bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компоненти121 Інженерія програмного забезпечення

Профіль освітньо-професійної програми "Інженерія програмного забезпечення" 

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра інженерії програмного забезпечення

Ступінь вищої освіти:  Молодший бакалавр

Назва кваліфікації: Молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Інженерія програмного забезпечення

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом молодшого бакалавра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців

Наявність акредитації: Впроваджено в 2020 році 

Цикл/рівень: НРК України - 6 рівень, FQ-EHEA - короткий цикл, EQF-LLL - 5 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. 3 метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською тa/aбo іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами відповідної дисципліни державною мовою

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми 

Мета освітньо-професійної програми:

Надання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» та підготовка фахівців для подальшого навчання за обраною спеціальністю

Формування особистості фахівця здатного розв’язувати типові спеціалізовані задачі, що можуть виникати в процесі розроблення та тестування програмного забезпечення

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Робота за фахом відповідно до кваліфікації «молодший бакалавр», який може займати посади згідно класифікації за Класифікатором професій України ДК 003:2010 (діючого) станом на 26.10.2017:

3121 - Фахівець з інформаційних технологій;

3121 - Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну);

3121 - Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;

3121 - Фахівець з розроблення комп'ютерних програм

Подальше навчання: Можливість навчання за програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за повною або скороченою формами

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання: Студенто-центроване навчання, самонавчання, проблемно- орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами

Оцінювання: Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЕКТС (ЕСТБ), національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано», «незараховано») системами. Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль. Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання в тому числі комп’ютерне тестування, звіти з практичних та лабораторних занять, презентації, захист курсових робіт та проектів, кваліфікаційний іспит

Характеристика освітньої програми Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів  

ОПП Короткий опис

Щодо організації діяльності Університету в умовах карантину

Переглянути