Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, атестація)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Математика (математика, математика для економістів: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика)

20 (5/5/5/5)

іспити

ОК2

Інформатика в бізнес середовищі

8 (4/4)

заліки

ОК3

Політична економія

4

іспит

ОК4

Теорія фінансів

5

іспит

ОК5

Статистика

4

іспит

ОК6

Страхування

4

іспит

ОК7

Самоменеджмент

4

залік

ОК8

Маркетинг

5

іспит

ОК9

Основи авіакосмічної техніки

3

залік

ОК10

Мікроекономіка

5

іспит

ОК11

Банківська система

5

іспит

ОК12

Фінанси

4

іспит

ОК13

Бухгалтерський облік

6

іспит

ОК14

Навчальна практика

4

залік

ОК15

Комплексний кваліфікаційний іспит

1

атестація

Загальний обсяг обов’язкових компонент

82

 

Вибіркові компоненти ОП

Гуманітарний  блок (Soft skills)*

ВК1

Українські студії

3

залік

ВК2

Правова компетентність

3

залік

ВК3

Мовні компетентності  (іноземна мова)

12 (3/3/3/3)

заліки

ВК4

Фізичне виховання

8 (2/2/2/2)

заліки

Окремі вибіркові дисципліни**

ВК5

Дисципліна індивідуального вибору 1

4

іспит

ВК6

Дисципліна індивідуального вибору 2

4

іспит

ВК7

Дисципліна індивідуального вибору 3

4

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

38

 

Загальний обсяг освітньої програми

120

 

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках/блоках освітніх компонент ВК1 – ВК4, тим самим забезпечує опанування і поглиблення загальних компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК1 – ВК4  може збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

**Здобувач може обрати будь-яку дисципліну за переліками індивідуального вибору 1,2,3. Перелік дисциплін індивідуального вибору 1, 2, 3 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

Предметні олімпіади у форматі НМТ