Положення про відділ аспірантури і докторантури | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаНаукаВідділ аспірантури і докторантуриПоложення про відділ аспірантури і докторантури

Положення про відділ аспірантури і докторантури
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

 

 

СУЯ ХАІ-ВАД-П/001:2018

Дата введення 01 липня 2018 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про відділ аспірантури і докторантури Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах», інструкції «Порядок підготовки положень про структурні підрозділи» СУЯ ХАІ-ВК-РІ/001:2015, Статуту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського

Харківський авіаційний інститут» (далі - Статут) і визначає правовий статус відділу аспірантури і докторантури, його структуру, завдання, функції, права, компетенції керівництва, відповідальність та взаємодію з іншими структурними підрозділами.

1.2 Відділ аспірантури і докторантури (далі - ВАД) є структурним підрозділом Університету і підпорядковується проректору з наукової роботи. Очолює ВАД завідувач аспірантури і докторантури.

1.3 У своїй діяльності ВАД керується Конституцією і законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом, Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, наказами і розпорядженнями ректора, проректора з наукової роботи, рішення Вченої ради університету і цим Положенням.

1.4 ВАД створюється, реорганізується або ліквідується наказом ректора Університету за рішенням Вченої ради Університету.

Припинення діяльності ВАД здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації. При реорганізації уся документація ВАД має бути своєчасно передана на збереження правонаступнику, а під час ліквідації - до архіву Університету.

2. Основні завдання

2.1 Основними завданнями ВАД є:

- організація прийому до аспірантури і докторантури Університету;

- ведення особових справ аспірантів і докторантів;

- облік аспірантів і докторантів;

- звіт по аспірантурі і докторантурі;

- організація та контроль занять й іспитів аспірантів;

- контроль виконання індивідуальних планів аспірантів і докторантів.

2.2 Завдання ВАД виконуються шляхом повного і ефективного виконання всіх елементів навчально-методичного і організаційного забезпечення освітнього процесу із широким застосуванням сучасних інформаційних технологій.

3. Функції

3.1 Основним напрямом діяльності ВАД є координація діяльності структурних підрозділів Університету, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (кандидатів наук) та докторів наук.

3.2 Для здійснення завдань ВАД виконує такі функції:

- приймання від вступників до аспірантури і докторантури необхідних документів, оформлення їх встановленим порядком і передача на розгляд приймальній комісії;

- розроблення графіків проведення вступних іспитів, організація і контроль їх проведення;

- підготовка проектів наказів про зарахування до аспірантури і докторантури;

- приймання та оформлення документів щодо прикріплення осіб, які професійно провадять наукову діяльність, до Університету для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою;

- подання у Вчену раду Університету індивідуальних планів і тем дисертаційних робіт аспірантів, докторантів і здобувачів для затвердження;

- організація навчального процесу підготовки аспірантів і здобувачів відповідно до навчального плану для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;

- підготовка розпоряджень та проектів наказів по ВАД;

- підготовка документів за результатами навчання в аспірантурі і докторантурі;

- надання звітної документації про роботу аспірантури і докторантури за навчальний рік;

- контроль виконання планів роботи аспірантів і докторантів за півріччя навчання;

- подання матеріалів з підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в Університеті для розгляду на Вченій раді Університету;

- подання до навчально-організаційного відділу Університету відомостей про пересування аспірантів, докторантів і здобувачів за місяць;

- подання до Міністерства освіти і науки України показників прийому до аспірантури і докторантури;

- надання до архіву Університету справ відповідно до номенклатури справ ВАД.

3.3 Співробітники ВАД приймають участь в наступних процесах СУЯ Університету:

- проектування та розроблення;

- навчально-організаційної діяльності;

- процесах управління.

3.4 В ВАД також виконуються обов’язкові процеси СУЯ:

- управління задокументованою інформацією;

- коригувальні дії;

- запобіжні дії;

- управління невідповідностями.

4. Права та обов’язки

4.1 Права та обов’язки ВАД реалізуються через права та обов’язки завідувача аспірантури і докторантури та співробітників ВАД.

4.2 Завідувач аспірантури і докторантури наділяється такими зобов ’язаннями:

- вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності структурного підрозділу;

- керувати співробітниками, що знаходяться в його підпорядкуванні, вносити пропозиції щодо їх стимулювання і застосування заходів дисциплінарного впливу у встановленому порядку;

- повідомляти керівництву про усі виявлені недоліки та проблеми в діяльності ВАД;

- отримувати від керівників структурних підрозділів, інших посадових осіб та службовців Університету інформацію та документи, необхідні для здійснення завдань ВАД;

- розробляти плани прийому до аспірантури і докторантури за спеціальностями, погоджувати їх з ректором університету і подавати в МОН України проект державного замовлення на підготовку фахівців в аспірантурі та докторантурі:

- організовувати та контролювати навчальний процес підготовки аспірантів і здобувачів відповідно до навчального плану;

- брати участь у розробленні та погодженні проектів наказів, інструкцій, положень і інших документів, що стосуються діяльності ВАД;

- представляти інтереси Університету з питань, що належать до його повноважень.

4.3 Права та обов’язки співробітників ВАД визначаються чинним законодавством України, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету і відповідним посадовими інструкціями.

5. Керівництво

5.1 ВАД очолює завідувач аспірантури і докторантури, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора Університету.

5.2 Завідувач аспірантури і докторантури може бути звільнений з посади на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту Університету згідно з чинним законодавством.

5.3 На посаду завідувача аспірантури і докторантури призначається особа, яка має науковий ступень доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук, вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або професора, стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше 5 років.

5.4 Завідувач аспірантури і докторантури повинен знати Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів щодо освітньої галузі, накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України, інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти, правила внутрішнього розпорядку, правила і норми охорони і безпеки праці, пожежної безпеки.

5.5 Завідувач аспірантури і докторантури видає розпорядження щодо діяльності ВАД, які є обов’язковими для виконання їх співробітниками і можуть бути скасовані вищим керівництвом Університету, якщо вони суперечать законодавству, Статуту або задають шкоди інтересам Університету.

5.6 У своїй роботі завідувач аспірантури і докторантури керується положеннями, наведеними у відповідній посадовій інструкції.

5.7 Завідувач аспірантури і докторантури:

- координує діяльність ВАД відповідно до законодавства «Про вищу освіту»;

- планує роботу ВАД;

- здійснює контроль за роботою співробітників ВАД;

- забезпечує збереження матеріальної бази ВАД відповідно до нормативних вимог, відповідає за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, охороні праці та техніки безпеки.

6. Відповідальність

6.1 Відповідальність за якісне та своєчасне виконання покладених задач та функцій цього Положення несе завідувач аспірантури і докторантури.

6.2 Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями.

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1 Для реалізації своїх функцій і завдань, співробітники ВАД взаємодіють з усіма структурними підрозділами Університету з питань, що стосуються аспірантури і докторантури.

8. Прикінцеві положення

8.1 Положення про ВАД підписує завідувач аспірантури і докторантури та погоджують проректор з наукової роботи, начальник юридичного відділу та начальник відділу кадрів Університету.

8.2 Положення про ВАД затверджується ректором Університету й уводиться в дію його наказом.

8.3 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Предметні олімпіади у форматі НМТ