Загальна інформація | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Загальна інформація
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

З 2003 р видається науково-технічний журнал Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "ХАІ" - Радіоелектронні і комп'ютерні системи.

Журнал відображає наукові досягнення діяльності вчених ВНЗ, НДІ, виробничих підприємств України, потенційних здобувачів наукових ступенів і звань в області радіоелектронних і комп'ютерних систем за наступними напрямками: конструювання, технологія і організація виробництва радіотехнічних систем і комплексів, розробка комп'ютерних систем, використання інформаційних технологій та інформаційних технологій в управлінні підприємствами, програмами та проектами.

Редакція науково-технічного журналу "Радіоелектронні і комп'ютерні системи" повідомляє, що журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (технічні науки) (наказ МОН України №1279 від 6.11 .2014р.).

До розгляду приймаються раніше не опубліковані наукові праці відповідно до положення про оформлення об'ємом від 5 сторінок.

Журнал друкує статті українською, російською та англійською мовами. В одному номері журналу публікується тільки одна стаття автора, в тому числі в співавторстві.

У статті повинна бути постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження; висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку (бюлетень ВАК України №1, 2003р. (№7-05/1)). 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 6987 від 19.02.2003 р.

  

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори. Статті друкуються мовою оригіналу: українською, російською та англійською. Рукописи не повертаються. При передруці матеріалів посилання на журнал «Радіоелектронні і комп'ютерні системи» обов'язкове.

Науково-технічний журнал "Радіоелектронні і комп'ютерні системи":

  • зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та публікується у відповідних тематичних серіях українського реферативного журналу «Джерело» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-сервері http://www.nbuv.gov.ua) (Україна);
  • зберігається в реферативной базі даних Всеросійського інституту наукової і технічної інформації (ВІНІТІ) Російської академії наук і публікується у відповідних тематичних серіях РЖ (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-сервері http://www.viniti.ru) (Російська Федерація );
  • включений в міжнародні бібліометричні і наукометричні бази даних: наукової електронної бібліотеки eLIBRARY.RU (Російська Федерація); Index Copernicus (ICV 2013: 4,36; 2014: 52,23; 2015: 67,57; 2016: 66,87) (Польща); INSPEC IDEAS (Institution of Engineering and Technology, Великобританія); CiteFactor; Academic Keys; Infobase Index; Google Scholar (бібліометричні показники - quot. = 2311 / h = 13 / i10 = 34).
Шановні автори!

Останнім часом мають місце випадки подачі для опублікування рукописів, основні наукові результати яких були опубліковані раніше в інших виданнях (журналах, збірниках праць, авторефератах). З метою обійти програми антиплагіату (переформулювання, заміна частини тексту, уявлення даних таблиць, раніше опублікованих, у вигляді графіків і т. п.), професійно переписуються тексти, використовуючи такі опубліковані раніше статті.

Все це відноситься до категорії плагіату або самоплагіату (див. «Видавнича етика»).

Журнал «Радіоелектронні і комп'ютерні системи» не публікує такі рукописи.

При виявленні в рукописи статті плагіату або самоплагіату:

  • рукопис видаляється з плану публікацій;
  • колектив авторів (всі співавтори) фіксується в окремій загальній базі даних, що включають інформацію про вчених, які порушують етику наукових публікацій;
  • при виявленні плагіату редакція направляє офіційний лист керівництву всіх співавторів з повідомленням про недобросовісну поведінку і порушення етичних норм співавторами статті.

Предметні олімпіади у форматі НМТ