Програмні результати навчання | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН1 - вміння застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань в професійній діяльності.

ПРН2 - вміння застосовувати знання іноземної та державної мови для формування ділових паперів і спілкування в межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики.

ПРН3 - вміння знаходити і обробляти інформацію з різних джерел, використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження інформації.

ПРН4 - вміння абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати інформацію.

ПРН5 - вміння працювати самостійно, демонструвати здатність до гнучкого мислення, нести відповідальність за результати роботи і особистий професійний розвиток.

ПРН6 - вміння працювати в команді, налагоджувати комунікаційні зв’язки, мотивувати та управляти роботою інших для досягнення спільної мети.

ПРН7- вміння діяти з соціальною відповідальністю і громадянською свідомістю, демонструвати повагу до етичних принципів, індивідуального та культурного різноманіття, проявляти турботу про здоров’я і безпеку життєдіяльності співробітників, прагнення до збереження навколишнього середовища.

ПРН8 - розуміння основ організації фінансів на підприємствах, у банківських установах, страхових компаніях, бюджетних установах, державних фінансових органах.

ПРН9 - вміння аналізувати та оцінювати макроекономічні показники, ефективність грошово-кредитної, бюджетної, податкової політики держави, обґрунтовувати напрями її удосконалення.

ПРН10- вміння здійснювати операції аналізу, систематизації, класифікації, узагальнення та порівняння, застосовувати сучасні методичні та практичні інструменти у дослідженні фінансово- економічних процесів та явищ.

ПРН11 - уміння застосовувати на практиці навички щодо механізму функціонування грошової системи в ринковій економіці.

ПРН12 - Володіння навичками укладання договорів за різними видами страхування, правильного використання методики розрахунків відповідних страхових тарифів та розмірів страхових платежів.

ПРН13-вміння вести облік господарських операцій, обчислювати показники фінансово-господарської діяльності, формувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність.

ПРН14 - здатність виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до фінансів, банківської справа та страхування, використовуючи належне програмне забезпечення.

ПРН15 - вміння розробляти фінансові плани, розрахувати потреби в фінансовому забезпеченні поточної діяльності і розвитку суб’єкта господарювання.

ПРН16-вміння здійснювати фінансову діагностику та фінансове прогнозування у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН17 - уміння визначати суми податків, зборів, платежів до бюджетів різних рівнів та складати розрахунки, декларації, інші документи щодо оподаткування.

ПРН18 - вміння визначати напрями інвестиційної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування, оцінювати ефективність і прогнозувати економічні наслідки прийняття інвестиційних рішень. ПРН19 - володіння навичками вкладання депозитів і отримання кредитів у банківських установах.

Не прогав свій шанс отримати додаткові 20 балів до сертифіката ЗНО з математики! Приймай участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики.

Взяти участь