Філософія (ID 47855) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-наукової програми
"Філософія" (ID 47855)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», відділ аспірантури і докторантури.

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 033 Філософія

Ступінь вищої освіти: Доктор філософії

Кваліфікація в дипломі:Доктор філософії з філософії

Офіційна назва освітньо-наукової програми: Філософія

Тип диплому та обсяг освітньо-наукової програми:Диплом доктора філософії, одиничний, обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми – 45 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки

Форма навчання: Очна (денна) / заочна

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: №0 від 21 березня 2023 року, термін дії до 21 березня 2024 року

Цикл/рівень: HPK України - 8 рівень, FQ-EHEA - третій цикл, EQF-LLL - 8 рівень

Передумови:Для здобуття освітнього ступеня доктора філософії зі спеціальності 033 Філософія можуть вступати особи, які здобули освітній ступінь магістра. Програма фахових вступних випробувань для осіб, що здобули попередній рівень вищої освіти за іншими спеціальностями, повинна передбачати перевірку набуття особою компетентностей та результатів навчання, що визначені стандартом вищої освіти зі спеціальності 033 Філософія для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова – українська. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-наукової програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми 

Мета освітньо-наукової програми:

Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця рівня доктора філософії в галузі гуманітарних наук за спеціальністю 033 «Філософія», здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у зазначеній галузі з урахуванням специфіки аерокосмічної галузі, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Робочі місця в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях; на викладацьких та інших посадах у ЗВО; в органах державного управління і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; дослідницьких наукових закладах, у сфері бізнесу та консалтингу тощо.

Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 професійна діяльність випускників за професіями класу класифікаційних угрупувань 231 – Викладачі університетів та вищих навчальних закладів, посади: старший викладач, доцент, науковий співробітник, старший науковий співробітник

Академічні права випускників:Здобуття наукового ступеня доктора наук та додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання:Навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через викладацьку практику, дуальну (в науковій компоненті), дистанційну (за потреби) освіту тощо. Лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, есе, презентації, поточний (модульний) контроль, науково-дослідна робота з підготовки дисертації доктора філософії.

Підготовка наукових публікацій та дисертаційної роботи, апробація результатів досліджень на наукових конференціях, публікація результатів наукових досліджень, публічний захист дисертації.

За весь термін навчання аспірант два рази на рік звітує про виконання індивідуального плану на засіданні випускової кафедри, вченій раді факультету і щорічно атестується науковим керівником відповідно до графіку навчального процесу.

Характеристика освітньої програми Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-наукова програма  Відгуки роботодавців

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ