bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми "Економіка підприємства" 

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин

Ступінь вищої освіти: Молодший бакалавр

Назва кваліфікації:молодший бакалавр з економіки підприємства

 

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Економіка підприємства

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом молодшого бакалавра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців 

Наявність акредитації: Впроваджено в 2020 році 

Цикл/рівень:НРК України - 6 рівень, FQ-EHEA - короткий цикл, EQF-LLL - 5 рівень

Передумови:Особа має право здобувати ступень молодшого бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти або фахової початкової освіти 

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. 3 метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською тa/aбo іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами відповідної дисципліни державною мовою

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми 

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі у сфері економіки на засадах оволодіння системою компетентностей 

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Молодший бакалавр з економіки здатний виконувати роботу молодшого економіста або помічника економіста, які займають посади за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010

Подальше навчання:Можливість (продовження) навчання за програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за повним та/або зі скороченим терміном навчання для отримання ступеня бакалавр. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання:Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні, саморозвиткові, колективні та інтегративні, контекстні технології навчання

Оцінювання: Усне та письмове опитування, тестовий контроль, презентація дослідницької роботи, захист лабораторних, розрахункових робіт, заліки, екзамени, комплексний державний іспит.

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно, зараховано/незараховано); 100-бальною шкалою; шкалою ECTS (А, В, С, Б, Е, ЕХ Б,)

Характеристика освітньої програми Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

ОПП Короткий опис

Щодо організації діяльності Університету в умовах карантину

Переглянути