Інструкція з оформлення титульних аркушів індивідуальних студентських проектів (робіт) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиІнструкціїІнструкції з порядку здійснення освітнього процесуІнструкція з оформлення титульних аркушів індивідуальних студентських проектів (робіт)

Інструкція оформлення титульних аркушів індивідуальних студентських проектів (робіт)

Інструкція з оформлення титульних аркушів індивідуальних студентських проектів (робіт)
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 3 від 25 листопада 2015 року

СУЯ ХАІ-НАВ-РІ/001:2015

Дата введення 01 грудня 2015 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Інструкція з оформлення титульних аркушів індивідуальних студентських проектів (робіт) містить загальні вимоги до розроблення, змісту і побудови титульних аркушів в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет). У додатках наведено приклади і шаблони для розроблення індивідуальних студентських проектів (робіт).

1.2 Індивідуальна студентська робота є однією з форм організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, здобутих у процесі лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

1.3 Титульний аркуш є першою сторінкою індивідуальної студентської роботи, яка служить основним джерелом інформації, необхідної для оброблення і пошуку документа, і містить, зокрема:

- назву міністерства;

- повне найменування вищого навчального закладу;

- повне найменування інституту, факультету, кафедри (предметної комісії);

- назву індивідуальної студентської роботи (пояснювальна записка до дипломного проекту (роботи), курсовий проект (робота) тощо);

- освітньо-кваліфікаційний рівень для пояснювальної записки до дипломного проекту (роботи); назву дисципліни для інших видів робіт;

- тему індивідуальної студентської роботи;

- відомості про виконавця, керівника роботи; пояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) додатково містить відомості щодо рецензента.

1.4 Титульний аркуш індивідуальних студентських робіт, за винятком пояснювальної записки до дипломного проекту (роботи), додатково містить відомості обліку успішності з полями для оцінювання результатів захисту роботи, а саме:

 

1.5 Титульний аркуш курсового проекту (роботи) додатково містить відомості щодо членів комісії з місцем для особистого підпису, а саме:

1.6 Титульні аркуші усіх індивідуальних студентських робіт містять назву міста і рік виконання роботи.

2. Вимоги щодо оформлення титульного аркуша

2.1 Титульний аркуш індивідуальної студентської роботи оформлюють на папері білого кольору формату A4 (210 мм x 297 мм).

При оформленні титульного аркуша індивідуальної студентської роботи необхідно дотримуватися таких параметрів:

- відступ від країв аркуша паперу: лівий - 25 мм, правий - 10 мм, верхній та нижній - 20 мм;

- шрифт - Times New Roman 14 pt (окрім назви індивідуальної студентської роботи, яка виконується шрифтом розміром 22 pt), чорного кольору;

- інтервал шрифту - звичайний (без розтягування або ущільнення);

- міжрядковий інтервал - 1;

- абзацні відступи й інтервали не використовуються (нульові).

2.2 Приклад оформлення титульного аркуша дипломного проекту (роботи) наведено у додатку А, курсового проекту (роботи) - у додатку Б, інших індивідуальних студентських робіт - у додатку В.

2.3 Шаблони форм титульних аркушів, які необхідно використовувати під час оформлення індивідуальних студентських робіт в Університеті, наведено у додатку Г.

Шаблони форм титульних аркушів у додатку Г наведено у такій послідовності:

- дипломного проекту;

- дипломної роботи;

- курсового проекту;

- курсової роботи;

- розрахунково-графічної роботи;

- розрахункової роботи;

- модульної роботи;

- реферату;

- лабораторної роботи.

3. Порядок шифрування дипломних робіт і проектів

Для спрощення процесів із угруповання, зберігання і пошуку студентських дипломних робіт і проектів на титульному аркуші додатково зазначають інформацію щодо шифру документа.

При складанні шифру дипломних робіт і проектів використовують буквено- цифрову систему кодування.

Шифр складається з таких позначень, які записуються через крапку:

1) назва навчального закладу (абревіатура) - ХАІ;

2) номер випускової кафедри;

3) номер навчальної групи;

4) шифр напряму підготовки (для бакалаврів) або спеціальності (для спеціалістів і магістрів);

5) повний номер залікової книжки (без символу «№»);

6) дві останні цифри року та перша буква семестру («О» - для робіт, які виконані в осінній семестр, «В» - у весняний).

Приклад присвоєння шифру: «ХАІ.407.449.101715.00318214.15В».

 

Додаток А

Приклад оформлення титульного аркуша дипломного проекту (роботи)

Додаток Б

Приклад оформлення титульного аркуша курсового проекту (роботи)

Додаток В

Пприклад оформлення титульного аркуша індивідуальних студентських робіт

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ