Менеджмент якості товарів та послуг (ID 57880) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиМенеджмент якості товарів та послуг (ID 57880)

Профіль освітньо-професійної програми
"Менеджмент якості товарів та послуг" (ID 57880)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра інтелектуальних вимірювальних систем та інженерії якості

Ступінь вищої освіти:  Молодший бакалавр

Галузь знань: Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Спеціальність: Інформаційно-вимірювальні технології

Кваліфікація: молодший бакалавр з інформаційно-вимірювальних технологій галузі знань електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Менеджмент якості товарів та послуг

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом молодшого бакалавра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців

Наявність акредитації: Впроваджено у 2023 році. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХІА».

Цикл/рівень: НРК України - 5 рівень, FQ-EHEA - короткий цикл, EQF-LLL - 5 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень молодшого бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти або фахової передвищої освіти

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами 

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців (молодших бакалаврів) у галузі інформаційно-вимірювальних технологій, компетентності яких відповідають сучасним вимогам роботодавців та перспективі роботи на ринку праці аерокосмічного сектору, машинобудівного комплексу, а також в суміжних галузях

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Робота за фахом відповідно до кваліфікації молодшого бакалавра з інформаційно-вимірювальних технологій на первинній посаді техніка з метрології

Подальше навчання:Продовження навчання за програмою підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання: Студенто-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційний іспит

Характеристика освітньої програми Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів  

Освітньо-професійні програми Короткий опис

Предметні олімпіади у форматі НМТ