Телекомунікації та радіотехніка (ID 47867) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиТелекомунікації та радіотехніка (ID 47867)

Профіль освітньо-наукової програми
"Телекомунікації та радіотехніка" (ID 47867)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», відділ аспірантури і докторантури

Галузь знань: 17 - Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 - Телекомунікації та радіотехніка

Ступінь вищої освіти: доктор філософії 

Кваліфікація в дипломі:Доктор філософії з телекомунікацій та радіотехніки

Офіційна назва освітньо-наукової програми: Телекомунікації та радіотехніка

Тип диплому та обсяг освітньо-наукової програми: Диплом доктора філософії, одиничний, обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми – 60 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки

Форм навчання: очна, заочна

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію №5675 від 21 липня 2023 року. Термін дії до 01 липня 2027 року.

Цикл/рівень: HPK України - 8 рівень, FQ-EHEA - третій цикл, EQF-LLL - 8 рівень

Передумови: Наявність ступеня магістра або прирівняного до нього освітньо-кваліфікаційного рівня

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова (Ukrainian). З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською (English) та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами відповідної дисципліни державною мовою

Термін дії освітньо-наукової програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми

Мета освітньо-наукової програми:

Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі електроніки і телекомунікацій за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка», здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сферах авіації, космонавтики, машинобудування, в суміжних галузях, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти, щодо впровадження передового світового досвіду в галузях освіти і науки та результатів власних науково-дослідних розробок в освітній процес

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Робочі місця в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях; на викладацьких та інших посадах у ЗВО; в органах державного управління і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; дослідницьких наукових закладах, у сфері бізнесу тощо

Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 професійна діяльність випускників за професіями класів класифікаційних угрупувань:

21 - Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук

2144 - Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій

231 - Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Академічні права випускників: Можливість продовжувати освіту за другим науковим ступенем вищої освіти, що здобувається на науковому рівні вищої освіти, на здобуття наукового ступеня доктора наук, а також підвищення кваліфікації

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну (в науковій компоненті), дистанційну (за потреби) освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка дисертаційної роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, презентації, проміжний контроль у формі річного звіту відповідно до індивідуального плану, апробація результатів досліджень на наукових конференціях, науково-дослідна робота з підготовки дисертації доктора філософії з телекомунікацій та радіотехніки

За весь термін навчання аспірант два рази на рік звітує про виконання індивідуального плану на засіданні випускової кафедри, вченій раді факультету і щорічно атестується науковим керівником відповідно до графіку навчального процесу

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-наукова програма Навчальні плани Навчальні плани

Предметні олімпіади у форматі НМТ