Публічне управління та адміністрування (ID 51823) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиПублічне управління та адміністрування (ID 51823)

Профіль освітньо-наукової програми
"Публічне управління та адміністрування" (ID 51823)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», відділ аспірантури і докторантури

Галузь знань:28 - Публічне управління та адміністрування

Спеціальність:281 - Публічне управління та адміністрування

Ступінь вищої освіти: Доктор філософії 

Кваліфікація в дипломі: Доктор філософії з публічного управління та адміністрування

Офіційна назва освітньо-наукової програми:Публічне управління та адміністрування

Тип диплому та обсяг освітньо-наукової програми: Диплом Диплом доктора філософії, одиничний, обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми – 45 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки

Форма навчання: Очна / заочна

Наявність акредитації:Освітньо-наукова програма впроваджена у 2021 році

Цикл/рівень: HPK України - 8 рівень, FQ-EHEA - третій цикл, EQF-LLL - 8 рівень

Передумови: Для здобуття освітнього ступеня доктора філософії можуть вступати особи, що здобули освітній ступінь магістра. Програма фахових вступних випробувань для осіб, що здобули попередній рівень вищої освіти за іншими спеціальностями повинна передбачати перевірку набуття особою компетентностей та результатів навчання, що визначені стандартом ВО зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування для другого (магістерського) рівня ВО

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова – українська. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-наукової програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми

Мета освітньо-наукової програми:

Сприяння всебічному розвитку людини як особистості та найвищої  цінності суспільства з метою розвитку аерокосмічної галузі в Україні та в світі шляхом підготовки висококваліфікованих фахівців, науковців і викладачів нового типу, які спроможні вирішувати складні теоретичні і прикладні проблеми публічного управління та адміністрування у сферах авіації, космонавтики, машинобудування, інформаційних технологій, а також в суміжних галузях

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:

Випускники можуть працювати на посадах  в органах державної  влади,    органах    місцевого    самоврядування,    неурядових    та  приватних  організаціях;  на  посаді  викладача  у  закладах  вищої  освіти    відповідно    до    спеціальності;    на    посаді    наукового  співробітника в наукових, дослідницьких, проектних організаціях

Професії (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора  України: Класифікатор професій (ДК 003:2010): 

1120.1   Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади 

1120.2   Вищі посадові особи місцевих органів державної влади 

1229.1   Керівні працівники апарату центральних органів державної  влади 

1229.3   Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади 

1229.7   Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності 

2310      Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

2310.1   Професори та доценти 

2310.2   Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

2351      Професіонали в галузі методів навчання 

2351.1   Наукові співробітники (методи навчання) 

2351.2   Інші професіонали в галузі методів навчання 

2352      Інспектори навчальних закладів 

2359      Інші професіонали в галузі навчання 

2359.1   Інші наукові співробітники в галузі навчання 

2359.2   Інші професіонали в галузі навчання 

419.33   Професіонали державної служби 

Академічні права випускників: Здобуття наукового ступеня доктора наук та додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих.

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Лекції, практичні заняття, самостійна та дослідницька робота на  основі    опрацювання    монографій,    підручників,    навчальних  посібників,   конспектів   лекцій,   консультації   із   викладачами,  виконання самостійного наукового дослідження у формі дисертації. Навчання орієнтоване на здобувача,  самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання

Оцінювання: Екзамени,  заліки,  тести,  звіт  з  науково-педагогічної  практики, атестація здобувачів вищої освіти – публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Поточний та підсумковий контроль знань (контрольні та індивідуальні завдання, тестування), заліки та іспити (усні та письмові), презентації, проміжний контроль у формі річного звіту відповідно до індивідуального плану, апробація результатів досліджень на наукових конференціях, публікація результатів наукових досліджень, публічний захист дисертації

За весь термін навчання аспірант два рази на рік звітує про виконання індивідуального плану на засіданні випускової кафедри, вченій раді факультету і щорічно атестується науковим керівником відповідно до графіку навчального процесу.

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-наукова програма Навчальні плани

Предметні олімпіади у форматі НМТ