Комп’ютерний інжиніринг (ID 54724) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиКомп’ютерний інжиніринг (ID 54724)

Профіль освітньо-професійної програми
"Комп’ютерний інжиніринг" (ID 54724)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра теоретичної механіки машинознавства та роботомеханічних систем

Ступінь вищої освіти:  Молодший бакалавр

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Назва кваліфікації: Молодший бакалавр з галузевого машинобудування

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Комп’ютерний інжиніринг

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом молодшого бакалавра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців

Наявність акредитації: Впроваджено в 2021 році 

Цикл/рівень: НРК України - 5 рівень, FQ-EHEA - короткий цикл, EQF-LLL - 5 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень молодшого бакалавра за умови наявності ступеня повної загальної середньої освіти

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. 

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка молодших бакалаврів у галузевому машинобудуванні у сферах авіації, космонавтики, машинобудуванні, інформаційних технологій, а також в суміжних спеціальностях галузі, компетентності яких дозволять продовжити навчання за програмою підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Робочі місця на підприємствах і в проектно-конструкторських організаціях машинобудівної галузі, а також в інших установах на посадах робітника з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, основ складання устаткування та машин

Подальше навчання: Продовження навчання за програмою підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційний іспит

Характеристика освітньої програми Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів   

ОПП Короткий опис

Предметні олімпіади у форматі НМТ