Історія створення

В Харківському авіаційному інституті (1959 р.) під керівництвом професора В. Н. Ершова в лабораторії нової техніки почалися широкомасштабні дослідження по двох напрямках: електроракетні двигуни різних типів і бортові космічні енергоустановки.

В той час ракетно-космічна галузь потребувала нових рішень з питань математичного і фізичного моделювання космічних енергоустановок, в дослідженнях турбомашин різних структур для космічних енергоустановок. Результати цих досліджень було високо оцінено керівництвом КБ «Південного» м. Дніпропетровськ і провідних організацій (НІІТП, ЦІАМ, ЦНІІМаш).

Роботи, виконані під керівництвом Єршова В. М., стають основою для створення нової кафедри енергоустановок і двигунів космічних літальних апаратів, нової спеціальності, яка тоді існувала лише в трьох вузах країни ХАІ, МАІ і МВТУ.

В 80-90-е роки Двадцятого сторіччя Харківський авіаційний інститут розглядають як провідну організацію по створенню: електроракетних двигунів і їх елементів, високоефективних сонячних енергоустановок космічного і наземного призначення. Цілеспрямована, багаторічна наукова робота знаходить віддзеркалення в ідеї створити науково-технічний центр космічної енергетики і двигунів, в якому розв'язувалися б сучасні наукові проблеми, існуючі в цій галузі.

В 1995 р. з метою подальшого розвитку і підвищення якості науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, концентрації матеріальних і фінансових ресурсів у галузі розробки, проектування і випробування вузлів, агрегатів і систем електроракетних рушійних установок і бортових сонячних енергосистем космічних літальних апаратів Міністерство освіти України при підтримці

Національного космічного агентства України ухвалило:

 1. Створити Міжгалузевий науково-технічний центр космічної енергетики і двигунів (МНТЦ КЕД) при Харківському авіаційному інституті на базі діючого в інституті науково-технічного центру космічної техніки і технології з правом використовування статусу юридичної персони на підставі довіреності, отриманої від ректора ХАІ.
 2. Доручити МНТЦ КЕД наступні функції:
 • дослідження і відпрацювання нових схем і технічних рішень щодо бортових сонячних систем енергожівлення (СЕЖ) і електроракетних рушійних установок (ЕРРУ) космічних літальних апаратів;
 • науково-технічний супровід перспективних розробок сонячних СЕЖ і ЕРРУ для КА, що розробляються в КБ "Південне" (м. Дніпропетровськ), НВО "Хартрон", НДІ технології приладобудування (м. Харків) і іншими підприємствами України;
 • дооснащення і модернізація діючої комплексної експериментальної бази ХАІ на користь підприємств, які розробляють космічні СЕЖ і ЕРРУ;
 • координацію за узгодженням з НКАУ і КБ "Південне" комплексних досліджень по сонячній енергетиці і електроракетним двигунам шляхом експертних оцінок (у разі потреби) нових технічних рішень, проведення нарад, регулярних науково-технічних семінарів, науково-технічних конференцій, випуск міжгалузевої періодичної збірки наукових робіт і т. ін.
 • взаємодія з підприємствами і інститутами Росії та інших країн, які розробляють ЕРРУ, сонячні СЕЖ КА і їх елементи;
 • участь у виконанні Міждержавної космічної програми.
 1. Встановити, що складання планів і звітність по науково-дослідних і дослідницько-конструкторських роботах МНТЦ КЕД здійснюється відповідно з вимогами, встановленими Міністерством освіти України і Національним космічним агентством України.

25 квітня 1996 р. наказом ректора № 41 Харківського авіаційного інституту, на підставі створеного і затвердженого Міністерством утворення України при підтримці Національного космічного агентства України, Положення про Міжгалузевий науково-технічний центр космічної енергетики і двигунів (МНТЦ КЕД) при Харківському авіаційному інституті (далі «Положення»), ректором ХАІ були призначені директором МНТЦ КЕД д.т.н., проф., член-корр. технологічної академії України Белан Микола Васильович, заступником директора д.т.н. проф. Безручко Костянтин Васильович.

В Положенні сказано, що МНТЦ КЕД веде фундаментальні і прикладні науково-дослідні, конструкторсько-дослідницькі роботи, роботи по упровадженню, направлені на створення якісно нових ракетних двигунів, енергосистем і технологій їх виробництва для ракетно-космічної техніки, а також роботи в інших областях народного господарства.

Було визначено напрямки діяльності МНТЦ КЕД, головними з яких є:

 1. Системні теоретичні і експериментальні дослідження космічних бортових енергоустановок на основі математичного і фізичного моделювання.
 2. Розробка і дослідження ряду автономних енергоустановок космічного і наземного використовування.
 3. Дослідження і удосконалення робочих процесів в електроракетних та інших двигунах малої тяги, в їх основних вузлах і елементах, а також розробка і створення на цій основі рушійних установок різних типів і призначень.
 4. Розробка і дослідження перспективних термогазореактивних рушійних установок космічних літальних апаратів (КЛА).
 5. Підготовка науково-методичної бази і методик випробувань, застосування і експлуатація ЕРРУ і бортових сонячних СЕЖ КЛА.
 6. Розвиток діючої комплексної автоматизованої експериментальної бази Інституту для дослідження і випробувань сонячних енергоустановок, електроракетних двигунів і їх окремих елементів.
 7. Патентно-інформаційні дослідження, патентування нових технічних рішень, проведення маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності.
 8. Зовнішньоекономічна діяльність відповідно до чинного законодавства, у тому числі взаємодія з підприємствами і організаціями Росії (і інших країн СНГ), які розробляють ЕРДУ, сонячні СЕЖ КЛА і їх елементи.
 9. Упровадження у виробництво і науковий супровід завершених науково-дослідних розробок, розширення масштабів використовування сучасних технологій, освоєння конкурентно-здатної продукції.
 10. Науково-експертна допомога підприємствам і організаціям у сфері науково-технічної діяльності, експертизи науково-технічних проектів, розробок, ідей за завданням НКАУ.
 11. Виготовлення зразків елементів і систем ракетно-космічної техніки і устаткування, що розробляються.
 12. Здійснення зв'язку наукових досліджень і дослідницько-конструкторських робіт з учбовим процесом ХАІ:
 • участь штатних працівників МНТЦ КЕД в читанні лекцій, проведенні практичних, лабораторних і інших видів занять;
 • надання лабораторій, стендів і устаткування студентам, аспірантам для виконання наукових досліджень, курсових, дипломних робіт і проектів, а також проведення виробничих практик на договірних умовах;
 • участь в підготовці кадрів вищої кваліфікації.
 1. Організація і проведення науково-технічних конференцій, семінарів, видання наукових праць і збірок за узгодженням з Міністерством освіти і НКАУ.

В даний час всі підрозділи і лабораторії Міжгалузевого науково-технічного центру космічної енергетики і двигунів (МНТЦ КЕД ХАІ) в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковского «ХАІ», беруть участь в різних космічних проектах в рамках національних (державних) космічних програм України, за міжнародними програмами, за прямими договорами (контрактами) із зарубіжними партнерами.

В 2000 році Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» отримав сертифікат на виконання космічної діяльності, який в 2002 році був перейменований в ліцензію на проведення космічної діяльності, видану Національним космічним агентством України.

З 2005 року підрозділи ХАІ займалися розробкою, випробуваннями, виготовленням компонентів космічних апаратів, наземної космічної інфраструктури і її складових частин, устаткування, що входить до складу космічного сегменту супутникових систем.

В 2010 році Національне космічне агентство України продовжило Ліцензію для ХАІ на право розробки, випробування, виробництва складових частин космічних апаратів і ракет-носіїв і видало її вже без обмеження терміну дії.

Отримай 20 балів до сертифікату ЗНО з математики

Дізнатися
-->