Загальна інформація
  ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

  Редакція збірки наукових праць «Питання проектування та виробництва конструкцій літальних апаратів» повідомляє, що його включено до Переліку наукових фахових видань України та міжнародної науко метричної бази даних Index Copernicus.

  Збірка наукових праць видається з періодичністю 1 раз на 3 місяці (4 номера на рік). До опублікування приймаються статті, присвячені таким питанням та проблемам:

  • проектування та конструювання літальних апаратів (ЛА), їх агрегатів, вузлів та елементів, а також технічних об’єктів, пов’язаних з авіакосмічною технікою;
  • аеродинаміки та динаміки польоту;
  • технології виробництва авіакосмічної техніки;
  • організації виробництва авіакосмічної техніки;
  • забезпечення безпеки та надійності її функціонування;
  • розрахунок агрегатів та конструктивних елементів на міцність, жорсткість, стійкість, утомленість та специфічні впливи середовища експлуатації;
  • авіакосмічного матеріалознавства (традиційних і композитних матеріалів, захисних покриттів і т. д.);
  • нормування та розрахунку зовнішніх впливів на ЛА;
  • розробки інтегрованих систем проектування ЛА.

  Якщо статтю присвячено проблемам, що не належать до приведених вище, редколегія збірки вирішую питання щодо її публікації в індивідуальному порядку.

  На розгляд приймаються раніш не опубліковані наукові праці згідно положенню про оформлення об’ємом від 4 сторінок.

  Збірка наукових праць друкує статті на українській, російській та англійській мовах. В одному номері збірки публікується лише одна стаття автора, в тому числі і в співавторстві.

  Стаття повинна містити постановку проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними задачами; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких розпочато вирішення цієї проблеми і на які спирається автор; виокремлення нерозв’язаних до тепер частин загальної проблеми, котрим присвячено цю статтю; формулювання її цілей (постановка задачі); викладення основного матеріалу праці; висновки та перспективи подальших досліджень в цьому напрямку (бюлетень ВАК України №1, 2003г. (№7-05/1)). 

       Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 7344  від 27.05.2003 р.

  Відповідальність за достовірність інформації несуть автори. Статті друкуються мовою оригіналу: українською, російською та англійською.

  Рукописи не повертаються. При передрукуванні матеріалів посилання на збірку наукових праць «Питання проектування та виробництва конструкцій літальних апаратів» обов’язкове.

  Збірка наукових трудів «Питання проектування та виробництва конструкцій літальних апаратів»:

  • входить до затвердженого Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора так кандидата наук (наказ МОН України №1279 від 6.11.2014р.);
  • включено до міжнародної науко метричної бази Index Copernicus (ICV 2012: 5,78; 2013: 3,82; 2014: 37,80; 2015: 53,38; 2016: 42,68);
  • реферується в тематичних серіях українського реферативного журналу «Джерело», індексується пошуковою системою Google Scholar, зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (http://www.nbuv.gov.ua).

  Отримай 20 балів до сертифікату ЗНО з математики

  Дізнатися
  -->