Системне програмування (ID 32077) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-наукової програми
"Системне програмування"  (ID 32077)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація: Магістр з комп’ютерної інженерії

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Системне програмування

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС / 1 рік 9 місяців

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: Серія НД №2193838, виданий 31 жовтня 2017 року, на підставі рішення акредитаційної комісії від 03 червня 2014 року протокол №109 (наказ МОН України від 11 червня 2014 року №2323л). Період акредитації: до 01 липня 2025 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-наукової програми:

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за освітньо-науковою програмою «Системне програмування», спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» та підготувати до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників. Формування особистості фахівця здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення інноваційних завдань та дослідних робіт в галузі з інформаційних технологій з урахуванням специфіки аерокосмічної галузі.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Проектна, виробнича, технологічна, управлінська, науково-дослідна; інноваційна, викладацька, експертна та консультативна діяльність у сфері комп’ютерної інженерії

Академічні права випускників: Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання:Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи (дипломного проєктування)

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, заліки, презентації, поточний (модульний) контроль, курсові проєкти, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-наукові програми Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ