Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:     

Об’єкт вивчення:явища та проблеми, пов'язані з етапами життєвого циклу авіаційної та ракетно-космічної техніки, у тому числі з композиційних матеріалів які потребують оновлення та інтеграції

Мета навчання:підготовка фахівців здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності, пов'язаній з розробкою, виробництвом  та (або) сертифікацією авіаційної  та  ракетно-космічної техніки з композиційних матеріалів у процесі навчання, які пов'язані з проведенням досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються  невизначеністю умов і вимог

Теоретичний зміст предметної області:моделі фізичних процесів у об'єктах авіаційної  та  ракетно-космічної техніки, сучасні концепції механіки деформівного твердого тіла, аеро- та газодинаміки, теплофізики та електротехніки

Методи, методики та технології:сучасні аналітичні, числові та експериментальні методи дослідження предметної області,  методики та технології розв'язання складних задач і проблем, пов'язаних з етапами життєвого циклу авіаційної та ракетно-космічної техніки з композиційних матеріалів

Інструменти та обладнання: лабораторне обладнання з засобами вимірювань, обладнання для досліджень властивостей матеріалів, напружено-деформованого стану конструкцій; обладнання для складання та випробування авіаційної та ракетно-космічної техніки; комп'ютери з інформаційним та спеціалізованим програмним забезпеченням для проектування та виробництва конструкцій авіаційної та ракетно-космічної техніки із композиційних матеріалів

Орієнтація освітньо-наукової програми:

Освітньо-наукова

Основний фокус освітньо-наукової програми:

Освітня програма встановлює кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників закладу вищої освіти зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» освітнього ступеня «магістр» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування за освітньо-науковою програмою «Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів».

Особливості освітньо-наукової програми:

Програма забезпечує підготовку досвідчених фахівців, у різних галузях народного господарства з урахуванням особливостей ринку праці. Надає фахівцям теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для рішення науково-дослідницьких завдань у галузі механіки, розрахунку на міцність, проектування та технології виготовлення виробів з композитів.

Практика проводиться на підприємствах різних галузей промисловості що створюють конструкції з композиційних матеріалів

Предметні олімпіади у форматі НМТ