Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:

Об'єкт вивчення: загальні закони та тенденції розвитку фінансово- економічних систем, підприємств, організацій, мотивація та поведінка суб’єктів ринку, соціально-економічні процеси, їх моделювання та регулювання 

Цілі навчання: формування кваліфікованого фахівця, який володіє сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, здатного вирішувати як поточні, так і нестандартні завданім і проблеми в галузі фінансів, банківської справи та страхування в умовах невизначеності ринкового середовища

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, концепції, принципи соціально-поведінкових та економічних наук, які в сукупності забезпечують багатовекторність підготовки фахівців з організації фінансової діяльності фінансових та не фінансових корпорацій, установ та організацій сектора державного управління

Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання, математичні, статистичні та якісні методи економічного аналізу, економіко- математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології, методи дослідницької діяльності та презентації результатів

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в економічній діяльності

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Структура програми передбачає опанування базових знань щодо економічних процесів та закономірностей функціонування фінансового ринку, його банківського та страхованого секторів; організації діяльності фінансових посередників; економічного моделювання та прогнозування фінансових потоків; аналізу і оцінювання процесів використання фінансових ресурсів; формування прогнозних розрахунків потреби в грошових ресурсах; визначенім ефективності використання власних та кредитних коштів; ефективності результатів діяльності гравців фінансового, банківського та страхового ринків; управління інноваційними фінансовими продуктами; визначення інвестиційного потенціалу підприємств, організацій, установ; збирання, обробки та систематизації фінансової інформації; розробки стратегії управління конкурентоспроможністю фінансової, банківської та страхової установи; формування навичок управління фінансовими, банківськими та страховими ризиками; ідентифікації зовнішніх та внутрішніх сигналів страхового ринку; оцінювання постійних змін фінансового, банківського, страхового ринків, з метою розробки обґрунтованих напрямів вдосконалення діяльності підприємств, організацій, установ фінансового, банківського та страхового секторів національної економіки; розроблення та впровадження методичного інструментарію, міжнародних стандартів фінансової, банківської, страхової діяльності; вивчення та впровадження існуючого досвіду, проведення наукових досліджень у сфері фінансів, банківської справи та страхування з можливістю врахування специфіки авіаційної та авіатранспортної сфери застосування отриманих навичок

Особливості освітньо-професійної програми:

Програма передбачає надання знань та навичок з економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку фінансового ринку, діяльності банків та учасників страхового ринку з можливістю врахування специфіки авіаційної та авіатранспортної сфери застосування отриманих навичок. Орієнтована на фахову спеціальну підготовку сучасних фінансових аналітиків, фахівців у сферах банківських та страхових послуг, ініціативних та гнучких до швидких змін фінансового, банківського та страхового сектору. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних ситуацій за профілем фахових здібностей. Формує фахівців з новими перспективними засадами аналітичного мислення, здатних застосовувати існуючі методи та інструменти фінансового регулювання в специфічних умовах діяльності підприємств, організацій та установ сфери авіації та авіаційного транспорту, базуючись на отриманих додаткових компетентностях в галузі авіаційно-космічної техніки. Здобувачі освітнього рівня мають можливість проходження навчальної та ознайомчої практик на підприємствах авіаційної та авіатранспортної галузі економіки України

Не прогав свій шанс отримати додаткові 20 балів до сертифіката ЗНО з математики! Приймай участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики.

Взяти участь