Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:

Об'єкт вивчення:загальні закони та тенденції розвитку фінансово-економічних систем та соціально-економічних процесів держави, підприємств, організацій, зокрема аерокосмічної галузі, машинобудування та інших суб’єктів господарювання

Цілі навчання: формування кваліфікованого фахівця, який володіє сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, здатного вирішувати поставлені завдання і проблеми в галузі фінансів, банківської справи та страхування, зокрема в аерокосмічній галузі

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, концепції, принципи в сфері фінансів, банківської справи та страхування

Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання, математичні, статистичні та методи економічного аналізу, інформаційно-комунікаційні технології, онови наукових досліджень та презентації результатів

Інструменти та обладнання:сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в економічній діяльності та аерокосмічній галузі

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Структура програми передбачає опанування базових знань щодо економічних процесів та закономірностей функціонування фінансового ринку, його банківського та страхованого секторів; організації діяльності фінансових посередників; аналізу і оцінювання процесів використання фінансових ресурсів; формування прогнозних розрахунків потреби в грошових ресурсах; визначення ефективності використання власних та кредитних коштів; ефективності результатів діяльності фінансового, банківського та страхового сектору; збирання, обробки та систематизації фінансової інформації; оцінювання змін фінансового, банківського, страхового секторів, розробка напрямів вдосконалення діяльності підприємств, організацій, установ фінансового, банківського та страхового секторів національної економіки; впровадження методичного інструментарію, міжнародних регуляторних актів щодо фінансової, банківської, страхової діяльності; вивчення та впровадження існуючого передового досвіду у сфері фінансів, банківської справи та страхування з можливістю врахування специфіки аерокосмічної галузі та застосування отриманих навичок

Особливості освітньо-професійної програми:

Програма передбачає надання знань та навичок з економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку діяльності банків та учасників страхового ринку з можливістю врахування специфіки аерокосмічної галузі застосування отриманих практичних навичок. Орієнтована на фахову спеціальну підготовку фахівців у фінансових сферах, банківських та страхових послуг. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних ситуацій за профілем фахових здібностей. Формує фахівців, здатних застосовувати існуючі методи та інструменти фінансового регулювання в специфічних умовах діяльності підприємств, організацій та установ, зокрема аерокосмічної галузі. Здобувачі освітнього рівня мають можливість проходження навчальної практики на підприємствах аерокосмічної галузі України. Створення бази для подальшого вступу на перший (бакалаврських) рівень за спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Предметні олімпіади у форматі НМТ