Програмні компетентності | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати поставлені спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування або в процесі навчання, шляхом отримання фахових знань, що стане підґрунтям для отримання першого (бакалаврського) освітнього рівня за профільною спеціальністю

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК1 Здатність навчатися та самонавчатися.

ЗК2 Здатність до формування світогляду щодо розвитку людського буття, суспільства і природи, духовної культури.

ЗК3 здатність виявляти і вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення.

ЗК4 Здатність до письмових та усних комунікацій державною та іноземною мовами.

ЗК5 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК6 Здатність до формування ринково-орієнтованого економічного світогляду.

ЗК7 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК8 Здатність працювати самостійно і в команді, налагоджувати комунікаційні зв’язки.

ЗК9 Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ, використання економічних знань у професійній діяльності.

ЗК10 Здатність діяти з соціальною відповідальністю і громадянською свідомістю.

Фахові компетентності (ФК):

ФК1 – Розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.

ФК2 – Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, банківська система та страхування).

ФК3 – Вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук.

ФК4 Здатність використовувати базові знання і практичні навички у фінансовій, банківській, страховій сфері.

ФК5 – Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК6 Здатність складати та аналізувати фінансову звітність суб’єктів господарювання, іншу документацію, проводити грошові розрахунки, користуватися банківськими, страховими та іншими фінансовими послугами, зокрема у аерокосмічної галузі.

ФК7 Здатність аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів суб’єктів господарювання, аналізувати цінову, кредитну, страхову, бюджетну, зовнішньоекономічну політику.

ФК 8 – Базові знання наукових понять і методів, необхідних для розуміння принципів функціонування фінансової системи. 

ФК9 Здатність ефективно застосовувати адміністративні методи державного й банківського регулювання та нагляду, володіти методами та технологіями роботи в фінансовій, банківських та страховій сфері, зокрема в аерокосмічній галузі.

ФК 10 – Здатність до застосування різних форм і методів бухгалтерського обліку.

ФК 11 – Уміння використовувати методичні підходи до оцінювання стану підприємств, зокрема у аерокосмічної галузі, банківських установ та страхових організацій.

ФК 12 – Здатність підтримувати належний рівень фахових знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Предметні олімпіади у форматі НМТ