Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Планування інженерного експерименту

4

іспит

ОК2

Оптимальне проектування конструкцій із композитів

5

іспит

ОК3

Проектування композитних конструкцій АРКТ

5

іспит

ОК4

Педагогіка та педагогічне стажування

5

залік

ОК5

Оптимальне проектування конструкцій із композитів (КП)

2

диф. залік

ОК6

Проектування технологічних процесів виробництва композитних конструкцій

4

іспит

ОК7

Менеджмент та маркетинг у космічної галузі

5

залік

ОК8

Утилізація і переробка композитних конструкцій

4

іспит

ОК9

Наукове-педагогічне стажування

5

залік

ОК10

Автоматизовані методи виробництва композитних конструкцій

5

іспит

ОК11

Проектування технологічних процесів та автоматизовані методи виробництва композитних конструкцій (КП)

2

диф. залік

ОК12

Надійність та ресурс АРКТ

5

іспит

ОК13

Композитні конструкції в АРКТ

5

іспит

ОК14

Планування, організація і звітність науково-дослідної діяльності

4

залік

ОК15

Моделювання та розрахунок процесів в АРКТ

6

іспит

ОК16

Технологічна механіка композитних конструкцій

3

іспит

ОК17

Практична підготовка

8

диф. залік

ОК18

Кваліфікаційна робота (Дипломне проектування)

10

атестація

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

87 

Вибіркові компоненти ОП

ВК1

Проблеми безпеки людини в умовах виробництва та побуті

4

іспит

ВК2

Іноземна мова за професійним спрямуванням

4

залік

ВК3

Питання інтелектуальної власності та науково-інженерних розробок

4

залік

ВК4

Впровадження наукових досягнень в навчальний процес і інженерну практику (наукові школи інженерних факультетів)

5

залік

ВК5

Вибірково-технічна дисципліна Hard Skils

5

іспит

ВК6

Переддипломний курс

11

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент

33 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120

Предметні олімпіади у форматі НМТ