Програмні компетентності | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів фінансової роботи і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК1 - здатність навчатися та самонавчатися.

ЗК2 - здатність до формування світогляду щодо розвитку людського буття, суспільства і природи, духовної культури.

ЗК3 - здатність виявляти і вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішенім.

ЗК4 - здатність до письмових та усних комунікацій рідною та іноземною мовами.

ЗК5 - здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК6 - здатність до формування ринково-орієнтованого економічного світогляду.

ЗК7 - здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК8 - здатність працювати самостійно і в команді, налагоджувати комунікаційні зв’язки.

ЗК9 - здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ, використання економічних знань у професійній діяльності.

ЗК10 -здатність діяти з соціальною відповідальністю і громадянською свідомістю.

Фахові компетентності (ФК):

ФК1 - розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.

ФК2 - здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

ФК3 - уміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для діагностики стану фінансової, банківської, бюджетної, податкової систем.

ФК4 - здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового, банківського, страхового, інвестиційного ринку.

ФК5 - здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК6 - здатність складати та аналізувати податкову і фінансову звітність суб’єктів господарювання, іншу фінансову документацію, проводити грошові розрахунки, користуватися банківськими, страховими, брокерськими та іншими фінансовими послугами, здійснювати операції з цінними паперами.

ФК7 - здатність аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів суб’єктів господарювання, розробляти цінову, кредитну, податкову, інвестиційну, зовнішньоекономічну політику.

ФК8 - базові знання наукових понять і методів, необхідних для розуміння принципів функціонування фінансової системи.

ФК9 - здатність ефективно застосовувати адміністративні та директивні методи державного й банківського регулювання та нагляду, володіти методами та технологіями роботи на фінансовому, страховому, інвестиційному ринках.

ФК10 - здатність до застосування різних форм і методів бухгалтерського обліку на підприємстві.

ФК11 - здатність до складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України.

ФК12 - уміння застосовувати знання з організації та функціонування податкової системи України у професійній діяльності для розрахунків і сплати податків, зборів і обов’язкових платежів юридичних та фізичних осіб.

ФК13-уміння використовувати методичні підходи до оцінювання фінансового стану підприємств та фінансово-кредитних установ.

ФК14 - здатність використовувати сучасне інформаційне та програмне забезпеченім, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК15 - здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Не прогав свій шанс отримати додаткові 20 балів до сертифіката ЗНО з математики! Приймай участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики.

Взяти участь