Програмні результати навчання | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН1 Вміння застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань в професійній діяльності.

ПРН2 Вміння застосовувати знання іноземної та державної мови для формування ділових паперів і спілкування в межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики.

ПРН3 Вміння знаходити і обробляти інформацію з різних джерел, використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження інформації.

ПРН4 – Вміння абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати інформацію.

ПРН5 –  Вміння працювати самостійно, демонструвати здатність до гнучкого мислення, нести відповідальність за результати роботи і особистий професійний розвиток.

ПРН6 – Вміння працювати в команді, налагоджувати комунікаційні зв’язки, мотивувати та управляти роботою інших для досягнення спільної мети.

ПРН7 – Вміння діяти з соціальною відповідальністю і громадянською свідомістю, демонструвати повагу до етичних принципів, індивідуального та культурного різноманіття,  проявляти турботу про здоров’я і безпеку життєдіяльності співробітників, прагнення до збереження навколишнього середовища.

ПРН8 – Розуміння основ фінансової діяльності на підприємствах (зокрема в аерокосмічній галузі), у банківських установах, страхових компаніях.

ПРН9 – Вміння аналізувати та оцінювати макроекономічні показники, фінансову, грошово-кредитну політики держави, пропонувати напрями їхнього удосконалення.

ПРН10 – Вміння проводити систематизувати, класифікувати, узагальнювати, порівнювати та застосовувати сучасні методичні та практичні інструменти у дослідженні фінансово-економічних процесів та явищ.

ПРН11 – Вміння застосовувати практичні навички реалізації функцій фінансової, банківської, страхової систем в умовах сучасної економіки.

ПРН12 – Вміння вести облік господарських операцій, обчислювати показники фінансово-господарської діяльності, аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність, зокрема у аерокосмічної галузі.

ПРН13 – Здатність здійснювати обчислення у фінансовій, банківській та страховій сферах, використовуючи відповідні інформаційні технологій.

ПРН14 – Вміння складати фінансові плани, розрахувати потреби в фінансовому забезпеченні поточної діяльності і розвитку суб’єктів господарювання, у тому числі у аерокосмічної галузі

Предметні олімпіади у форматі НМТ