає наказ про видачу Здобувачеві диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразка.

8.11 Якщо протягом 15 календарних днів з дня захисту дисертації Університетом було виявлено порушення встановленої Порядком 44 процедури захисту дисертації або до Університету надійшло повідомлення про таке порушення, наказ закладу про видачу Здобувачеві диплома доктора філософії видається у разі прийняття вченою радою рішення про залишення рішення разової ради в силі.

8.12 Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії набирає чинності з дати набрання чинності наказу ректора Університету про видачу диплома доктора філософії.

8.13 Диплом доктора філософії оформлюється за зразком, затвердженим МОН, та видається Здобувачеві на засіданні вченої ради Університету.

Здобувачеві, підготовка якого здійснювалася відповідно до договору
між Університетом та іноземним закладом та якому присуджено ступінь доктора філософії згідно із цим Положенням, диплом доктора філософії може бути виданий також іноземним закладом відповідно до законодавства держави місцезнаходження такого закладу.

8.14. Протягом десяти робочих днів з дня видачі диплома доктора філософії відповідальний із супроводу захистів PhD додає копію рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії, засвідчену головою разової ради, до примірника дисертації, що зберігається у бібліотеці Університету.

Положення цього пункту застосовуються з урахуванням вимог законодавства з питань державної таємниці та службової інформації.

8.15 Дисертація (разом з активним посиланням на неї в інформаційній системі), висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, рецензії, відгуки, рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії, відеозапис трансляції захисту дисертації, оприлюднені закладом з урахуванням вимог законодавства з питань державної таємниці та службової інформації, повинні бути доступними для вільного перегляду не менш як шість місяців з дати набрання чинності рішенням разової ради про присудження ступеня доктора філософії.

8.16 Усі документи, що стосуються розгляду дисертації та проведення її захисту в разовій ради, протягом 15 календарних днів від дати захисту долучаються до особової справи Здобувача, яка зберігається у секретаріаті вченої ради та архіві Університету відповідно до норм чинного законодавства.

9. Перелік атестаційних документів Здобувача (за зразками в Додатку 2)

Копія наказу ректора Університету про утворення разової ради

Заява деканові факультету щодо отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Зразок 1)

Заява Здобувача на ім’я голови вченої ради Університету щодо утворення разової ради (Зразок 2)

Дисертація в друкованому та електронному (з кеп Здобувача) вигляді (Титульна сторінка дисертації – Зразок 3)

Наукові публікації (засвідчені копії), в яких висвітлені наукові результати дисертації разом із зведеними бібліографічними відомостями (Зразок 4)

Довідка про виконання ОНП

Висновок наукового керівника/керівників (Зразок 5)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Зразок 6, 6.1)

Згоди пропонованих голови, рецензентів та офіційних опонентів на участь у роботі разової ради (заява та відомості про себе і свої наукові публікації (Зразок 7, 7.1, 7.2), а також копії документів, що підтверджують науковий ступінь і наукове звання від кожного члена разової ради)

Довідка/довідки з бібліотеки Університету про наукові публікації Здобувача, в яких висвітлені наукові результати дисертації (Зразок 8, 9.1)

Довідка/довідки з бібліотеки Університету про наукові публікації (за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію) голови, рецензентів та офіційних опонентів (Зразок 9, 9.1)

Довідки про результати перевірки на академічний плагіат рукопису дисертації (довідка про перевірку на антиплагіат у порівнянні із джерелами в репозитарії НТБ Університету – Зразок 10)

Копія акту експертизи за результатами експертної оцінки матеріалів, призначених для відкритого опублікування

Зведена інформація про дисертацію, наукові публікації та склад разової ради для внесення даних до ІС НАЗЯВО та УкрІНТЕІ (Зразок 11)

Облікова картка дисертації в УкрІНТЕІ

Довідка, що підтверджує факт передання друкованого примірника дисертації, підписаного Здобувачем, до бібліотеки Університету

Рецензії від рецензентів (паперовий завірений за місцем основної роботи варіант та відсканована електронна копія з кеп рецензента) (Зразок 12)

Відгуки офіційних опонентів (паперовий завірений за місцем основної роботи варіант та відсканована електронна копія з кеп опонента)  (Зразок 13)

Звернення інших осіб з оцінкою дисертації, що надійшли до Університету

Реєстраційна картка присутності членів ради, засвідчена головою разової ради (у разі захисту офлайн)

Рішення разової ради про присудження/відмову у присудженні ступеня доктора філософії (Зразок 14)

Довідка, що підтверджує факт передання до бібліотеки Університету копії рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії, засвідченої головою разової ради або примірника оригіналу.

Копія наказу ректора про видачу диплома доктора філософії

Копія свідоцтва про зміну імені (у разі потреби)

Відеозапис трансляції захисту дисертації (з ЕЦП Університету)

10. Скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії у зв’язку із порушенням процедури захисту дисертації

10.1 Університет до видачі Здобувачеві диплома доктора філософії має право скасувати рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії у зв’язку з порушенням встановленої Порядком 44 процедури захисту дисертації.

10.2 Повідомлення щодо порушення встановленої Порядком 44 процедури захисту дисертації може бути надано до закладу будь-якою особою, яка є суб’єктом наукової і науково-технічної діяльності, протягом 15 календарних днів з дня проведення захисту дисертації.  У повідомленні зазначаються прізвище та власне ім’я (для фізичних осіб) або повне найменування (для юридичних осіб) та адреса особи, обґрунтування та посилання на докази, що підтверджують наведені у ньому обставини.

Повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації надсилається:

в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, – на офіційну адресу електронної пошти  Університету;

в паперовій формі за підписом особи, що його подає (керівника юридичної
особи) – на адресу Університету.

Датою подання повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації є дата його надходження до Університету.

10.3 З метою розгляду питання про скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії у зв’язку з порушенням встановленої Порядком 44 процедури захисту дисертації вчена рада Університету на найближчому засіданні утворює комісію у складі трьох наукових (науково-педагогічних) працівників закладу. До складу такої комісії не можуть бути включені члени разової ради.

Комісія розглядає повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації протягом двох тижнів з дня її утворення.

Результати розгляду виносяться на засідання комісії, яке проводиться відкрито,за участю особи, яка подала повідомлення, та/або її представника, Здобувача та уразі потреби членів відповідної разової ради. Вказані особи інформуються про дату, час і місце проведення засідання за п’ять календарних днів до дати його проведення. Відсутність вказаних осіб на засіданні не перешкоджає розгляду повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації.

10.4 Протягом п’яти робочих днів з дати засідання комісія готує висновок, який підписується всіма членами комісії.

У висновку комісії наводяться підстави для прийняття нею рішення та пропонується:

скасувати рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії у зв’язку з порушенням встановленої Порядком 44 процедури захисту дисертації;

відмовити особі у задоволенні повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації.

10.5 Висновок подається у строк до трьох робочих днів з дня підписання подається вченій раді закладу.

Вчена рада Університету на найближчому засіданні розглядає висновок комісії та за результатами його розгляду приймає рішення про скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії або про залишення рішення разової ради в силі, про що видається наказ Університету.

Протягом трьох робочих днів з дати видання зазначеного наказу рішення вченої ради разом з висновком комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

10.6 Національне агентство має право скасувати рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії у зв’язку з порушенням встановленої Порядком №44 процедури захисту дисертації протягом шести місяців з дня видання наказу закладу про видачу Здобувачеві диплома доктора філософії.

У разі надходження до Національного агентства повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації Національне агентство розглядає його протягом трьох місяців з дня надходження.

10.7 Повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації може бути подане Національному агентству будь-якою особою, яка є суб’єктом наукової і науково-технічної діяльності. У повідомленні зазначаються прізвище та власне ім’я (для фізичних осіб) або повне найменування (для юридичних осіб) та адреса особи, обґрунтування та посилання на докази, що підтверджують наведені у ньому обставини.

Повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації надсилається:

в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, – на офіційну адресу електронної пошти Національного агентства;

в паперовій формі за підписом особи, що його подає (керівника юридичної особи), – на адресу Національного агентства. Протягом п’яти робочих днів з дати засідання комісія готує висновок, який підписується всіма членами комісії.

Датою подання повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації є дата його надходження до Національного агентства.

10.8 У разі невідповідності зазначеного повідомлення вимогам, встановленим абзацами першим–четвертим пункту 41 Порядку 44, Національне агентство повертає повідомлення особі без розгляду.

Університет протягом 20 робочих днів з дня надходження повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації має право надати свої письмові пояснення щодо викладених у повідомленні обставин. Ненадання таких пояснень не перешкоджає розгляду зазначеного повідомлення.

Національне агентство має право отримувати від закладу інформацію та документи, необхідні для розгляду повідомлення.

10.9 Повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації розглядається Апеляційним комітетом Національного агентства (далі – Апеляційний комітет) у порядку, встановленому Національним агентством.

Результати розгляду повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації виносяться на засідання Апеляційного комітету. Про дату, час і місце проведення засідання інформуються особа, яка подала повідомлення, та заклад за п’ять робочих днів до дати засідання. Участь зазначеної особи і представника закладу в засіданні Апеляційного комітету не є обов’язковою.

Апеляційний комітет на своєму засіданні встановлює наявність або відсутність порушень встановленої цим Порядком процедури захисту дисертації, про що готує подання та вносить його на розгляд Національного агентства.

У разі виявлення Апеляційним комітетом під час розгляду повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації порушень академічної доброчесності, зокрема наявності в дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, Апеляційний комітет приймає рішення про передачу зазначеного повідомлення на розгляд Комітету з питань етики Національного агентства (далі – Комітет з етики) та вносить інформацію про це до ІС.

10.10 Про дату, час і місце проведення засідання Національного агентства для розгляду подання Апеляційного комітету інформуються особа, яка подала повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації, та заклад за п’ять робочих днів до дати засідання. Участь зазначеної особи і представника закладу в засіданні Національного агентства не є обов’язковою.

За результатами розгляду Національне агентство на своєму засіданні приймає рішення про скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії або про залишення рішення разової ради в силі.

Протягом п’яти робочих днів з дати засідання Національне агентство інформує про прийняте рішення особу, яка подала повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації, заклад та особу, стосовно дисертації якої розглядалося повідомлення, а також вносить відповідну інформацію до ІС. 

11. Скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії у зв’язку із встановленням фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації

11.1 Університет або його правонаступник має право скасувати рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії у зв’язку з виявленням у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації незалежно від строку, що минув після присудження разовою радою ступеня доктора філософії.

Університет протягом трьох місяців з моменту виявлення ним у захищеній дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації або з дня надходження до закладу повідомлення про зазначені факти розглядає питання щодо скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії.

Повідомлення щодо наявності у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації може бути подане до закладу будь-якою особою, яка є суб’єктом наукової і науково-технічної діяльності. У повідомленні зазначаються прізвище та власне ім’я (для фізичних осіб) або повне найменування (для юридичних осіб) та адреса особи, обґрунтування та посилання на докази, що підтверджують наведені у ньому обставини.

Повідомлення щодо наявності у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації надсилається:

в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, – на офіційну адресу електронної пошти Університету;

в паперовій формі за підписом особи, що його подає (керівника юридичної особи), – на адресу Університету.

Датою подання повідомлення щодо наявності у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації є дата його надходження до закладу.

11.2 Порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності та скасування рішення разової ради визначається вченою радою Університету з урахуванням вимог Закону України «Про освіту», спеціальних законів та Порядку 44.

Питання щодо скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії у зв’язку з виявленням у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації виноситься на засідання вченої ради Університету. Про дату,час і місце проведення засідання вченої ради інформуються особа, яка подала повідомлення, особа, рішення про присудження якій ступеня доктора філософії оскаржується, та у разі потреби члени відповідної разової ради за п’ять робочих днів додати засідання. Вчена рада на своєму засіданні приймає рішення про скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії або про залишення рішення разової ради в силі.

11.3 Національне агентство розглядає питання щодо скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії у зв’язку з виявленням у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації у разі:

надходження до Національного агентства скарги особи на рішення Університету про залишення без розгляду її повідомлення щодо наявності у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації або про залишення рішення разової ради в силі (далі – скарга);

надходження до Національного агентства повідомлення щодо наявності у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації у разі ліквідації закладу, разова рада якого прийняла відповідне рішення;

передачі Апеляційним комітетом на розгляд Комітету з етики повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації, під час розгляду якого виявлені порушення академічної доброчесності, зокрема наявність в дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.

11.4 Скарга/повідомлення щодо наявності у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації можуть бути подані до Національного агентства будь-якою особою, яка є суб’єктом наукової і науково-технічної діяльності. У скарзі/повідомленні зазначаються прізвище та власне ім’я (для фізичних осіб) або повне найменування (для юридичних осіб) та адреса особи, обґрунтування та посилання на докази, що підтверджують наведені у них обставини.

Скарга/повідомлення щодо наявності у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату,фабрикації, фальсифікації надсилаються:

В електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, – на офіційну адресу електронної пошти Національного агентства;

в паперовій формі за підписом особи, що його подає (керівника юридичної особи), – на адресу Національного агентства.

Датою подання скарги/повідомлення щодо наявності у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації є дата надходження скарги/повідомлення до Національного агентства.

Національне агентство протягом трьох робочих днів з дати надходження скарги/повідомлення оприлюднює їх в ІС, а також надсилає копію скарги до закладу, разова рада якого прийняла відповідне рішення.

У разі невідповідності скарги/повідомлення зазначеним у цьому пункті вимогам Національне агентство повертає скаргу/повідомлення особі без розгляду.

Комітет з етики протягом трьох робочих днів з дня отримання від Апеляційного комітету повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації, під час розгляду якого виявлені порушення академічної доброчесності, зокрема наявність у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, надсилає копію матеріалів щодо виявлених порушень до закладу, разова рада якого прийняла відповідне рішення.

11.5 Скарга/повідомлення щодо наявності у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації розглядаються Комітетом з етики у порядку, встановленому Національним агентством.

Національне агентство протягом п’яти робочих днів з дати прийняття Комітетом з етики скарги/повідомлення до розгляду оприлюднює її в інформаційній системі, а також надсилає копію скарги до закладу, разова рада якого прийняла відповідне рішення.

Результати розгляду скарги/повідомлення щодо наявності у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, а також матеріалів щодо виявлених Апеляційним комітетом порушень академічної доброчесності виносяться на засідання Комітету з етики. Про дату, час і місце проведення засідання інформуються особа, яка подала скаргу/повідомлення, та заклад за п’ять робочих днів додати засідання. Участь зазначеної особи і представника закладу у засіданні Комітету з етики не є обов’язковою.

Комітет з етики на своєму засіданні встановлює наявність або відсутність у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, про що готує подання та вносить його на розгляд Національного агентства.

11.6. Про дату, час і місце проведення засідання Національного агентства для розгляду подання Комітету з етики інформуються особа, яка подала скаргу/повідомлення щодо наявності у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, та заклад за п’ять робочих днів до дати засідання. Участь зазначеної особи і представника закладу у засіданні Національного агентства не є обов’язковою.

За результатами розгляду Національне агентство на своєму засіданні приймає рішення про скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії у зв’язку з виявленням у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації або про залишення рішення разової ради в силі.

Протягом п’яти робочих днів з дати засідання Національне агентство інформує про прийняте рішення особу, яка подала скаргу/повідомлення щодо наявності у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, заклад та особу,стосовно дисертації якої розглядалися скарга/повідомлення, а також вносить відповідну інформацію до ІС.

11.7 Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення Університетом/НАЗЯВО щодо скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії інформація про недійсність диплома доктора філософії вноситься ними до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

11.8 У разі скасування рішення разової ради у зв’язку з порушенням встановленої Порядком процедури захисту дисертації Здобувач має право на подання дисертації за тією ж темою до захисту повторно. 

У разі скасування рішення разової ради у зв’язку з виявленням у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації дисертація повторно до захисту не подається.

12. Правові наслідки скасування рішення разової ради

12.1 У разі скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії після видачі здобувачеві диплома доктора філософії такий диплом вважається недійсним з дня прийняття відповідного рішення.

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення закладом/Національним агентством щодо скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії інформація про недійсність диплома доктора філософії вноситься ними до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

12.2  У разі скасування рішення разової ради у зв’язку з порушенням встановленої цим Порядком процедури захисту дисертації здобувач має право на подання дисертації за тією ж темою до захисту повторно.

У разі скасування рішення разової ради у зв’язку з виявленням у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації дисертація повторно до захисту не подається.

13. Фінансове забезпечення процедури атестації здобувача ступеня доктора філософії

13.1 Видатки, пов’язані з проведенням атестації Здобувача, в тому числі з оплатою роботи офіційних опонентів, здійснюються Університетом за рахунок джерел, з яких здійснюється (здійснювалася) підготовка Здобувача.

У разі повторного подання дисертації до захисту та проходження атестації видатки, пов’язані з проведенням атестації Здобувача, здійснюються ним за рахунок власних коштів або коштів фізичних, юридичних осіб.

13.2 Заклад зараховує голові разової ради та рецензентам за виконання їх функцій під час одного захисту дисертації не менше 32 годин у межах норм часу наукової роботи, встановлених закладом для науково-педагогічних працівників(у межах основного навантаження – для наукових працівників).

Університет оплачує роботу офіційних опонентів за виконання функцій, пов’язаних з атестацією Здобувача, під час одного захисту дисертації відповідно до норм погодинної оплати праці осіб, які мають науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та проводять навчальні заняття з аспірантами, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699), з розрахунку 12 годин, з 1 січня 2023 р. – 24 години, з 1 січня 2024 р. – 32 години. Якщо кошторис Університету не передбачає видатків, пов’язаних з проведенням атестації Здобувача, положення цього абзацу не застосовуються.

14. Прикінцеві положення

14.1 Це Положення приймається вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

14.2 У разі внесення змін до законодавства України про вищу освіту, що регулюють відносити, визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства до моменту внесення відповідних змін до цього Положення.

Додаток 1

Етапи процесу атестації здобувачів ступеня доктора філософії

 

Назва етапу

Супровідні документи

1.

Публічна презентація наукових результатів дисертації та її обговорення на засіданні структурного підрозділу (кафедральному/ міжкафедральному науковому семінарі), що реалізує відповідну ОНП та/або здійснює підготовку Здобувача, за умови наявності відгуку наукового керівника/керівників, академічної довідки та довідки про перевірку дисертації на плагіат

1. Заява Здобувача щодо отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

2. Дисертація (друкований та електронний примірник)

3. Копії публікацій за результатами дисертації разом із зведеними бібліографічними даними

4. Довідка про виконання ОНП

5. Висновок наукового керівника /керівників

6. Копія акту експертизи за результатами експертної оцінки матеріалів, призначених для відкритого опублікування

7. Довідка/довідки з бібліотеки Університету про наукові публікації Здобувача за результатами дисертації

8. Довідка про перевірку на антиплагіат у порівнянні із джерелами в репозитарії НТБ Університету

2.

Подання на розгляд вченої ради Університету документів щодо утворення разової ради (за 10 робочих днів до запланованої дати проведення засідання вченої ради Університету)

1. Заява Здобувача щодо утворення разової ради

2. Службова записка завідувача кафедри, на якій проходить підготовку Здобувач (за підписом декана відповідного факультету) з пропозиціями щодо кандидатур голови та членів разової ради

3. Дисертація (друкований та електронний примірник з кеп)

4. Копії публікацій за результатами дисертації разом із зведеними бібліографічними даними

5. Довідка про виконання ОНП

6. Висновок наукового  керівника /керівників

7. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

8. Копія акту експертизи за результатами експертної оцінки матеріалів, призначених для відкритого опублікування

10. Згоди голови та членів на участь у роботі разової ради (заява та відомості про себе і свої наукові публікації, а також копії документів на підтвердження наукового ступеня і наукового звання)

11. Довідка/довідки з бібліотеки Університету про наукові публікації (за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію) голови, рецензентів та офіційних опонентів

12. Довідка/довідки з бібліотеки Університету про наукові публікації Здобувача  за результатами дисертації

13. Зведена інформація про дисертацію, наукові публікації та склад разової ради

3.

Утворення разової ради рішенням вченої ради Університету (не пізніше двох місяців з дня отримання заяви Здобувача)

1. Витяг з протоколу вченої ради Університету

2. Наказ ректора

 

4.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Університету дисертації, висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значеня результатів дисертації, інформації про склад разової ради, посилання на трансляцію захисту, внесення інформації до ІС НАЗЯВО, реєстрація дисертації в УкрІНТЕІ, передача друкованого примірника дисертації до бібліотеки Університету, а електронного примірника до локального депозитарію (впродовж п’яти робочих днів від дати наказу ректора про створення разової ради).Держання довідки про результати перевірки дисертації на плагіат (збіг з Інтернет-джерелами).

1. Облікова картка дисертації в УкрІНТЕІ.

2. Довідка, що підтверджує факт передавання друкованого примірника дисертації, підписаного Здобувачем, до бібліотеки Університету

3. Дисертація (друкований та електронний примірник з кеп)

4. Довідка про результати перевірки дисертації на плагіат (збіг з Інтернет-джерелами)

5. Посилання на трансляцію захисту

5.

Перевірка МОН України відповідності складу разової ради (протягом 30 днів з дати оприлюднення інформації про утворення разової ради в ІС НАЗЯВО)

 

 

6.

Подання Здобувачем документів до разової ради

1. Дисертація (друкований та електронний примірник )

2. Наукові публікації Здобувача

3. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

4. Довідка про перевірку дисертації на плагіат

5. Довідка з бібліотеки Університету про наукові публікації Здобувача  за результатами дисертації

6. Посилання на Zoom-конференцію та відеотрансляцію захисту

7.

Подання рецензентами рецензій, а офіційними опонентами відгуків голові ради (впродовж 45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про утворення разової ради у ІС НАЗЯВО)

Рецензії/відгуки, засвідчені власними підписами рецензентів/опонентів та відбитками печаток закладів за їхнім основним місцем роботи та електронні копії рецензій/ відгуків у форматі PDF/А з текстовим шаром з накладенням електронного підпису рецензента/опонента, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)

8.

Розміщення електронних копій рецензій (відгуків) у форматі PDF/А з текстовим шаром з накладенням електронного підпису рецензента (офіційного опонента), що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу) на офіційному веб-сайті Університету

 

9.

Призначення дати, часу і місця проведення захисту (не раніше ніж через два тижні та не пізніше ніж через чотири тижні з дня надходження до разової ради останньої рецензії (відгуку) та розміщення на офіційному веб-сайті Університету та в ІС НАЗЯВО інформації про дату, час та місце проведення захисту (впродовж трьох робочих днів з дня надходження до разової ради останньої рецензії (відгуку))

 

10.

Публічний захист дисертації

 

11.

Оприлюднення рішення разової ради про присудження (відмову у присудженні) ступеня доктора філософії та відеозапису трансляції захисту дисертації на офіційному веб-сайті Університету (впродовж трьох робочих днів з дати захисту),

Рішення разової ради

Реєстраційна картка присутності голови та членів разової ради

12.

Подання інформації про результати захисту дисертації до ІС НАЗЯВО (протягом п’яти робочих днів з дати захисту)

 

13.

Формування атестаційної справи Здобувача

1. Рішення разової ради про присудження/відмову у присудженні ступеня доктора філософії

2. Довідка, що підтверджує факт передання до бібліотеки Університету копії рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії, засвідченої головою разової ради

3. Копія наказу ректора про видачу диплома доктора філософії

4. Копія свідоцтва про зміну імені (у разі потреби)

 

14.

Наказ ректора про видачу Здобувачеві диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразка (не раніше ніж через 15 та не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня захисту дисертації) та додання копії рішення разової ради, засвідченої підписом голови разової ради, до примірника дисертації, що зберігається в бібліотеці Університету (впродовж десяти робочих днів з дня видачі диплома доктора філософії)

 

Додаток 2

Зразки документів, що подаються для атестації здобувача наукового ступеня доктора наук

Зразок 1

Зразок 2

Зразок 3

Зразок 4

Зразок 5

Зразок 6

Зразок 6.1

Зразок 7

Зразок 7.1

Зразок 7.2

Зразок 8

Зразок 9

 

Зразок 9.1

Зразок 10

 

Приклад

 Зразок 11

 

Зразок 12

Зразок 13

Зразок 14

Предметні олімпіади у форматі НМТ