bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Внутрішня система забезпечення якості освіти
  ГоловнаОсвітаСистема забезпечення якості освітиВнутрішня система забезпечення якості освіти

  Внутрішня система забезпечення якості освіти Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» є сукупністю взаємозв'язаних внутрішніх процесів, спрямованих на організацію освітнього процесу у навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань.

  Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» розроблена відповідно до закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами) і з урахуванням вимог Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).

  Система внутрішнього забезпечення освітньої діяльності й вищої освіти Університету спрямована на таке:

  • надання якісних освітніх послуги, які виповідають чинним законодавчим та регламентуючим нормативним документам у сфері вищої освіти, а також задовольняють сучасним вимогам і потребам національного та міжнародного ринків праці;
  • орієнтація співробітників Університету на підвищення якості освітніх послуг і підтримку результативного функціонування системи.

  Система внутрішнього забезпечення освітньої діяльності та вищої освіти Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» складається з такого:

  • політика щодо забезпечення якості;
  • розроблення й затвердження освітніх програм;
  • студентоцентричне навчання, викладання й оцінювання:

  Положення «Про студентське самоврядування»;

  Положення «Про забезпечення права студентів на вибір навчальних дисциплін»

  • зарахування, досягнення, визначення й атестація студентів:

  Положення «Про приймальну комісію»

  Положення «Про рейтингове оцінювання досягнень студентів»

  Положення «Про створення та організацію роботи екзаменаційної (атестаційної) комісії»

  Положення «Про оцінювання залишкових знань студентів (проведення ректорських контрольних робіт з навчальних дисциплін)»

  Положення «Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів»

  Положення «Про конкурс професійної майстерності «Ікари ХАІ»;

  Положення «Планування і проведення внутрішнього аудиту».

  Система внутрішнього забезпечення освітньої діяльності та вищої освіти Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» регламентована положенням «Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти») та функціонує в рамках загальної системи управління якістю Університету, яка регламентована положенням «Про систему управління якістю»).

  Відповідальним за впровадження і дотримання вимог системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності й якості вищої освіти в Університеті є Помічник ректора із забезпечення якості освіти.

  Звернутись