Внутрішня система забезпечення якості освіти | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаСистема забезпечення якості освітиВнутрішня система забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти
в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Внутрішня система забезпечення якості освіти Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» є сукупністю взаємозв'язаних внутрішніх процесів, спрямованих на організацію освітнього процесу у навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань.

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» розроблена відповідно до закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами) і з урахуванням вимог Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).

Система внутрішнього забезпечення освітньої діяльності й вищої освіти Університету спрямована на таке:

- надання якісних освітніх послуг, які виповідають чинним законодавчим та регламентуючим нормативним документам у сфері вищої освіти, а також задовольняють сучасним вимогам і потребам національного та міжнародного ринків праці;

- орієнтація співробітників Університету на підвищення якості освітніх послуг і підтримку результативного функціонування системи.

Система внутрішнього забезпечення освітньої діяльності та вищої освіти Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» складається з такого:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти:

- стратегія розвитку ХАІ;

- положення «Планування і проведення внутрішнього аудиту»;

- положення «Про студентське самоврядування»;

- положення «Про забезпечення права студентів на вибір навчальних дисциплін»;

кодексу етичної поведінки;

- положення «Про комісію з академічної доброчесності»;

- положення «Про академічну доброчесність»;

- положення «Про забезпечення права аспірантів на вибір навчальних дисциплін і порядок формування індивідуального навчального плану аспіранта»;

кодекс академічної доброчесності;

- положення «Про групу сприяння академічної доброчесності»;

- положення «Про порядок перевірки академічних та наукових текстів на унікальність».

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників:

- положення «Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів»

- положення «Про конкурс професійної майстерності «Ікари ХАІ»;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату:

- положення «Положення про академічну доброчесність»;

- положення «Положення про комісію з питань академічної доброчесності».

9) інших процедур і заходів.

- положення «Про приймальну комісію»

- положення «Про рейтингове оцінювання досягнень студентів»

- положення «Про створення та організацію роботи екзаменаційної (атестаційної) комісії».

Система внутрішнього забезпечення освітньої діяльності та вищої освіти Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» регламентована положенням «Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти» та функціонує в рамках загальної системи управління якістю Університету, яка регламентована положенням «Про систему управління якістю».

Відповідальним за впровадження і дотримання вимог системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності й якості вищої освіти в Університеті є проректор з НПР.

Предметні олімпіади у форматі НМТ