Ракетно-космічна техніка (ID 59737) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-наукової програми
"Ракетно-космічна техніка"  (ID 59737)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», факультет ракетно-космічної технікікафедра конструкцій і проектування ракетної технікикафедра космічної техніки та нетрадиційних джерел енергіїкафедра композиційних конструкцій і авіаційного матеріалознавства

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань:  13  "Механічна інженерія"

Спеціальність: 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка"

Кваліфікація: магістр з авіаційної та ракетно-космічної техніки

Офіційна назва освітньо-наукової програми: Ракетно-космічна техніка

Тип диплому та обсяг освітньо-наукової програми: Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС / 1 рік 9 місяців

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: Серія НД № 2193849, виданий 31 жовтня 2017 року на підставі наказу МОН України від 19 грудня 2016 року № 1565. Період акредитації: до 01 липня 2024 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХІА»

Цикл/рівень: НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EQF-LLL - 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Мета освітньо-наукової програми:

Підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, здатних розв’язувати складні наукові та практичні задачі в процесі навчання та професійної діяльності, зокрема, в сфері розробки, виготовлення та тестування ракетно-космічної техніки, що передбачає проведення наукових досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, розвитком техніки та ринку праці

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Робота за фахом відповідно до кваліфікації «Магістр», може займати посади: Інженери-механіки; Інженери (інші галузі інженерної справи); Інженери-дослідники

Академічні права випускників: Доступ до навчання за третім (освітньо-науковим)рівнем вищої освіти та здобуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студенто-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка курсових проєктів та кваліфікаційної роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, есе, презентації, поточний (модульний) контроль, курсові проєкти та кваліфікаційна робота та їхній захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ