Якість та інформаційно-вимірювальні системи (ID 55597) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиЯкість та інформаційно-вимірювальні системи (ID 55597)

Профіль освітньо-наукової програми
"Якість та інформаційно-вимірювальні системи" (ID 55597)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», відділ аспірантури і докторантури

Галузь знань:15 «Автоматизація та приладобудування»

Спеціальність:152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Ступінь вищої освіти: Доктор філософії 

Кваліфікація в дипломі: Доктор філософії із метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Офіційна назва освітньо-наукової програми:Якість та інформаційно-вимірювальні системи

Тип диплому та обсяг освітньо-наукової програми: Диплом доктора філософії, одиничний, обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми - 60 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки

Форма навчання: Очна, заочна

Наявність акредитації: Освітньо-наукова програма впроваджена у 2022 році

Цикл/рівень: HPK України - 8 рівень, FQ-EHEA - третій цикл, EQF-LLL - 8 рівень

Передумови: Наявності ступеня магістра або прирівняного до нього освітньо-кваліфікаційного рівня

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова - українська. 3 метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-наукової програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми

Мета освітньо-наукової програми:

Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі автоматизації та приладобудування за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузях авіації і космонавтики, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Робочі місця в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях; на викладацьких та інших посадах у ЗВО; в органах державного управління і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; дослідницьких наукових закладах, у сфері бізнесу тощо.

Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 професійна діяльність випускників за професіями класів класифікаційних угрупувань:

- 1237–Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники;

- 2144–Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій;

- 231 – Викладачі університетів та вищих навчальних закладів;

- 2310.1 – Докторант

Академічні права випускників: У випускників є можливість продовжувати освіту за науковим ступенем вищої освіти, що здобувається на науковому рівні вищої освіти, на здобуття наукового ступеня доктора наук, а також підвищення кваліфікації

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання:Навчання, яке проводиться у формі лекцій, лабораторних робіт, семінарів, практичних занять, консультацій із викладачами,  самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну (в науковій компоненті), дистанційну (за потреби) освіту, виконання самостійного наукового дослідження у формі дисертації

Оцінювання: Поточний та підсумковий контроль знань (контрольні та індивідуальні завдання, тестування), заліки та іспити (усні та письмові), презентації, проміжний контроль у формі річного звіту відповідно до індивідуального плану, апробація результатів досліджень на наукових конференціях, публікація результатів наукових досліджень, публічний захист дисертації

За весь термін навчання аспірант два рази на рік звітує про виконання індивідуального плану на засіданні випускової кафедри, вченій раді факультету і щорічно атестується науковим керівником відповідно до графіку навчального процесу

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-наукова програма Навчальні плани

Предметні олімпіади у форматі НМТ