bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Філософія

Профіль освітньо-наукової програми "Філософія"

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра філософії та суспільних наук.

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 033 Філософія

Форма навчання: Очна, заочна 

Освітня кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю філософія

Кваліфікація в дипломі: Доктор філософії 

Офіційна назва освітньо-наукової програми: Філософія

Тип диплому та обсяг освітньо-наукової програми: Диплом доктора філософії, одиничний, обсяг освітньої компоненти - 50 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців 

Наявність акредитації: Впроваджено в 2020 році 

Цикл/рівень: HPK України - 9 рівень, FQ-EHEA - третій цикл, EQF-LLL - 8 рівень

Передумови: Наявності ступеня магістра 

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. 3 метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською тa/aбo іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами відповідної дисципліни державною мовою

Термін дії освітньо-наукової програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми 

Мета освітньо-наукової програми:

Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця рівня доктора філософії в галузі гуманітарних наук за спеціальністю 033 «Філософія», здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у зазначеній галузі, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти 

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Робочі місця в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях; на викладацьких та інших посадах у ЗВО; в органах державного управління і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; дослідницьких наукових закладах, у сфері бізнесу та консалтингу тощо. Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 професійна діяльність випускників за професіями класу класифікаційних угрупувань 231 – Викладачі університетів та вищих навчальних закладів , посади: старший викладач, доцент, науковий співробітник, старший науковий співробітник

Академічні права випускників: Можливість продовжувати освіту на здобуття наукового ступеня доктора наук

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання: Навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну (в науковій компоненті), дистанційну (за потреби) освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка дисертаційної роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, есе, презентації, поточний (модульний) контроль, науково-дослідна робота з підготовки дисертації доктора філософії з технічних наук

Характеристика освітньої програми Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-наукова програма Навчальні плани

 

Щодо організації діяльності Університету в умовах карантину

Переглянути