Статут ГО МАВ ХАІ | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Статут ГО МАВ ХАІ 

Статут громадської організації 
«Міжнародна асоціація випускників
Харківського авіаційного інституту»

Затверджено:
Загальними зборами
Громадської організації «Міжнародна асоціація
випускників Харківського авіаційного інституту»
протокол № 24/01/19 від 24 січня 2019 року 

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ХАРКІВСЬКОГО АВІАЦІЙНОГО ІНСТИТУТУ» (далі за текстом – Організація) створено у організаційно-правовій формі – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ є добровільним об’єднанням фізичних осіб, що створено для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, культурних, інформаційних, творчих та інших некомерційних інтересів.

1.2. Організація є неприбутковою, оскільки основною метою її діяльності є не одержання прибутку, а проведення передбаченої законодавством діяльності не спрямованої на одержання прибутку.

1.3. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.

1.4. Організація створюється і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядності, вільного вибору території діяльності, відсутності майнового інтересу членів Організації, законності, прозорості, відкритості та публічності.

1.5. Організація здійснює свою діяльність на всій території України та за її межами.

1.6. Організація не відповідає за зобов’язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов’язаннями Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, створених ним юридичних осіб, так само як і вони не відповідають за зобов’язаннями Організація. Організація відповідає за своїми зобов’язаннями майном, що належить йому на праві власності, на яке згідно із законодавством України може бути звернено стягнення.

1.7. Повне найменування Організації:

- українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ХАРКІВСЬКОГО АВІАЦІЙНОГО ІНСТИТУТУ»

- російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ХАРЬКОВСЬКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА»

- англійською мовою: NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION «INTERNATIONAL ASSOCIATION OF KHARKIV AVIATION INSTITUTE GRADUATES»

Скорочене найменування Організації:

- українською мовою: ГО «МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ХАІ»

- російською мовою: ОО «МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ХАИ»

- англійською мовою: NGO «INTERNATIONAL ASSOCIATION OF KHARKIV AVIATION INSTITUTE GRADUATES»

1.8. Організація є юридичною особою і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

1.9. Організація має цивільні права та обов’язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та законодавства України. Організація може бути відповідачем та позивачем у судах.

1.10. Організація може мати самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках в іноземній та національній валюті, круглу печатку (печатки) та штампи, фірмові бланки та символіку, яка реєструється в установленому законодавством України порядку.

1.11. Організація може набувати права на знаки для товарів та послуг, інші права інтелектуальної власності.

1.12. Майно Організація формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

1.13. Організація є власником:

- майна, переданого їй фізичними чи юридичними особами як внески, допомога, пожертвування, гранти, субсидії тощо;

- грошових коштів, отриманих в якості добровільних пожертвувань та безповоротної фінансової допомоги, а також доходів від діяльності;

- іншого майна та доходів, набутих на підставах, не заборонених законом.

1.14. Організація має право розпоряджатись належним їй майном (коштами) на власний розсуд в порядку, що не суперечить законодавству України та цьому Статуту, а щодо коштів цільового призначення – із врахуванням такого призначення та умов надання таких коштів. Доходи (прибутки) Організація використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Організації.

1.15. Організація має право у встановленому чинним законодавством порядку створювати (засновувати) та бути учасником (акціонером) господарських товариств, приватних підприємств, громадських об’єднань в рамках забезпечення і реалізації своєї діяльності, забезпечення досягнення високих результатів такої діяльності.

1.16. Організація має право у встановленому чинним законодавством порядку створювати підприємства, відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи. Створені Організацією підприємства, відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та грошовими коштами, що належать Організації.

1.17. Організація самостійно визначає свою організаційну структуру.

1.18. Організація може виконувати всі інші дії та вчиняти правочини (укладати договори, контракти, угоди та ін.) у відповідності із статутними завданнями, статусом юридичної особи та чинними в Україні нормативно-правовим актами.

2. Мета та основні напрямки діяльності організації

2.1. Основною метою діяльності Організації є створення умов для об'єднання, творчої співпраці та взаємодії випускників Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі "ХАІ"), що працюють в різних підприємствах, установах і організаціях з професорсько-викладацьким складом ХАІ, з науковими співробітниками, аспірантами та студентами.

2.2. Для досягнення і в рамках зазначеної мети, Організація, на непідприємницькій (некомерційній) основі, здійснює діяльність за такими основними напрямками:

- створення банку даних про сучасні та перспективні технології авіаційно космічної техніки і новітніх зразків;

- виявлення та обґрунтування науково-технічних проблем у розвитку авіаційнo - космічної техніки;

- видання інформаційних матеріалів про стан і перспективи авіації і космонавтики, а також, про діяльність Організації;

- створення умов для зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази ХАІ;- сприяння проведенню довузівської підготовки абітурієнтів, допомога в підборі кандидатів в аспірантуру, докторантуру, допомога в організації та проведенні індивідуальної підготовки студентів, участь у розподіленні майбутніх випускників ХАІ;

- сприяння організації та виконання актуальних науково-технічних програм і проектів;- організація і проведення міжнародних семінарів, симпозіумів, конференцій, виставок з різних напрямків наукової та освітньої діяльності;

- створення обслуговуючих господарських підприємств (ОГП), продукцією яких будуть послуги, що надаються юридичним і фізичним особам у формі експертизи проектів, технічних рішень, виробів авіаційно-космічної техніки, проведення консультацій, представлення інформації в різних сферах авіації, космонавтики та освіти, надання авіаційних транспортних послуг та ін.;

- створення фонду за рахунок коштів спонсорів та інших законних джерел / для фінансування навчання талановитої молоді в ХАІ і провідних навчальних закладах світу, а також для фінансування реалізації інших завдань Організації;

- підвищення ролі та іміджу ХАІ на державному та міжнародному рівнях;

- поширення інформації про ХАІ, його традиції, історію та сучасний стан;

- допомога в отриманні громадянами України та інших країн світу освіти в ХАІ;

- організує зустрічі, підтримує та залучає до співпраці діячів науки та мистецтва, тренерів та викладачів, ярких особистостей, однодумців з інших установ, реалізує спільні задуми і проекти;

- обмін інформацією і практичним досвідом для досягнення статутних цілей;

- збір і опрацювання науково-дослідницької інформації;

- з метою популяризації своїх мети та діяльності – підготовка, видання і поширення інформаційно-довідкових матеріалів;

- сприяння захисту і охороні історичних і культурних цінностей;

- встановлення і підтримка зв’язків, реалізація спільних задумів і проектів з закордонними і міжнародними організаціями;

- встановлення, підтримка зв’язків та співпраця з державними органами та підприємствами, суб’єктами комерційної діяльності, громадськими обєднаннями, діяльність яких сприяє меті та напрямкам діяльності Організації;

- здійснення іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством, що відповідає Статуту і спрямованої на досягнення статутних мети і завдань – згуртування однодумців, що поділяють ці ідеї.

3. Порядок набуття і припинення членства

3.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

3.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, та які є випускниками ХАІ.

3.3. Вимоги до членів Організації, які не визначено цим Статутом, встановлюються законодавством України.

3.4. Набуття членства в Організації здійснюється на підставі письмової заяви потенційного члена, поданої на ім’я Координаційної Ради Організації. Така заява повинна бути розглянута Координаційною Радою Організації протягом 20-ти робочих днів з моменту надходження. За результатами розгляду заяви Координаційна Рада Організації виносить рішення, яким або приймає заявника в члени Організації, або відмовляє в цьому з підстав невідповідності заявника вимогам до членів Організації, встановлених п.3.2, п.3.3 цього Статуту. Про відмову у наданні статусу кандидата в члени Організації, Координаційна Рада повідомляє заявника в десятиденний термін. Відмова у наданні статусу кандидата в члени Організації може бути оскаржена заявником до вищого керівного органу Організації, а Координаційна Рада зобов’язана забезпечити включення питання розгляду скарги кандидата до порядку денного наступних зборів вищого керівного органу Організації, які на момент прийняття такого рішення ще не оголошувались/не скликались та передати скаргу зі своїм рішенням про відмову на розгляд цих зборів. За наслідками розгляду скарги вищий керівний орган Організації може прийняти рішення про прийняття скаржника до складу членів Організації.

3.5. Розмір, форма та порядок сплати вступного, членського та інших внесків визначаються окремим рішенням вищого керівного органу Організації чи відповідним внутрішнім документом Організації, затвердженим таким органом і лише у випадках прийняття відповідного рішення про запровадження таких внесків.

3.6. Членство в Організації припиняється у разі:

- добровільного виходу з Організації;

- автоматичного припинення членства;

- виключення з членів Організації.

3.7. Добровільний вихід з Організації здійснюється шляхом подання до Координаційної Ради Організації письмової заяви про вихід. Рішення вищого органу Організації у разі добровільного виходу з Організації не вимагається. Датою припинення членства, вважається дата подання заяви. З того самого дня припиняється перебування члена громадського об’єднання на будь-яких виборних посадах у громадському об’єднанні.

Добровільний вихід з Організації з дати подання заяви про вихід не поширюється на членів Організації, обраних на посади Президента чи Віце Президента. Членство в громадському об’єднанні зазначених осіб припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Президента чи Віце Президента.

3.8. Автоматичне припинення членства в Організації відбувається у разі смерті члена Організації, визнання його недієздатним чи обмежено дієздатним, а також у випадку припинення діяльності Організації.

3.9. Члена Організації може бути виключено з Організації за рішенням Координаційної Ради Організації з таких підстав:

недотримання положень цього Статуту, інших внутрішніх документів Організації, а також невиконання рішень вищого керівного органу Організації або Координаційної Ради Організації, прийнятих в межах їх компетенції;

вчинення дій членом Організації, що суперечать статутній меті Організації та/або завдають шкоду його репутації;

виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Організації.

3.10. У випадку припинення членства в Організації, майно та кошти, передані членом Організації в якості вступних, членських та інших внесків до Організації, не повертаються.

3.11. Член Організації має право оскаржити рішення Координаційної Ради Організації про виключення його з членів Організації вищому органу Організації.

3.12. Членство в Організації не виключає членства в інших громадських об’єднаннях.

4. Права та обов’язки членів організації

4.1. Члени Організації мають право:

- брати участь у діяльності Організації, а саме в роботі органів управління Організації, його відокремлених підрозділах, а також у реалізації програм, проектів та заходів Організації у встановленому цим Статутом та іншими внутрішніми документами Організації порядку;

- обирати і бути обраними до органів управління Організації в установленому цим Статутом та іншими внутрішніми документами Організації порядку;

- подавати пропозиції Координаційній Раді Організації, також іншим органам управління щодо вдосконалення діяльності Організації;

- ініціювати створення структурних підрозділів та функціональних напрямків діяльності Організації для виконання статутних завдань Організації в порядку, встановленому цим Статутом;

 -одержувати організаційну допомогу в реалізації проектів, схвалених Організацією;

- вимагати розгляду вищим керівним органом Організації будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації, в порядку, встановленому цим Статутом;

- одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Організації в порядку, визначеному внутрішніми документами Організації чи рішеннями вищого керівного органу Організації або Координаційної Ради;

- ознайомлюватись із колегіальними рішеннями органів управління Організації;

- добровільно виходити з числа членів Організації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом;

- брати участь у фінансуванні програм та заходів Організації, що може здійснюватися у формі безповоротної фінансової допомоги, благодійних внесків (пожертв), пожертвувань та на підставі договорів, що укладаються з Організацією чи створеними ним юридичними особами;

- брати участь в обговоренні та прийнятті рішень з усіх питань діяльності Організації, що розглядаються вищим керівним органом Організації під час проведення його зборів.

4.2. Члени Організації можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями органів управління Організації та іншими внутрішніми документами Організації.

4.3. Члени Організації зобов’язані:

- визнавати Статут Організації, дотримуватись його вимог та вимог внутрішніх документів Організації;

- брати участь в діяльності Організації, сприяти досягненню мети й виконанню завдань Організації, визначених цим Статутом;

- інформувати органи управління Організації про факти, що можуть вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення цього Статуту;

- утримуватись від дій, які завдають шкоди Організації і запобігати вчиненню таких дій іншими особами;

- надавати всебічну допомогу Організації в реалізації його статутної мети;

- своєю діяльністю зміцнювати авторитет Організації;

- сприяти досягненню мети й виконанню завдань Організації, визначених цим Статутом;

- нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

5. Порядок утворення і діяльності органів організації

5.1. Керівними органами Організації є:

- загальні збори членів Організації (надалі і по тексту – Загальні збори);

- координаційна Рада Організації (надалі і по тексту – Координаційна Рада);

- контрольно-ревізійна комісія Організації (надалі і по тексту – Контрольно-ревізійна комісія);

- керівні органи Організації є органами управління Організації.

Питання діяльності і компетенції органів управління Організації можуть вирішуватись у відповідних внутрішніх документах Організації, затверджених компетентним органом. Положення таких документів, які суперечать цьому Статуту не застосовуються.

5.2. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори, до складу якого входять усі члени Організації. Організаційною формою діяльності Загальних зборів є чергові та позачергові збори членів Організації.

Чергові Загальні збори відбуваються не менше одного разу на 1 (один) рік та скликаються за рішенням Координаційної Ради. Позачергові засідання скликаються за рішенням Координаційної Ради, в тому числі, на вимогу Контрольно-ревізійної комісії, або за вимогою не менше третини членів Організації. Члени Організації не можуть делегувати право участі чи голосу на Загальних зборах іншому члену Організації чи третій особі. Засідання Загальних зборів правомочні за умови присутності на них більше половини членів Організації.

Загальні збори скликаються Координаційною Радою протягом 30-ти календарних днів з моменту прийняття ним відповідного рішення чи надходження вимоги про це від Контрольно-ревізійної комісії або відповідної кількості членів Організації, шляхом направлення всім членам Організації відповідного письмового повідомлення рекомендованим листом або вручення його безпосередньо члену під підпис. Повідомлення повинно містити відомості про дату, час і місце проведення Загальних зборів, їх порядок денний та підписується керівником органу, що його скликав чи обраним таким органом представником. Про прийняте рішення щодо скликання Загальних зборів, негайно повідомляється Президент та Голова Контрольно-ревізійної комісії.

У випадках, невиконання Координаційною Радою правомірної вимоги про скликання Загальних зборів у вказаний строк, Загальні збори можуть бути скликані ініціатором.

Засідання проводиться не раніше ніж за 30 днів і не пізніше ніж за 45 днів з моменту прийняття Координаційною Радою рішення про їх скликання чи отриманням вимоги про це. Порядок денний Загальних зборів формується в рішенні про її скликання. Порядок денний може бути доповнений під час проведення Загальніх зборів за рішенням 2/3 від загальної кількості членів Організації до моменту початку розгляду питань порядку денного, не пов’язаних з обранням голови і секретаря зборів, і при умові незмінності розгляду питань порядку денного, попередньо сформованих на момент їх скликання.

На початку Загальних зборів, члени Організації, що прибули на Загальні збори, обирають голову і секретаря зборів з числа членів Організації. До моменту обрання голови і секретаря зборів, Загальні збори відкриває і веде Президент, при його відсутності – Віце-президент, а при відсутності й останнього – голова останніх Загальих зборів. При неможливості встановити кількість голосів поданих за кандидата на голову зборів шляхом відкритого голосування, голова обирається за результатами підрахунку власноручних письмових заяв членів, які містять інформацію про волевиявлення члена щодо кандидатури.

Голова зборів веде Загальні збори, організовує ведення протоколу, підрахунок голосів та дотримання організаційних (регламентних) вимог проведення зборів.

Прийняті Загальними зборами рішення оформляються протоколом, який підписується головою і секретарем зборів.

Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю від загальної кількості членів присутніх на зборах прямим відкритим голосуванням. Рішення про внесення змін до статуту, відчуження майна на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Організації, та про ліквідацію Організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом. Кожен член Організації на зборах має один голос.

Окремі питання діяльності Загальних зборів можуть бути врегульовані у затверджених ними внутрішніх документах Організації. Разом з тим, положення таких документів, які суперечать цьому Статуту не застосовуються.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- затвердження Статуту Організації, внесення змін до нього;

- прийняття рішення про реорганізацію або саморозпуск Організації;

- прийняття рішення про створення (заснування) Організацією юридичних осіб, їх реорганізацію чи ліквідацію (припинення);

- визначення основних напрямків та стратегічного плану діяльності Організації;

- обрання та відкликання голови і секретаря Загальних зборів, членів Координаційної Ради та Контрольно-ревізійної комісії;

- заслуховування звітів про діяльність Координаційної Ради і Контрольно-ревізійної комісії, та їх оцінка;

- визначення загальних принципів надання Організацією соціальних послуг, правової допомоги, провадження оздоровчої, спортивної, культурної, просвітницької, освітньої та наукової діяльності тощо;

- прийняття рішень щодо вступу до інших громадських об’єднань;

- запровадження та визначення розміру вступних, членських та інших внесків, а також порядок їх використання;

Крім того, Загальні збори вправі приймати рішення з будь-яких питань діяльності Організації, що підлягають обов’язковому виконанню членами Організації.

5.3. В період між Загальними зборами постійно діючим колегіальним органом управління Організацією є Координаційна Рада.Кількісний склад Координаційної Ради визначається Загальними зборами, але не менше ніж 3-є осіб. Члени Координаційної Ради, в т.ч. Президент, обираються з поміж членів Організації та не входять до інших керівних органів Організації Загальними зборами не менш як 2/3 голосів присутніх на Загальних зборах строком на 5 (п’ять) років. Особа, яку висунуто кандидатом до Координаційної Ради, участі у голосуванні щодо своєї кандидатури не бере.

Відкликання члена Координаційної Ради відбувається на Загальних зборах простою більшістю голосів присутніх на зборах членів Організації.

Членство в Координаційній Раді припиняється:

- за заявою члена Координаційної Ради з моменту отримання її Організацією;

- у зв’язку з відкликанням члена Координаційної Ради за рішенням Загальних зборів;

- автоматично у випадку смерті члена чи визнання його недієздатним (обмежено дієздатним);

- у зв’язку із спливом строку його повноважень.

Разом з тим, члени Координаційної Ради зберігають свої повноваження незалежно від спливу такого строку до моменту обрання нового члена Координаційної Ради у зв’язку із спливом п’ятирічного строку повноважень попередника.

Члени Координаційної Ради не отримують винагороду за свою роботу в цьому органі, а виконують повноваження на добровільних засадах.

Рішення Координаційної Ради приймаються простою більшістю від загальної кількості його членів, крім випадків, визначених цим Статутом. Один член Координаційної Ради має один голос. При однаковій кількості голосів, вирішальне значення має голос Президента.

Організаційною формою роботи Координаційної Ради є засідання, на яких головує і організовує їх роботу Президент, а при його відсутності, обраний більшістю голосів Голова засідання. Засідання Координаційної Ради правомочні при присутності на них більше половини його членів і проводяться не рідше одного разу на квартал.

Засідання Координаційної Ради скликаються за ініціативою Президента або половини членів Координаційної Ради у визначені ними строки шляхом повідомлення кожного члена Координаційної Ради особисто про місце, час та порядок денний засідання. Засідання Координаційної Ради також повинно бути скликане Президентом на вимогу Контрольно-ревізійної комісії. Прийняті на засіданні Координаційної Ради рішення, оформляються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами, які голосували за прийняте рішення. Форма і порядок голосування на засіданнях визначається відповідним рішенням Координаційної Ради. Допускається оформлення протоколу засідання по кожному з питань порядку денного. В засіданнях Координаційної Ради мають право приймати участь члени Контрольно-ревізійної комісії (в якості спостерігачів).

Прийняття рішень Координаційною Радою може здійснюватись також шляхом опитування через засоби зв’язку, доступні для членів Координаційної Ради, що оформляється підписаним Президентом рішенням за умови наявності допустимих підтверджень погодження такого рішення відповідним членом Координаційної Ради (аудіо чи відеозапис, письмове повідомлення, в т.ч. через особисту електронну пошту тощо).

До компетенції Координаційної Ради належить:

- визначення основних напрямків діяльності Організації, співробітництва з іншими установами та організаціями;

- скликання Загальних зборів в порядку, визначеному цим Статутом;

- прийняття рішень про включення/виключення до членів Організації, організація обліку членів;

- готує та затверджує внутрішні документи, положення, що регламентують діяльність Організації;

- здійснює оперативне управління майном та коштами Організації;

- затверджує кошторис Організації;

- приймає рішення про створення госпрозрахункових підприємств та організацій, затверджує їх статути, призначає та звільняє керівників таких підприємств та організацій;

- приймає рішення про створення та закриття відокремлених підрозділів Організації, призначає та звільняє їх керівників, затверджує положення про відокремлені підрозділи;

- затверджує зразки печатки, символіки та іншої атрибутики Організації;

- вирішує інші питання, крім тих, що відносяться до компетенції Загальні збори та Контрольно-ревізійної комісії.

Члени Координаційної Ради здійснюють свою діяльність на громадських (волонтерських) засадах.

Президент:

- організовує роботу Координаційної Ради та головує на його засіданнях;

- представляє Організацію у стосунках з державними органами та органами місцевого самоврядування, українськими та міжнародними підприємствами, установами та організаціями, науковими установами;

- вносить на розгляд Загальних зборів проект програми діяльності Організації;

- вносить пропозиції до будь-яких документів, що регламентують діяльність Організації;

- виконує інші функції, які покладені на нього рішенням Загальних зборів, здійснює керівництво поточною діяльністю Організації;

- забезпечує виконання поточних та перспективних планів, програм діяльності Організації, рішень Загальних зборів та Координаційної Ради;

- виносить питання на розгляд Загальних зборів та Координаційної Ради Організації;

- укладає та підписає від імені Організації будь-які угоди та договори;

- здійснює оперативне управління майном та коштами Організації, має право першого підпису фінансових документів;

- відкриває та закриває рахунки в установах банків;

- виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства, а також надані йому рішення Загальних зборів та Координаційної Ради Організації.

- видає довіреності.

Президент є Головою Організації.

Віце-Президент Організації:

- здійснює організацію роботи Організації за напрямками його діяльності відповідно до рішень Загальних зборів, Координаційної Ради та Президента;

- виконує доручення Президента;

- веде облік членів Організації, готує документи щодо прийняття/виключення кандидатів у члени Організації, які подає для розгляду на засідання Координаційної Ради Організації;

- за дорученням Президента представляє Організацію у відносинах з вітчизняними та закордонними установами та організаціями, громадянами України та громадянами інших держав, державними установами;

- на час відсутності Президента та за його дорученням тимчасово виконує повноваження Президента Організації.

Віце-Президент Організації обирається Загальними зборами із числа обраних ними членів Координаційної Ради Організації строком на 5 (п’ять) років.

5.4.Контрольно-ревізійна комісія, може бути обрана для здійснення контролю за окремими питаннями діяльності Організації.

Кількісний склад Контрольно-ревізійної комісії визначається Загальними зборами, але не менше ніж 3-є і не більше ніж 5-ть осіб. Члени Контрольно-ревізійної комісії, в т.ч. її Голова, обираються з поміж членів Організації Загальними зборами строком на 5 (п’ять) років. Відкликання члена Контрольно-ревізійної комісії відбувається на Загальні збори.

Членами Контрольно-ревізійної комісії не можуть бути члени керівних органів Організації.

Членство в Контрольно-ревізійній комісії припиняється:

- за заявою члена Контрольно-ревізійної комісії з моменту отримання її Організацією у зв’язку з відкликанням члена Контрольно-ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів;

- автоматично у випадку смерті члена чи визнання його недієздатним (обмежено дієздатним);

- у зв’язку із спливом строку його повноважень.

Разом з тим, члени Контрольно-ревізійної комісії зберігають свої повноваження незалежно від спливу такого строку до моменту обрання нового члена Контрольно-ревізійної комісії у зв’язку із спливом п’ятирічного строку повноважень попередника.

Члени Контрольно-ревізійної комісії не отримують винагороду за свою роботу в цьому органі.

Рішення Контрольно-ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, крім випадків, визначених цим Статутом. Один член Контрольно-ревізійної комісії має один голос. При однаковій кількості голосів, вирішальне значення має голос Голови Контрольно-ревізійної комісії.

Організаційною формою роботи Контрольно-ревізійної комісії є засідання, на яких головує і організовує їх роботу Голова Контрольно-ревізійної комісії, а при його відсутності, обраний більшістю голосів, голова засідання. Засідання Контрольно-ревізійної комісії правомочні при присутності на них не менше 2/3 її членів і проводяться не менше одного разу на рік.

Засідання Контрольно-ревізійної комісії скликаються Головою Контрольно-ревізійної комісії у визначені ним строки шляхом повідомлення кожного члена Контрольно-ревізійної комісії особисто про місце, час та порядок денний засідання. Прийняті на засіданні Контрольно-ревізійної комісії рішення, оформляються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами, які голосували за прийняте рішення. Форма і порядок голосування на засіданнях визначається відповідним рішенням Контрольно-ревізійної комісії.

До компетенції Контрольно-ревізійної комісії належить контроль за:

- дотриманням членами і працівниками Організації, Координаційної Ради Статуту Організації;

- правомірністю розпорядження майном та коштами Організації;

- реалізацією стратегічних планів та програм Організації;

- виконанням рішень Загальних зборів.

Контрольно-ревізійна комісія розглядає та затверджує річний баланс та звіт про фінансові результати Організації.

Координаційна Рада та інші члени Організації зобов’язані сприяти членам Контрольно-ревізійної комісії при здійсненні нею своїх функцій та надавати витребувані нею документи і пояснення, необхідні для такого контролю.

Питання діяльності і компетенції органів управління Організації можуть вирішуватись у відповідних внутрішніх документах Організації, затверджених компетентним органом. Положення таких документів, які суперечать цьому Статуту не застосовуються.

6. Звітування керівних органів організації

6.1. Координаційна Рада та Контрольно-ревізійна комісія є підзвітними Загальним зборам.

6.2. Президент та Голова Контрольно-ревізійної комісії звітують про діяльність керівних органів на кожних чергових Загальних зборах, або за вимогою Загальних зборів чи за власної ініціативи – на позачергових.

6.3. Загальні збори можуть прийняти рішення про заслуховування звіту про діяльність будь-якого члена інших органів управління Організації.

7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів та розгляду скарг

7.1. Члени Організації мають право звернутися до Координаційної Ради Організації із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються статутної діяльності Організації, заявою або клопотанням, щодо реалізації своїх особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

7.2. Отримані Координаційною Радою Організації письмові заяви, скарги та пропозиції реєструються та розглядаються протягом визначеного законодавством терміну в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

7.3. Рішення, дії чи бездіяльність Координаційної Ради Організації або посадових осіб Організації, можуть бути оскаржені членами Організації до Загальних зборів або у судовому порядку.

7.4. Координаційна Рада Організації, при необхідності, може запрошувати для консультації фахівців з питань, що розглядаються для прийняття рішення по суті.

8. Відокремлені підрозділи організації

8.1. Організація може створювати відокремлені підрозділи відповідно до адміністративно-територіального устрою України або за іншими принципами, визначеними керівними органами Організації згідно законодавства та цього Статуту.

8.2. Відокремлені підрозділи Організації створюються за рішенням Координаційної Ради Організації.

8.3. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

8.4. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються Законами України, цим Статутом та Положенням про відокремлений підрозділ, який затверджується Координаційною Радою.

8.5. Організація може припинити діяльність відокремлених підрозділів. Рішення про припинення діяльності відокремленого підрозділу приймається Координаційною Радою.

9. Майно та кошти організації

9.1. Організація для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане його членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване (подароване) громадянами, підприємствами, установами та організаціями, в т.ч. створеними нею юридичними особами, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування чи на інших підставах, не заборонених законом.

9.2. Джерелами формування майна та коштів Організації можуть бути:

- майно, передане членами Організації або державою, в т.ч. дотації та субсидії;

- внески членів Організації (в разі їх запровадження);

- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань від фізичних чи юридичних осіб;

- майно, придбане за рахунок власних коштів;

- майно, тимчасово надане у користування чи на інших підставах, не заборонених законом;

- кошти (майно), які надходять від ведення діяльності Організації;

- інші джерела не заборонені законодавством України та/або цим Статутом.

9.3. Надання Організації пожертвувань, фінансової або майнової допомоги не дає права таким надавачам впливати на принципи діяльності Організації незалежно від розміру та форми такої допомоги.

9.4. Організація може здійснювати щодо майна і коштів, які перебувають у його власності, будь-які дії, що не суперечать законодавству України і цьому Статуту.

9.5. Організація веде бухгалтерський облік, статистичну звітність згідно чинного законодавства.

9.6. Організації заборонено розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

10. Внесення змін до установчих документів організації

10.1. Зміни до Статуту Організації вносяться за рішенням Загальних зборів.

10.2. Рішення про внесення змін до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 членів Організації, присутніх на Загальних зборах.

10.3. Зміни, що вноситимуться до статутних документів Організації, підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому законом порядку.

10.4. Зміни до установчих документів Організації вносяться шляхом викладення Статуту в новій редакції. Вказані документи мають бути затвердженні Загальними зборами.

11. Порядок припинення та реорганізації організації

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:

- за рішенням Організації, що приймається вищим органом управління Організації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;

- за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

11.2. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними зборами, не менш як у 3/4 голосів присутніх на Загальних зборах членів Організації. Загальні збори створюють комісію з припинення, реорганізації тощо для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після його припинення відповідно до цього Статуту.

У разі саморозпуску Організації його майно, активи та пасиви після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Загальних зборів на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) неприбутковим організаціям відповідного виду, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі:

рішення Загальних зборів Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання, що приймається не менш як 3/4 голосів присутніх на Загальних зборах членів Організації, та рішення громадського об’єднання, до якого приєднується Організація, про згоду на таке приєднання.

У разі реорганізації Організації його майно, активи та пасиви після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Загальних зборів на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) неприбутковим організаціям відповідного виду, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

Он-лайн тестування з «Математики» і «Української мови» у форматі ЗНО