Термін навчання | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Термін навчання в аспірантурі і докторантурі
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» здійснюється через аспірантуру і докторантуру відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» підготовка в аспірантурі, починаючи з 2016 року, приведена у відповідність з європейським стандартом третього рівня вищої освіти. Зокрема запроваджено освітню складову підготовки за освітньо-науковим рівнем – доктор філософії (PhD), якої в попередній моделі підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі не було.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою університету для кожної спеціальності. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складається з освітньої та наукової складових.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» навчання в аспірантурі триватиме чотири роки.

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури університету.

Обов’язковою умовою допуску до захисту дисертації є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.

Захист дисертації є обов’язковим під час перебування в аспірантури (в межах 4-х років). Аспірантура може бути очною (денною), вечірньою, або заочною. Але для заочної аспірантури, відповідно до пункту 31 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, не передбачено державного замовлення.

З метою здобуття ступеня доктора наук, тобто завершення певних наукових досліджень та оформлення їх результатів та для підготовки публікацій, необхідних для захисту дисертації, особа має право вступити до докторантури вищого навчального закладу. Навчання в докторантурі здійснюється протягом 2-х років.

Починаючи з 2016 р. навчання в аспірантурі є обов'язковим для всіх, хто готує дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії, за винятком осіб, які займаються науковою роботою у ВНЗ або в  науковій установі. Такі особи можуть здобувати ступінь доктора філософії без вступу в аспірантуру, але тільки за спеціальністю, за якою за їх місцем роботи діє чинна ліцензія на аспірантуру (Пункт 34 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

Аспірант або докторант, який захистився до закінчення строку підготовки в аспірантурі або докторантурі, має право за власним вибором:

- отримати одноразову виплату в сумі залишку стипендії, передбаченої у бюджеті вищого навчального закладу на відповідний календарний рік, та за власною заявою бути відрахованим з аспірантури або докторантури;

- отримати за власною заявою оплачувану академічну відпустку на строк, що залишився до завершення нормативного строку підготовки в аспірантурі або докторантурі.

Якщо аспірант захистив дисертацію на другому чи третьому році підготовки в аспірантурі та був обраний за конкурсом на відповідну посаду наукового (науково-педагогічного) працівника в такому вищому навчальному закладі, то загальна сума залишку стипендії нараховується йому як щомісячна надбавка до заробітної плати. 

Особливості підготовки

З метою належного проведення наукових досліджень аспіранти і докторанти мають право на:

а) академічну мобільність, що реалізується відповідно до «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 5794;

б) академічну відпустку, зокрема за станом здоров’я, у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до законодавства.

Предметні олімпіади у форматі НМТ