Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаНаукаВідділ аспірантури і докторантуриПоложення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено
Конференцією трудового колективу
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

протокол №2 від 20 грудня 2019 року 

СУЯ ХАІ-НТ-П/001:2019

Дата введення 01 січня 2020 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення (далі - Положення) про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) визначає структуру та організаційний механізм його діяльності. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (далі - Наукове товариство) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) є частиною системи громадського самоврядування Університету.

1.2 Діяльність Наукового товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України, зокрема Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», Статуту Університету, інших нормативно-правових актів чинного законодавства України, внутрішньо-університетських нормативних документів та на підставі цього Положення.

1.3 Наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університету, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

1.4 Органи управління Наукового товариства формуються на демократичних засадах шляхом виборів.

1.5 Структура Наукового товариства та організаційний механізм його діяльності визначаються цим Положенням. Це Положення є чинним з моменту затвердження вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету - конференцією трудового колективу.

1.6 Наукове товариство Університету може в установленому порядку мати власні символіку, бланки з найменуванням, а також сторінку про діяльність наукового Товариства на офіційному веб-сайті Університету.

2. Мета, принципи діяльності та завдання

2.1 Метою діяльності Наукового товариства Університету є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в Університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької
роботи, популяризація різних галузей науки в Університеті, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву Університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.

2.2 Діяльність Наукового товариства здійснюється за принципами:

- свободи наукової творчості;

- добровільності членства та виборності керівних органів Наукового товариства;

- рівноправності членів Наукового товариства, відкритості та колегіальності у роботі;

- зв'язку навчання та науково-дослідної роботи;

- накопичення і примноження наукового потенціалу Університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

2.3 Основними завданнями Наукового товариства є:

- залучення осіб, які навчаються та працюють в Університеті, до науково-дослідницької роботи;

- виховання гармонійно розвиненої особистості студента, аспіранта, докторанта та молодого вченого;

- підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету з метою набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування;

- оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених;

- пошук та підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються і працюють в Університеті, надання їм всебічної допомоги;

- узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які навчаються та працюють в Університеті;

- створення сприятливих умов для участі студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених в наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо;

- розміщення наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених у вітчизняних та зарубіжних наукових мережах;

- сприяння вирішенню конкретних практичних проблем суб'єктів господарювання шляхом залучення творчого потенціалу студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;

- організація та розвиток міжнародного наукового і культурного співробітництва з іншими закладами вищої освіти, науковими установами та організаціями;

- висвітлення наукової діяльності студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених у засобах масової інформації;

- виконання інших завдань, які відповідають меті Наукового товариства та цьому Положенню.

2.4 Відповідно до своєї мети та принципів діяльності та завдань Наукове товариство:

- координує роботу осіб, які навчаються та працюють в Університеті, в наукових осередках, заохочує їх до участі у науковому житті Університету;

- організовує та проводить наукові конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, дослідницькі семінари, форуми, виставки, круглі столи, лекції, дебати, інтелектуальні ігри, зустрічі з відомими науковцями та економістами, презентації наукових проектів та інші науково-освітні роботи;

- бере участь в розробці і реалізації проектів, які можуть бути запропоновані підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та форми господарювання, в тому числі з іноземними, або їх представництвами чи підрозділами;

- співпрацює та координує свою діяльність з науковими товариствами інших закладів вищої освіти, сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;

- сприяє виданню наукових праць осіб, які навчаються та працюють в Університеті, а також їх розміщенню на офіційному веб-сайті Університету;

- сприяє захисту інтелектуальної власності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;

- проводить конкурси наукових робіт на здобуття грантів й інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень осіб, які навчаються та працюють в Університеті;

- висвітлює свою діяльність на офіційному веб-сайті Університету, у періодичних виданнях Університету, а також в інших засобах масової інформації;

- поширює серед осіб, які навчаються та працюють в Університеті, інформацію про наукові заходи закладів вищої освіти, наукових організацій та установ України й інших країн;

- за дорученням керівництва Університету розповсюджує серед осіб, які навчаються та працюють в Університеті, інформацію про проведення наукових заходів, конкурсів, конференцій тощо, а також бере участь в організації їх проведення;

- подає пропозиції до вченої Ради Університету щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо;

- визначає перелік перспективних проектів щодо зовнішнього фінансування та подає клопотання до вченої ради Університету про фінансову підтримку публікацій, зустрічей з потенційними інвесторами (представниками підприємств, установ, тощо) і стажування в Україні та за кордоном за рахунок коштів Університету;

- співпрацює з підрозділами науково-дослідної частини Університету та сприяє підвищенню якості наукових досліджень;

- представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед керівництвом Університету й іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

- розробляє нормативні документи, що регламентують організацію та діяльність Наукового товариства;

- здійснює іншу діяльність, що відповідає меті та завданням Наукового товариства і не суперечить законодавству України, Статуту Університету і цьому Положенню.

2.5 Наукове товариство співпрацює з керівництвом і органами управління Університету, органами студентського самоврядування Університету, профспілковими організаціями Університету, науковими та науково-дослідними установами, державними органами України, органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності Наукового товариства.

3. Організаційна структура

3.1 До структури Наукового товариства Університету входять:

- Загальні збори Наукового товариства є вищим органам управління Наукового товариства. У Загальних зборах мають право брати участь всі члени Наукового товариства, які набули цей статус згідно пунктів 5.1-5.3 цього Положення;

- Координаційна рада є колегіальним органом управління Науковим товариством, що здійснює свої повноваження з керування діяльністю Науковим товариством у періоди між Загальними зборами. Координаційна рада обирається Загальними зборами Наукового товариства. Порядок обрання і внутрішня структура Координаційної ради наведено у додатку А до цього Положення.

- Рада молодих вчених є дорадчим органом Наукового товариства, яка здійснює координацію науково-дослідної роботи аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету. До складу Ради молодих вчених входять члени Наукового товариства із числа аспірантів, докторантів і молодих вчених, які виявили бажання працювати на громадських засадах у Раді молодих вчених та яких прийнято до Наукового товариства згідно пунктів 5.1-5.3 цього Положення.

- Рада наукового студентського товариства є дорадчим органом Наукового товариства, яка здійснює координацію науково-дослідної роботи студентів. До складу входять члени Наукового товариства із числа студентів, які виявили бажання працювати на громадських засадах у Раді наукового студентського товариства та яких прийнято до Наукового товариства згідно пунктів 5.1-5.3 цього Положення.

- представники інших громадських організацій, що координують свою діяльність з Науковим товариством (наукові гуртки, дискусійні клуби, тощо).

3.2 Схему організаційної структури Наукового товариства наведено у Додатку Б до цього Положення.

4. Органи наукового товариства університету

4.1 Наукове товариство Університету діє відповідно до цього Положення. На факультетах можуть бути створені Наукові товариства факультетів, діяльність здійснюється за принципами і правилами, що встановлено цим Положенням.

4.2 Загальні збори Наукового товариства.

4.2.1 Загальні збори Наукового товариства є вищим колегіальним органом управління та в межах своєї компетенції мають право визначати загальні засади функціонування органів Наукового товариства в Університеті, обирати членів і здійснювати контроль за діяльністю Координаційної ради Наукового товариства Університету.

4.2.2 Загальні збори уповноважені:

- обирати Голову Наукового товариства Університету, та затверджувати кількісний та персональний склад Координаційної ради, обирати заступників Голови Наукового товариства, обирати Голову Ради молодих вчених;

- приймати рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення;

- визначати основні напрями діяльності Наукового товариства;

- заслуховувати звіт голови Наукового товариства про діяльність Координаційної ради;

- приймати рішення щодо дострокового припинення повноважень Голови Наукового товариства, його заступників, Голови Ради молодих вчених;

- приймати символіку Наукового товариства в установленому порядку;

- приймати до розгляду та вирішення інші питання діяльності Наукового товариства відповідно до цього Положення;

- затверджувати План діяльності Наукового товариства Університету на наступний звітний рік;

- затверджувати звіт про роботу Наукового товариства Університету відповідно до затвердженого Плану діяльності.

4.2.3 Загальні збори Наукового товариства скликаються, як правило, двічі на рік. Позачергові Загальні збори Наукового товариства можуть бути скликані за ініціативою не менше ніж половини членів Координаційної ради Наукового товариства для обговорення найбільш важливих термінових питань або керівництвом Університету за необхідності.

4.2.4 Загальні збори є повноважними за наявності 50 % + 1 від членів Наукового товариства. Рішення Загальних зборів вважають прийнятими простою більшістю голосів присутніх. Голосування здійснюється відкритим голосуванням. Загальні збори Наукового товариства проводить Голова Наукового товариства за участю ректора та/або проректора з наукової роботи. На Загальних зборах Наукового товариства можуть бути присутні з правом дорадчого голосу керівники наукових гуртків (проблемних груп) кафедр, наукових підрозділів Університету, науково-педагогічні (наукові) працівники та представники керівництва Університету, які можуть вносити свої пропозиції щодо діяльності Наукового товариства.

4.3 Координаційна рада Наукового товариства.

4.3.1 Координаційна рада Наукового товариства Університету є колегіальним органом управління, який здійснює керівні функції щодо діяльності Наукового товариства у період між Загальними зборами.

4.3.2 Координаційна рада уповноважена:

- скликати Загальні збори Наукового товариства Університету;

- забезпечувати виконання рішень Загальних зборів Наукового товариства;

- розробляти, готувати зміни та доповнювати Положення про діяльність Наукового товариства та його структурних частин;

- готувати та подавати на затвердження Загальними зборами звіт про роботу Наукового товариства Університету відповідно до затвердженого Плану діяльності;

- готувати та подавати на затвердження ректору Університету кошторис витрат Наукового товариства Університету у звітному році відповідно до затвердженого Плану діяльності;

- затверджувати розподіл обов’язків (напрямів діяльності) між заступниками Г олови Наукового товариства Університету, запропоновані Головою Наукового товариства Університету;

- готувати та подавати на затвердження Загальними зборами Наукового товариства Університету План діяльності на наступний звітний рік;

- готувати та затверджувати документацію по проектах, програмах, заходах, які реалізовуватиме Наукового товариства у рамках Плану діяльності і подає на узгодження відповідним посадовим особам Університету;

- розглядати питання, пов’язані з участю студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету у науково-практичних заходах, що проводяться поза межами Університету, надавати рекомендації щодо особистої участі в них;

- погоджувати рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії з Університету, та поновлення на навчання;

- приймати рішення з інших питань діяльності Наукового товариства, які не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

4.3.3 До складу Координаційної ради Наукового товариства входять:

1) За посадами:

- Голова Наукового товариства, якій виконує функції Голови Координаційної ради;

- Заступники Голови Наукового товариства, яких обрано Загальними зборами Наукового товариства та у зв’язку з тим вони виконують функції заступників Голови Координаційної ради;

- Голова Ради молодих вчених;

- Голова ради наукового студентського товариства;

- Обрані в установленому порядку голови Рад молодих вчених і Рад наукового студентського товариства від факультетів;

- Секретар Наукового товариства;

2) Обрані Загальними зборами Наукового товариства:

- Представники аспірантів, докторантів, молодих вчених;

- Представники студентів;

- Представники наукових гуртків кафедр.

3) Загальна кількість членів Координаційної ради складає 45 осіб.

4.3.4 Координаційна рада Наукового товариства приймає свої рішення простою більшістю голосів, якщо у засіданні приймає участь не менш 2/3 від її затвердженого кількісного складу. На засіданні Координаційної ради Наукового товариства можуть бути присутні керівники наукових гуртків (проблемних груп) кафедр, наукових підрозділів Університету, науково-педагогічні (наукові) працівники та керівництво Університету, які користуються правом  дорадчого голосу і можуть вносити свої пропозиції щодо діяльності Координаційної ради і Наукового товариства в цілому.

4.4 Рада молодих вчених.

4.4.1 Рада молодих вчених є дорадчим органом Наукового товариства, яка здійснює координацію науково-дослідної роботи аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету, діє на основі принципів самоврядування і  колегіальності. Формами роботи Ради молодих вчених можуть бути: проведення засідань, створення робочих груп з підготовки певних питань, обговорення питань у режимі відео конференцій, опрацювання пропозицій, висновків,  рекомендацій в он-лайн режимі тощо. Перелік конкретних форм і періодичність роботи Ради молодих вчених визначається нею самостійно, але ні рідше 1 разу на місяць.

4.4.2 Голова Ради молодих вчених обирається із числа членів Ради молодих вчених простою більшістю голосів прямим відкритим голосуванням на Загальних Зборах Наукового товариства. Термін повноважень Голови Ради молодих вчених складає 2 роки з правом переобранням на аналогічний період. Головою Ради молодих вчених може бути особа віком до 35 років (для докторантів - 40 років), яка навчається або працює в Університеті. Голова Наукового  товариства Університету, якщо він відповідає зазначеним у цьому пункті вимогам, може виконувати обов’язки Г олови Ради молодих вчених за сумісництвом.

4.4.3 Голова Ради молодих вчених уповноважений:

здійснювати організаційно-технічне керівництво діяльністю Ради молодих вчених;

організовувати виконання рішень про проведення чергових засідань Ради молодих вчених, головувати на їх засіданнях;

пропонувати розподіл обов’язків між членами Ради молодих вчених, вносити пропозиції щодо створення робочих груп, комісій;

звітувати про діяльність Ради молодих вчених на Загальних зборах Наукового товариства;

підписувати документи від імені Ради молодих вчених;

пропонувати конкретні завдання Ради молодих вчених відповідно до мети її діяльності;

відповідати за зв'язки Ради молодих вчених зі структурними підрозділами та посадовими особами Університету, представляти Раду молодих вчених у інших органах, установах, організаціях і об'єднаннях;

виконувати інші функції, покладені на нього Координаційною радою Наукового товариства.

4.5 Рада наукового студентського товариства 

4.5.1 Рада наукового студентського товариства є дорадчим органом Наукового товариства, яка здійснює координацію науково-дослідної роботи студентів, діє на основі принципів самоврядування і колегіальності. Форми, порядок роботи Ради наукового студентського товариства, а також повноваження її Г олови є аналогічними з формами і порядком роботи Ради молодих вчених та з повноваженнями Г олови ради молодих вчених.

4.5.2 Голова Ради наукового студентського товариства обирається із числа студентів 1-4 курсу і студентів магістратури, які навчаються в Університеті, простою більшістю голосів членами Ради наукового студентського товариства прямим відкритим голосуванням. Термін повноважень Голови Ради наукового студентського товариства складає 1 рік з правом переобранням на аналогічний період. У разі припинення навчання в Університеті повноваження Голови Ради наукового студентського товариства також припиняються та обирається новий Голова.

4.6 Секретарем Наукового товариства може бути особа віком до 35 років (для докторантів - 40 років), яка навчається або працює в Університеті. Секретар Наукового товариства обирається на Загальних зборах з числа членів Наукового товариства за поданням Голови Наукового товариства. Термін повноважень Секретаря Наукового товариства - 2 роки з правом переобранням на аналогічний період. Секретар Наукового товариства відповідає за інформаційну підтримку діяльності Наукового товариства, зокрема ведення протоколів засідання Наукового товариства, Координаційної ради, організацію ведення протоколів Радою молодих вчених, Радою наукового студентського товариства, та їх зберігання, підготовку проектів рішень Наукового товариства, інформаційних довідок, ведення службового листування, забезпечення змістового наповнення висвітлення діяльності Наукового товариства та його структурних одиниць в інформаційному просторі тощо.

4.7 Органи Наукових товариств факультетів підконтрольні та підзвітні Загальним зборам Наукового товариства Університету (Координаційній раді в період між Загальними зборами).

5. Членство в науковому товаристві Університету

5.1 Членство в Науковому товаристві Університету є вільним для осіб, які навчаються та працюють в Університеті, займаються науковою діяльністю та виявили бажання працювати в Науковому товаристві. Членство здійснюється на добровільних засадах. Вимоги до оформлення факту добровільного волевиявлення працювати в Науковому товаристві визначаються Координаційною радою. Членство в Науковому товаристві здійснюється на громадських засадах і є безоплатним.

5.2 Членами Наукового товариства можуть бути аспіранти та молоді вчені віком до 35 років включно (докторанти до 40 років включно), а також студенти, які навчаються на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти.

5.3 Рішення про прийняття до Наукового товариства ухвалюється Координаційною радою на підставі заяви та анкети, поданих особою, яка навчається або працює в Університеті, на ім’я Голови Наукового товариства, і набуває чинності  з моменту його ухвалення. Зразки заяви та анкети на вступ до Наукового товариства надано у Додатках В і Г відповідно до цього Положення.

5.4 В Науковому товаристві відсутня система членських внесків чи інших обов’язкових платежів.

5.5 Припинення членства в Науковому товаристві здійснюється за особистою заявою на ім’я Г олови Наукового товариства.

5.6 Член Наукового товариства, який не виконує покладених на нього обов’язків, визначених цим Положенням, або перестав відповідати вимогам, зазначеним в пункті 5.2 цього Положення, може бути позбавлений членства за рішенням Координаційної ради.

5.7 Особа, що позбавлена членства у Науковому товаристві за рішенням Координаційної ради, має право на апеляцію до Загальних зборів Наукового товариства. Рішення Загальних зборів Наукового товариства є остаточним та оскарженню не підлягає.

5.8 У разі припинення особою навчання в Університеті чи трудового договору з Університетом його членство в Науковому товаристві автоматично припиняється, окрім випадків передбачених цим Положенням.

5.9 Члени Наукового товариства зберігають свої повноваження під час академічної відпустки, реалізації права на академічну мобільність, після отримання диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук за умови продовження навчання або працевлаштування з нового навчального року в Університеті. Члени Наукового товариства, яких обрано до керівних посад, втрачають свої повноваження за цією керівною виборною посадою:

- у разі звільнення з роботи або закінчення строку навчання;

- у разі тривалої хвороби, відрядження (стажування), реалізації права на академічну мобільність чи з інших причин неможливості виконувати свої обов’язки більш 6 місяців за керівною виборною посадою у Науковому товаристві.

5.10 Особам, які мають особливі заслуги перед Науковим товариством або зробили важливі досягнення чи відкриття в науці, рішенням Загальних зборів Наукового товариства Університету може бути надано статус почесного члена Наукового товариства.

5.11 Почесний член Наукового товариства має ті ж самі права, які визначені для членів Наукового товариства Університету, окрім права голосування та не може бути обраний на керівні посади Наукового товариства.

5.12 Статус почесного члена Наукового товариства зберігається впродовж 5-ти років з моменту надання особі такого статусу. 

6. Права, обов’язки, відповідальність

6.1 Члени Наукового товариства Університету мають право:

- обирати та бути обраними у керівні органи Наукового товариства;

- брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з діяльністю Наукового товариства та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;

- виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших подібних заходах, що проводить Наукове товариство;

- бути рекомендованими від Наукового товариства на подання щодо нагородження преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту Університету;

- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку Наукового товариства;

- вимагати від керівних органів Наукового товариства виконання своїх обов’язків, визначених цим Положенням.

6.2 Члени Наукового товариства можуть мати й інші права, які не суперечать законодавству України, Статуту Університету, цьому Положенню та закріплені у рішеннях Загальних зборів Наукового товариства.

6.3 Члени Наукового товариства Університету зобов’язані:

- дотримуватися вимог Положення, статуту Університету;

- сумлінно та своєчасно виконувати покладені Науковим товариством на них обов’язки;

- виконувати рішення керівних органів Наукового товариства;

- подавати звіт про свою роботу у Науковому товаристві на вимогу керівних органів Наукового товариства;

- активно брати участь у науковій роботі та заходах, що організовані Науковим товариством;

- надавати керівним органам Наукового товариства інформацію, необхідну для вирішення питань, пов’язаних з його діяльністю;

- висвітлювати діяльність Наукового товариства, сприяти підвищенню престижу та авторитету Наукового товариства та Університету.

6.4 Члени Наукового товариства виконують й інші обов’язки, які не суперечать законодавству України, статуту Університету, цьому Положенню та закріплені у рішеннях Загальних зборів Наукового товариства.

6.5 Члени Наукового товариства Університету несуть відповідальність:

- за діяльність Наукового товариства;

- координацію роботи осіб, які навчаються та працюють в Університеті, в наукових осередках;

- виконанням законодавства України, Статуту Університету, цього Положення.

7. Взаємодія зі структурними підрозділами університету

7.1 Координацію наукової та організаційної роботи Наукового товариства Університету здійснює ректор Університету, або за його дорученням проректор з наукової роботи.

7.2 Керівництво Університету має право:

- отримувати інформацію про діяльність Наукового товариства (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

- скликати позачергові Загальні збори Наукового товариства у випадках недотримання органами Наукового товариства статуту Університету, цього Положення;

- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи Наукового товариства.

7.3 Керівництво Університету всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності Наукового товариства, у тому числі:

- створює умови, необхідні для ефективної діяльності Наукового товариства (у межах можливостей надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо);

- при наявності фінансових можливостей забезпечує коштами, розмір яких визначає вчена рада Університету в установленому порядку.

7.4 Наукове товариство подає перелік перспективних проектів, що здатні за 1-2 роки отримати фінансову підтримку в Україні та за кордоном. 

7.5 Голова Наукового товариства за посадою є членом вченої ради Університету. До складу вченої ради можуть бути рекомендовані інші представники Наукового товариства за поданням Голови Наукового товариства.

7.6 3а погодженням з Науковим товариством керівництво Університету приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з Університету та їх поновлення на навчання. 

7.7 Керівництво Університету не має права втручатися в діяльність Наукового товариства, зокрема у формування органів Наукового товариства, обрання посадових осіб, у процес прийняття ними рішень, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству України, статуту Університету чи завдає шкоди інтересам Університету. 

8. Прикінцеві положення

8.1 Положення відповідно до п. 8 ст. 41 Закону України «Про вищу освіту» затверджується конференцією трудового колективу Університету, вводиться в дію наказом ректора Університету.

Додаток А

Порядок обрання і внутріщня структура координаційної ради
Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Персональний та кількісний склад Координаційної ради обирається та затверджується Загальними зборами Наукового товариства Університету з числа членів Наукового товариства. Термін повноважень Координаційної ради товариства - 2 роки з правом переобрання.

До складу Координаційної ради входять:

- голова Наукового товариства Університету (який є Головою Координаційної ради);

- секретар Наукового товариства;

- голова Ради молодих вчених Університету;

- голова Ради наукового студентського товариства Університету;

- заступники голови Наукового товариства Університету (заступник з науково-дослідної роботи, заступник з науково-організаційної роботи, заступник з інформаційно-комунікаційної роботи, заступник з зовнішніх комунікацій, заступник з освітньої роботи);

- обрані в установленому порядку голови Рад молодих вчених і Рад наукового студентського товариства факультетів;

- голови або представники громадських організацій, що координують свою діяльність з Науковим товариством Університету (наукові гуртки, дискусійні клуби, тощо)

Керує роботою Координаційної ради Голова Наукового товариства Університету. Засідання Координаційної ради скликаються за потребою, але не менш ніж 1 раз на місяць.

Секретар Наукового товариства обирається на Загальних зборах з числа членів Наукового товариства за поданням Голови Наукового товариства. Термін повноважень Секретаря Наукового товариства - 2 роки з правом переобранням на аналогічний період.

Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів за присутності не менше ніж 2/3 членів Координаційної ради і обов'язкове до виконання. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Наукового товариства є вирішальним.

Додаток Б

Організаційна структура
Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

 

Додаток В

Зразок заяви кандидата в члени
Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

 

Додаток Г

Зразок анкети кандидата в члени
Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ