Інструкція оформлення титульних аркушів індивідуальних студентських проектів (робіт) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиІнструкціїІнструкції з порядку здійснення освітнього процесуІнструкція оформлення титульних аркушів індивідуальних студентських проектів (робіт)

Інструкція оформлення титульних аркушів індивідуальних студентських проектів (робіт)

Інструкція оформлення титульних аркушів індивідуальних студентських проектів (робіт)
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 3 від 25 листопада 2015 року

СУЯ ХАІ-НАВ-РІ/001:2015

Дата введення 01 грудня 2015 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Інструкція з оформлення титульних аркушів індивідуальних студентських проектів (робіт) містить загальні вимоги до розроблення, змісту і побудови титульних аркушів в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет). У додатках наведено приклади і шаблони для розроблення індивідуальних студентських проектів (робіт).

1.2 Індивідуальна студентська робота є однією з форм організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, здобутих у процесі лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

1.3 Титульний аркуш є першою сторінкою індивідуальної студентської роботи, яка служить основним джерелом інформації, необхідної для оброблення і пошуку документа, і містить, зокрема:

- назву міністерства;

- повне найменування вищого навчального закладу;

- повне найменування інституту, факультету, кафедри (предметної комісії);

- назву індивідуальної студентської роботи (пояснювальна записка до дипломного проекту (роботи), курсовий проект (робота) тощо);

- освітньо-кваліфікаційний рівень для пояснювальної записки до дипломного проекту (роботи); назву дисципліни для інших видів робіт;

- тему індивідуальної студентської роботи;

- відомості про виконавця, керівника роботи; пояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) додатково містить відомості щодо рецензента.

1.4 Титульний аркуш індивідуальних студентських робіт, за винятком пояснювальної записки до дипломного проекту (роботи), додатково містить відомості обліку успішності з полями для оцінювання результатів захисту роботи, а саме:

 

1.5 Титульний аркуш курсового проекту (роботи) додатково містить відомості щодо членів комісії з місцем для особистого підпису, а саме:

1.6 Титульні аркуші усіх індивідуальних студентських робіт містять назву міста і рік виконання роботи.

2. Вимоги щодо оформлення титульного аркуша

2.1 Титульний аркуш індивідуальної студентської роботи оформлюють на папері білого кольору формату A4 (210 мм x 297 мм).

При оформленні титульного аркуша індивідуальної студентської роботи необхідно дотримуватися таких параметрів:

- відступ від країв аркуша паперу: лівий - 25 мм, правий - 10 мм, верхній та нижній - 20 мм;

- шрифт - Times New Roman 14 pt (окрім назви індивідуальної студентської роботи, яка виконується шрифтом розміром 22 pt), чорного кольору;

- інтервал шрифту - звичайний (без розтягування або ущільнення);

- міжрядковий інтервал - 1;

- абзацні відступи й інтервали не використовуються (нульові).

2.2 Приклад оформлення титульного аркуша дипломного проекту (роботи) наведено у додатку А, курсового проекту (роботи) - у додатку Б, інших індивідуальних студентських робіт - у додатку В.

2.3 Шаблони форм титульних аркушів, які необхідно використовувати під час оформлення індивідуальних студентських робіт в Університеті, наведено у додатку Г.

Шаблони форм титульних аркушів у додатку Г наведено у такій послідовності:

- дипломного проекту;

- дипломної роботи;

- курсового проекту;

- курсової роботи;

- розрахунково-графічної роботи;

- розрахункової роботи;

- модульної роботи;

- реферату;

- лабораторної роботи.

3. Порядок шифрування дипломних робіт і проектів

Для спрощення процесів із угруповання, зберігання і пошуку студентських дипломних робіт і проектів на титульному аркуші додатково зазначають інформацію щодо шифру документа.

При складанні шифру дипломних робіт і проектів використовують буквено- цифрову систему кодування.

Шифр складається з таких позначень, які записуються через крапку:

1) назва навчального закладу (абревіатура) - ХАІ;

2) номер випускової кафедри;

3) номер навчальної групи;

4) шифр напряму підготовки (для бакалаврів) або спеціальності (для спеціалістів і магістрів);

5) повний номер залікової книжки (без символу «№»);

6) дві останні цифри року та перша буква семестру («О» - для робіт, які виконані в осінній семестр, «В» - у весняний).

Приклад присвоєння шифру: «ХАІ.407.449.101715.00318214.15В».

 

Додаток А

Приклад оформлення титульного аркуша дипломного проекту (роботи)

Додаток Б

Приклад оформлення титульного аркуша курсового проекту (роботи)

Додаток В

Пприклад оформлення титульного аркуша індивідуальних студентських робіт

 

Вступнику